<-
->

2Mp 23:1 And the king sent, and they gathered unto him all the elders of Judah and of Jerusalem. Ary nanirahan' ny mpanjaka, ka dia vory tany aminy ny loholon' ny Joda Jerosalema rehetra. Ary ny mpanjaka naniraka hamory ny loholon' i Jodà sy Jerosalema rehetra ho ao aminy. Alors le roi fit convoquer auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem,
2Mp 23:2 And the king went up into the house of the Lord, and all the men of Judah and all the inhabitants of Jerusalem with him, and the priests, and the prophets, and all the people, both small and great: and he read in their ears all the words of the book of the covenant which was found in the house of the Lord. Dia niakatra ho ao an-tranon' i Jehovah ny mpanjaka, ary nanaraka azy ny lehilahy rehetra amin' ny Joda sy ny mponina rehetra tany Jerosalema mbamin' ny mpisorona sy ny mpaminany ary ny vahoaka rehetra, na kely na lehibe; ary novakiny teo anatrehany ny teny rehetra tamin' ny bokin' ny fanekena izay hita tao an-tranon' i Jehovah. Dia niakatra ho ao an-tranon' ny Tompo ny mpanjaka mbamin' ny lehilahy rehetra amin' i Jodà, ny mponina ao Jerosalema rehetra, ny mpisorona, ny mpaminany sy ny vahoaka rehetra, hatramin' ny kely indrindra ka hatramin' ny lehibe indrindra, ka novakiny teo anatrehan' izy ireo ny teny rehetra tao amin' ny bokin' ny fanekem-pihavanana izay hita tao an-tranon' ny Tompo. et le roi monta au Temple de Yahvé avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les prêtres et les prophètes et tout le peuple du plus petit au plus grand. Il lut devant eux tout le contenu du livre de l' alliance trouvé dans le Temple de Yahvé.
2Mp 23:3 And the king stood by a pillar, and made a covenant before the Lord, to walk after the Lord, and to keep his commandments and his testimonies and his statutes with all their heart and all their soul, to perform the words of this covenant that were written in this book. And all the people stood to the covenant. Ary ny mpanjaka nitsangana teo amin' ny fitoeran' andriana, dia nanao fanekena teo anatrehan' i Jehovah hanaraka Azy sy hitandrina ny lalàny sy ny teni-vavolombelony ary ny didiny amin' ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra, hankatò ny tenin' ny fanekena sy izay voasoratra ao amin' izany boky izany. Ary ny vahoaka rehetra koa dia mba nanaiky ny fanekena. Nitsangana teo amin' ny lampihazo ny mpanjaka, ka nanao ny fanekem-pihavanana teo anatrehan' ny Tompo, nanekeny hanaraka an' ny Tompo sy hitandrina ny didy amam-pitsipiny ary ny lalàny, amin' ny fony rehetra sy amin' ny fanahiny rehetra, amin' ny fankatoavana ny tenin' izany fanekena izany, izay voasoratra ao amin' io boky io. Ary nankatò izany fanekena izany koa ny vahoaka rehetra. Le roi était debout sur l' estrade et il conclut devant Yahvé l' alliance qui l' obligeait à suivre Yahvé et à garder ses commandements, ses instructions et ses lois, de tout son coeur et de toute son âme, pour rendre effectives les clauses de l' alliance écrite dans ce livre. Tout le peuple adhéra à l' alliance.
2Mp 23:4 And the king commanded Hilkiah the high priest, and the priests of the second order, and the keepers of the door, to bring forth out of the temple of the Lord all the vessels that were made for Baal, and for the grove, and for all the host of heaven: and he burned them without Jerusalem in the fields of Kidron, and carried the ashes of them unto Bethel. Ary ny mpanjaka nandidy an' i Hilkia mpisoronabe sy ireo mpisorona manarakaraka ary ny mpiandry varavarana hamoaka ny fanaka rehetra izay natao ho an' i Bala sy Astarta ary ho an' izay rehetra eny amin' ny lanitra hiala amin' ny tempolin' i Jehovah; ka nodorany tany ivelan' i Jerosalema teny amin' ny saha amoron' i Kidrona ireny, ary nentiny ho any Betela ny vovony. Dia nandidy an' i Helkiasa mpisorona lehibe, sy ny mpisorona amin' ny ambaratonga faharoa ary ny mpiandry varavarana, ny mpanjaka, hamoaka ho eo ivelan' ny tempolin' ny Tompo ny fanaka rehetra natao ho an' i Baala, sy Astarte mbamin' ny tafiky ny lanitra rehetra; nodorany tany ivelan' i Jerosalema any amin' ny sahan' i Sedrona ireny, ary nasainy nentina ho any Betela ny vovony. Le roi ordonna à Hilqiyyahu, au prêtre en second et aux gardiens du seuil de retirer du sanctuaire de Yahvé tous les objets de culte qui avaient été faits pour Baal, pour Ashéra et pour toute l' armée du ciel; il les brûla en dehors de Jérusalem, dans les champs du Cédron, et porta leur cendre à Béthel.
2Mp 23:5 And he put down the idolatrous priests, whom the kings of Judah had ordained to burn incense in the high places in the cities of Judah, and in the places round about Jerusalem; them also that burned incense unto Baal, to the sun, and to the moon, and to the planets, and to all the host of heaven. Ary natsahany koa ny mpisorona amin' ny andriamani-tsi-izy, izay notendren' ny mpanjakan' ny Joda handoro ditin-kazo manitra eny amin' ny fitoerana avo tany amin' ny tanànan' ny Joda sy tamin' ny manodidina an' i Jerosalema, sy izay nandoro ditin-kazo manitra koa ho an' i Bala, dia ny masoandro, ary ho an' ny volana sy ny kintana amin' ny Zodiaka ary ho an' izay rehetra eny amin' ny lanitra. Noroahiny ny mpisoron-tsampy notendren' ny mpanjakan' i Jodà handoro zava-manitra amin' ny fitoerana avo, tany amin' ny tanànan' i Jodà sy tamin' ny manodidina an' i Jerosalema mbamin' ireo nanatitra zava-manitra ho an' i Baala, ho an' ny masoandro amam-bolana, ho an' ny famantarana roa ambin' ny folo, ary ho an' ny tafiky ny lanitra rehetra. Il supprima les faux prêtres que les rois de Juda avaient installés et qui sacrifiaient dans les hauts lieux, dans les villes de Juda et les environs de Jérusalem, et ceux qui sacrifiaient à Baal, au soleil, à la lune, aux constellations et à toute l' armée du ciel.
2Mp 23:6 And he brought out the grove from the house of the Lord, without Jerusalem, unto the brook Kidron, and burned it at the brook Kidron, and stamped it small to powder, and cast the powder thereof upon the graves of the children of the people. Ary ny Aseraha navoakany hiala amin' ny tranon' i Jehovah ho any ivelan' i Jerosalema, ao amin' ny lohasahan-driaka Kidrona; ary nodorany tao io ka notorotoroiny ho vovoka, ary ny vovony nafafiny teny ambonin' ny fasam-bahoaka. Nesoriny tao an-tranon' ny Tompo ny aserah, navoakany any ivelan' i Jerosalema tany amin' ny lohasahan-driaka Sedrona dia nodorany tany amin' ny lohasahan-driak' i Sedrona, ary nony nataony nanjary vovoka, dia nafafiny teny amin' ny fasan' ny zana-bahoaka izany vovoka izany. Il transporta du Temple de Yahvé en dehors de Jérusalem, à la vallée du Cédron, le pieu sacré et le brûla dans la vallée du Cédron; il le réduisit en cendres et jeta ses cendres à la fosse commune.
2Mp 23:7 And he brake down the houses of the sodomites, that were by the house of the Lord, where the women wove hangings for the grove. Ary noravany ny tranon' ny olona nanolo-tena hijangajanga ho fanompoan-tsampy izay teo amin' ny tranon' i Jehovah, dia ireo nanenoman' ny vehivavy lay ho an' i Astarta. Noravany ny tranon' ireo olona nanolo-tena hijangajanga izay nitoetra tao an-tranon' ny Tompo, izay nanenoman' ny vehivavy lay ho an' i Astarte. Il démolit la demeure des prostitués sacrés, qui était dans le Temple de Yahvé et où les femmes tissaient des voiles pour Ashéra.
2Mp 23:8 And he brought all the priests out of the cities of Judah, and defiled the high places where the priests had burned incense, from Geba to Beersheba, and brake down the high places of the gates that were in the entering in of the gate of Joshua the governor of the city, which were on a man' s left hand at the gate of the city. Ary nampaka ny mpisorona rehetra avy tamin' ny tanànan' ny Joda izy, dia nolotoiny ny fitoerana avo, izay nandoroan' ny mpisorona ditin-kazo manitra, hatrany Geba ka hatrany Beri-sheba ary noravany ny fitoerana avo tao akaikin' ny vavahady, dia ilay teo anoloan' ny vavahadin' i Josoa, komandin' ny tanàna, sy ilay teo an-kavia raha miditra amin' ny vavahadin' ny tanana. Nampanalainy ny mpisorona rehetra tany amin' ny tanànan' i Jodà, nolotoiny ny fitoerana avo nandoroan' ny mpisorona zava-manitra, hatrany Gabaà ka hatrany Bersabea, noravany ireo fitoerana avo teo am-bavahady, dia ilay teo amin' ny fidirana amin' ny vavahadin' i Josoe lehiben' ny tanàna, sy ilay teo an-kavian' ny vavahadin' ny tanàna. Il fit venir des villes de Juda tous les prêtres et il profana les hauts lieux où ces prêtres avaient sacrifié, depuis Géba jusqu'à Bersabée. Il démolit le haut lieu des portes, qui était à la porte de Josué, gouverneur de la ville, à gauche quand on franchit la porte de la ville.
2Mp 23:9 Nevertheless the priests of the high places came not up to the altar of the Lord in Jerusalem, but they did eat of the unleavened bread among their brethren. Fa ny mpisorona tamin' ny fitoerana avo tsy navela hanatitra teo ambonin' ny alitaran' i Jehovah any Jerosalema; nefa nahazo niara-nihinana mofo tsy misy masirasira tamin' ny rahalahiny ihany izy. Tsy niakatra teo amin' ny otelin' ny Tompo ao Jerosalema anefa ny mpisoron' ny fitoerana avo, fa nihinana mofo tsy misy lalivay teo afovoan' ireo rahalahiny ihany izy ireo. Toutefois les prêtres des hauts lieux ne pouvaient pas monter à l' autel de Yahvé à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères.
2Mp 23:10 And he defiled Topheth, which is in the valley of the children of Hinnom, that no man might make his son or his daughter to pass through the fire to Molech. Ary nolotoiny koa Tofeta, izay eo amin' ny lohasahan' ny taranak' i Hinoma, mba tsy hisy hampandeha ny zananilahy na ny zananivavy hamaky ny afo ho an' i Moloka intsony. Nolotoin' ny mpanjaka koa Tofeta, ilay teo an-dohasahan' ny taranak' i Enoma mba tsy hisy hampandeha ny zanany lahy na vavy hamaky ny afo, ho fanajana an' i Molaoka intsony. Il profana le Tophèt de la vallée de Ben-Hinnom, pour que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu en l' honneur de Molek.
2Mp 23:11 And he took away the horses that the kings of Judah had given to the sun, at the entering in of the house of the Lord, by the chamber of Nathanmelech the chamberlain, which was in the suburbs, and burned the chariots of the sun with fire. Ary ny soavaly izay nohamasinin' ireo mpanjakan' ny Joda ho an' ny masoandro ka nataony teo amin' ny fidirana ho ao an-tranon' i Jehovah, teo akaikin' ny efi-tranon' i Natana-meleka tandapa, izay tao Parvara, dia nesoriny; ary ny kalesin' ny masoandro nodorany tamin' ny afo. Nofoanany ny soavaly natokan' ny mpanjakan' i Jodà ho an' ny masoandro teo amin' ny fidirana mankao an-tranon' ny Tompo, akaikin' ny efi-tranon' i Natana-Meleka, eonoka, izay tanatin' ny fanampin-trano; nodorany tamin' ny afo ireo kalesy ho an' ny masoandro. Il fit disparaître les chevaux que les rois de Juda avaient dédiés au soleil à l' entrée du Temple de Yahvé, près de la chambre de l' eunuque Netân-Mélek, dans les dépendances, et il brûla au feu le char du soleil.
2Mp 23:12 And the altars that were on the top of the upper chamber of Ahaz, which the kings of Judah had made, and the altars which Manasseh had made in the two courts of the house of the Lord, did the king beat down, and brake them down from thence, and cast the dust of them into the brook Kidron. Ary ireo alitara teo an-tampon-trano ambony amin' ny tranon' i Ahaza, izay nataon' ireo mpanjakan' ny Joda, sy ny alitara izay nataon' i Manase tao anatin' ny kianja roa tamin' ny tranon' i Jehovah, dia noravan' ny mpanjaka ka notorotoroiny, dia nafafiny tany amin' ny lohasahan-driaka Kidrona ny vovony. Noravany ireo otely teo ambony tafon' ny efi-trano avon' i Akaza, nataon' ny mpanjakan' i Jodà, mbamin' ny nataon' i Manase teo amin' ny kianja roa amin' ny tranon' ny Tompo; ary avy eo izy dia nandeha faingana nanary ny vovoka avy amin' ireny tao amin' ny lohasahan' i Sedrona. Les autels qui étaient sur la terrasse et qu' avaient bâtis les rois de Juda, et ceux qu' avait bâtis Manassé dans les deux cours du Temple de Yahvé, le roi les démolit, les brisa là et jeta leur poussière dans la vallée du Cédron.
2Mp 23:13 And the high places that were before Jerusalem, which were on the right hand of the mount of corruption, which Solomon the king of Israel had builded for Ashtoreth the abomination of the Zidonians, and for Chemosh the abomination of the Moabites, and for Milcom the abomination of the children of Ammon, did the king defile. Ary nolotoin' ny mpanjaka ireo fitoerana avo izay teo anoloan' i Jerosalema, teo amin' ny ankavanan' ny tendrombohitra nahitan-doza, dia ireo nataon' i Solomona, mpanjakan' ny Isiraely, ho an' i Astarta, fa havetavetan' ny Sidoniana, sy ho an' i Kemosy, fahavetavetan' i Moaba, ary ho an' i Milkoma, fahavetavetan' ny taranak' i Amona. Nolotoin' ny mpanjaka ireo fitoerana avo tandrifin' i Jerosalema, amin' ny an-kavanan' ny Tendrombohitra Fahaverezana, naorin' i Salomona mpanjakan' Israely, ho an' i Astarte fahavetavetan' ny Sidoniana sy ho an' i Kamosa fahavetavetan' ny zanak' i Amona; Les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, au sud du mont des Oliviers, et que Salomon roi d' Israël avait bâtis pour Astarté, l' horreur des Sidoniens, pour Kemosh, l' horreur des Moabites, et pour Milkom, l' abomination des Ammonites, le roi les profana.
2Mp 23:14 And he brake in pieces the images, and cut down the groves, and filled their places with the bones of men. Dia notorotoroiny ny tsangam-baton-tsampy sady nokapainy koa ny Aseraha, ka nofenoiny taolan' olona ny nitoerany. nazerany ny tsangambaton-tsampy, nokapainy ny aserah, ary nofenoiny taolan' olona ny fitoerana nitoerany. Il brisa aussi les stèles, coupa les pieux sacrés et combla leur emplacement avec des ossements humains.
2Mp 23:15 Moreover the altar that was at Bethel, and the high place which Jeroboam the son of Nebat, who made Israel to sin, had made, both that altar and the high place he brake down, and burned the high place, and stamped it small to powder, and burned the grove. Ary ny alitara izay tao Betela sy ny fitoerana avo izay nataon' i Jeroboama, zanak' i Nebata, ilay nampanota ny Isiraely, dia noravany koa; ary nodorany ny fitoerana avo ka notorotoroiny ho vovoka, ary nodorany koa ny Aseraha. Torak' izany koa ny otely tany Betela, ny fitoerana avo nataon' i Jeroboama zanak' i Nabata, ilay nampanota an' Israely; nodorany ny fitoerana avo, noravany izany otely izany mbamin' ny fitoerana avo, nodorany ny fitoerana avo, nataony nanjary vovoka, ary nodorany ny aserah. De même pour l' autel qui était à Béthel, le haut lieu bâti par Jéroboam fils de Nebat qui avait entraîné Israël dans le péché, il démolit aussi cet autel et ce haut lieu, il en brisa les pierres et les réduisit en poussière; il brûla le pieu sacré.
2Mp 23:16 And as Josiah turned himself, he spied the sepulchres that were there in the mount, and sent, and took the bones out of the sepulchres, and burned them upon the altar, and polluted it, according to the word of the Lord which the man of God proclaimed, who proclaimed these words. Ary nitodika Josia ka nahita ny fasana teny an-tendrombohitra, dia naniraka naka ny taolana tao am-pasana, ary nodorany teo ambonin' ny alitara ireny nandotoany azy, araka ny tenin' i Jehovah, izay notorin' ilay lehilahin' Andriamanitra. Nony nitodika Josiasa ka nahita irery fasana teny an-tendrombohitra, dia nampanalainy ny taolana tao am-pasana, nodorany teo ambony otely, nandotoany azy, araka ny tenin' ny Tompo, notononin' ilay olon' Andriamanitra izay efa nilaza izany rahateo. Josias se retourna et vit les tombeaux qui étaient là, dans la montagne; il envoya prendre les ossements de ces tombeaux et les brûla sur l' autel. Ainsi il le profana, accomplissant la parole de Yahvé qu' avait annoncée l' homme de Dieu lorsque Jéroboam se tenait à l' autel pendant la fête. En se retournant, Josias leva les yeux sur le tombeau de l' homme de Dieu qui avait annoncé ces choses
2Mp 23:17 Then he said, What title is that that I see? And the men of the city told him, It is the sepulchre of the man of God, which came from Judah, and proclaimed these things that thou hast done against the altar of Bethel. Dia hoy izy: Tsangam-baton' iza itsy hitako itsy? Ary hoy ny mponina tao an-tanana taminy: Fasan' ilay lehilahin' Andriamanitra izay avy tany Joda io, dia ilay nitory izao zavatra nataonao tamin' ny alitara eto Betela izao. Hoy izy tamin' izay: Tsangam-baton' iza, itsy hitako itsy? Ka hoy ny olona tao an-tanàna: Io no fasan' ilay olon' Andriamanitra, avy any Jodà, nanambara rahateo izao zavatra nataonao tamin' ny otely eto Betela izao. et il demanda : "Quel est le monument que je vois?" Les hommes de la ville lui répondirent : "C' est le tombeau de l' homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a annoncé ces choses que tu as accomplies contre l' autel"
2Mp 23:18 And he said, Let him alone; let no man move his bones. So they let his bones alone, with the bones of the prophet that came out of Samaria. Ary hoy izy: Aoka itsy; aza misy manetsika ny taolany akory. Dia tsy nokasihiny ny taolany sy ny taolan' ilay mpaminany avy tany Samaria. Dia hoy izy: Avelao izany fa aza misy manetsika ny taolany. Ka noho izany dia navela tsy voakasika ny taolany, sy ny taolan' ilay mpaminany avy any Samaria. "Laissez-le en paix, dit le roi, et que personne ne dérange ses ossements." On laissa donc ses ossements intacts avec les ossements du prophète qui était de Samarie.
2Mp 23:19 And all the houses also of the high places that were in the cities of Samaria, which the kings of Israel had made to provoke the Lord to anger, Josiah took away, and did to them according to all the acts that he had done in Bethel. Ary ny trano rehetra tamin' ny fitoerana avo, izay teny amin' ny tanànan' i Samaria, izay nataon' ireo mpanjakan' ny Isiraely ka nahatonga fahatezerana, dia noravan' i Josia koa ka nataony araka izay rehetra efa navony tany Betela. Nofoanan' i Josiasa koa ny trano rehetra teny amin' ny fitoerana avo, amin' ny tanànan' i Samaria, nataon' ny mpanjakan' Israely, ka nampahatezitra an' ny Tompo. Tsy misy hivoasana amin' ny nanaovany an' i Betela no nanaovany azy. Josias fit également disparaître tous les temples des hauts lieux qui étaient dans les villes de la Samarie, et que les rois d' Israël avaient bâtis pour l' irritation de Yahvé et il agit à leur endroit exactement comme il avait agi à Béthel.
2Mp 23:20 And he slew all the priests of the high places that were there upon the altars, and burned men' s bones upon them, and returned to Jerusalem. Ary ny mpisorona rehetra izay teo, dia ny mpisorona amin' ny fitoerana avo, novonoiny teo ambonin' ny alitara, sady nandoro taolan' olona teo koa izy, dia niverina nankany Jerosalema. Novonoiny teo ambonin' ny otely daholo ny mpisoron' ny fitoerana avo izay teo; sady nandorany taolan' olona koa teo, vao niverina nankany Jerosalema izy. Tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là furent immolés par lui sur les autels et il y brûla des ossements humains. Puis il revint à Jérusalem.
2Mp 23:21 And the king commanded all the people, saying, Keep the passover unto the Lord your God, as it is written in the book of this covenant. Ary ny mpanjaka nandidy ny vahoaka rehetra hoe: Tandremo ny Paskan' i Jehovah Andriamanitrareo, araka ny voasoratra ao amin' ny bokin' ity fanekena ity. Izao no didy nomen' ny mpanjaka ny vahoaka rehetra: Mankalazà ny Paka, ho fanajana an' ny Tompo Andriamanitrareo, araka ny voasoratra amin' ity bokin' ny fanekena ity. Le roi donna cet ordre à tout le peuple : "Célébrez une Pâque en l' honneur de Yahvé votre Dieu, de la manière qui est écrite dans ce livre de l' alliance."
2Mp 23:22 Surely there was not holden such a passover from the days of the judges that judged Israel, nor in all the days of the kings of Israel, nor of the kings of Judah; Fa tsy nisy Paska notandremana toy izany hatramin' ny andron' ny mpitsara izay nitsara ny Isiraely, na tamin' ny andro rehetra nanjakan' ny mpanjakan' ny Isiraely sy ny mpanjakan' ny Joda; Ary tsy mbola nisy nahatoraka an' izany, ny fankalazana ny fetin' ny Paka, hatramin' ny andron' ny Mpitsara nitsara an' Israely, na tamin' ny andro rehetra nanjakan' ny mpanjakan' Israely sy ny mpanjakan' i Jodà. On n' avait pas célébré une Pâque comme celle-là depuis les jours des Juges qui avaient régi Israël et pendant tout le temps des rois d' Israël et des rois de Juda.
2Mp 23:23 But in the eighteenth year of king Josiah, wherein this passover was holden to the Lord in Jerusalem. fa tamin' ny taona fahavalo ambin' ny folo nanjakan' i Josia mpanjaka no nitandremany izany Paska izany ho an' i Jehovah tany Jerosalema. Tamin' ny taona fahavalo ambin' ny folo nanjakan' i Josiasa no nankalazana izany Paka izany tao Jerosalema ho fanomezam-boninahitra an' ny Tompo. C' est seulement en la dix-huitième année du roi Josias qu' une telle Pâque fut célébrée en l' honneur de Yahvé à Jérusalem.
2Mp 23:24 Moreover the workers with familiar spirits, and the wizards, and the images, and the idols, and all the abominations that were spied in the land of Judah and in Jerusalem, did Josiah put away, that he might perform the words of the law which were written in the book that Hilkiah the priest found in the house of the Lord. Ary ny nanao azy ho tsindrian-javatra sy ny mpanao hatsarana sy ny terafima sy ny sampy ary ny fahavetavetana rehetra izay hita tany amin' ny tany Joda sy tany Jerosalema dia nesorin' i Josia koa, mba hanatanterahana ny tenin' ny lalàna voasoratra ao amin' ilay boky hitan' i Hilkia mpisorona tao an-tranon' i Jehovah. Nofoanan' i Josiasa koa ny mpiantso ny maty sy mpanao ody, mbamin' ny terafima, ny sampy, ny fahavetavetana rehetra hita tany amin' ny tanin' i Jodà sy tao Jerosalema mba hanatanterahana ny tenin' ny lalàna, voasoratra ao amin' ilay boky hitan' i Jelkiasa mpisorona, tao an-tranon' ny Tompo. De plus, les nécromants et les devins, les dieux domestiques et les idoles, et toutes les horreurs qu' on pouvait voir dans le pays de Juda et à Jérusalem, Josias les fit disparaître, en exécution des paroles de la Loi inscrites au livre qu' avait trouvé le prêtre Hilqiyyahu dans le Temple de Yahvé.
2Mp 23:25 And like unto him was there no king before him, that turned to the Lord with all his heart, and with all his soul, and with all his might, according to all the law of Moses; neither after him arose there any like him. Ary tsy nisy mpanjaka tahaka azy teo alohany, izay niverina ho amin' i Jehovah tamin' ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra sy ny heriny rehetra araka ny lalàn' i Mosesy rehetra; sady tsy nisy tahaka azy intsony niseho tao aoriany. Tsy nisy mpanjaka talohany nitodika tahaka azy amin' ny Tompo amin' ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra ary ny heriny rehetra, araka ny lalan' i Moizy rehetra, ary tatý aoriana tsy nisy nitovy taminy. Il n' y eut avant lui aucun roi qui se fût, comme lui, tourné vers Yahvé de tout son coeur, de toute son âme et de toute sa force, en toute fidélité à la Loi de Moïse, et après lui il ne s' en leva pas qui lui fût comparable.
2Mp 23:26 Notwithstanding the Lord turned not from the fierceness of his great wrath, wherewith his anger was kindled against Judah, because of all the provocations that Manasseh had provoked him withal. Nefa Jehovah tsy nitsahatra tamin' ny firehetan' ny fahatezerany mafy, dia ilay fahatezerana nirehitra tamin' ny Joda noho ny fampahatezerana rehetra izay nampahatezeran' i Manase Azy. Kanefa tsy nionona Iaveh tamin' ny firehetan' ny fahatezerany mafy, satria nirehitra tamin' i Jodà ny fahatezerany, noho ny fihatsiana nampahatezeran' i Manase azy. Pourtant, Yahvé ne revint pas de l' ardeur de sa grande colère, qui s'était enflammée contre Juda pour les déplaisirs que Manassé lui avait causés.
2Mp 23:27 And the Lord said, I will remove Judah also out of my sight, as I have removed Israel, and will cast off this city Jerusalem which I have chosen, and the house of which I said, My name shall be there. Dia hoy Jehovah: Hesoriko koa ny Joda hiala eo imasoko, tahaka ny nanesorako ny Isiraely, ary holaviko ity tanàna Jerosalema nofidiko ity sy ny trano izay nolazaiko hoe: Ho ao ny anarako. Fa hoy Iaveh: Hesoriko hiala eo anatrehan' ny tavako koa Jodà, tahaka ny nanesorako an' Israely, ary hariako ity tanànan' i Jerosalema nofidiko ity, sy ity trano nolazaiko hoe: Ho ao ny anarako. Yahvé décida : "J'écarterai Juda aussi de devant moi, comme j' ai écarté Israël, je rejetterai cette ville que j' avais élue, Jérusalem, et le Temple dont j' avais dit : Là sera mon Nom."
2Mp 23:28 Now the rest of the acts of Josiah, and all that he did, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah? Ary ny tantaran' i Josia sisa mbamin' izay rehetra nataony, tsy efa voasoratra ao amin' ny bokin' ny tantaran' ny mpanjakan' ny Joda va izany? Ny sisa tamin' ny asan' i Josiasa mbamin' izay rehetra nataony, moa tsy dia efa voasoratra ao amin' ny bokin' ny Tantaran' ny mpanjakan' i Jodà va izany? Le reste de l' histoire de Josias, et tout ce qu' il a fait, cela n' est-il pas écrit au livre des Annales des rois de Juda?
2Mp 23:29 In his days Pharaohnechoh king of Egypt went up against the king of Assyria to the river Euphrates: and king Josiah went against him; and he slew him at Megiddo, when he had seen him. Tamin' ny andro nanjakan' i Josia no niakaran' i Farao-neko, mpanjakan' i Egypta, hankany amoron' ny ony Eofrata hiady amin' ny mpanjakan' i Asyria; ary Josia mpanjaka dia nandeha hiady amin' i Farao. Kanjo nony hitany, dia matiny tao Megido izy. Tamin' ny androny, niakatra hamely ny mpanjakan' i Asiria any amin' ny ony Elfrata, Faraona-Nekao mpanjakan' i Ejipta, ary nandeha hanehatra azy Josiasa mpanjaka. Kanjo vao hitan' i Faraona izy dia matiny tao Magedao. De son temps, le Pharaon Neko, roi d' Egypte, monta vers le roi d' Assyrie, sur le fleuve de l' Euphrate. Le roi Josias se porta au-devant de lui mais Neko le fit périr à Megiddo, à la première rencontre.
2Mp 23:30 And his servants carried him in a chariot dead from Megiddo, and brought him to Jerusalem, and buried him in his own sepulchre. And the people of the land took Jehoahaz the son of Josiah, and anointed him, and made him king in his father' s stead. Ary ny fatiny dia napetraky ny mpanompony tao anaty kalesy ka nentiny niala tao Megido ho any Jerosalema, dia naleviny tao amin' ny fasany. Ary nalain' ny vahoaka Joahaza, zanak' i Josia, dia nohosorany ka nampanjakainy handimby an-drainy. Maty izy no nitondran' ny mpanompony azy tao anaty kalesy, avy any Magedao, ka nentiny tao Jerosalema dia naleviny tao amin' ny fasany. Ary Joakaza zanak' i Josiasa no nalain' ny vahoakan' ny tany, dia nohosorany sy natsangany ho mpanjaka hisolo an-drainy. Ses serviteurs transportèrent son corps en char depuis Megiddo, ils le ramenèrent à Jérusalem et l' ensevelirent dans son tombeau. Le peuple du pays prit Joachaz fils de Josias; on lui donna l' onction et on le proclama roi à la place de son père.
2Mp 23:31 Jehoahaz was twenty and three years old when he began to reign; and he reigned three months in Jerusalem. And his mother' s name was Hamutal, the daughter of Jeremiah of Libnah. Telo amby roa-polo taona Joahaza fony izy vao nanjaka, ary telo volana no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia Hamotala, zanakavavin' i Jeremia, avy any Libna. Telo amby roapolo taona Joakaza fony vao nanjaka, ary telo volana no nanjakany tao Jerosalema. Ny anaran-dreniny dia Amitala zanak' i Jeremia avy any Lobnà. Joachaz avait 23 ans à son avènement et il régna trois mois à Jérusalem; sa mère s' appelait Hamital, fille de Yirmeyahu, et était de Libna.
2Mp 23:32 And he did that which was evil in the sight of the Lord, according to all that his fathers had done. Ary nanao izay ratsy eo imason' i Jehovah izy tahaka izay rehetra nataon' ny razany. Nanao izay ratsy eo imason' ny Tompo tahaka izay rehetra nataon' ny razany izy. Il fit ce qui déplaît à Yahvé, tout comme avaient fait ses pères.
2Mp 23:33 And Pharaohnechoh put him in bands at Riblah in the land of Hamath, that he might not reign in Jerusalem; and put the land to a tribute of an hundred talents of silver, and a talent of gold. Ary nafatotr' i Farao-neko tao Ribla any amin' ny tany Hamata izy, mba tsy hanjakany any Jerosalema, sady nampandoaviny sazy talenta volafotsy zato sy talenta volamena iray ny fanjakana. Nogadran' i Faraona Nekao tany Reblà amin' ny tany Emata izy, mba tsy hanjakany any Jerosalema intsony, ary nampandoaviny hetra talenta volafotsy zato, sy talenta volamena iray ny tany. Le Pharaon Neko le mit aux chaînes à Ribla, dans le territoire de Hamat, pour qu' il ne règne plus à Jérusalem, et il imposa au pays une contribution de cent talents d' argent et de talents d' or.
2Mp 23:34 And Pharaohnechoh made Eliakim the son of Josiah king in the room of Josiah his father, and turned his name to Jehoiakim, and took Jehoahaz away: and he came to Egypt, and died there. Ary Farao-neko nanendry an' i Eliakima, zanak' i Josia, ho mpanjaka hisolo an' i Josia rainy; ary ny anarany novany ho Joiakima, fa Joahaza kosa dia nentiny ho any Egypta ka maty tany. Eliasima zanak' i Josiasa no natsangan' i Faraona Nekao ho mpanjaka, hisolo an' i Josiasa rainy, ary novany hoe Joakima ny anarany. Fa Joakaza izay nosamboriny kosa dia nankany Ejipta ka maty tany. Le Pharaon Neko établit comme roi Elyaqim, fils de Josias, à la place de son père Josias, et il changea son nom en celui de Joiaqim. Quant à Joachaz, il le prit et l' emmena en Egypte, où il mourut.
2Mp 23:35 And Jehoiakim gave the silver and the gold to Pharaoh; but he taxed the land to give the money according to the commandment of Pharaoh: he exacted the silver and the gold of the people of the land, of every one according to his taxation, to give it unto Pharaohnechoh. Ary ny volafotsy sy ny volamena dia nomen' i Joiakima an' i Farao; kanefa notombanany avokoa ny olona rehetra araka ny didin' i Farao, ary ny vahoaka rehetra dia samy nampandoaviny vola araka ny tombany avy, mba homeny an' i Farao-neko. Joakima dia nanome volafotsy sy volamena ho an' i Faraona, fa nampandoaviny hetra ny tany, hanomezana ny totalim-bola nodidian' i Faraona haloa; koa samy nampandoa volafotsy sy volamena ny vahoakan' ny tany avy izy ireo arak' izay voafetra ho anjarany. Joiaqim livra à Pharaon l' argent et l' or mais il dut imposer le pays pour livrer la somme exigée par Pharaon : il leva sur chacun, selon sa fortune, l' argent et l' or qu' il fallait donner au Pharaon Neko.
2Mp 23:36 Jehoiakim was twenty and five years old when he began to reign; and he reigned eleven years in Jerusalem. And his mother' s name was Zebudah, the daughter of Pedaiah of Rumah. Dimy amby roa-polo taona Joiakima, fony izy vao nanjaka, ary nanjaka iraika ambin' ny folo taona tany Jerosalema izy. Ary ny anaran-dreniny dia Zebida, zanakavavin' i Pedaia, avy any Romaha. Dimy amby roapolo taona Joakima fony vao nanjaka, ary nanjaka iraika ambin' ny folo taona tao Jerosalema izy. Ny anaran-dreniny dia Zebidà zanak' i Fadaiasa avy any Rimà. Joiaqim avait 25 ans à son avènement et il régna onze ans à Jérusalem; sa mère s' appelait Zebida, fille de Pedaya, et était de Ruma.
2Mp 23:37 And he did that which was evil in the sight of the Lord, according to all that his fathers had done. Ary nanao izay ratsy eo imason' i Jehovah izy tahaka izay nataon' ny razany. Nanao izay ratsy eo imason' ny Tompo tahaka izay rehetra nataon' ny razany izy. Il fit ce qui déplaît à Yahvé, tout comme avaient fait ses pères.

<-
->