<-
->

Gen / Jen 22:1 And it came to pass after these things, that God did tempt Abraham, and said unto him, Abraham: and he said, Behold, here I am. Ary rehefa afaka izany zavatra izany, dia nizahan' Andriamanitra toetra Abrahama, ka hoy Izy taminy: Ry Abrahama ô! ary hoy izy; Inty aho. Taorian' izany, nizaha toetra an' i Abrahama Andriamanitra ka nanao taminy hoe: Ry Abrahama ô! Ary hoy izy: Inty aho. Après ces événements, il arriva que Dieu éprouva< Abraham et lui dit : Abraham ! Abraham ! Il répondit : Me voici !
Gen / Jen 22:2 And he said, Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah; and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. Ary hoy Izy: Ento ny zanakao, ny lahitokanao izay tianao, dia Isaka ka mankanesa any amin' ny tany Moria; ary atero any izy ho fanatitra dorana ao amin' ny tendrombohitra anankiray izay holazaiko aminao. Dia hoy Andriamanitra: Ento ny zanakao, ilay lahitokanao, ilay tianao, dia Isaaka, ka mankanesa any amin' ny tany Moria, ary rehefa mby any, atero izy ho sorona dorana eo ambonin' ny anankiray amin' ny tendrombohitra hatoroko anao. Dieu dit : Prends ton fils, ton unique, que tu chéris, Isaac, et va-t' en au pays de Moriyya, et là tu l' offriras en holocauste sur une montagne que je t' indiquerai.
Gen / Jen 22:3 And Abraham rose up early in the morning, and saddled his ass, and took two of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up, and went unto the place of which God had told him. Ary nifoha maraina koa Abrahama dia nanisy lasely ny borikiny ka nitondra zatovony roa lahy koa niaraka taminy sy Isaka zanany ary namaky ny hazo hataina amin' ny fanatitra dorana izy dia niainga ka nankany amin' ny tany izay efa nolazain' Andriamanitra taminy, Nifoha maraina koa Abrahama, nanisy lasely ny ampondrany, naka roalahy tamin' ny mpanompony hiaraka aminy, sy Isaaka zanany, ary namaky ny hazo hataina amin' ny sorona dorana, dia niainga nankany amin' ny tany efa nolazain' Andriamanitra azy. Abraham se leva tôt, sella son âne et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois de l' holocauste et se mit en route pour l' endroit que Dieu lui avait dit.
Gen / Jen 22:4 Then on the third day Abraham lifted up his eyes, and saw the place afar off. Nony tamin' ny andro fahatelo Abrahama dia nanopy ny masony ka nahatazana ny tany terý lavitra erý. Nony tamin' ny andro fahatelo, nanopy ny masony Abrahama ka mbola lavitra ihany izy dia nahatazana ilay fitoerana, Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l' endroit de loin.
Gen / Jen 22:5 And Abraham said unto his young men, Abide ye here with the ass; and I and the lad will go yonder and worship, and come again to you. Ary hoy Abrahama tamin' ny zatovony: Mijanòna eto amin' ny boriky ianareo, fa izaho sy ny zazalahy handeha hankerý; ary hivavaka izahay dia hiverina eto aminareo indray. dia nilaza tamin' ireto mpanompony Abrahama nanao hoe: Mijanòna eto amin' ny ampondra hianareo, fa izaho sy ny zaza dia mikasa ho ery hivavaka, vao hiverina eto aminareo indray. Abraham dit à ses serviteurs : Demeurez ici avec l'âne. Moi et l' enfant nous irons jusque là-bas, nous adorerons et nous reviendrons vers vous.
Gen / Jen 22:6 And Abraham took the wood of the burnt offering, and laid it upon Isaac his son; and he took the fire in his hand, and a knife; and they went both of them together. Dia nalain' i Abrahama ny hazo hataina amin' ny fanatitra dorana ka natataony an' Isaka zanany; fa izy kosa nitondra ny afo sy ny antsy teny an-tànany; ary dia niara-nandeha izy mianaka. Dia nalain' i Abrahama ny hazo hataina amin' ny sorona dorana, ka natataony an' Isaaka zanany, ary ny afo sy ny antsy kosa nentiny teny an-tanany, dia niara-nandeha izy mianaka. Fa hoy Isaaka tamin' i Abrahama rainy: Abraham prit le bois de l' holocauste et le chargea sur son fils Isaac, lui-même prit en mains le feu et le couteau et ils s' en allèrent tous deux ensemble.
Gen / Jen 22:7 And Isaac spake unto Abraham his father, and said, My father: and he said, Here am I, my son. And he said, Behold the fire and the wood: but where is the lamb for a burnt offering? Ary Isaka niteny tamin' i Abrahama rainy ka nanao hoe: Ry ikaky ô! dia hoy izy: Inty aho, anaka. Ary hoy izy: Indreto ny afo sy ny kitay; fa aiza kosa izay ondry hatao fanatitra dorana? Dada ô! Ka hoy ny navaliny: Inty aho, anaka. Dia hoy Isaaka: Ny afo sy ny kitay ireto dia efa eto, fa izay zanak' ondry atao sorona dorana kosa no aiza? Isaac s' adressa à son père Abraham et dit : Mon père ! Il répondit : Oui, mon fils ! - Eh bien, reprit-il, voilà le feu et le bois, mais où est l' agneau pour l' holocauste ?
Gen / Jen 22:8 And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering: so they went both of them together. Fa hoy Abrahama: Anaka. Andriamanitra no hahita izay ondry hatao fanatitra dorana; dia niara-nandeha izy mianaka. Hoy ny navalin' i Abrahama: Hataon' Andriamanitra izay hahitana ny zanak' ondry hatao sorona dorana, anaka. Dia niara-nandeha izy mianaka. Abraham répondit : C' est Dieu qui pourvoira à l' agneau pour l' holocauste, mon fils, et ils s' en allèrent tous deux ensemble.
Gen / Jen 22:9 And they came to the place which God had told him of; and Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. Ary rehefa tonga teo amin' ny tany izay efa nolazain' Andriamanitra taminy izy, dia nanorina ny alitara teo Abrahama ka nandahatra ny kitay; dia namatotra an' i Isaka zanany izy ka nametraka azy tambonin' ny alitara teo ambonin' ny kitay. Nony tonga teo amin' ny fitoerana natoron' Andriamanitra azy izy, dia naorin' i Abrahama teo ny otely; nalahany ny kitay hazo, ary nafatony Isaaka zanany, ka napetrany tambonin' ny otely eo ambonin' ny kitay. Quand ils furent arrivés à l' endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva l' autel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l' autel, par-dessus le bois.
Gen / Jen 22:10 And Abraham stretched forth his hand, and took the knife to slay his son. Ary Abrahama naninjitra ny tànany ka nandray ny antsy mba hamonoany ny zanany. Dia naninjitra ny tànany Abrahama ka nandray ny antsy hamonoana ny zanany. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils.
Gen / Jen 22:11 And the angel of the Lord called unto him out of heaven, and said, Abraham, Abraham: and he said, Here am I. Fa niantso azy Ilay Anjelin' i Jehovah tany an-danitra ka nanao hoe: Ry Abrahama, ry Abrahama ô! ary hoy kosa izy: Inty aho. Tamin' izay niantso tany an-danitra ny Anjelin' ny Tompo nanao hoe: Ry Abrahama! ry Abrahama ô! ka hoy ny navaliny: Inty aho. Mais l' Ange de Yahvé l' appela du ciel et dit : Abraham ! Abraham ! Il répondit : Me voici !
Gen / Jen 22:12 And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thou any thing unto him: for now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son from me. Dia hoy Izy: Aza maninjitra ny tananao amin' ny zazalahy, ary aza maninona azy akory ianao; fa hitako izao fa matahotra an' Andriamanitra ianao, ka tsy narovanao tamiko ny zanakao, dia ny lahitokanao. Dia hoy ny anjely: Aza manainga ny tànanao hamely ny zaza, ary aza manino-maninona azy akory, fa efa hitako izao fa matahotra an' Andriamanitra hianao, sady tsy nandà hianao fa nahafoy ny zanakao, ilay lahitokanao ho ahy. L' Ange dit : N'étends pas la main contre l' enfant ! Ne lui fais aucun mal ! Je sais maintenant que tu crains Dieu : tu ne m' as pas refusé ton fils, ton unique.
Gen / Jen 22:13 And Abraham lifted up his eyes, and looked, and behold behind him a ram caught in a thicket by his horns: and Abraham went and took the ram, and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. Ary Abrahama niherika nijery ka, indro, nisy ondrilahy teo ivohony, voasangazotry ny kirihitrala ny tandrony; dia lasa Abrahama ka naka ny ondrilahy ary nanatitra azy ho fanatitra dorana ho solon' ny zanany. Ary nanopy maso Abrahama, ka nahita ondralahy anankiray teo ivohony, voasingazotry ny kirihitr' ala tamin' ny tandrony; dia lasa Abrahama naka ilay ondralahy, ka io no nateriny ho sorona dorana ho solon' ny zanany. Abraham leva les yeux et vit un bélier, qui s'était pris par les cornes dans un buisson, et Abraham alla prendre le bélier et l' offrit en holocauste à la place de son fils.
Gen / Jen 22:14 And Abraham called the name of that place Jehovahjireh: as it is said to this day, In the mount of the Lord it shall be seen. Ary ny anaran' izany tany izany dia nataon' i Abrahama hoe Jehovah-jire; dia izany no anaovana mandraka ankehitriny ny hoe: Any an-tendrombohitra no hisehoan' i Jehovah. Ary nataon' i Abrahama hoe Iaveh-Iereh ny anaran' io fitoerana io. Ary avy amin' izany ilay fitenenan' ny olona mandraka androany hoe: Ho hita ihany izany any an-tendrombohitry ny Tompo. A ce lieu, Abraham donna le nom de Yahvé pourvoit, en sorte qu' on dit aujourd' hui : Sur la montagne, Yahvé pourvoit.
Gen / Jen 22:15 And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time, Dia niantso an' i Abrahama fanindroany tany an-danitra Ilay Anjelin' i Jehovah Ary ny anjelin' ny Tompo niantso an' i Abrahama fanindroany tany an-danitra, ka nanao hoe: L' Ange de Yahvé appela une seconde fois Abraham du ciel
Gen / Jen 22:16 And said, By myself have I sworn, saith the Lord, for because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thine only son: ka nanao hoe: Ny tenako no nianianako, hoy Jehovah: Satria nanao izany zavatra izany ianao ka tsy niaro ny zanakao, ilay lahitokanao, Efa nianiana tamin' ny tenako aho, hoy Iaveh, fa noho hianao nanao izany sy tsy nandà fa nahafoy ny zanakao, ilay lahitokanao, ho ahy, et dit : Je jure par moi-même, parole de Yahvé : parce que tu as fait cela, que tu ne m' as pas refusé ton fils, ton unique,
Gen / Jen 22:17 That in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sand which is upon the sea shore; and thy seed shall possess the gate of his enemies; dia hitahy anao tokoa Aho ary hahamaro dia hahamaro ny taranakao, ho tahaka ny kintana eny amin' ny lanitra sy ho tahaka ny fasika izay any amoron-dranomasina; ary ny taranakao hahazo ny vavahadin' ny fahavalony; dia hanisy soa anao aho, hahamaro ny taranakao tahaka ny kintana eny an-danitra sy ny fasika eny amoron-dranomasina, ary ny taranakao hahazo ny vavahadin' ny fahavalony. je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité conquerra la porte de ses ennemis.
Gen / Jen 22:18 And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed; because thou hast obeyed my voice. ary amin' ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin' ny tany, satria nanaiky ny teniko ianao. Amin' ny taranakao no hanasoavana ny firenena rehetra ambonin' ny tany, satria nanaiky ny teniko hianao. Par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre, parce que tu m' as obéi.
Gen / Jen 22:19 So Abraham returned unto his young men, and they rose up and went together to Beersheba; and Abraham dwelt at Beersheba. Ary Abrahama dia niverina nankeny amin' ny zatovony; dia niainga izy ka niaraka nankany Beri-sheba; ary Abrahama dia nonina tany Beri-sheba. Dia niverina nankeny amin' ny mpanompony Abrahama, ka niainga izy ireo dia niara-nandeha nankany Bersabea. Ary nonina tao Bersabea Abrahama. Abraham revint vers ses serviteurs et ils se mirent en route ensemble pour Bersabée. Abraham résida à Bersabée.
Gen / Jen 22:20 And it came to pass after these things, that it was told Abraham, saying, Behold, Milcah, she hath also born children unto thy brother Nahor; Ary rehefa afaka izany, dia nisy nanambara tamin' i Abrahama hoe: Indro, efa niteraka zazalahy koa Milka tamin' i Nahora rahalahinao, Taty aorian' izany, nisy nampandre vaovao tamin' i Abrahama dia izao: Efa nitera-dahy tamin' i Nakora rahalahinao koa Melkà, Après ces événements, on annonça à Abraham que Milka elle aussi avait enfanté des fils à son frère Nahor :
Gen / Jen 22:21 Huz his firstborn, and Buz his brother, and Kemuel the father of Aram, dia Oza lahimatoany sy Boza lahiaivo ary Kemoela, rain' i Arama, dia Hosa lahimatoany, Boza lahiaivo, Kamoela rain' i Arama, son premier-né Uç, Buz, le frère de celui-ci, Qemuel, père d' Aram,
Gen / Jen 22:22 And Chesed, and Hazo, and Pildash, and Jidlaph, and Bethuel. ary Kaseda sy Hazo sy Pildasy sy Jidiafa ary Betoela. Kaseda, Azao, Feldasa, Jedlafa ary Batoela. Késed, Hazo, Pildash, Yidlaph, Bétuel
Gen / Jen 22:23 And Bethuel begat Rebekah: these eight Milcah did bear to Nahor, Abraham' s brother. Ary Betoela niteraka an-dRebeka. Ireo valo ireo no naterak' i Milka tamin' i Nahora, rahalahin' i Abrahama. Batoela no rain-dRebekà. Izy valo lahy ireo no naterak' i Melkà tamin' i Nakora rahalahin' i Abrahama. et Bétuel engendra Rébecca . Ce sont les huit enfants que Milka donna à Nahor, le frère d' Abraham.
Gen / Jen 22:24 And his concubine, whose name was Reumah, she bare also Tebah, and Gaham, and Thahash, and Maachah. Ary ny vaditsindranony, izay atao hoe Reoma, izy koa dia niteraka an' i Teba sy Gahama sy Tahasy ary Meaka. Ilay vaditsindranony atao hoe Ramà koa dia niteraka an' i Tabea sy Gahama, ary Toasy sy Maakà. Il avait une concubine, nommée Réuma, qui eut aussi des enfants : Tébah, Gaham, Tahas et Maaka.

<-
->