<-
->

2Mp 25:1 And it came to pass in the ninth year of his reign, in the tenth month, in the tenth day of the month, that Nebuchadnezzar king of Babylon came, he, and all his host, against Jerusalem, and pitched against it; and they built forts against it round about. Ary tamin' ny andro fahafolo tamin' ny volana fahafolo tamin' ny taona fahasivy nanjakan' i Zedekia dia tonga Nebokadnezara, mpanjakan' i Babylona, sy ny miaramilany rehetra hamely an' i Jerosalema indray ka nitoby tandrifiny; ary nanao tilikambo manodidina azy izy. Tamin' ny taona fahasivy nanjakan' i Sedesiasa, tamin' ny volana fahafolo, andro fahafolon' ny volana, dia tonga hamely an' i Jerosalema Nabokodonosora mpanjakan' i Babilona sy ny tafiny rehetra; dia niorin-dasy teo anoloany izy, ary nanao manda fanantomorana manodidina azy. En la neuvième année de son règne, au dixième mois, le dix du mois, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint attaquer Jérusalem avec toute son armée, il campa devant la ville et la cerna d' un retranchement.
2Mp 25:2 And the city was besieged unto the eleventh year of king Zedekiah. Ary nataony fahirano ny tanàna hatramin' ny taona fahiraika ambin' ny folo nanjakan' i Zedekia mpanjaka. Natao fahirano hatramin' ny taona faharaika ambin' ny folo nanjakan' i Sedesiasa ny tanàna. La ville fut investie jusqu'à la onzième année de Sédécias.
2Mp 25:3 And on the ninth day of the fourth month the famine prevailed in the city, and there was no bread for the people of the land. Ary tamin' ny andro fahasivy tamin' ny volana fahefatra dia mafy ny mosary tao an-tanàna, fa tsy nisy hanina ho an' ny olona tompon-tany. Tamin' ny andro fahasivin' ny volana, nony efa mafy ny mosary tao an-tanàna, fa tsy nisy mofo intsony ho an' ny vahoakan' ny tany, Au quatrième mois, le neuf du mois, alors que la famine sévissait dans la ville et que la population n' avait plus rien à manger,
2Mp 25:4 And the city was broken up, and all the men of war fled by night by the way of the gate between two walls, which is by the king' s garden: (now the Chaldees were against the city round about:) and the king went the way toward the plain. Ary nisy voabanga ny tanana, dia nandositra alina ny miaramila rehetra tamin' ny lalana nankamin' ny vavahady tanelanelan' ny manda roa, izay eo anilan' ny sahan' ny mpanjaka (fa ny Kaldeana nanodidina ny tanàna), ary ny mpanjaka nandeha tamin' ny lalana mankeny amin' ny tani-hay. dia nobangaina ny tanàna, dia lasa nandositra avokoa ny lehilahy mpiady, nihazo ny lalan' ny vavahady anelanelan' ny manda roa, akaikin' ny zaridainan' ny mpanjaka; ny Kaldeana amin' izany manodidina ny tanàna eo. Ny làlana mankamin' ny Arabah no nalehan' ny mpanjaka. une brèche fut faite au rempart de la ville. Alors le roi s'échappa de nuit avec tous les hommes de guerre par la porte entre les deux murs, qui est près du jardin du roi les Chaldéens cernaient la ville et il prit le chemin de la Araba.
2Mp 25:5 And the army of the Chaldees pursued after the king, and overtook him in the plains of Jericho: and all his army were scattered from him. Ary ny miaramilan' ny Kaldeana nanenjika ny mpanjaka ka nahatratra azy teny amin' ny tani-hay any Jeriko; dia nipariaka nandao azy ny miaramilany rehetra. Nenjehin' ny tafiky ny Kaldeana ny mpanjaka, ka trany teo an-tany lemak' i Jerikao; dia niparitaka lavitra azy ny tafiny rehetra. Les troupes chaldéennes poursuivirent le roi et l' atteignirent dans les plaines de Jéricho, où tous ses soldats se dispersèrent loin de lui.
2Mp 25:6 So they took the king, and brought him up to the king of Babylon to Riblah; and they gave judgment upon him. Ary voasambotra ny mpanjaka ka nentina niakatra ho any amin' ny mpanjakan' i Babylona tao Ribla, ka dia notsaraina tao izy. Nony voasambotr' izy ireo ny mpanjaka dia nentiny niakatra ho any Rebla, amin' ny mpanjakan' i Babilona, ka namoaka teny fitsarana momba azy izy ireo. Les Chaldéens s' emparèrent du roi et le menèrent à Ribla auprès du roi de Babylone, qui le fit passer en jugement.
2Mp 25:7 And they slew the sons of Zedekiah before his eyes, and put out the eyes of Zedekiah, and bound him with fetters of brass, and carried him to Babylon. Ary ny zanakalahin' i Zedekia dia novonoiny teo imason-drainy, ary ny mason' i Zedekia kosa nopotsiriny, dia nafatony tamin' ny gadra varahina izy ka nentiny nankany Babylona. Ny zanakalahin' i Sedesiasa novonoina teo anatrehan' izy rainy. Rahefa izany, dia nopotsirin' i Nabokodonosora ny mason' i Sedesiasa ary nafatony tamin' ny gadra varahina roa izy, dia nentina nankany Babilona. Il fit égorger les fils de Sédécias sous ses yeux, puis il creva les yeux de Sédécias, le mit aux fers et l' emmena à Babylone.
2Mp 25:8 And in the fifth month, on the seventh day of the month, which is the nineteenth year of king Nebuchadnezzar king of Babylon, came Nebuzaradan, captain of the guard, a servant of the king of Babylon, unto Jerusalem: Ary tamin' ny andro fahafito tamin' ny volana fahadimy tamin' ny taona fahasivy ambin' ny folo nanjakan' i Nebokadnezara, mpanjakan' i Babylona dia tonga tany Jerosalema Nebozaradana, lehiben' ny mpiambina, mpanompon' ny mpanjakan' i Babylona, Tamin' ny volana fahadimy, andro fahafiton' ny volana, taona fahasivy ambin' ny folo nanjakan' i Nabokodonosora mpanjakan' i Babilona, dia tonga tao Jerosalema Nabozardana, kapitenin' ny mpiambina mpanompon' ny mpanjakan' i Babilona. Au cinquième mois, le sept du mois c'était en la dix-neuvième année de Nabuchodonosor, roi de Babylone , Nebuzaradân, commandant de la garde, officier du roi de Babylone, fit son entrée à Jérusalem.
2Mp 25:9 And he burnt the house of the Lord, and the king' s house, and all the houses of Jerusalem, and every great man' s house burnt he with fire. ka nandoro ny tranon' i Jehovah sy ny tranon' ny mpanjaka mbamin' ny trano rehetra tany Jerosalema: ny trano lehibe rehetra dia nodorany tamin' ny afo avokoa. Nodorany ny tranon' ny Tompo sy ny tranon' ny mpanjaka mbamin' ny trano rehetra tao Jerosalema; nodorany tamin' ny afo avokoa ny trano lehibe. Il incendia le Temple de Yahvé, le palais royal et toutes les maisons de Jérusalem.
2Mp 25:10 And all the army of the Chaldees, that were with the captain of the guard, brake down the walls of Jerusalem round about. Ary ny manda manodidina an' i Jerosalema dia noravan' ny miaramilan' ny Kaldeana rehetra, izay nanaraka ny lehiben' ny mpiambina. Ary noravan' ny tafiky ny Kaldeana rehetra izay niaraka tamin' ny kapitenin' ny mpiambina, ny manda mamaritra manodidina an' i Jerosalema. Les troupes chaldéennes qui étaient avec le commandant de la garde abattirent les remparts qui entouraient Jérusalem.
2Mp 25:11 Now the rest of the people that were left in the city, and the fugitives that fell away to the king of Babylon, with the remnant of the multitude, did Nebuzaradan the captain of the guard carry away. Ary izay olona sisa tao an-tanana sy izay efa nandositra nanatona ny mpanjakan' i Babylona ary ny vahoaka betsaka sisa dia nentin' i Neborazadana, lehiben' ny mpiambina, ho babo avokoa. Nentin' i Nabozardana kapitenin' ny mpiambina avokoa ny vahoaka sisa tafajanona tao an-tanàna, sy ny mpilefa nitolo-tena tamin' ny mpanjakan' i Babilona, ary ny vahoaka be sisa rehetra, Nebuzaradân, commandant de la garde, déporta le reste de la population laissée dans la ville, les transfuges qui avaient passé au roi de Babylone et le reste de la foule.
2Mp 25:12 But the captain of the guard left of the door of the poor of the land to be vinedressers and husbandmen. Nefa ny olona malahelo dia nisy navelany ihany ho mpamboatra tanim-boaloboka sy ho mpiasa tany. fa olo-mahantra tompon-tany vitsivitsy sisa navelan' ny kapitenin' ny mpiambina ho mpamboly voaloboka sy ho mpiasa tany. Du petit peuple du pays, le commandant de la garde laissa une partie, comme vignerons et comme laboureurs.
2Mp 25:13 And the pillars of brass that were in the house of the Lord, and the bases, and the brasen sea that was in the house of the Lord, did the Chaldees break in pieces, and carried the brass of them to Babylon. Ary ireo andry varahina teo an-tranon' i Jehovah sy ny fitoeran-tavin-drano sy ny tavin-drano varahina lehibe izay teo an-tranon' i Jehovah dia notorotoroin' ny Kaldeana, ka nentiny ho any Babylona ny varahina. Nopotehin' ny Kaldeana ny andry varahina izay tao an-tranon' ny Tompo, mbamin' ny fanambanim-piteran-drano ary ny ranomasina varahina izay tao an-tranon' ny Tompo, ka nentiny ho any Babilona ny varahina. Les Chaldéens brisèrent les colonnes de bronze du Temple de Yahvé, les bases roulantes et la Mer de bronze qui étaient dans le Temple de Yahvé, et ils en emportèrent le bronze à Babylone.
2Mp 25:14 And the pots, and the shovels, and the snuffers, and the spoons, and all the vessels of brass wherewith they ministered, took they away. Ary nentiny koa ny vilany fandraofan-davenona sy ny sotron' afo sy ny antsy sy ny lovia kely ary ny fanaka varahina rehetra izay nenti-nanao fanompoam-pivavahana. Nentiny koa ny vilany, ny sotron' afo, ny antsy, ny kapoaka, mbamin' ny fanaka varahina rehetra, nenti-nanao ny fanompoana. Ils prirent aussi les vases à cendres, les pelles, les couteaux, les navettes et tous les ustensiles de bronze qui servaient au culte.
2Mp 25:15 And the firepans, and the bowls, and such things as were of gold, in gold, and of silver, in silver, the captain of the guard took away. Ary nentiny koa ny fitoeran-davenon-jiro sy ny lovia famafazana na ny volamena na ny volafotsy dia samy nentiny avokoa Nentin' ny kapitenin' ny mpiambina koa ny fanembohana sy ny tasy, ny zavatra volamena sy ny zavatra volafotsy. Le commandant de la garde prit les encensoirs et les coupes d' aspersion, tout ce qui était en or et tout ce qui était en argent.
2Mp 25:16 The two pillars, one sea, and the bases which Solomon had made for the house of the Lord; the brass of all these vessels was without weight. ary ny andry roa sy ny tavin-drano lehibe iray ary ireo fitoeran-tavin-drano, izay nataon' i Solomona ho amin' ny tranon' i Jehovah; ny varahina tamin' izany fanaka rehetra izany dia tsy hita lanja. Ny amin' ny andry roa sy ny ranomasina, ary ny fanambanim-pitoeran-drano nataon' i Salomona tao amin' ny tranon' ny Tompo, dia tsy nisy fotony intsony ny handanjana ny varahina amin' ireo fanaka rehetra ireo. Quant aux deux colonnes, à la Mer unique et aux bases roulantes, que Salomon avait fabriquées pour le Temple de Yahvé, on ne pouvait évaluer ce que pesait le bronze de tous ces objets.
2Mp 25:17 The height of the one pillar was eighteen cubits, and the chapiter upon it was brass: and the height of the chapiter three cubits; and the wreathen work, and pomegranates upon the chapiter round about, all of brass: and like unto these had the second pillar with wreathen work. Valo ambin' ny folo hakiho ny hahavon' ny andry iray, ary varahina ny kapitaliny sady telo hakiho ny hahavony; ary varahina avokoa ny harato sy ny ampongabendanitra amin' ny kapitaliny manodidina; ary tahaka izany koa ny andry faharoa mbamin' ny harato. Ny andry iray dia valo ambin' ny folo hakiho ny hahavony, ary teo amboniny dia nisy koronosy varahina, ary telo hakiho ny hahavon' ny koronosy, ary nisy harato sy voan' ampongaben-danitra nanodidina ny koronosy, ka varahina avokoa izany rehetra izany; torak' izany koa ny andry faharoa mbamin' ny harato aminy. La hauteur d' une colonne était de dix-huit coudées, elle avait un chapiteau de bronze et la hauteur du chapiteau était de cinq coudées; il y avait un treillis et des grenades autour du chapiteau, le tout en bronze. De même pour la seconde colonne.
2Mp 25:18 And the captain of the guard took Seraiah the chief priest, and Zephaniah the second priest, and the three keepers of the door: Ary ny lehiben' ny mpiambina nisambotra an' i Seraia mpisoronabe sy zefania, mpisorona manarakaraka, ary mpiandry varavarana koa telo lahy; Nentin' ny kapitenin' ny mpiambina Saraiasa mpisorona lehibe, sy Sofonia mpisorona ambaratonga faharoa, ary mpiandry varavarana telo lahy. Le commandant de la garde fit prisonnier Seraya, le prêtre en chef, Cephanyahu, le prêtre en second, et les trois gardiens du seuil.
2Mp 25:19 And out of the city he took an officer that was set over the men of war, and five men of them that were in the king' s presence, which were found in the city, and the principal scribe of the host, which mustered the people of the land, and threescore men of the people of the land that were found in the city: ary tao an-tanàna no nisamborany ny tandapa anankiray, mpifehy ny miaramila, ary dimy lahy tamin' izay mpitoetra teo anatrehan' ny mpanjaka, izay hita tao an-tanàna, ary ny mpanoratry ny komandin' ny miaramila, izay mpandamina ny ho miaramila, sy ny olona tompon-tany enim-polo lahy, izay hitany tao an-tanàna; Azony tao an-tanàna ny manam-boninahitra anankiray mpifehy ny lehilahy mpiady, ny olona dimy lahy isan' ny mpanolo-tsaina manoloana ny mpanjaka, izay hita tao an-tanàna, ny mpanoratry ny filohan' ny tafika, miadidy ny fandatsahana ny olona amin' ny tany ho miaramila, ary enimpolo lahy amin' ny vahoakan' ny tany, izay hita tao an-tanàna. De la ville, il fit prisonniers un eunuque, préposé aux hommes de guerre, cinq des familiers du roi, qui furent trouvés dans la ville, le secrétaire du chef de l' armée, chargé de la conscription, et 60 hommes du pays, qui furent trouvés dans la ville.
2Mp 25:20 And Nebuzaradan captain of the guard took these, and brought them to the king of Babylon to Riblah: dia nosamborin' i Nebozaradana, lehiben' ny mpiambina, ireo ka nentiny ho any amin' ny mpanjakan' i Babylona tao Ribla. Nony azon' i Nabozardana kapitenin' ny mpiambina ireo, dia nentiny ho any amin' ny manjakan' i Babilona tany Rebla. Nebuzaradân, commandant de la garde, les prit et les mena auprès du roi de Babylone à Ribla,
2Mp 25:21 And the king of Babylon smote them, and slew them at Riblah in the land of Hamath. So Judah was carried away out of their land. Dia novonoin' ny mpanjakan' i Babylona tao Ribla any amin' ny tany Hamata ireo. Toy izany no nitondrana ny Joda ho babo niala tamin' ny taniny. Ka novonoin' ny mpanjakan' i Babilona nataony maty tany Rebla any amin' ny tany Emata Toy izany no nitondrana an' i Joda ho babo lavitry ny taniny. et le roi de Babylone les fit mettre à mort à Ribla, au pays de Hamat. Ainsi Juda fut déporté loin de sa terre.
2Mp 25:22 And as for the people that remained in the land of Judah, whom Nebuchadnezzar king of Babylon had left, even over them he made Gedaliah the son of Ahikam, the son of Shaphan, ruler. Fa ny amin' ny olona izay sisa tany amin' ny tanin' ny Joda, izay navelan' i Nebokadnezara, mpanjakan' i Babylona, dia Gedalia, zanak' i Ahikama, zanak' i Safana, no notendreny ho mpanapaka azy. Ny amin' ny vahoaka tafajanona tany amin' ny tanin' i Jodà, navelan' i Nabokodonosora mpanjakan' i Babilona kosa, dia Godoliasa zanak' i Ahikama zanak' i Safana no notendreny ho mpanapaka azy. Quant à la population qui était restée dans le pays de Juda et qu' avait laissée Nabuchodonosor, roi de Babylone, celui-ci lui préposa Godolias fils d' Ahiqam fils de Shaphân.
2Mp 25:23 And when all the captains of the armies, they and their men, heard that the king of Babylon had made Gedaliah governor, there came to Gedaliah to Mizpah, even Ishmael the son of Nethaniah, and Johanan the son of Careah, and Seraiah the son of Tanhumeth the Netophathite, and Jaazaniah the son of a Maachathite, they and their men. Ary nony ren' ny komandin' ny miaramila rehetra mbamin' ny olom-peheziny avy fa Gedalia no notendren' i Nebokadnezara, mpanjakan' i Babylona, ho mpanapaka, dia nankany amin' i Gedalia tany Mizpa Isimaela, zanak' i Netania, sy Johanana, zanak' i Karea, sy Seraia, zanak' i Tanometa Netofatita, ary Jazania, zanak' ilay Makatita, dia ireo sy ny olom-peheziny avy. Ren' ny lehiben' ny isan-toko-miaramila, dia izy sy ny olom-peheziny avy, fa hoe Godoliasa no voatendrin' ny mpanjakan' i Babilona ho mpanjaka, dia tonga nanatona an' i Godoliasa tany Masfà izy ireo: Ismaela zanak' i Nataniasa; Johanana, zanak' i Karea; Saraiasa zanak' i Tanehometa avy ao Netofà, ary Jezoniasa zanak' ilay Maakatiana, dia ireo sy ny olom-peheziny avy. Tous les officiers des troupes et leurs hommes apprirent que le roi de Babylone avait institué Godolias gouverneur et ils vinrent auprès de lui à Miçpa : Yishmaèl fils de Netanya, Yohanân fils de Qaréah, Seraya fils de Tanhumèt, le Netophatite, Yaazanyahu, le Maakatite, eux et leurs hommes.
2Mp 25:24 And Gedaliah sware to them, and to their men, and said unto them, Fear not to be the servants of the Chaldees: dwell in the land, and serve the king of Babylon; and it shall be well with you. Ary Gedalia nianiana taminy sy tamin' ny olom-peheziny ka nanao hoe: Aza matahotra ny amin' ny mpanompon' ny Kaldeana, fa mitomoera amin' ny tany, ary manompoa ny mpanjakan' i Babylona, fa izany no hahasoa anareo. Ka tamim-pianianana no nilazan' i Godoliasa tamin' izy ireo sy tamin' ireo olom-peheziny hoe: Aza misy hatahoranareo akory raha ny amin' ny mpanompon' ny Kaldeana, fa monena amin' ny tany, manompoa ny mpanjakan' i Babilona, fa izany no hanasoa anareo. Godolias leur fit un serment, à eux et à leurs hommes, et leur dit : "Ne craignez rien des Chaldéens, demeurez dans le pays, servez le roi de Babylone et vous vous en trouverez bien."
2Mp 25:25 But it came to pass in the seventh month, that Ishmael the son of Nethaniah, the son of Elishama, of the seed royal, came, and ten men with him, and smote Gedaliah, that he died, and the Jews and the Chaldees that were with him at Mizpah. Ary tamin' ny volana fahafito, dia avy Isimaela, zanak' i Netania, zanak' i Elisama, isan' ny fianakavian' ny mpanjaka, mbamin' ny olona folo lahy koa ka namely an' i Gedalia, dia nahafaty azy sy ny Jiosy ary ny Kaldeana izay tao aminy tany Mizpa. Kanjo nony tamin' ny volana fahafito, tonga Nataniasa zanak' i Elisama, isam-pianakavian' ny mpanjaka, nomban' olona folo lahy, ka namono nahafaty an' i Godoliasa mbamin' ireo Jody sy Kaldeana teo aminy tany Masfà. Mais, au septième mois, Yishmaèl fils de Netanya fils d' Elishama, qui était de race royale, et dix hommes avec lui, vinrent frapper à mort Godolias, ainsi que les Judéens et les Chaldéens qui étaient avec lui à Miçpa.
2Mp 25:26 And all the people, both small and great, and the captains of the armies, arose, and came to Egypt: for they were afraid of the Chaldees. Ary niainga ny olona rehetra, na kely na lehibe, mbamin' ny komandin' ny miaramila, nankany Egypta, fa natahotra ny Kaldeana izy. Ka ny vahoaka rehetra, hatramin' ny kely indrindra ka hatramin' ny lehibe indrindra, mbamin' ireo lehiben' ny isan-toko-miaramila, dia niainga ka lasa nitsoaka nankany Ejipta fa natahotra ny Kaldeana. Alors tout le peuple, du plus petit au plus grand, et les chefs des troupes partirent et allèrent en Egypte, parce qu' ils eurent peur des Chaldéens.
2Mp 25:27 And it came to pass in the seven and thirtieth year of the captivity of Jehoiachin king of Judah, in the twelfth month, on the seven and twentieth day of the month, that Evilmerodach king of Babylon in the year that he began to reign did lift up the head of Jehoiachin king of Judah out of prison; Ary tamin' ny andro fahafito amby roa-polo tamin' ny volana faharoa ambin' ny folo tamin' ny taona fahafito amby telo-polo taorian' ny namaboana an' i Joiakina, mpanjakan' ny Joda, tamin' ny taona vao nanjakan' i Evila-merodaka, mpanjakan' i Babylona, dia nasandrany hiala tao an-trano-maizina Joiakina, mpanjakan' ny Joda. Tamin' ny taona fahafito amby telopolo nahalasan-ko babo an' i Joasina, mpanjakan' i Jodà, tamin' ny volana faharoa ambin' ny folo, andro fahafito amby roapolon' ny volana, dia nasandratr' i Evil-Merodaka, mpanjakan' i Babilona, ny lohan' i Joasina, mpanjakan' i Jodà, ka nesoriny tao an-tranomaizina tamin' ny taona nahatongavany ho mpanjaka. En la trente-septième année de la déportation de Joiakîn, roi de Juda, au douzième mois, le 27 du mois, Evil-Mérodak, roi de Babylone, en l' année de son avènement, fit grâce à Joiakîn, roi de Juda, et le tira de prison.
2Mp 25:28 And he spake kindly to him, and set his throne above the throne of the kings that were with him in Babylon; Dia nitenenany soa izy, ka ny seza fiandrianany nataony ambony noho ny seza fiandrianan' ireo mpanjaka namany tao Babylona. Nanaovany teny soa izy, nataony ambonin' ny seza fiandrianan' ireo mpanjaka teo aminy tany Babilona ny seza fiandrianany, Il lui parla avec faveur et lui accorda un siège supérieur à ceux des autres rois qui étaient avec lui à Babylone.
2Mp 25:29 And changed his prison garments: and he did eat bread continually before him all the days of his life. Ka dia novan' i Joiakina ny fitafiany fony mbola tao an-trano-maizina; ary nihinan-kanina teo anatrehany mandrakariva izy tamin' ny andro niainany rehetra. nasainy nosoloina ny fitafiany tany an-tranomaizina, ary nihinan-kanina mandrakariva teo anatrehany izy, tamin' ny andro niainany rehetra. Joiakîn quitta ses vêtements de captif et mangea toujours à la table du roi, sa vie durant.
2Mp 25:30 And his allowance was a continual allowance given him of the king, a daily rate for every day, all the days of his life. Ary ny hanina nohaniny dia hanina nomena avy amin' ny mpanjaka araka ny tokony ho anjarany isan' andro isan' andro tamin' ny andro rehetra niainany. Ny amin' ny fivelomany, dia ny fivelomany lalandava, dia ny mpanjaka no niantoka izany isan' andro tamin' ny andro rehetra niainany. Son entretien fut assuré constamment par le roi, jour après jour, sa vie durant.

<-
->