<-
->

2Sm / 2Sam 3:1 Now there was long war between the house of Saul and the house of David: but David waxed stronger and stronger, and the house of Saul waxed weaker and weaker. Ary naharitra ela ny adin' ny tamingan' i Saoly sy ny tamingan' i Davida, nefa Davida nihahery, fa ny tamingan' i Saoly kosa nihahosa. Naharitra ela ny adin' ny fianakavian' i Saola sy ny fianakavian' i Davida. Davida nandroso nihanahery, fa ny fianakavian' i Saola kosa nihaosa miandalandalana. La guerre se prolongea entre la maison de Saül et celle de David, mais David allait se fortifiant, tandis que s' affaiblissait la maison de Saül.
2Sm / 2Sam 3:2 And unto David were sons born in Hebron: and his firstborn was Amnon, of Ahinoam the Jezreelitess; Ary Davida niteraka zazalahy tao Hebrona: koa Amnona, tamin' i Ahinoama Jezirelita, no lahimatoany; Niteraka lahy maro Davida tao Hebrona; Amona naterak' i Akinoama avy any Jezraela no lahimatoa. Des fils naquirent à David, à Hébron; ce furent : son aîné Ammon, né d' Ahinoam de Yizréel;
2Sm / 2Sam 3:3 And his second, Chileab, of Abigail the wife of Nabal the Carmelite; and the third, Absalom the son of Maacah the daughter of Talmai king of Geshur; ary Kileaba, tamin' i Abigaila, ilay novinadin' i Nabala Karmelita, no lahiaivo; ary ny fahatelo dia Absaloma, zanak' i Maka, zanakavavin' i Talmay, mpanjakan' i Gesora; Keleaba naterak' i Abigaïla avy any Karmela, ilay novinadin' i Nabala, no lahiaivo; Absaloma, zanak' i Maakà, zanakavavin' i Tolmaia, mpanjakan' i Gesora, no fahatelo; son cadet Kiléab, né d' Abigayil, la femme de Nabal de Karmel; le troisième Absalom, fils de Maaka, la fille de Talmaï roi de Geshur;
2Sm / 2Sam 3:4 And the fourth, Adonijah the son of Haggith; and the fifth, Shephatiah the son of Abital; ary ny fahefatra dia Adonia, zanak' i Hagita; ary ny fahadimy dia Sefatia, zanak' i Abitala; Adoniasy zana' i Hagita, no fahefatra; Safatià zanak' i Abitala, no fahadimy. le quatrième Adonias, fils de Haggit; le cinquième Shephatya, fils d' Abital;
2Sm / 2Sam 3:5 And the sixth, Ithream, by Eglah David' s wife. These were born to David in Hebron. ary ny fahenina dia Jitreama, tamin' i Egla, vadin' i Davida. Ireo no naterak' i Davida tao Hebrona. Ary Jetraama naterak' i Eglà vadin' i Davida, no fahenina. Ireo no zazalahy naterak' i Davida tao Hebrona. le sixième Yitréam, né d'Égla, femme de David. Ceux-là naquirent à David, à Hébron.
2Sm / 2Sam 3:6 And it came to pass, while there was war between the house of Saul and the house of David, that Abner made himself strong for the house of Saul. Ary raha mbola niady ny tamingan' i Davida sy ny tamingan' i Saoly, Abnera dia nampiseho hery niandany tamin' ny tamingan' i Saoly. Tamin' ny andro niadian' ny fianakavian' i Saola sy ny fianakavian' i Davida, dia nihamahery Abnera tao amin' ny tranon' i Saola. Voici ce qui arriva pendant la guerre entre la maison de Saül et celle de David : Abner s' arrogeait tout pouvoir dans la maison de Saül.
2Sm / 2Sam 3:7 And Saul had a concubine, whose name was Rizpah, the daughter of Aiah: and Ishbosheth said to Abner, Wherefore hast thou gone in unto my father' s concubine? (Ary Saoly nanana vaditsindrano, Rizpa no anarany, zanakavavin' i Aia) Kanefa Isboseta niteny tamin' i Abnera hoe: Nahoana no nalainao ny vaditsindranon' ikaky? Ary nisy vaditsindranon' i Saola anankiray natao hoe Resfà zanakavavin' i Aià; ary hoy Isboseta tamin' i Abnera hoe: Il y avait une concubine de Saül qui se nommait Riçpa, fille d' Ayya, et Abner la prit. Ishbaal dit à Abner : " Pourquoi t' es-tu approché de la concubine de mon père ? "
2Sm / 2Sam 3:8 Then was Abner very wroth for the words of Ishbosheth, and said, Am I a dog' s head, which against Judah do shew kindness this day unto the house of Saul thy father, to his brethren, and to his friends, and have not delivered thee into the hand of David, that thou chargest me to day with a fault concerning this woman? Dia tezitra mafy Abnera noho ny tenin' Isboseta, ka hoy izy: Lohan' alika no miandany amin' ny Joda va aho? He! izato izaho manisy soa ny tamingan' i Saoly rainao sy ny rahalahiny sy ny sakaizany izao ka tsy nanolotra anao ho eo an-tànan' i Davida, nefa aho izao helohinao noho ny amin' iny vehivavy iny? Ahoana no nandeha tamin' ny vaditsindranon' i Kaky hianao? Ka tezitra mafy Abnera noho ny tenin' Isboseta ka namaly hoe: Lohan' alika anisan' i Jodà va aho? Amin' izao mampiseho fitiavana ny tranon' i Saola, rainao, sy ny rahalahiny aman-tsakaizany aho, ary tsy nanolotra anao ho eo an-tànan' i Davida ka dia izao hianao no maniny ahy amin' ny hadisoana tamin' iny vehivavy iny? Aux paroles d' Ishbaal, Abner entra dans une grande colère et dit : " Suis-je donc une tête de chien ? Je suis plein de bienveillance pour la maison de Saül, ton père, pour ses frères et ses amis, je ne t' abandonne pas entre les mains de David, et maintenant tu me fais des reproches pour une histoire de femme!
2Sm / 2Sam 3:9 So do God to Abner, and more also, except, as the Lord hath sworn to David, even so I do to him; Hataon' Andriamanitra amin' i Abnera anie izany, eny, mihoatra noho izany aza, raha tsy hataoko aminy araka ny nianianan' i Jehovah tamin' i Davida, Hoentin' Andriamanitra amin' izay ngidiny indrindra anie Abnera raha tsy hataoko amin' i Davida arak' izay nianianan' ny Tompo taminy, Que Dieu inflige tel mal à Abner et qu' il y ajoute tel autre si je n' accomplis pas ce que Yahvé a promis par serment à David,
2Sm / 2Sam 3:10 To translate the kingdom from the house of Saul, and to set up the throne of David over Israel and over Judah, from Dan even to Beersheba. ka hampiala ny fanjakana amin' ny tamingan' i Saoly aho ary hampitoetra ny seza fiandrianan' i Davida amin' ny Isiraely sy amin' ny Joda hatrany Dana ka hatrany Beri-sheba. fa hoesoriny amin' ny fianakavian' i Saola ny fanjakana ka hatsangany amin' Israely sy Jodà hatrany Dana ka hatrany Bersabea ny seza fiandrianan' i Davida. d' enlever la royauté à la maison de Saül et d'établir le trône de David sur Israël et sur Juda depuis Dan jusqu'à Bersabée. "
2Sm / 2Sam 3:11 And he could not answer Abner a word again, because he feared him. Dia tsy nahavaly an' i Abnera intsony izy noho ny tahony azy. Tsy nahavaly an' i Abnera Isboseta, na indraim-bava aza, fa natahotra azy. Ishbaal n' osa pas répondre un mot à Abner parce qu' il avait peur de lui.
2Sm / 2Sam 3:12 And Abner sent messengers to David on his behalf, saying, Whose is the land? saying also, Make thy league with me, and, behold, my hand shall be with thee, to bring about all Israel unto thee. Ary Abnera dia naniraka olona tany amin' i Davida niaraka tamin' izay hanao hoe: An' iza ny tany? Ary koa hoe: Manaova fanekena amiko, ary, indro, ny tanako homba anao hampanaiky ny Isiraely rehetra anao. Dia nanefa iraka nankany amin' i Davida Abnera hilaza aminy, amin' ny anarany, hoe: An' iza ny tany? Manaova fanekena amiko, dia homba anao ny tànako hampihodina an' Israely rehetra hankaminao. Abner envoya des messagers dire à David : " ... Fais alliance avec moi et je te soutiendrai pour rallier autour de toi tout Israël. "
2Sm / 2Sam 3:13 And he said, Well; I will make a league with thee: but one thing I require of thee, that is, Thou shalt not see my face, except thou first bring Michal Saul' s daughter, when thou comest to see my face. Dia hoy izy: Tsara izany; izaho hanao fanekena aminao; kanefa zavatra iray loha no ilaiko aminao: Tsy hahazo mihaona amiko ianao, raha tsy entinao atý Mikala, zanakavavin' i Saoly. Ary novaliany hoe: Tsara izany; hanao fanekena aminao aho, fa zavatra iray loha no angatahiko aminao, dia ny tsy hahitanao ny tavako raha tsy entinao aty amiko Mikola zanakavavin' i Saola rahefa ho avy hianao hifankahita tava amiko. David répondit : " Bien! Je ferai alliance avec toi. Il n' y a qu' une chose que j' exige de toi : tu ne seras pas admis en ma présence à moins que tu n' amènes Mikal, fille de Saül, quand tu viendras me voir. "
2Sm / 2Sam 3:14 And David sent messengers to Ishbosheth Saul' s son, saying, Deliver me my wife Michal, which I espoused to me for an hundred foreskins of the Philistines. Ary Davida naniraka olona nankany amin' Isboseta, zanakalahin' i Saoly, hanao hoe: Omeo ahy Mikala vadiko, izay efa nifanekena ho vadiko tamin' ny mariky ny fahafatesan' ny Filistina zato lahy. Dia nandefa iraka ho any amin' Isboseta zanak' i Saola Davida hanao aminy hoe: Omeo ahy Mikola vadiko izay nampakariko notakalozako hodi-tsy miforan' ny Filistina zato. Et David envoya des messagers dire à Ishbaal, fils de Saül : " Rends-moi ma femme Mikal, que je me suis acquise pour cent prépuces de Philistins. "
2Sm / 2Sam 3:15 And Ishbosheth sent, and took her from her husband, even from Phaltiel the son of Laish. Ary Isboseta naniraka naka an' i Mikala tany amin' i Paltiela vadiny, zanak' i Laisy. Ka nampanalain' Isboseta Mikola tany amin' i Faltiela vadiny, zanak' i Laïsa, Ishbaal l' envoya prendre chez son mari Paltiel, fils de Layish.
2Sm / 2Sam 3:16 And her husband went with her along weeping behind her to Bahurim. Then said Abner unto him, Go, return. And he returned. Ary io vadiny io nanaraka azy ka nitomany teny aoriany hatrany Bahorima. Fa hoy Abnera taminy: Mandehana miverina. Dia niverina izy. ary nanaraka azy ny lahy, nandeha sy nitomany avy ao aoriany, hatreo Batorima, fa nony mby teo, dia hoy Abnera taminy: Mandehana miverina. Ka dia niverina izy. Son mari partit avec elle et la suivit en pleurant jusqu'à Bahurim. Alors Abner lui dit : " Retourne! " et il s' en retourna.
2Sm / 2Sam 3:17 And Abner had communication with the elders of Israel, saying, Ye sought for David in times past to be king over you: Ary Abnera efa niteny tamin' ny loholon' ny Isiraely hoe: Efa ela izay no nitadiavanareo an' i Davida ho mpanjakanareo; Nisy dinidinika nataon' i Abnera tamin' ny loholon' Israely, ka hoy izy tamin' izy ireo: Efa ela no nanirianareo an' i Davida ho mpanjakanareo, Abner avait eu des pourparlers avec les anciens d' Israël et leur avait dit : " Voici longtemps que vous désirez avoir David pour votre roi.
2Sm / 2Sam 3:18 Now then do it: for the Lord hath spoken of David, saying, By the hand of my servant David I will save my people Israel out of the hand of the Philistines, and out of the hand of all their enemies. koa tanteraho izany ankehitriny, fa Jehovah efa nilaza an' i Davida hoe: Amin' ny tànan' i Davida mpanompoko no hamonjeko ny Isiraely oloko ho afaka amin' ny tanan' ny Filistina sy amin' ny tanan' ny fahavalony rehetra. koa misikìna àry ankehitriny, fa Iaveh nilaza tamin' i Davida hoe: Amin' ny tànan' i Davida, mpanompoko, no hanafahako an' Israely vahoakako amin' ny tànan' ny Filistina, sy amin' ny tànan' ny fahavalony rehetra. Agissez donc maintenant, puisque Yahvé a dit ceci à propos de David : "C' est par l' entremise de mon serviteur David que je délivrerai mon peuple Israël de la main des Philistins et de tous ses ennemis". "
2Sm / 2Sam 3:19 And Abner also spake in the ears of Benjamin: and Abner went also to speak in the ears of David in Hebron all that seemed good to Israel, and that seemed good to the whole house of Benjamin. Ary Abnera efa niteny tamin' ny Benjamita koa, ary lasa izy hilaza amin' i Davida ao Hebrona koa izay rehetra tian' ny Isiraely sy ny taranak' i Benjamina rehetra hatao. Ary niresaka tamin' i Benjamina koa Abnera, ary lasa Abnera hilaza ho henon' i Davida any Hebrona izay noheverin' Israely sy ny taranak' i Benjamina rehetra ho mety. Abner parla aussi à Benjamin, puis il alla à Hébron pour exposer à David tout ce qu' avaient approuvé les Israélites et toute la maison de Benjamin.
2Sm / 2Sam 3:20 So Abner came to David to Hebron, and twenty men with him. And David made Abner and the men that were with him a feast. Dia tonga tany amin' i Davida tao Hebrona Abnera sy olona roa-polo lahy nanaraka azy. Ary nanao fanasana ho an' i Abnera sy ny olona nanaraka azy Davida. Dia tonga tany amin' i Davida, tany Hebrona Abnera, nomban' olona roapolo lahy. Ary nanao fanasana ho an' i Abnera sy ny olona nanaraka azy Davida. Abner, accompagné de vingt hommes, arriva chez David à Hébron et David offrit un festin à Abner et aux hommes qui étaient avec lui.
2Sm / 2Sam 3:21 And Abner said unto David, I will arise and go, and will gather all Israel unto my lord the king, that they may make a league with thee, and that thou mayest reign over all that thine heart desireth. And David sent Abner away; and he went in peace. Ary hoy Abnera tamin' i Davida: Hiainga aho, dia handeha hamory ny Isiraely rehetra ho etý aminao mpanjaka tompoko, mba hanaovany fanekena aminao ary hanjakanao amin' izay rehetra irin' ny fonao. Ary Davida nampandeha an' i Abnera; ka dia lasa soa aman-tsara izy. Ary hoy Abnera tamin' i Davida: Hitsangana aho ka hiainga hamory an' Israely rehetra ho aty amin' ny mpanjaka tompoko, ary hanao fanekena aminao izy, ka hanjaka amin' izay rehetra irin' ny fonao hianao. Dia nalefan' i Davida Abnera ka nandeha amim-piadanana. Abner dit ensuite à David : " Allons! Je vais rassembler tout Israël auprès de Monseigneur le roi : ils concluront un pacte avec toi et tu régneras sur tout ce que tu souhaites. " David congédia Abner, qui partit en paix.
2Sm / 2Sam 3:22 And, behold, the servants of David and Joab came from pursuing a troop, and brought in a great spoil with them: but Abner was not with David in Hebron; for he had sent him away, and he was gone in peace. Ary, indreo, tonga ny mpanaraka an' i Davida sy Joaba avy nitoha ka nitondra babo be; ary efa tsy teo amin' i Davida tao Hebrona intsony Abnera, fa efa nalefany izy, ka dia lasa soa aman-tsara. Fa indreto kosa tamy ny mpanompon' i Davida sy Joaba avy nitoha ka nitondra babo betsaka niaraka taminy. Tsy teo amin' i Davida tao Hebrona intsony Abnera, fa efa nalefany handeha ka nandeha tamim-piadanana izy. Il se trouva que la garde de David et Joab revenaient alors de la razzia, ramenant un énorme butin, et Abner n'était plus auprès de David à Hébron, puisque David l' avait congédié et qu' il était parti en paix.
2Sm / 2Sam 3:23 When Joab and all the host that was with him were come, they told Joab, saying, Abner the son of Ner came to the king, and he hath sent him away, and he is gone in peace. Nony tonga Joaba sy ny miaramila rehetra izay nanaraka azy, dia nisy nanambara tamin' i Joaba hoe: Tonga tao amin' ny mpanjaka Abnera, zanak' i Nera, nefa nalefany izy, ka dia lasa soa aman-tsara. Dia tonga Joaba sy ny antokon' olona rehetra niaraka taminy, ka nisy nilaza tamin' i Joaba hoe: tonga tao amin' ny mpanjaka Abnera zanak' i Nera, fa nalefany ka lasa nandeha tamim-piadanana izy! Lorsque arrivèrent Joab et toute la troupe qui le suivait, on prévint Joab qu' Abner, fils de Ner, était venu chez le roi et que celui-ci l' avait laissé repartir en paix.
2Sm / 2Sam 3:24 Then Joab came to the king, and said, What hast thou done? behold, Abner came unto thee; why is it that thou hast sent him away, and he is quite gone? Ary Joaba nankao amin' ny mpanjaka ka nanao hoe: Inona izany nataonao izany? Nahoana no efa tonga teto aminao Abnera ka nalefanao fotsiny, ka dia afaka soa aman-tsara izy? Dia nankao amin' ny mpanjaka Joaba, ka nanao hoe: Inona no nataonao? Tonga teo aminao Abnera, ka nahoana no nalefanao sy navelanao handeha? Fantatrao anefa Abnera zanak' i Nera. Alors Joab entra chez le roi et dit : " Qu' as-tu fait ? Abner est venu chez toi, pourquoi donc l' as-tu laissé partir ?
2Sm / 2Sam 3:25 Thou knowest Abner the son of Ner, that he came to deceive thee, and to know thy going out and thy coming in, and to know all that thou doest. Fantatrao anefa ny amin' i Abnera, zanak' i Nera, fa hamitaka anao no nahatongavany hahalalany ny ivoahanao sy ny idiranao ary hahalalany izay rehetra ataonao. Fa ny hamitaka anao no nahatongavany taty ary hitsikilo ny fanaonao sy hahalala ny ataonao rehetra! Tu connais Abner, fils de Ner. C' est pour te tromper qu' il est venu, pour connaître tes allées et venues, pour savoir tout ce que tu fais! "
2Sm / 2Sam 3:26 And when Joab was come out from David, he sent messengers after Abner, which brought him again from the well of Sirah: but David knew it not. Dia nivoaka Joaba avy tao amin' i Davida ka naniraka olona hanaraka an' i Abnera, ary nitondra azy niverina avy any amin' ny lavaka famorian-drano atao hoe Siraha ireo: nefa tsy fantatr' i Davida izany. Nony avy eo amin' i Davida Joaba dia naniraka olona hanara-dia an' i Abnera, ka avy amin' ny famorian-drano any Sira no nitondrany azy miverina; tsy fantatr' i Davida velively anefa izany. Joab sortit de chez David et envoya derrière Abner des messagers qui le firent revenir depuis la citerne de Sira, à l' insu de David.
2Sm / 2Sam 3:27 And when Abner was returned to Hebron, Joab took him aside in the gate to speak with him quietly, and smote him there under the fifth rib, that he died, for the blood of Asahel his brother. Ary nony niverina tao Hebrona Abnera, dia nentin' i Joaba nitanila tao anaty vavahady hiresaka aminy mangingina, kanjo nasiany tamin' ny kibony ka matiny ho todin' ny ran' i Asahela rahalahiny. Nony tafaverina tao Hebrona Abnera dia nentin' i Joaba nihataka kely tao anaty vavahady, toy ny hiresaka aminy moramora; kanjo nony mby tao, nofatsahany tamin' ny kibony izy; dia maty izy noho ny amin' ny ràn' i Asaela, rahalahin' i Joaba. Quand Abner arriva à Hébron, Joab le prit à l'écart à l' intérieur de la porte, sous prétexte de parler tranquillement avec lui, et là il le frappa mortellement au ventre, à cause du sang d' Asahel son frère.
2Sm / 2Sam 3:28 And afterward when David heard it, he said, I and my kingdom are guiltless before the Lord for ever from the blood of Abner the son of Ner: Ary rehefa afaka izany, dia nahare Davida, ka hoy izy: Tsy manan-keloka mandrakizay eo anatrehan' i Jehovah izaho sy ny fanjakako ny amin' ny ran' i Abnera, zanak' i Nera. Ren' i Davida izany, taty aoriana, ka hoy izy: Tsy manan-tsiny mandrakizay eo anatrehan' ny Tompo aho sy ny fanjakako, ny amin' ny ràn' i Abnera zanak' i Nera. Lorsque David apprit ensuite la chose, il dit : " Moi et mon royaume, nous sommes pour toujours innocents devant Yahvé du sang d' Abner, fils de Ner :
2Sm / 2Sam 3:29 Let it rest on the head of Joab, and on all his father' s house; and let there not fail from the house of Joab one that hath an issue, or that is a leper, or that leaneth on a staff, or that falleth on the sword, or that lacketh bread. Hitsingerina amin' ny lohan' i Joaba sy ny tarana-drainy rehetra anie ny todin' izany; ary tsy ho tapaka amin' ny taranak' i Joaba anie ny marary mitsika, na ny boka, na ny mamahana amin' ny tehina, na ny lavon-tsabatra, na ny tsy manan-kohanina. Fa amin' ny lohan' i Joaba sy ny ankohonan-drainy rehetra anie izany: Ka tsy ho tapaka eo amin' ny fianakavian' i Joaba ny marary mitsi-drà na boka, na mampandihy ampela na lavon-tsabatra, na tsy ampy hanina. qu' il retombe sur la tête de Joab et sur toute sa famille! Qu' il ne cesse d' y avoir dans la maison de Joab des gens atteints d'écoulement ou de lèpre, des hommes bons à tenir le fuseau ou qui tombent sous l'épée, ou qui manquent de pain! "
2Sm / 2Sam 3:30 So Joab, and Abishai his brother slew Abner, because he had slain their brother Asahel at Gibeon in the battle. Toy izany no namonoan' i Joaba sy Abisay rahalahiny an' i Abnera noho ny namonoany an' i Asahela rahalahiny tao Gibeona tamin' ny ady. Dia toy izany no namonoan' i Joaba sy Abisaïa rahalahiny an' i Abnera, noho ny namonoany an' i Asaela rahalahiny tany Gabaona tamin' ny ady. Joab et son frère Abishaï avaient assassiné Abner parce qu' il avait fait mourir leur frère Asahel au combat de Gabaôn.
2Sm / 2Sam 3:31 And David said to Joab, and to all the people that were with him, Rend your clothes, and gird you with sackcloth, and mourn before Abner. And king David himself followed the bier. Ary hoy Davida tamin' i Joaba sy ny olona rehetra izay teo aminy: Triaro ny fitafianareo, ary misikìna lamba fisaonana, ka aoka hisaona eo anolohan' i Abnera ianareo. Ary Davida mpanjaka nanaraka ny tranovorona. Ary hoy Davida tamin' i Joaba sy ny vahoaka rehetra teo aminy: Triaro ny fitafianareo, misikìna lasaka, ary aoka hisaona eo anoloan' i Abnera hianareo. Dia nandeha teo aorian' ny tranovorona Davida mpanjaka. David dit à Joab et à toute la troupe qui l' accompagnait : " Déchirez vos vêtements, mettez des sacs et faites le deuil devant Abner ", et le roi David marchait derrière la civière.
2Sm / 2Sam 3:32 And they buried Abner in Hebron: and the king lifted up his voice, and wept at the grave of Abner; and all the people wept. Dia nandevina an' i Abnera tao Hebrona izy; ary ny mpanjaka nanandratra ny feony ka nitomany teo amin' ny fasan' i Abnera; ary ny vahoaka rehetra dia mba nitomany koa. Tao Hebrona no nalevina Abnera. Nitomany tamin' ny feo avo ny mpanjaka teo amin' ny fasan' i Abnera, ary nitomany koa ny vahoaka rehetra. On ensevelit Abner à Hébron; le roi éclata en sanglots sur sa tombe et tout le peuple pleura aussi.
2Sm / 2Sam 3:33 And the king lamented over Abner, and said, Died Abner as a fool dieth? Ary ny mpanjaka nanao hira fisaonana an' i Abnera hoe: Tahaka ny fahafatesan' ny adala va no tokony ho nahafatesan' i Abnera? Nanao hira fisaoana an' i Abnera ny mpanjaka nanao hoe: Toy ny fahafatin' adala va no tokony ho nahafatesan' i Abnera? Le roi chanta cette complainte sur Abner : " Abner devait-il mourir comme meurt l' insensé ?
2Sm / 2Sam 3:34 Thy hands were not bound, nor thy feet put into fetters: as a man falleth before wicked men, so fellest thou. And all the people wept again over him. Ny tananao tsy nifatotra, ary ny tongotrao tsy nigadra; Fa tahaka ny fikarapok' izay asian' ny olon-dratsy no nikarapohanao. Ary ny vahoaka rehetra dia mbola nitomany azy indray. Tsy nifatotra ny tananao, tsy nigadra ny tongotrao, Fa toy ny fahalavon' olona sehatra ny olon-dratsy ny nahalavo anao! Dia nanohy nigogogogo nitomany an' i Abnera ny vahoaka rehetra; Tes mains n'étaient pas liées, tes pieds n'étaient pas mis aux fers, tu es tombé comme on tombe devant des malfaiteurs! " et les larmes de tout le peuple redoublèrent.
2Sm / 2Sam 3:35 And when all the people came to cause David to eat meat while it was yet day, David sware, saying, So do God to me, and more also, if I taste bread, or ought else, till the sun be down. Ary izy rehetra dia avy hampihinan-kanina an' i Davida raha mbola antoandro, nefa Davida nianiana hoe: Hataon' Andriamanitra amiko anie izany, eny, mihoatra noho izany aza, raha mba hitendry hanina na inona na inona akory aho mandra-pilentiky ny masoandro. ary nanatona an' i Davida nampihinan-kanina azy ny vahoaka rehetra, raha mbola antoandro ny andro; nefa nianiana Davida nanao hoe: Hoentin' ny Tompo amin' izay ngidiny indrindra anie aho, raha hanendry hanina na zavatra hafa na inona na inona, alohan' ny maty masoandro! Tout le peuple vint inviter David à prendre de la nourriture alors qu' il faisait encore jour, mais David fit ce serment : " Que Dieu me fasse tel mal et qu' il y ajoute tel autre si je goûte à du pain ou à quoi que ce soit avant le coucher du soleil. "
2Sm / 2Sam 3:36 And all the people took notice of it, and it pleased them: as whatsoever the king did pleased all the people. Ary azon' ny vahoaka rehetra ny hevitr' izany ka nankasitrahany, dia tahaka ny nankasitrahany izay rehetra nataon' ny mpanjaka. Hitan' ny vahoaka rehetra tsara izany, ka nankasitrahany, toy ny nankasitrahany an' izay rehetra nataon' ny mpanjaka koa. Tout le peuple remarqua cela et le trouva bien, car tout ce que faisait le roi était approuvé par le peuple.
2Sm / 2Sam 3:37 For all the people and all Israel understood that day that it was not of the king to slay Abner the son of Ner. Ka dia fantatry ny vahoaka rehetra sy ny Isiraely rehetra tamin' izany andro izany fa tsy avy tamin' ny mpanjaka no nahafaty an' i Abnera, zanak' i Nera. Fantatry ny vahoaka rehetra sy Israely rehetra, tamin' izany andro izany fa tsy mba avy amin' ny mpanjaka velively ny namonoana an' i Abnera, zanak' i Nera. Ce jour-là, tout le peuple et tout Israël comprirent que le roi n'était pour rien dans la mort d' Abner, fils de Ner.
2Sm / 2Sam 3:38 And the king said unto his servants, Know ye not that there is a prince and a great man fallen this day in Israel? Ary hoy ny mpanjaka tamin' ny mpanompony: Tsy fantatrareo va fa komandy sady lehilahy malaza no maty androany tamin' ny Isiraely? Hoy ny mpanjaka tamin' ny mpanompony: Tsy fantatrareo va fa mpifehy ary lehilahy ambony amin' Israely no maty androany? Le roi dit à ses officiers : " Ne savez-vous pas qu' un prince et un grand homme est tombé aujourd' hui en Israël ?
2Sm / 2Sam 3:39 And I am this day weak, though anointed king; and these men the sons of Zeruiah be too hard for me: the Lord shall reward the doer of evil according to his wickedness. Ary tsy mbola manan-kery loatra aho izao, na dia mpanjaka efa voahosotra aza; ary ireo zanak' i Zeroia ireo dia mahery sata loatra amiko; Jehovah anie hamaly izay nanao izao ratsy izao araka ny ratsy nataony. Izaho na dia efa voahosotra ho mpanjaka aza, dia malemy fanahy, fa ireo lehilahy zanak' i Sarvia ireo kosa dia lozabe tokoa noho izaho. Hovalian' ny Tompo anie izay manao ny ratsy araka ny ratsy nataony! Pour moi, je suis faible maintenant, tout roi que je sois par l' onction, et ces hommes, les fils de Çeruya, sont plus violents que moi. Que Yahvé rende au méchant selon sa méchanceté! "

<-
->