<-
->

Gen / Jen 27:1 And it came to pass, that when Isaac was old, and his eyes were dim, so that he could not see, he called Esau his eldest son, and said unto him, My son: and he said unto him, Behold, here am I. Ary rehefa antitra Isaka, ary pahina ny masony ka tsy nahita, dia niantso an' i Esao lahimatoany izy ka nanao taminy hoe: Anaka; ary hoy izy taminy kosa: Inty aho. Efa antitra Isaaka ka efa nanjavona ny masony ka tsy nahita intsony. Dia niantso an' i Esao zanany lahimatoa izy, ka nanao tamin' ny hoe: Anaka. - Ary hoy io taminy: Inty aho. Isaac était devenu vieux et ses yeux avaient faibli jusqu'à ne plus voir. Il appela son fils aîné Ésaü : Mon fils ! lui dit-il, et celui-ci répondit : Oui !
Gen / Jen 27:2 And he said, Behold now, I am old, I know not the day of my death: Ary hoy izy: Indro fa efa antitra aho, ka tsy fantatro izay andro hahafatesako; Dia hoy Isaaka: Hitanao fa efa antitra aho izao; ary tsy fantatro izay andro hahafatesako. Il reprit : Tu vois, je suis vieux et je ne connais pas le jour de ma mort.
Gen / Jen 27:3 Now therefore take, I pray thee, thy weapons, thy quiver and thy bow, and go out to the field, and take me some venison; koa ankehitriny, masìna ianao, alao ny fitifiranao dia ny tranon-jana-tsipìkanao sy ny tsipìkanao, ary mankanesa any an-tsaha, ka ihazao aho; Koa ankehitriny, alao ny fitaovanao, dia ny tranon-jana-tsipikanao sy ny tsipikanao, ka mandehana any an-tsaha ka mamonoa biby fihaza ho ahy. Maintenant, prends tes armes, ton carquois et ton arc, sors dans la campagne et tue-moi du gibier.
Gen / Jen 27:4 And make me savoury meat, such as I love, and bring it to me, that I may eat; that my soul may bless thee before I die. ary anaovy hanim-py aho araka ilay tiako, ka ento atý amiko hohaniko, mba hitsofan' ny fanahiko rano anao, dieny tsy mbola maty aho. Dia anaovy nahandro tsara ho ahy izany, araka ilay tiako; ka ento aty amiko hohaniko, mba hitsofan' ny fanahiko rano anao, dieny mbola tsy maty aho. Apprête-moi un régal comme j' aime et apporte-le moi, que je mange, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. -
Gen / Jen 27:5 And Rebekah heard when Isaac spake to Esau his son. And Esau went to the field to hunt for venison, and to bring it. Ary Rebeka nandre an' Isaka niteny tamin' i Esao zananilahy. Ary dia lasa nankany an-tsaha Esao nitady haza ho entiny. Ary henon-dRebekà kosa ny nitenenan' Isaaka tamin' i Esao, zanany; dia lasa Esao nankany an-tsaha mba hiremby haza sy hitondra azy. Or Rébecca écoutait pendant qu' Isaac parlait à son fils Ésaü. - Ésaü alla donc dans la campagne chasser du gibier pour son père.
Gen / Jen 27:6 And Rebekah spake unto Jacob her son, saying, Behold, I heard thy father speak unto Esau thy brother, saying, Ary Rebeka niteny tamin' i Jakoba zananilahy ka nanao hoe: Indro, efa reko ny rainao niteny tamin' i Esao rahalahinao nanao hoe: Tamin' izay Rebekà nilaza tamin' i Jakoba, zanany hoe: Izao no reko nolazain-drainao tamin' i Esao, rahalahinao: Rébecca dit à son fils Jacob : Je viens d' entendre ton père dire à ton frère Ésaü :
Gen / Jen 27:7 Bring me venison, and make me savoury meat, that I may eat, and bless thee before the Lord before my death. Ihazao aho, ka anaovy hanim-py hohaniko; dia hitso-drano anao aho eo anatrehan' i Jehovah, dieny tsy mbola maty aho. Itondray haza aho, ka anaovy nahandro tsara hohaniko, mba hitsofako rano anao eo anatrehan' ny Tompo alohan' ny hahafatesako. Apporte-moi du gibier et apprête-moi un régal, je mangerai et je te bénirai devant Yahvé avant de mourir.
Gen / Jen 27:8 Now therefore, my son, obey my voice according to that which I command thee. Koa ankehitriny, anaka, araho ny teniko amin' izay asaiko ataonao. Koa ankehitriny, anaka, araho ny teniko amin' izay asaiko hataonao: Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais comme je t' ordonne.
Gen / Jen 27:9 Go now to the flock, and fetch me from thence two good kids of the goats; and I will make them savoury meat for thy father, such as he loveth: Mankanesa kely any amin' ny ondry aman' osy, ka analao zanak' osy roa tsara aho; dia hataoko hanim-py ho an' ny rainao araka ilay tiany izany; Mandehana mankany amin' ny biby fiompy ka angalao zanak' osy roa izay tsara aho, hanaovako nahandro tsara ho an-drainao, araka ilay tiany; Va au troupeau et apporte-moi de là deux beaux chevreaux, et j' en préparerai un régal pour ton père, comme il aime.
Gen / Jen 27:10 And thou shalt bring it to thy father, that he may eat, and that he may bless thee before his death. ary dia ho entinao any amin' ny rainao hohaniny, mba hitsofany rano anao, dieny tsy mbola maty izy. dia hoentinao ao amin-drainao izany dia hohaniny, mba hitsofany rano anao, alohan' ny hahafatesany. Tu le présenteras à ton père et il mangera, afin qu' il te bénisse avant de mourir.
Gen / Jen 27:11 And Jacob said to Rebekah his mother, Behold, Esau my brother is a hairy man, and I am a smooth man: Fa hoy Jakoba tamin-dRebeka reniny: Indro, Esao rahalahiko dia lehilahy voloina, fa izaho lehilahy malambo hoditra kosa; Ary hoy Jakoba tamin-dRebekà reniny: Esao rahalahiko, lehilahy voloina, fa izaho malambo hoditra. Jacob dit à sa mère Rébecca : Vois : mon frère Ésaü est velu, et moi j' ai la peau bien lisse.
Gen / Jen 27:12 My father peradventure will feel me, and I shall seem to him as a deceiver; and I shall bring a curse upon me, and not a blessing. ary angamba hitsapa ahy ikaky, dia ho toy ny mpanandoka eo imasony aho ka hahatonga ozona amiko, fa tsy tso-drano. Angamba hitsapa ahy ikaky ka hoheveriny ho mpamazivazy azy aho, ary amin' izay, ozona fa tsy tso-drano no ho azoko. Peut-être mon père va-t-il me tâter, il verra que je me suis moqué de lui et j' attirerai sur moi la malédiction au lieu de la bénédiction.
Gen / Jen 27:13 And his mother said unto him, Upon me be thy curse, my son: only obey my voice, and go fetch me them. Ary hoy ny reniny taminy: Aoka ho ahy ihany anaka, ny ozona ho anao; araho ihany ny teniko, ka mandehana, itondray aho. Hoy reniny taminy: Aoka hihatra amiko ny fanozonana anao, anaka. Fa araho ihany ny teniko: mandehàna, angalao zanak' osy roa aho. Mais sa mère lui répondit : Je prends sur moi ta malédiction, mon fils ! Écoute-moi seulement et va me chercher les chevreaux.
Gen / Jen 27:14 And he went, and fetched, and brought them to his mother: and his mother made savoury meat, such as his father loved. Dia nandeha izy ka naka, ary nitondra tao amin' ny reniny; ary ny reniny kosa dia nanao hanim-py araka ilay tian' ny rainy. Dia nandeha naka Jakoba, ka nitondra izany tamin-dreniny, nanaovany nahandro tsara araka ilay tian-drainy. Il alla les chercher et les apporta à sa mère qui apprêta un régal comme son père aimait.
Gen / Jen 27:15 And Rebekah took goodly raiment of her eldest son Esau, which were with her in the house, and put them upon Jacob her younger son: Ary nalain-dRebeka ny fitafian' i Esao lahimatoany, dia ny tsara izay efa notehiriziny tao an-trano, ka nampitafiny an' i Jakoba zanany faralahy. Ary nalain-dRebekà ny fitafian' i Esao, zanany lahimatoa, ny tsara indrindra, izay tao an-trano, ka nampitafiany an' i Jakoba, zanany lahiaivo. Rébecca prit les plus beaux habits d'Ésaü, son fils aîné, qu' elle avait à la maison, et en revêtit Jacob, son fils cadet.
Gen / Jen 27:16 And she put the skins of the kids of the goats upon his hands, and upon the smooth of his neck: Ary ny hoditry ny zanak' osy dia nafonony ny tànany sy ny malambolambo amin' ny vozony; Dia nofonosiny tamin' ny hodi-janak' osy koa ny tànany mbamin' ny malambolambo amin' ny vozony. Avec la peau des chevreaux elle lui couvrit les bras et la partie lisse du cou.
Gen / Jen 27:17 And she gave the savoury meat and the bread, which she had prepared, into the hand of her son Jacob. dia natolony teo an-tànan' i Jakoba zanany ny hanim-py sy ny mofo izay efa namboariny. Izay vao nataony an-tanan-janany ny nahandro tsara sy ny mofo efa namboariny. Puis elle mit le régal et le pain qu' elle avait apprêtés entre les mains de son fils Jacob.
Gen / Jen 27:18 And he came unto his father, and said, My father: and he said, Here am I; who art thou, my son? Ary Jakoba nankany amin' ny rainy ka nanao hoe: Ry ikaky ô! ary hoy kosa izy: Inty aho; iza moa ianao, anaka? Dia nankao amin-drainy Jakoba, ka nanao hoe: Dada ô! - Inty aho, hoy Isaaka, iza moa hianao anaka? Il alla auprès de son père et dit : Mon père ! Celui-ci répondit : Oui ! Qui es-tu, mon fils ?
Gen / Jen 27:19 And Jacob said unto his father, I am Esau thy first born; I have done according as thou badest me: arise, I pray thee, sit and eat of my venison, that thy soul may bless me. Ary hoy Jakoba tamin-drainy: Izaho no Esao zanakao lahimatoa; efa nanao araka izay nasainao nataoko aho; masìna ianao, miarena, dia mipetraha, ka hano ny hazako, mba hitsofan' ny fanahinao rano ahy. Ary hoy Jakoba tamin-drainy: Izaho no Esao, zanakao lahimatoa. Vitako ny nasainao nataoko ka masìna hianao, miarena ary mipetraha hihinana ny hazako, mba hitsofan' ny fanahinao rano ahy. Jacob dit à son père : Je suis Ésaü, ton premier-né, j' ai fait ce que tu m' as commandé. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de ma chasse, afin que ton âme me bénisse.
Gen / Jen 27:20 And Isaac said unto his son, How is it that thou hast found it so quickly, my son? And he said, Because the Lord thy God brought it to me. Ary hoy Isaka tamin' ny zanany: Nanao ahoana, anaka, no dia nalaky nahazo toy izany ianao? Ary hoy izy: Satria Jehovah Andriamanitrao no nampahazo ahy. Fa hoy Isaaka tamin-janany: Ahoana no dia nahazoanao faingana toy izany, anaka? Ka hoy Jakoba: Iaveh Andriamanitrao no nahatonga azy teo anoloako. Isaac dit à son fils Jacob : Comme tu as trouvé vite, mon fils ! - C' est, répondit-il, que Yahvé ton Dieu m' a été propice.
Gen / Jen 27:21 And Isaac said unto Jacob, Come near, I pray thee, that I may feel thee, my son, whether thou be my very son Esau or not. Ary hoy Isaka tamin' i Jakoba; Mba manatòna kely hoe hitsapako anao, anaka, hahafantarako na Esao zanako tokoa ianao, na tsia. Manatòna àry, hoy Isaaka, mba hitsapako anao kely, na hianao tokoa no Esao zanako, na tsia. Isaac dit à Jacob : Approche-toi donc, que je te tâte, mon fils, pour savoir si, oui ou non, tu es mon fils Ésaü.
Gen / Jen 27:22 And Jacob went near unto Isaac his father; and he felt him, and said, The voice is Jacob' s voice, but the hands are the hands of Esau. Ary Jakoba nanatona an' Isaka rainy, ary izy dia nitsapa azy ka nanao hoe: Ny feo dia feon' i Jakoba, fa ny tanana dia tànan' i Esao. Dia nanatona an-drainy Jakoba; ka hoy Isaaka nony nitsapa azy: Ny feony dia feon' i Jakoba, fa ny tànany dia tànan' i Esao. Jacob s' approcha de son père Isaac, qui le tâta et dit : La voix est celle de Jacob, mais les bras sont ceux d'Ésaü !
Gen / Jen 27:23 And he discerned him not, because his hands were hairy, as his brother Esau' s hands: so he blessed him. Ary tsy nahafantatra azy izy, satria voloina tahaka ny tanan' i Esao rahalahiny ny tànany; dia notsofiny rano izy. Tsy nahalala azy izy, satria voloina tahaka ny an' i Esao, rahalahiny, ny tànany, ka dia nitso-drano azy. Il ne le reconnut pas car ses bras étaient velus comme ceux d'Ésaü son frère, et il le bénit.
Gen / Jen 27:24 And he said, Art thou my very son Esau? And he said, I am. Ary hoy izy: Hianao tokoa moa no Esao zanako? Dia hoy izy: Izaho no izy. Hoy izy: Marina tokoa va fa hianao no Esao, zanako? Ary hoy Jakoba: Izaho no izy. Il dit : Tu es bien mon fils Ésaü ? et l' autre répondit : Oui.
Gen / Jen 27:25 And he said, Bring it near to me, and I will eat of my son' s venison, that my soul may bless thee. And he brought it near to him, and he did eat: and he brought him wine and he drank. Ary hoy kosa Isaka: Arosoy eto anoloako ary izato hazan' ny zanako hihinanako, mba hitsofan' ny fanahiko rano anao. Ary dia narosony teo anoloany, ka dia nihinana izy; ary nitondrany divay izy, dia nisotro. Dia hoy Isaaka: Arosoy àry hohaniko izato hazan' ny zanako, mba hitsofan' ny fanahiko rano anao. Dia naroson' i Jakoba teo anoloany izany ka nihinana izy; ary notolorany divay koa; ka nisotro. Isaac reprit : Sers-moi et que je mange de la chasse de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Il le servit et il mangea, il lui présenta du vin et il but.
Gen / Jen 27:26 And his father Isaac said unto him, Come near now, and kiss me, my son. Ary hoy Isaka rainy taminy: Mba manatòna kely ka manoroha ahy, anaka. Rahefa izany, hoy Isaaka rainy, taminy: Manatòna hianao anaka, ka manoroha ahy. Son père Isaac lui dit : Approche-toi et embrasse-moi, mon fils !
Gen / Jen 27:27 And he came near, and kissed him: and he smelled the smell of his raiment, and blessed him, and said, See, the smell of my son is as the smell of a field which the Lord hath blessed: Dia nanatona izy ka nanoroka azy; ary Isaka nandre ny fofon' ny fitafiany, dia nitso-drano azy ka nanao hoe: E! ny fofon' ny zanako. Dia tahaka ny fofon' ny saha izay notahin' i Jehovah. Dia nanatona Jakoba ka nanoroka azy; ary nandre ny hanitry ny fitafiny Isaaka, ka nitso-drano azy, nanao hoe: Eny, ny hanitry ny zanako, dia tahaka ny hanitry ny saha voatso-dranon' ny Tompo. Il s' approcha et embrassa son père, qui respira l' odeur de ses vêtements. Il le bénit ainsi : Oui, l' odeur de mon fils est comme l' odeur d' un champ fertile que Yahvé a béni.
Gen / Jen 27:28 Therefore God give thee of the dew of heaven, and the fatness of the earth, and plenty of corn and wine: Ary hanomezan' Andriamanitra anao anie ny andon' ny lanitra sy ny tsiron' ny tany, ary vary sy ranom-boaloboka betsaka. Andriamanitra anie hanome anao amin' ny andon' ny lanitra sy amin' ny menaky ny tany; Mbamin' ny vary aman-divay an-kabetsahana! Que Dieu te donne la rosée du ciel et les gras terroirs, froment et vin en abondance !
Gen / Jen 27:29 Let people serve thee, and nations bow down to thee: be lord over thy brethren, and let thy mother' s sons bow down to thee: cursed be every one that curseth thee, and blessed be he that blesseth thee. Hanompo anao anie ny firenena maro, Ary hiankohoka eo anatrehanao ny firenena samy hafa. Ho tompon' ny rahalahinao anie ianao, ary aoka hiankohoka eo anatrehanao ny zanaky ny reninao. Ho voaozona anie izay rehetra manozona anao, ary hohasoavina anie izay manisy soa anao. Hotompoim-pirenena maro anie hianao, Hiankohofam-pirenena maro hianao, Ho tompon' ny rahalahinao anie hianao, Hiankohofan' ny zana-dreninao hianao, Ho voaozona anie izay hanozona anao, Fa hohasoavina kosa izay hanisy soa anao! Que les peuples te servent, que des nations se prosternent devant toi ! Sois un maître pour tes frères, que se prosternent devant toi les fils de ta mère ! Maudit soit qui te maudira, Béni soit qui te bénira !
Gen / Jen 27:30 And it came to pass, as soon as Isaac had made an end of blessing Jacob, and Jacob was yet scarce gone out from the presence of Isaac his father, that Esau his brother came in from his hunting. Ary rehefa vita ny nitsofan' Isaka rano an' i Jakoba, ary vao nidify Jakoba teo anatrehan' Isaka rainy, dia niditra kosa Esao rahalahiny avy nihaza. Vao avy nitso-drano an' i Jakoba Isaaka, ary vao nandao an' Isaaka rainy Jakoba, no tonga avy any am-pihazana kosa Esao, rahalahiny. Isaac avait achevé de bénir Jacob et Jacob sortait tout juste de chez son père Isaac lorsque son frère Ésaü rentra de la chasse.
Gen / Jen 27:31 And he also had made savoury meat, and brought it unto his father, and said unto his father, Let my father arise, and eat of his son' s venison, that thy soul may bless me. Ary izy koa nanao hanim-py ka nitondra azy tao amin' ny rainy; ary hoy izy tamin' ny rainy: Aoka hiarina ny raiko ka hihinana amin' ny hazan' ny zanany, mba hitsofan' ny fanahinao rano ahy. Mba nanao nahandro tsara koa izy, ka nitondra izany tao amin-drainy, ary nanao tamin-drainy hoe: Aoka hiarina ny raiko sy hihinana ny hazan' ny zanany, mba hitsofan' ny fanahinao rano ahy. Lui aussi apprêta un régal et l' apporta à son père. Il lui dit : Que mon père se lève et mange de la chasse de son fils, afin que ton âme me bénisse !
Gen / Jen 27:32 And Isaac his father said unto him, Who art thou? And he said, I am thy son, thy firstborn Esau. Fa hoy Isaka rainy taminy: Iza indray moa ianao ? Ary hoy izy: Izaho no Esao zanakao lahimatoa. Fa hoy Isaaka, rainy, taminy: Iza moa hianao? Ary hoy izy: Izaho no Esao zanakao lahimatoa. Son père Isaac lui demanda : Qui es-tu ? - Je suis, répondit-il, ton fils premier-né Ésaü.
Gen / Jen 27:33 And Isaac trembled very exceedingly, and said, Who? where is he that hath taken venison, and brought it me, and I have eaten of all before thou camest, and have blessed him? yea, and he shall be blessed. Ary toran-kovitra indrindra Isaka ka nanao hoe: Iza ary ilay naka haza ka nitondra teto amiko, ary efa nihinanako izany rehetra izany, fony tsy mbola tonga ianao, ka efa notsofiko rano izy; eny, hotahina tokoa izy. Tera-kovitra mafy indrindra Isaaka, ka nanao hoe: Iza àry ilay efa naka haza, ka nitondra teo amiko? Fa efa nihinanako avokoa izany, talohan' ny nahatongavanao; ary efa nitso-drano azy aho, ka ho voatsodrano tokoa izy. Alors Isaac fut secoué d' un très grand frisson et dit : Quel est donc celui-là qui a chassé du gibier et me l' a apporté ? De confiance j' ai mangé avant que tu ne viennes et je l' ai béni, et il restera béni !
Gen / Jen 27:34 And when Esau heard the words of his father, he cried with a great and exceeding bitter cry, and said unto his father, Bless me, even me also, O my father. Raha vao ren' i Esao ny tenin' ny rainy, dia nitaraina mafy dia mafy izy ka nanao taminy hoe: Mba tsofy rano re aho, dia izaho koa, ry ikaky ô. Vao nandre ny tenin-drainy Esao dia nikiaka mafy ery nitaraina tamin' alahelo mangidy sy nanao tamin-drainy hoe: Mba tsofy rano aho, dia izaho koa, ry Dada ô! Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il cria avec beaucoup de force et d' amertume et dit à son père : Bénis-moi aussi, mon père !
Gen / Jen 27:35 And he said, Thy brother came with subtilty, and hath taken away thy blessing. Ary hoy rainy: Tonga ny rahalahinao nanandoka ka nahalasa ny tso-dranonao. Fa hoy Isaaka: Tonga ny rahalahinao nanao an-kafetsena ka lasany ny tso-dranonao. Mais celui-ci répondit : Ton frère est venu par ruse et a pris ta bénédiction.
Gen / Jen 27:36 And he said, Is not he rightly named Jacob? for he hath supplanted me these two times: he took away my birthright; and, behold, now he hath taken away my blessing. And he said, Hast thou not reserved a blessing for me? Dia hoy Esao: Moa tsy mandia va ny anarany hoe Jakoba? fa efa namingana ahy indroa izy izao: ny fizokiako efa nalainy; ary, indro, ankehitriny lasany koa ny tso-dranoko. Ary hoy kosa izy: Tsy mba nitahiry tso-drano ho ahy va ianao? Ka hoy Esao: Noho ny nanaovana azy hoe Jakoba va no nanonganany ahy indroa izao? Efa naka ny fizokiako izy, ary inty indray ankehitriny, naka ny tso-dranoko koa. Dia hoy koa izy: Tsy mba misy tso-drano natokanao ho ahy va? Ésaü reprit : Est-ce parce qu' il s' appelle Jacob qu' il m' a supplanté ces deux fois ? Il avait pris mon droit d' aînesse et voilà maintenant qu' il a pris ma bénédiction ! Mais, ajouta-t-il, ne m' as-tu pas réservé une bénédiction ?
Gen / Jen 27:37 And Isaac answered and said unto Esau, Behold, I have made him thy lord, and all his brethren have I given to him for servants; and with corn and wine have I sustained him: and what shall I do now unto thee, my son? Dia namaly Isaka ka nanao tamin' i Esao hoe: Indro, efa nataoko ho tomponao izy, ary ny rahalahiny rehetra nomeko ho mpanompony; ary vary sy ranom-boaloboka no namelomako azy; koa inona indray no hataoko aminao, anaka? Fa hoy ny navalin' Isaaka an' i Esao: Efa natsangako ho tomponao izy; sady efa nomeko azy ho mpanompony ny rahalahiny rehetra, ary nataoko be vary aman-divay izy. Ka ny aminao inona indray no azoko hatao, anaka! Isaac, prenant la parole, répondit à Ésaü : Je l' ai établi ton maître, je lui ai donné tous ses frères comme serviteurs, je l' ai pourvu de froment et de vin. Que pourrais-je faire pour toi, mon fils ?
Gen / Jen 27:38 And Esau said unto his father, Hast thou but one blessing, my father? bless me, even me also, O my father. And Esau lifted up his voice, and wept. Ary hoy Esao tamin' ny rainy: Tso-drano iray ihany va no anao, ry ikaky? mba tsofy rano re aho, dia izaho koa, ry ikaky ô. Ary Esao dia nanandratra ny feony ka nitomany. Dia hoy Esao tamin-drainy: Dia tsy manana afa-tsy io tso-drano io va hianao, ry dada? Tsofy rano re aho, dia izaho koa, ry dada ô! Sady nanandratra ny feony nitomany Esao. Ésaü dit à son père : Bénis-moi aussi, mon père ! Isaac resta silencieux et Ésaü se mit à pleurer.
Gen / Jen 27:39 And Isaac his father answered and said unto him, Behold, thy dwelling shall be the fatness of the earth, and of the dew of heaven from above; Dia namaly Isaka rainy ka nanao taminy hoe: Indro, tsy ho amin' ny tsiron' ny tany ny fonenanao, ary tsy ho amin' ny andon' ny lanitra avy any ambony; Ka izao no navalin' Isaaka rainy azy: Tsy hisy menaky ny tany amin' ny fonenanao. Tsy hisy ando avy amin' ny lanitra. Alors son père Isaac prit la parole et dit : Loin des gras terroirs sera ta demeure, loin de la rosée qui tombe du ciel.
Gen / Jen 27:40 And by thy sword shalt thou live, and shalt serve thy brother; and it shall come to pass when thou shalt have the dominion, that thou shalt break his yoke from off thy neck. Fa ny sabatrao no hivelomanao, ary ny rahalahinao no hotompoinao; kanefa, raha mby amin' izay andro hahafahanao. Dia hotapahinao ny ziogany ho afaka amin' ny vozonao. Fa ny sabatrao no hivelomanao, Ary ny rahalahinao no ho tompoinao. Mbola ho avy anefa ny hanifihanao ny jiogany, Ka ho tapakao ho afaka min' ny vozonao iny. Tu vivras de ton épée, tu serviras ton frère. Mais, quand tu t' affranchiras, tu secoueras son joug de dessus ton cou.
Gen / Jen 27:41 And Esau hated Jacob because of the blessing wherewith his father blessed him: and Esau said in his heart, The days of mourning for my father are at hand; then will I slay my brother Jacob. Ary Esao nanao fo-lentika tamin' i Jakoba noho ny tso-drano izay nataon-drainy taminy; dia hoy Esao anakampo: Efa antomotra ny andro hisaonana an' ikaky, dia hamono an' i Jakoba rahalahiko aho. Raikitra ao am-pon' i Esao ny fankahalana an' i Jakoba noho ny tso-drano nomen-drainy azy, ka hoy izy tao am-pony: Ny andro hisaonako an' i Dada dia efa antomotra; amin' izay dia hovonoiko i Jakoba rahalahiko. Ésaü prit Jacob en haine à cause de la bénédiction que son père avait donnée à celui-ci et il se dit en lui-même : Proche est le temps où l' on fera le deuil de mon père. Alors je tuerai mon frère Jacob.
Gen / Jen 27:42 And these words of Esau her elder son were told to Rebekah: and she sent and called Jacob her younger son, and said unto him, Behold, thy brother Esau, as touching thee, doth comfort himself, purposing to kill thee. Ary nisy namambara tamin-dRebeka izany tenin' i Esao zanany lahimatoa izany; dia naniraka nampaka an' i Jakoba zanany faralahy izy ka nanao taminy hoe: Indro, Esao rahalahinao mikasa hamaly ny nataonao ka hamono anao. Nolazain' olona tamin-dRebekà izany tenin' i Esao zanany lahimatoa izany, ka nampanalainy Jakoba zanany lahiaivo, dia hoy izy taminy: Indro Esao rahalahinao mikasa hamaly faty anao, ka hamono anao. Lorsqu' on rapporta à Rébecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné, elle fit appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit : Ton frère Ésaü veut se venger de toi en te tuant.
Gen / Jen 27:43 Now therefore, my son, obey my voice; arise, flee thou to Laban my brother to Haran; Ary ankehitriny, anaka, araho ny teniko; miainga ka mandosira ho any Harana, dia any amin' i Labana anadahiko. Noho izany, anaka, henoy aho: Miaingà hianao ary mandosira any amin' i Labana anadahiko, any Harana, Maintenant, mon fils, écoute-moi : pars, enfuis-toi chez mon frère Laban à Harân.
Gen / Jen 27:44 And tarry with him a few days, until thy brother' s fury turn away; Ary mitoera any aminy andro vitsivitsy mandra-pahafaky ny fahatezeran' ny rahalahinao, ka mitoera any andro vitsivitsy mandra-pionon' ny hatezeran' ny rahalahinao. Tu habiteras avec lui quelque temps, jusqu'à ce que se détourne la fureur de ton frère,
Gen / Jen 27:45 Until thy brother' s anger turn away from thee, and he forget that which thou hast done to him: then I will send, and fetch thee from thence: why should I be deprived also of you both in one day? eny, mandra-pahafaky ny fahatezeran' ny rahalahinao aminao, ka ho hadinony izay nataonao taminy; dia haniraka aho ka hampaka anao any; hataoko ahoana no famoy anareo mirahalahy indray andro? Fa rahefa afaka ny hatezeran' ny rahalahinao aminao ka hadinony izay nataonao taminy, dia haniraka hampaka anao any aho. Hataoko ahoana no famoy anareo mirahalahy, indray andro? jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu' il oublie ce que tu lui as fait; alors je t' enverrai chercher là-bas. Pourquoi vous perdrais-je tous les deux en un seul jour ? Isaac envoie Jacob chez Laban.
Gen / Jen 27:46 And Rebekah said to Isaac, I am weary of my life because of the daughters of Heth: if Jacob take a wife of the daughters of Heth, such as these which are of the daughters of the land, what good shall my life do me? Ary hoy Rebeka tamin' Isaka: Tsy te-ho velona aho noho ireny zanakavavin' ny Hetita; raha maka vady amin' ny zanakavavin' ny Hetita Jakoba, tahaka ireto izay avy amin' ny zazavavy tompon-tany koa hataoko inona ny aiko ? Ary hoy Rebekà tamin' Isaaka: Boboky ny miaina aho noho ny amin' ireny zanakavavin' i Heta ireny, raha maka vady tahaka ireny Jakoba, amin' ireny zanakavavin' i Heta ireny, amin' ny zazavavy amin' ity tany ity, dia hampaninona ahy intsony izay aina? Rébecca dit à Isaac : Je suis dégoûtée de la vie à cause des filles de Hèt. Si Jacob épouse une des filles de Hèt comme celles-là, une des filles du pays, que m' importe la vie ?

<-
->