<-
->

2Sm / 2Sam 13:1 And it came to pass after this, that Absalom the son of David had a fair sister, whose name was Tamar; and Amnon the son of David loved her. Ary nony afaka izany, dia nisy toy izao: Absaloma, zanak' i Davida, nanana anabavy tsara tarehy, Tamara no anarany; ary tia azy Amnona, zanak' i Davida. Taty aorian' izany dia nanana anabavy tsara tarehy kosa Absaloma zanak' i Davida; Tamara no anarany, ary tia azy io Amnona zanak' i Davida. Voici ce qui arriva ensuite. Absalom, fils de David, avait une soeur qui était belle et qui se nommait Tamar, et Amnon, fils de David, s'éprit d' elle.
2Sm / 2Sam 13:2 And Amnon was so vexed, that he fell sick for his sister Tamar; for she was a virgin; and Amnon thought it hard for him to do anything to her. Ary Amnona nalahelo ka matiny ihany noho Tamara anabaviny; fa virijina izy, ka sarotra tamin' i Amnona ny haka azy. Niritra aina Amnona ka nandraiki-narary terý noho ny amin' i Tamara anabaviny, fa virjiny ity izy, ka noheverin' i Amnona fa toa tsy ho azony atao na inona na inona. Amnon était tourmenté au point de se rendre malade à cause de sa soeur Tamar, car elle était vierge et Amnon ne voyait pas la possibilité de lui rien faire.
2Sm / 2Sam 13:3 But Amnon had a friend, whose name was Jonadab, the son of Shimeah David' s brother: and Jonadab was a very subtil man. Fa Amnona nanan-tsakaiza, Jonadaba no anarany, zanak' i Simea, rahalahin' i Davida; ary Jonadaba dia olona fetsy loatra. Nanan-tsakaiza anankiray atao hoe Jonadaba Amnona; zanak' i Semaa rahalahin' i Davida izy io, ary lehilahy fetsy loatra Jonadaba. Mais Amnon avait un ami nommé Yonadab, fils de Shiméa, frère de David, et Yonadab était un homme très avisé.
2Sm / 2Sam 13:4 And he said unto him, Why art thou, being the king' s son, lean from day to day? wilt thou not tell me? And Amnon said unto him, I love Tamar, my brother Absalom' s sister. Ka hoy izy taminy: Nahoana ianao, ry zanaky ny mpanjaka, no mihamahia isan' andro isan' andro? Tsy tianao hambara amiko va izany? Dia hoy Amnona taminy: Tia an' i Tamara, anabavin' i Absaloma rahalahiko, aho. Ka hoy io taminy: Nahoana ity hianao, ry zanaky ny mpanjaka, no dia milonika be ihany toy izao isa-maraina? Tsy tianao halaza amiko va ny amin' izany? Ka hoy Amnona taminy: Tia an' i Tamara anabavin' i Absaloma rahalahiko aho. Il lui dit : " D' où vient, fils du roi, que tu sois si languissant chaque matin ? Ne m' expliqueras-tu pas ? " Amnon lui répondit : " C' est que j' aime Tamar, la soeur de mon frère Absalom. "
2Sm / 2Sam 13:5 And Jonadab said unto him, Lay thee down on thy bed, and make thyself sick: and when thy father cometh to see thee, say unto him, I pray thee, let my sister Tamar come, and give me meat, and dress the meat in my sight, that I may see it, and eat it at her hand. Ary hoy Jonadaba taminy: Mandria eo amin' ny fandrianao ianao, ka modia marary; ary raha avy mamangy anao rainao, dia ataovy aminy hoe: Trarantitra ianao, aoka Tamara anabaviko mba ho avy hampihinan-kanina ahy ary hanao ny nahandro eto imasoko mba ho hitako ka hihinanako ny avy eny an-tànany. Dia hoy Jonadaba taminy: Mandria eo am-parafara, ka modia marary. Ary rahefa tonga hamangy anao rainao, dia lazao aminy hoe: Avelao kely Tamara anabaviko no ho avy hampihinan-kanina ahy, raha sitrakao; aoka hamboariny eo imasoko ny nahandro mba ho hitako, ary hihinana izany avy eny an-tànany aho. Alors Yonadab lui dit : " Mets-toi au lit, fais le malade et quand ton père viendra te voir, tu lui diras : "Permets que ma soeur Tamar vienne me donner à manger; elle apprêtera le plat sous mes yeux pour que je le voie et je mangerai de sa main". "
2Sm / 2Sam 13:6 So Amnon lay down, and made himself sick: and when the king was come to see him, Amnon said unto the king, I pray thee, let Tamar my sister come, and make me a couple of cakes in my sight, that I may eat at her hand. Dia nandry Amnona ka nody marary; ary nony avy mamangy azy ny mpanjaka, dia hoy izy taminy: Trarantitra ianao, aoka Tamara anabaviko hankatý hanao mofo roa ho ahy eto imasoko hihinanako ny avy eny an-tànany. Dia nandry tokoa Amnona sy nody marary. Tonga namangy azy ny mpanjaka ary hoy Amnona taminy: Raha sitrakao, aoka Tamara anabaviko ho avy hanao mofo mamy roa eto imasoko, ka hihinana izany avy eny an-tànany aho. Donc, Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi : " Permets que ma soeur Tamar vienne et que, sous mes yeux, elle prépare une paire de beignets, et je me restaurerai de sa main. "
2Sm / 2Sam 13:7 Then David sent home to Tamar, saying, Go now to thy brother Amnon' s house, and dress him meat. Ary Davida naniraka nankany amin' i Tamara any an-tranony nanao hoe: Mankanesa kely any an-tranon' i Amnona anadahinao, ka manaova nahandro ho azy. Dia naniraka olona Davida hilaza amin' i Tamara tao an-trano hanao hoe: Mankanesa ao an-tranon' i Amnona, anadahinao, ka manaova nahandro ho azy. David envoya dire à Tamar au palais : " Va donc chez ton frère Amnon et prépare-lui un plat. "
2Sm / 2Sam 13:8 So Tamar went to her brother Amnon' s house; and he was laid down. And she took flour, and kneaded it, and made cakes in his sight, and did bake the cakes. Dia nandeha Tamara nankany an-tranon' i Amnona anadahiny; ary nandry ny anadahiny. Dia naka koba razazavavy, ka nofetafetainy ary nataony mofo teo imasony, ary nendasiny ny mofo. Lasa Tamara nankao amin' i Amnona anadahiny izay efa mandry. Naka koba izy, noditiny namboariny ho mofo mamy teo imasony, ary nandrahoiny ny mofo mamy; Tamar se rendit à la maison de son frère Amnon. Il était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, façonna des beignets sous ses yeux et fit cuire les beignets.
2Sm / 2Sam 13:9 And she took a pan, and poured them out before him; but he refused to eat. And Amnon said, Have out all men from me. And they went out every man from him. Dia noraisiny ny fanendasana, ka narosony teo anoloany; fa tsy nety nihinana izy. Ary hoy Amnona: Avoahy ny olona rehetra. Dia nivoaka ny olona rehetra. rahefa izany, noraisiny ny lapoaly, dia noloarany teo anoloany. Tsy nety nihinana anefa izy. Dia hoy Amnona: Asaovy mivoaka hiala eto amiko ny olona rehetra. Nony tafavoaka niala tao aminy daholo ny olona, Puis elle prit la poêle et la vida devant lui, mais il refusa de manger. Amnon dit : " Faites sortir tout le monde d' auprès de moi. " Et tout le monde sortit d' auprès de lui.
2Sm / 2Sam 13:10 And Amnon said unto Tamar, Bring the meat into the chamber, that I may eat of thine hand. And Tamar took the cakes which she had made, and brought them into the chamber to Amnon her brother. Ary hoy Amnona tamin' i Tamara: Ento atý amin' ny efi-trano ny nahandro hihinanako ny avy eny an-tananao. Dia nalain' i Tamara ny mofo nataony ka nentiny tao amin' ny efi-trano tao amin' i Amnona anadahiny. dia hoy Amnona tamin' i Tamara: Ento ao anaty salobom-pandriana ny nahandro hihinanako azy avy eny an-tànanao. Dia nalain' i Tamara ny mofo nataony, ka nentiny tao amin' i Amnona anadahiny, tao anaty salobom-pandriana. Alors Amnon dit à Tamar : " Apporte le plat dans l' alcôve, que je me restaure de ta main. " Et Tamar prit les beignets qu' elle avait faits et les apporta à son frère Amnon dans l' alcôve.
2Sm / 2Sam 13:11 And when she had brought them unto him to eat, he took hold of her, and said unto her, Come lie with me, my sister. Ary nony nentiny tao aminy hohaniny izany; dia nihazona an' i Tamara izy ka nanao taminy hoe: Avia handry amiko, ranabaviko. Kanjo, raha ilay nanolotra izany hohaniny iny izy, dia nosavihiny ka hoy izy taminy: Avia handry amiko ranabavy. Comme elle lui présentait à manger, il la saisit et lui dit : " Viens, couche avec moi, ma soeur! "
2Sm / 2Sam 13:12 And she answered him, Nay, my brother, do not force me; for no such thing ought to be done in Israel: do not thou this folly. Ary hoy ny anabaviny: Sanatria, ranadahy! Aza misavika ahy; fa tsy fanao eto amin' ny Isiraely izany; aza manao izany zavatra fady indrindra izany ianao. Fa hoy ny navaliny azy: Tsia, ranadahy, aza manala baraka ahy, fa tsy fanao eto amin' Israely izany, ka aza manao izany zava-betaveta izany. Mais elle lui répondit : " Non, mon frère! Ne me violente pas, car on n' agit pas ainsi en Israël, ne commets pas cette infamie.
2Sm / 2Sam 13:13 And I, whither shall I cause my shame to go? and as for thee, thou shalt be as one of the fools in Israel. Now therefore, I pray thee, speak unto the king; for he will not withhold me from thee. Ary ny amiko, ho entiko aiza moa ny henatro? Ary ianao koa ho toy ny anankiray amin' ny adala eto amin' ny Isiraely. Koa trarantitra ianao, lazao amin' ny mpanjaka; fa tsy hisakana ahy tsy ho anao izy. Izaho moa dia aiza no halehako hitondra ity henatro? Hianao kosa dia ho toy ny anankiray amin' ny olona vetaveta amin' Israely. Koa aoka hiteny amin' ny mpanjaka hianao, fa tsy handà ny hanome ahy ho anao izy! Moi, où irais-je porter ma honte ? Et toi, tu serais comme un infâme en Israël! Maintenant parle donc au roi : il ne refusera pas de me donner à toi. "
2Sm / 2Sam 13:14 Howbeit he would not hearken unto her voice: but, being stronger than she, forced her, and lay with her. Nefa tsy nety nihaino ny feon-drazazavavy izy, fa natanjaka noho izy, dia nisavika azy ka nandry taminy. Tsy nety nihaino ny feony anefa izy, fa mahery noho razazavavy izy, ka nanaovany an-keriny io, dia nandriany. Mais il ne voulut pas l' entendre, il la maîtrisa et, lui faisant violence, il coucha avec elle.
2Sm / 2Sam 13:15 Then Amnon hated her exceedingly; so that the hatred wherewith he hated her was greater than the love wherewith he had loved her. And Amnon said unto her, Arise, be gone. Ary dia halan' i Amnona indrindra izy, ka ny fankahalany azy dia be lavitra noho ny fitiavany azy taloha. Dia hoy Amnona taminy: Mitsangàna, mandehana. Niaraka tamin' izay dia halan' i Amnona fatratra razazavavy ary tafahoatra lavitra ny fitiavana nitiavany azy taloha ny halam-po nankahalany azy, ka hoy Amnona taminy: Mitsangàna hianao, ka mandehana any. Alors Amnon se prit à la haïr très fort - la haine qu' il lui voua surpassait l' amour dont il l' avait aimée - et Amnon lui dit : " Lève-toi! Va-t-en! "
2Sm / 2Sam 13:16 And she said unto him, There is no cause: this evil in sending me away is greater than the other that thou didst unto me. But he would not hearken unto her. Ary hoy izy taminy: Aza dia manao ratsy mandroaka ahy ianao, fa ratsy noho ny zavatra hafa nataonao izao. Nefa tsy nety nihaino azy izy. Fa hoy izy namaly azy: Ny ratsy nataonao tamiko dia aza ampiana fandroahana ahy, fa zava-dratsy kokoa indray izany. Nefa tsy nety nihaino azy akory Amnona; Elle lui dit : " Non, mon frère, me chasser serait pire que l' autre mal que tu m' as fait. " Mais il ne voulut pas l'écouter.
2Sm / 2Sam 13:17 Then he called his servant that ministered unto him, and said, Put now this woman out from me, and bolt the door after her. Dia niantso ny zatovony izay nanompo azy izy ka nanao hoe: Esory hiala eto amiko ity vehivavy ity, ka hidio ny varavarana, rehefa tafavoaka izy. fa ny zatovo nanompo azy no nantsoiny, ka nataony hoe: Roahy any ivelany lavitra ahy ravehivavy ity, dia arindrino ny varavarana rahefa tafavoaka izy. Il appela le garçon qui le servait et lui dit : " Débarrasse-moi de cette fille, jette-la dehors et verrouille la porte derrière elle! "
2Sm / 2Sam 13:18 And she had a garment of divers colours upon her: for with such robes were the king' s daughters that were virgins apparelled. Then his servant brought her out, and bolted the door after her. Ary niakanjo akanjo lava razazavavy; fa izany no fanaon' ny zanakavavin' ny mpanjaka ho akanjo ambony, raha mbola virijina izy. Dia navoakan' ilay ankizilahy izy, ka nohidiany ny varavarana, nony tafavoaka izy. Akanjo mirebareba no nentin-dravehivavy, fa izany no fitafiana fanaon' ny zanaky ny mpanjaka, dieny mbola virjiny izy. Dia navoakan' ny mpanompo izy, ka narindriny ny varavarana nony tafavoaka izy. Elle portait une tunique de luxe qui était autrefois le vêtement des filles de roi qui n'étaient pas mariées. Le serviteur la mit dehors et verrouilla la porte derrière elle.
2Sm / 2Sam 13:19 And Tamar put ashes on her head, and rent her garment of divers colours that was on her, and laid her hand on her head, and went on crying. Ary nasian' i Tamara lavenona ny lohany, sady notriariny ny akanjo lava izay niakanjoany, dia niloloha tanana izy, sady nitomany nidradradradra teny am-pandehanana. Nohosenan' i Tamara vovoka ny lohany dia lasa nandeha izy, nidradradradra. Tamar, prenant de la poussière, la jeta sur sa tête, elle déchira la tunique de luxe qu' elle portait, mit la main sur sa tête et s' en alla, poussant des cris en marchant.
2Sm / 2Sam 13:20 And Absalom her brother said unto her, Hath Amnon thy brother been with thee? but hold now thy peace, my sister: he is thy brother; regard not this thing. So Tamar remained desolate in her brother Absalom' s house. Ary hoy Absaloma anadahiny taminy: Efa tany aminao va Amnona anadahinao? Mangina ihany aloha, ranabavy, fa anadahinao izy; fa aza malahelo noho izany. Ka dia nitoetra tao an-tranon' i Absaloma anadahiny Tamara sady ory. Hoy Absaloma anadahiny, taminy: Tsy maintsy nalehan' i Amnona anadahinao àry hianao izay ka? Fa amin' izao, ranabavy, mangina fa anadahinao iny, ka aza asiana alahelo ao am-ponao. Dia tao an-tranon' i Absaloma anadahiny, no nitoetra i Tamara notsindrian' ny alahelony. Son frère Absalom lui dit : " Serait-ce que ton frère Amnon a été avec toi ? Maintenant, ma soeur, tais-toi; c' est ton frère : ne prends pas cette affaire à coeur. " Tamar demeura abandonnée, dans la maison de son frère Absalom.
2Sm / 2Sam 13:21 But when king David heard of all these things, he was very wroth. Fa nony ren' i Davida mpanjaka izany zavatra rehetra izany, dia nirehitra ny fahatezerany. Tezitra mafy Davida mpanjaka nony nandre izany rehetra izany. Lorsque le roi David apprit toute cette histoire, il en fut très irrité, mais il ne voulut pas faire de peine à son fils Amnon, qu' il aimait parce que c'était son premier-né.
2Sm / 2Sam 13:22 And Absalom spake unto his brother Amnon neither good nor bad: for Absalom hated Amnon, because he had forced his sister Tamar. Ary Absaloma tsy nifampiteny tamin' i Amnona rahalahiny akory na soa na ratsy; fa halan' i Absaloma izy noho ny nisavihany an' i Tamara anabaviny. Absaloma kosa tsy niteny tamin' i Amnona intsony na soa na ratsy na dia indraim-bava aza, fa halan' i Absaloma Amnona noho ny nametavetany an' i Tamara anabaviny. Quant à Absalom, il n' adressa plus la parole à Amnon, car Absalom s'était pris de haine pour Amnon, à cause de la violence qu' il avait faite à sa soeur Tamar.
2Sm / 2Sam 13:23 And it came to pass after two full years, that Absalom had sheepshearers in Baalhazor, which is beside Ephraim: and Absalom invited all the king' s sons. Ary nony afaka roa taona ngarangidina, dia nampanety ondry teo Bala-hazora ao akaiky an' i Efraima Absaloma, ka nanasa ny zanakalahin' ny mpanjaka rehetra izy. Roa taona taorian' izay, dia tao amin' i Absaloma tao Baal-Hasora akaikin' i Efraima ny mpanety ondry, ka nanasa ny zanakalahin' ny mpanjaka rehetra i Absaloma. Deux ans plus tard, comme Absalom avait les tondeurs à Baal-Haçor, qui est près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi.
2Sm / 2Sam 13:24 And Absalom came to the king, and said, Behold now, thy servant hath sheepshearers; let the king, I beseech thee, and his servants go with thy servant. Ary nankao amin' ny mpanjaka Absaloma ka nanao hoe: Indro, mampanety ondry ny mpanomponao; koa trarantitra ianao, aoka ny mpanjaka sy ny mpanompony handeha hiaraka amiko mpanomponao. Nankao amin' ny mpanjaka Absaloma nanao hoe: Indro fa ao amin' ny mpanomponao ny mpanety ondry ka aoka ho any amin' ny mpanomponao ny mpanjaka sy ny mpanompony. Absalom se rendit auprès du roi et dit : " Voici que ton serviteur a les tondeurs. Que le roi et ses officiers daignent venir avec ton serviteur. "
2Sm / 2Sam 13:25 And the king said to Absalom, Nay, my son, let us not all now go, lest we be chargeable unto thee. And he pressed him: howbeit he would not go, but blessed him. Fa hoy ny mpanjaka tamin' i Absaloma: Tsia, anaka, aoka tsy handeha avokoa izahay rehetra, fandrao mahavaky tratra anao. Fa Absaloma nanery azy ihany; nefa tsy nety nandeha izy, fa nitso-drano azy ihany. Fa hoy ny mpanjaka tamin' i Absaloma: Tsia, anaka, tsy handeha daholo izahay fandrao dia mahavaky tratra anao. Nanao ditra ihany izy nefa tsy nandeha ny mpanjaka, fa nitso-drano azy. Le roi répondit à Absalom : " Non, mon fils, il ne faut pas que nous allions tous et te soyons à charge. " Absalom insista, mais il ne voulut pas venir et lui donna congé.
2Sm / 2Sam 13:26 Then said Absalom, If not, I pray thee, let my brother Amnon go with us. And the king said unto him, Why should he go with thee? Dia hoy Absaloma: Raha tsy izany ary, trarantitra ianao, aoka Amnona rahalahiko no handeha hiaraka aminay. Ary hoy ny mpanjaka taminy: Ahoana no hiarahany aminao? Dia hoy Absaloma: Rahefa dia tsy handeha àry hianao dia avelao ahay Amnona rahalahiko handeha hiaraka aminay. Ary hoy ny navalin' ny mpanjaka: Ahoana no hiarahany aminao? Absalom reprit : " Permets du moins que mon frère Amnon vienne avec nous. " Et le roi dit : " Pourquoi irait-il avec toi ? "
2Sm / 2Sam 13:27 But Absalom pressed him, that he let Amnon and all the king' s sons go with him. Fa nanery azy Absaloma, ka dia nalefany Amnona sy ny zanakalahin' ny mpanjaka rehetra handeha hiaraka aminy. Fa mbola nanao ditra ihany Absaloma, ka dia navelan' ny mpanjaka handeha hiaraka aminy Amnona sy ny zanaky ny mpanjaka rehetra. Mais Absalom insista et il laissa partir avec lui Amnon et tous les fils du roi. Absalom prépara un festin de roi
2Sm / 2Sam 13:28 Now Absalom had commanded his servants, saying, Mark ye now when Amnon' s heart is merry with wine, and when I say unto you, Smite Amnon; then kill him, fear not: have not I commanded you? be courageous, and be valiant. Ary Absaloma nanome teny ny zatovony hoe: Miomàna tsara, fa rehefa faly ny fon' i Amnona azon' ny divay, ka lazaiko aminareo hoe: Asio Amnona, dia ataovy maty izy, fa aza matahotra; tsy izaho va no nanome teny anareo? Matokia, aoka hiseho ho lehilahy mahery ianareo. Dia nomen' i Absaloma izao didy izao ny mpanompony, nataony hoe: Tandremo fa rahefa falifalin' ny divay ny fon' i Amnona ka hataoko hoe: Asio Amnona! Dia vonoy ho faty izy. Aza matahotra satria tsy iza fa izaho no nandidy anareo izany ka matokia; misehoa ho mahery fo. et il donna cet ordre aux serviteurs : " Faites attention! Lorsque le coeur d' Amnon sera mis en gaieté par le vin et que je vous dirai : "Frappez Amnon! ", vous le mettrez à mort. N' ayez pas peur; n' est-ce pas moi qui vous l' ai ordonné ? Prenez courage et montrez-vous vaillants. "
2Sm / 2Sam 13:29 And the servants of Absalom did unto Amnon as Absalom had commanded. Then all the king' s sons arose, and every man gat him up upon his mule, and fled. Ary ny zatovon' i Absaloma nanao tamin' i Amnona araka ny teny nomen' i Absaloma azy. Dia nitsangana avokoa ny zanakalahin' ny mpanjaka rehetra, ary samy nitaingina ny ampondrany ka nandositra. Dia nasian' ny mpanompon' i Absaloma araka ny nandidian' i Absaloma azy Amnona. Ary tafatsangana avokoa ny zanaky ny mpanjaka rehetra, dia samy nitaingina ny moleny avy ka vaky nandositra. Les serviteurs d' Absalom agirent à l'égard d' Amnon comme Absalom l' avait ordonné. Alors tous les fils du roi se levèrent, enfourchèrent chacun son mulet et s' enfuirent.
2Sm / 2Sam 13:30 And it came to pass, while they were in the way, that tidings came to David, saying, Absalom hath slain all the king' s sons, and there is not one of them left. Ary raha mbola teny an-dalana izy ireo, dia tonga tao amin' i Davida ny filazana hoe: novonoin' i Absaloma avokoa ny zanakalahin' ny mpanjaka, ka tsy nasiany miangana na dia iray akory aza. Mbola teny an-dàlana izy ireo, dia efa tonga tao amin' i Davida sahady ny filazana hoe: Novonoin' i Absaloma tsy nasiany iray niangana ny zanakalahin' ny mpanjaka rehetra! Comme ils étaient en chemin, cette rumeur parvint à David : " Absalom a tué tous les fils du roi, il n' en reste pas un seul! "
2Sm / 2Sam 13:31 Then the king arose, and tare his garments, and lay on the earth; and all his servants stood by with their clothes rent. Dia nitsangana ny mpanjaka ka nandriatra ny fitafiany, dia nandry tamin' ny tany; ary ny mpanompony rehetra nitsangana teo, samy voatriatra avokoa ny fitafiany. Nitsangana ny mpanjaka, norovitiny ny fitafiany, dia nandry tamin' ny tany izy; ny mpanompony rehetra nitoetra teo koa, sady rovi-pitafiana avokoa izy ireo. Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre; tous ses officiers se tenaient debout, les vêtements déchirés.
2Sm / 2Sam 13:32 And Jonadab, the son of Shimeah David' s brother, answered and said, Let not my lord suppose that they have slain all the young men the king' s sons; for Amnon only is dead: for by the appointment of Absalom this hath been determined from the day that he forced his sister Tamar. Ary Jonadaba, zanak' i Simea, rahalahin' i Davida, nanao hoe: Aoka ny tompoko tsy hanao hoe: Matiny avokoa ny zatovo rehetra, zanakalahin' ny mpanjaka; fa Amnona ihany no maty; fa Absaloma efa nifofo azy hatramin' ny andro nisavihany an' i Tamara anabaviny. Ary niteny Jonadaba zanak' i Semaa, rahalahin' i Davida, ka nanao hoe: Aoka ny tompoko tsy hilaza fa maty avokoa ny zazalahy rehetra, zanaky ny mpanjaka; Amnona irery no maty. Zavatra teo am-bavan' i Absaloma izany hatramin' ny andro nametavetan' i Amnona an' i Tamara anabaviny. Mais Yonadab, le fils de Shiméa, frère de David, prit ainsi la parole : " Que Monseigneur ne dise pas qu' on a fait périr tous les jeunes gens, les fils du roi, car seul Amnon est mort : Absalom s'était promis cela depuis le jour où Amnon avait outragé sa soeur Tamar.
2Sm / 2Sam 13:33 Now therefore let not my lord the king take the thing to his heart, to think that all the king' s sons are dead: for Amnon only is dead. Koa aoka ny mpanjaka tompoko tsy hieritreritra am-po fa maty avokoa ny zanakalahin' ny mpanjaka rehetra; fa Amnona ihany no maty. Ary ankehitriny dia aoka tsy hataon' ny mpanjaka tompoko fa hoe ny zanakalahin' ny mpanjaka rehetra no maty, Amnona irery ihany no maty. Que maintenant Monseigneur le roi ne se mette pas dans l' idée que tous les fils du roi ont péri. Non, Amnon seul est mort
2Sm / 2Sam 13:34 But Absalom fled. And the young man that kept the watch lifted up his eyes, and looked, and, behold, there came much people by the way of the hill side behind him. Fa Absaloma nandositra. Ary ny zatovo mpitily nanopy ny masony ka nahita fa, indreo nisy olona maro avy teo ivohony, teo anilan' ny tendrombohitra. Ary Absaloma dia lasa nandositra. Ary natopin' ity zatovo nalatsaka ho mpitily ny masony dia nijery izy ka indreny nisy andian' olona maromaro, avy amin' ny lalana any andrefana, any amin' ny ilany nisy ny tendrombohitra. et Absalom s' est enfui. " Le cadet qui était en sentinelle, levant les yeux, aperçut une troupe nombreuse qui s' avançait sur le chemin de Bahurim. La sentinelle vint annoncer au roi : " J' ai vu des hommes descendant par le chemin de Bahurim au flanc de la montagne. "
2Sm / 2Sam 13:35 And Jonadab said unto the king, Behold, the king' s sons come: as thy servant said, so it is. Ary hoy Jonadaba tamin' ny mpanjaka: Indreo, avy ny zanakalahin' ny mpanjaka, dia araka ny nolazain' ny mpanomponao tokoa. Dia hoy Jonadaba tamin' ny mpanjaka: Indreo tamy tokoa ny zanaky ny mpanjaka; araka ny voalazan' ny mpanomponao no nahatanterahan' ny zavatra. Alors Yonadab dit au roi : " Ce sont les fils du roi qui arrivent : il en a été comme ton serviteur l' avait dit. "
2Sm / 2Sam 13:36 And it came to pass, as soon as he had made an end of speaking, that, behold, the king' s sons came, and lifted up their voice and wept: and the king also and all his servants wept very sore. Ary nony efa voalazany izany teny izany, dia indreo, tonga ny zanakalahin' ny mpanjaka, ary nanandratra ny feony izy ka nitomany; ary ny mpanjaka sy ny mpanompony dia mba nitomany mafy dia mafy koa. Vao tapitra ny teniny, dia tonga ny zanaky ny mpanjaka, ary nanandra-peo nitomany izy ireo ka nirotsaka be dia be koa ny ranomason' i Davida mbamin' ny mpanompony rehetra. Il achevait à peine de parler que les fils du roi entrèrent, et ils se mirent à crier et à pleurer; le roi aussi et tous ses officiers pleurèrent très fort.
2Sm / 2Sam 13:37 But Absalom fled, and went to Talmai, the son of Ammihud, king of Geshur. And David mourned for his son every day. Fa Absaloma nandositra nankany amin' i Talmay, zanakalahin' i Amihoda, mpanjakan' i Gesora. Ary nisaona ny zanany mandrakariva Davida. Absaloma kosa nandositra tany amin' i Tolomaia zanak' i Amioda, mpanjakan' i Gesora. Ary Davida nisaona ny zanany isan' andro isan' andro. Absalom s'était enfui et s'était rendu chez Talmaï, fils d' Ammihud, roi de Geshur; le roi garda tout le temps le deuil de son fils.
2Sm / 2Sam 13:38 So Absalom fled, and went to Geshur, and was there three years. Ary Absaloma efa nandositra nankany Gesora ka nitoetra tany telo taona. Nandositra i Absaloma nankany Gesora, dia tany izy telo taona. Absalom s'était enfui et s'était rendu à Geshur; il y resta trois ans.
2Sm / 2Sam 13:39 And the soul of king David longed to go forth unto Absalom: for he was comforted concerning Amnon, seeing he was dead. Ary Davida mpanjaka naniry hivoaka hankany amin' i Absaloma; fa nionona izy noho ny amin' i Amnona, satria efa maty izy. Ary Davida nitsahatra tamin' ny hoe hanenjika an' i Absaloma, fa efa afaka ny alahelony tamin' ny nahafatesan' i Amnona. L' esprit du roi cessa de s' emporter contre Absalom, car il s'était consolé de la mort d' Amnon.

<-
->