<-
->

1Mp 19:1 And Ahab told Jezebel all that Elijah had done, and withal how he had slain all the prophets with the sword. Dia nolazain' i Ahaba tamin' i Jezebela izay rehetra nataon' i Elia, dia ny namonoany ny mpaminany rehetra tamin' ny sabatra. Nolazain' i Akaba tamin' i Jezabela avokoa ny nataon' i Elia, sy ny namonoany ny mpaminaniny rehetra tamin' ny sabatra. Achab apprit à Jézabel tout ce qu'Élie avait fait et comment il avait massacré tous les prophètes par l'épée.
1Mp 19:2 Then Jezebel sent a messenger unto Elijah, saying, So let the gods do to me, and more also, if I make not thy life as the life of one of them by to morrow about this time. Ary Jezebela naniraka olona tany amin' i Elia hanao hoe: Hataon' ireo andriamanitra amiko anie izany, eny, mihoatra noho izany aza, raha tsy hataoko toy ny ain' ny anankiray amin' ireny ny ainao raha maraina toy izao. Ka naniraka olona ho any amin' i Elia, Jezabela, hilaza aminy hoe: Hataon' ireo andriamanitra amin' izay ngidiny indrindra anie aho, raha tsy ataoko toy ny ain' izy ireny tsirairay avy ny ainao, rahampitso toy izao. Alors Jézabel envoya un messager à Élie avec ces paroles : " Que les dieux me fassent tel mal et y ajoutent tel autre, si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie comme de la vie de l' un d' entre eux ! "
1Mp 19:3 And when he saw that, he arose, and went for his life, and came to Beersheba, which belongeth to Judah, and left his servant there. Ary raha nahita izany izy, dia niainga ka lasa nandeha hamonjy ny ainy dia nankany Beri-sheba, izay any Joda, ary ny zatovo najanony tao. Nony nahita izany Elia, dia lasa niainga hamonjy ny ainy. Ka nony tonga tao Bersabea izay an' i Jodà izy, navelany tao ny mpanompony, Il eut peur ; il se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Bersabée qui est à Juda, et il laissa là son serviteur.
1Mp 19:4 But he himself went a day' s journey into the wilderness, and came and sat down under a juniper tree: and he requested for himself that he might die; and said, It is enough; now, O Lord, take away my life; for I am not better than my fathers. Fa izy kosa nandeha lalana indray andro tany an-efitra, ary tonga ka nipetraka teo ambanin' ny anjavidy anankiray; dia nangataka ho faty izy ka nanao hoe: Aoka izay! alao ny aiko ankehitriny, Jehovah ô. fa tsy tsara noho ny razako aho. fa izy kosa nandroso làlana indray andro tany an' efitra; ary nony mby tany izy, nipetraka teo ambanin' ny kofafam-bohitra anankiray, dia nangataka ny ho faty, nanao hoe: Aoka izay! Alao amin' izao ny aiko, ry Iaveh ô, fa tsy tsara noho ny razako aho. Pour lui, il marcha dans le désert un jour de chemin et il alla s' asseoir sous un genêt. Il souhaita de mourir et dit : " C' en est assez maintenant, Yahvé ! Prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. "
1Mp 19:5 And as he lay and slept under a juniper tree, behold, then an angel touched him, and said unto him, Arise and eat. Ary raha nandry natory teo ambanin' ny anjavidy anankiray izy, indro, nisy anjely nanohina azy ka nanao taminy hoe. Miarena, ka homàna. Dia nandry izy, ka natory teo ambanin' ilay kofafam-bohitra. Fa indro nisy anjely nanohina azy kosa, nanao taminy hoe: Miarena hianao, hihinana. Il se coucha et s' endormit. Mais voici qu' un ange le toucha et lui dit : " Lève-toi et mange. "
1Mp 19:6 And he looked, and, behold, there was a cake baken on the coals, and a cruse of water at his head. And he did eat and drink, and laid him down again. Dia nijery izy, ka, indro, teo anilan' ny lohany nisy mofo voaendy tamin' ny vato mahamay sy rano iray tavoara; ary nihinana sy nisotro izy, dia nandry indray. Nijery izy, ka indro tao amin' izay niondanany, nisy mofo nendasina tamin' ny vato nafanaina, sy rano iray tavoara; ary rahefa nihinana sy nisotro izy, dia nandry indray. Il regarda et voici qu' il y avait à son chevet une galette cuite sur les pierres chauffées et une gourde d' eau. Il mangea et but, puis il se recoucha.
1Mp 19:7 And the angel of the Lord came again the second time, and touched him, and said, Arise and eat; because the journey is too great for thee. Ary avy fanindroany indray Ilay Anjelin' i Jehovah, dia nanohina azy ka nanao hoe: Mitohaza, ka homàna, fa lavitra loatra ny halehanao. Fa tonga fanindroany indray ilay anjelin' ny Tompo, nanohina azy, sy nanao taminy hoe: Miarena hianao hihinana fa lavitra loatra ho anao ny dia halehanao. Mais l' ange de Yahvé revint une seconde fois, le toucha et dit : " Lève-toi et mange, autrement le chemin sera trop long pour toi. "
1Mp 19:8 And he arose, and did eat and drink, and went in the strength of that meat forty days and forty nights unto Horeb the mount of God. Dia nifoha izy ka nihinana sy nisotro; ary nandeha tamin' ny tanjaka azony tamin' izany hanina izany efa-polo andro efa-polo alina izy ho any Horeba, tendrombohitr' Andriamanitra. Dia niarina izy, nihinana sy nisotro, ary nandeha efapolo andro sy efapolo alina, tamin' ny hery azony tamin' izany hanina izany, ho any Horeba tendrombohitr' Andriamanitra. Il se leva, mangea et but, puis soutenu par cette nourriture il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l' Horeb.
1Mp 19:9 And he came thither unto a cave, and lodged there; and, behold, the word of the Lord came to him, and he said unto him, What doest thou here, Elijah? Ary niditra tao anatin' ny zohy izy ka nitoetra tao. Ary, indro, tonga taminy ny tenin' i Jehovah nanao hoe: Manao inona atý ianao, ry Elia? Nony mby tany izy niditra tao anaty zohy, dia nandry tao. Ary indro tonga taminy ny tenin' ny Tompo ka nanao taminy hoe: Maninona aty hianao, ry Elia? Là, il entra dans la grotte et il y resta pour la nuit. Voici que la parole de Yahvé lui fut adressée, lui disant : " Que fais-tu ici, Élie ? "
1Mp 19:10 And he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts: for the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with the sword; and I, even I only, am left; and they seek my life, to take it away. Dia hoy izy: Nafana dia nafana ny foko noho ny fitiavako an' i Jehovah, Andriamanitry ny maro; fa ny Zanak' Isiraely nahafoy ny fanekenao; ny alitaranao noravany, ny mpaminaninao novonoiny tamin' ny sabatra, ary izaho dia izaho irery ihany no sisa, nefa mbola mitady hahafaty ny aiko koa izy. Ka hoy ny navaliny: Feno hafanam-po ho an' ny Tompo Andriamanitry ny tafika aho, fa ny fanekenao nafoin' ny zanak' Israely, ny otelinao nazerany, ny mpaminaninao novonoiny tamin' ny sabatra, izaho irery no sisa, ary tadiaviny halana aina aho. Il répondit : " Je suis rempli d' un zèle jaloux pour Yahvé Sabaot, parce que les Israélites ont abandonné ton alliance, qu' ils ont abattu tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m' enlever la vie. "
1Mp 19:11 And he said, Go forth, and stand upon the mount before the Lord. And, behold, the Lord passed by, and a great and strong wind rent the mountains, and brake in pieces the rocks before the Lord; but the Lord was not in the wind: and after the wind an earthquake; but the Lord was not in the earthquake: Ary hoy Jehovah: Mivoaha, ka mitsangana eo ambonin' ny tendrombohitra eo anatrehan' i Jehovah. Ary, indro, nandalo Jehovah, ka nisy rivotra be sady mahery namakivaky ny tendrombohitra sy nanorotoro ny harambato teo alohan': Jehovah; nefa Jehovah tsy tao amin' ny rivotra; ary manarakaraka ny rivotra nisy horohoron-tany; nefa Jehovah tsy tao amin' ny horohoron-tany; Ary hoy Iaveh: Mivoaha hianao, ka mitsangàna eo amin' ny tendrombohitra, eo anatrehan' ny Tompo, fa indro handalo Iaveh. Dia nisy rivotra be sady mahery, nampitsefatsefaka ny tendrombohitra sy nanorotoro ny vatolampy, teo alohan' ny Tompo; nefa tsy tao amin' ny rivotra Iaveh. Nanarakaraka ny rivotra nisy horohoron-tany, nefa tsy tao amin' ny horohorohon-tany Iaveh. Il lui fut dit : " Sors et tiens-toi dans la montagne devant Yahvé. " Et voici que Yahvé passa. Il y eut un grand ouragan, si fort qu' il fendait les montagnes et brisait les rochers, en avant de Yahvé, mais Yahvé n'était pas dans l' ouragan ; et après l' ouragan un tremblement de terre, mais Yahvé n'était pas dans le tremblement de terre ;
1Mp 19:12 And after the earthquake a fire; but the Lord was not in the fire: and after the fire a still small voice. ary manarakaraka ny horohorontany nisy afo; nefa Jehovah tsy tao amin' ny afo; ary manarakaraka ny afo nisy feo nitsoka malemy. Nanarakaraka ny horohoron-tany nisy afo koa, nefa tsy tao amin' ny afo Iaveh. Ary nanarakaraka ny afo nisy fizozozozo malefaka sy malemy. et après le tremblement de terre un feu, mais Yahvé n'était pas dans le feu ; et après le feu, le bruit d' une brise légère.
1Mp 19:13 And it was so, when Elijah heard it, that he wrapped his face in his mantle, and went out, and stood in the entering in of the cave. And, behold, there came a voice unto him, and said, What doest thou here, Elijah? Ary raha ren' i Elia izany, dia nosaronany ny kapôtiny ny tavany, ary nivoaka izy ka nijanona teo am-bava-zohy. Ary, indro, nisy feo nankao aminy nanao hoe: Manao inona atý ianao ry Elia ? Ka raha nandre izay Elia, nosaronany ny kapaotiny ny tarehiny, ka dia nivoaka izy, ary nijanona teo am-bava zohy izy. Dia injay nisy feo reny nankeo aminy, nanao hoe: Maninona aty hianao, ry Elia? Dès qu'Élie l' entendit, il se voila le visage avec son manteau, il sortit et se tint à l' entrée de la grotte. Alors une voix lui parvint, qui dit : " Que fais-tu ici, Élie ? "
1Mp 19:14 And he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts: because the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with the sword; and I, even I only, am left; and they seek my life, to take it away. Dia hoy izy: Nafana dia nafana ny foko noho ny fitiavako an' i Jehovah, Andriamanitry ny maro; fa ny Zanak' Isiraely efa nahafoy ny fanekenao; ny alitaranao noravany, ary ny mpaminaninao novonoiny tamin' ny sabatra, ary izaho dia izaho irery ihany no sisa. nefa mbola mitady hahafaty ny aiko koa izy. Ary hoy ny navaliny: Feno hafanam-po ho an' ny Tompo Andriamanitry ny tafika aho, fa ny fanekenao nafoin' ny zanak' Israely, ny otelinao nazerany, ny mpaminaninao novonoiny tamin' ny sabatra, izaho irery sisa, ary tadiaviny halana aina aho. Il répondit : " Je suis rempli d' un zèle jaloux pour Yahvé Sabaot, parce que les Israélites ont abandonné ton alliance, qu' ils ont abattu tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m' enlever la vie. "
1Mp 19:15 And the Lord said unto him, Go, return on thy way to the wilderness of Damascus: and when thou comest, anoint Hazael to be king over Syria: Fa hoy Jehovah taminy: Mandehana, miverena amin' ny nalehanao ho any amin' ny efitr' i Damaskosy; ary raha mby any ianao, dia hosory Hazaela ho mpanjakan' i Syria; Fa hoy Iaveh taminy: Mandehana amin' ny dianao indray ho any amin' ny efitr' i Damas; ka rahefa mby any hianao, hosory ho mpanjakan' i Siria Hazaela, Yahvé lui dit : " Va, retourne par le même chemin, vers le désert de Damas. Tu iras oindre Hazaèl comme roi d' Aram.
1Mp 19:16 And Jehu the son of Nimshi shalt thou anoint to be king over Israel: and Elisha the son of Shaphat of Abelmeholah shalt thou anoint to be prophet in thy room. Ary Jeho,zanak' i Nimsy, dia hosory ho mpanjakan' ny Isiraely; ary Elisa, zanak' i Safata, avy any Abela-mehola, dia hosory ho mpaminany handimby anao. hosory ho mpanjakan' Israely Jehoa, zanak' i Namsi, ary hosory ho mpaminany handimby anao Elisea, zanak' i Safata, avy any Abela Mehola. Tu oindras Jéhu fils de Nimshi comme roi d' Israël, et tu oindras Élisée fils de Shaphat, d' Abel-Mehola, comme prophète à ta place.
1Mp 19:17 And it shall come to pass, that him that escapeth the sword of Hazael shall Jehu slay: and him that escapeth from the sword of Jehu shall Elisha slay. Ary izay afa-mandositra ny sabatr' i Hazaela dia hovonoin' i Jeho; ary izay afa-mandositra ny sabatr' i Jeho kosa dia hovonoin' i Elisa. Ka izay ho afa-mandositra ny sabatr' i Hazaela dia hovonoin' i Jehoa, ary izay ho afa-mandositra ny sabatr' i Jehoa dia hovonoin' i Elisea. Celui qui échappera à l'épée de Hazaèl, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir.
1Mp 19:18 Yet I have left me seven thousand in Israel, all the knees which have not bowed unto Baal, and every mouth which hath not kissed him. Nefa hamela fito arivo ao amin' ny Isiraely Aho, dia ny lohalika rehetra izay tsy nandohalika tamin' i Bala sy ny vava rehetra izay tsy nanoroka azy. Hamela fito arivo lahy ao amin' Israely anefa aho, dia ireo rehetra tsy nandohalika tamin' i Baala, ireo rehetra tsy nanoroka an' io tamin' ny vavany. Mais j'épargnerai en Israël sept milliers, tous les genoux qui n' ont pas plié devant Baal et toutes les bouches qui ne l' ont pas baisé. "
1Mp 19:19 So he departed thence, and found Elisha the son of Shaphat, who was plowing with twelve yoke of oxen before him, and he with the twelfth: and Elijah passed by him, and cast his mantle upon him. Ary niala teo Elia ka nahita an' i Elisa, zanak' i Safata, izay nampiasa omby efatra amby roa-polo mikambana tsiroaroa avy, fa izy teo amin' ny roa farany indrindra; ary Elia nandroso nanatona azy, dia nanipy ny kapôtiny hanarona azy. Nony niala teo Elia, dia nahita an' i Elisea, zanak' i Safata niasa tany. Omby efatra amby roapolo tsiroaroa no teo alohany, ka teo amin' ny faharoa ambin' ny folo laharana izy. Nanatona azy Elia sady natsipiny taminy ny kapaotiny. Il partit de là et il trouva Élisée fils de Shaphat, tandis qu' il labourait avec douze paires de boeufs, lui-même étant à la douzième. Élie passa près de lui et jeta sur lui son manteau.
1Mp 19:20 And he left the oxen, and ran after Elijah, and said, Let me, I pray thee, kiss my father and my mother, and then I will follow thee. And he said unto him, Go back again: for what have I done to thee? Dia nandao ny omby izy ka nihazakazaka nanaraka an' i Elia ary niteny hoe: Masìna ianao, avelao aho aloha hanoroka an' ikaky sy ineny vao manaraka anao. Ary hoy izy taminy: Mandehana miverina, fa naninona anao moa aho? Nilaozan' i Elisea ny ombiny, dia nihazakazaka nanaraka an' i Elia izy, nanao hoe: Aoka handeha hanoroka an' i dada sy ineny aho, dia hanaraka anao. Ary hoy Elia taminy: Mandehana miverina, fa naninona anao moa aho? Élisée abandonna ses boeufs, courut derrière Élie et dit : " Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis j' irai à ta suite. " Élie lui répondit : " Va, retourne, que t' ai-je donc fait ? "
1Mp 19:21 And he returned back from him, and took a yoke of oxen, and slew them, and boiled their flesh with the instruments of the oxen, and gave unto the people, and they did eat. Then he arose, and went after Elijah, and ministered unto him. Dia niverina niala taminy indray izy ka naka ny omby roa mikambana, dia namono azy, ary nandrahoiny tamin' ny hazo fiasàn' ny omby ny henany ka nomeny ny olona, dia nihinana ireo; ary niainga izy ka nanaraka an' i Elia, dia nanompo azy. Dia niala teo aminy Elisea, ka nalainy ny omby roa mikambana sy novonoiny, ary ny jiogan' ny omby no nandrahoany ny henany, ary nomeny hohanin' ny olona izany, vao niainga izy nanaraka an' i Elia sy nanompo azy. Élisée le quitta, prit la paire de boeufs et l' immola. Il se servit du harnais des boeufs pour les faire cuire, et donna à ses gens, qui mangèrent. Puis il se leva et suivit Élie comme son serviteur. Siège de Samarie.

<-
->