<-
->

2Mp 5:1 Now Naaman, captain of the host of the king of Syria, was a great man with his master, and honourable, because by him the Lord had given deliverance unto Syria: he was also a mighty man in valour, but he was a leper. Ary Namàna, komandin' ny miaramilan' ny mpanjakan' i Syria, dia olona lehibe teo anatrehan' ny tompony sady nanan-kaja, satria izy no namonjen' i Jehovah an' i Syria; ary lehilahy mahery izy, nefa kosa boka. Naamana, komandin' ny tafiky ny mpanjakan' i Siria dia lehilahy manam-pahefana sy tò teny eo amin' ny tompony, fa izy no namonjen' ny Tompo ny Siriana; nefa boka izany lehilahy matanjaka sy mahery fo izany. Naamân, chef de l' armée du roi d' Aram, était un homme en grande considération et faveur auprès de son maître, car c'était par lui que Yahvé avait accordé la victoire aux Araméens, mais cet homme était lépreux.
2Mp 5:2 And the Syrians had gone out by companies, and had brought away captive out of the land of Israel a little maid; and she waited on Naaman' s wife. Ary ny Syriana nivoaka nanao an-tokony ka nitondra ny zazavavy kely anankiray babo avy tany amin' ny tanin' ny Isiraely; ary nanompo ny vadin' i Namana io. Fahizany kosa nisy Siriana nanao andiany ka nivoaka, ary nitondra zazavavy kely anankiray avy amin' ny tanin' Israely, izay tonga mpanompon' ny vadin' i Naamana. Or les Araméens, sortis en razzia, avaient enlevé du territoire d' Israël une petite fille qui était entrée au service de la femme de Naamân.
2Mp 5:3 And she said unto her mistress, Would God my lord were with the prophet that is in Samaria! for he would recover him of his leprosy. Ary hoy io tamin' ny tompovaviny: Enga anie ka mba ao amin' ny mpaminany izay any Samaria ny tompoko! dia hahasitrana azy amin' ny habokany izy. Ary hoy io tamin' ny tompovaviny: Raha mba any amin' ilay mpaminany any Samaria mantsy ny tompolahiko, dia hositranin' ny mpaminany amin' ny habokany tokoa! Elle dit à sa maîtresse : "Ah! si seulement mon maître s' adressait au prophète de Samarie! Il le délivrerait de sa lèpre."
2Mp 5:4 And one went in, and told his lord, saying, Thus and thus said the maid that is of the land of Israel. Ary niditra Namana ka nilaza tamin' ny tompony hoe: Izany ka izany no nolazain' ilay zazavavy izay avy tany amin' ny tanin' ny Isiraely. Ka lasa Naamana nilaza izany tamin' ny tompony, nanao hoe: Izao sy izao avy no nolazain' ilay zazavavy kely, avy any amin' ny tanin' Israely. Naamân alla informer son seigneur : "Voilà, dit-il, de quelle et quelle manière a parlé la jeune fille qui vient du pays d' Israël."
2Mp 5:5 And the king of Syria said, Go to, go, and I will send a letter unto the king of Israel. And he departed, and took with him ten talents of silver, and six thousand pieces of gold, and ten changes of raiment. Dia hoy ny mpanjakan' i Syria: Andeha ary mandeha, fa hampitondra taratasy ho any amin' ny mpanjakan' ny Isiraely aho. Dia lasa izy sady nitondra talenta volafotsy folo sy volamena enina arivo sekely ary akanjo im-polo miova teny an-tànany. Dia hoy ny mpanjakan' i Siria: Mankanesa any, ary hampitondraiko taratasy ny mpanjakan' Israely. Dia lasa izy, sady nitondra talenta volafotsy folo, sy volamena enina arivo sikla; ary akanjo impolo miova. Le roi d' Aram répondit : "Pars donc, je vais envoyer une lettre au roi d' Israël." Naamân partit, prenant avec lui dix talents d' argent, 6.000 sicles d' or et dix habits de fête.
2Mp 5:6 And he brought the letter to the king of Israel, saying, Now when this letter is come unto thee, behold, I have therewith sent Naaman my servant to thee, that thou mayest recover him of his leprosy. Ary izy nitondra ny taratasy ho any amin' ny mpanjakan' ny Isiraely nanao hoe: Ary raha tonga atý aminao ity taratasy ity, dia ho fantatrao fa efa nampandeha an' i Namàna mpanompoko aho hankatý aminao, koa sitrano amin' ny habokany izy. Nateriny tamin' ny mpanjakan' Israely ilay taratasy izay misy manao hoe: Rahefa tonga atý aminao àry ity taratasy ity, dia indro hofantarinao fa nirahiko ho atý aminao Naamana mpanompoko, mba hositraninao amin' ny habokany. Il présenta au roi d' Israël la lettre, ainsi conçue : "En même temps que te parvient cette lettre, je t' envoie mon serviteur Naamân, pour que tu le délivres de sa lèpre."
2Mp 5:7 And it came to pass, when the king of Israel had read the letter, that he rent his clothes, and said, Am I God, to kill and to make alive, that this man doth send unto me to recover a man of his leprosy? wherefore consider, I pray you, and see how he seeketh a quarrel against me. Ary nony efa novakin' ny mpanjakan' ny Isiraely ny taratasy, dia nandriatra ny fitafiany izy ka nanao hoe: Andriamanitra va aho ka hahafaty na hahavelona, no anirahan' ilehiny atý amiko mba hahasitrana olona amin' ny habokany? Koa masìna ianareo, fantaro sy izahao fa mila ady amiko mihitsy izy. Nony voavakin' ny mpanjakan' Israely ny taratasy dia notriariny ny fitafiany, ka hoy izy: Izaho angaha Andriamanitra mahay mamono sy mamelona no anirahan' ilay iny olona ho atý amiko hositraniko amin' ny habokany? Fantaro sy zahaonareo fa filany ady amiko izao. A la lecture de la lettre, le roi d' Israël déchira ses vêtements et dit : "Suis-je un dieu qui puisse donner la mort et la vie, pour que celui-là me mande de délivrer quelqu' un de sa lèpre? Pour sûr, rendez-vous bien compte qu' il me cherche querelle!"
2Mp 5:8 And it was so, when Elisha the man of God had heard that the king of Israel had rent his clothes, that he sent to the king, saying, Wherefore hast thou rent thy clothes? let him come now to me, and he shall know that there is a prophet in Israel. Ary rehefa ren' i Elisa, lehilahin' Andriamanitra, fa nandriatra ny fitafiany ny mpanjakan' ny Isiraely, dia naniraka tany amin' ny mpanjaka izy ka nanao hoe: Nahoana no nandriatra ny fitafianao ianao? Aoka izy hankatý amiko, dia ho fantany fa misy mpaminany tokoa ao amin' ny Isiraely. Vao nandre Elisea olon' Andriamanitra fa hoe: notriarin' ny mpanjakan' Israely ny fitafiany, dia naniraka izy hilaza amin' ny mpanjaka hoe: Nahoana hianao no nandriatra ny fitafianao? Aoka hankatý amiko izy, dia ho fantany fa misy mpaminany eto amin' Israely. Mais quand Elisée apprit que le roi d' Israël avait déchiré ses vêtements, il fit dire au roi : "Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Qu' il vienne donc vers moi, et il saura qu' il y a un prophète en Israël."
2Mp 5:9 So Naaman came with his horses and with his chariot, and stood at the door of the house of Elisha. Ary dia nandeha Namàna nitondra ny soavaliny sy ny kalesiny ka nijanona teo am-baravaran' ny tranon' i Elisa. Dia nandeha Naamana mbamin' ny soavaly aman-kalesiny, ka nijanona teo am-baravaran' ny tranon' i Elisea. Naamân arriva avec son attelage et son char et s' arrêta à la porte de la maison d' Elisée,
2Mp 5:10 And Elisha sent a messenger unto him, saying, Go and wash in Jordan seven times, and thy flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean. Ary Elisa naniraka olona tany aminy hilaza hoe: Mandehana, mandroa impito ao Jordana, dia hody aminao indray ny nofonao, ka hadio ianao. Olona no nirahin' i Elisea hilaza aminy hoe: Mandehana mandro impito ao Jordany, fa hody aminao indray ny nofonao, ka hadio hianao. et Elisée envoya un messager lui dire : "Va te baigner sept fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra nette."
2Mp 5:11 But Naaman was wroth, and went away, and said, Behold, I thought, He will surely come out to me, and stand, and call on the name of the Lord his God, and strike his hand over the place, and recover the leper. Fa tezitra Namàna, dia lasa ka nanao hoe: Indro, nataoko fa hivoaka hankatý amiko mihitsy izy ka hitsangana ary hiantso ny anaran' i Jehovah Andriamaniny sady hanevaheva ny tànany eo ambonin' ny aretina ka hahasitrana ny boka. Tezitra Naamana, ka lasa niombotra nanao hoe: Indro aho nanao anakampò hoe: hivoaka hankatý amiko izy, ny tenany hiseho eo anatrehako hiantso ny anaran' ny Tompo Andriamaniny sy hanevaheva ny tànany eo ambonin' ny fery, dia hahasitrana ilay boka. Naamân, irrité, s' en alla en disant : "Je m'étais dit : Sûrement il sortira et se présentera lui-même, puis il invoquera le nom de Yahvé son Dieu, il agitera la main sur l' endroit malade et délivrera la partie lépreuse.
2Mp 5:12 Are not Abana and Pharpar, rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? may I not wash in them, and be clean? So he turned and went away in a rage. Tsy tsara noho ny ranon' ny Isiraely rehetra va Abana sy Farpara, onin' i Damaskosy? Tsy mahazo mandro ao amin' ireo va aho ka hadio? Dia nihodina izy ka lasa an-katezerana. Tsy tsara noho ny ranon' Israely rehetra va Abana sy Farfara onin' i Damasa? Tsy mahazo mandro ao amin' ireo va aho, ka hadio? Dia nihodina izy ka lasa niombotra an-katezerana. Est-ce que les fleuves de Damas, l' Abana et le Parpar, ne valent pas mieux que toutes les eaux d' Israël? Ne pourrais-je pas m' y baigner pour être purifié?" Il tourna bride et partit en colère.
2Mp 5:13 And his servants came near, and spake unto him, and said, My father, if the prophet had bid thee do some great thing, wouldest thou not have done it? how much rather then, when he saith to thee, Wash, and be clean? Dia nanatona ny mpanompony ka niteny taminy hoe: Ry ikaky ô, na dia zavatra lehibe aza no nasain' ny mpaminany ho nataonao, moa tsy mba ho nataonao va izany? koa mainka va, raha hoy izy aminao: Mandroa, dia hadio ianao? Fa nanatona kosa ireo mpanompony, ka niteny taminy nanao hoe: Ry ikaky ô, na zava-tsarotra aza no nasain' ny mpaminany hataonao moa tsy ho nataonao ihany va? Ka mainka fa izao fotsiny no nataony taminao: Mandroa, dia hadio hianao! Mais ses serviteurs s' approchèrent et s' adressèrent à lui en ces termes : "Mon père! Si le prophète t' avait prescrit quelque chose de difficile, ne l' aurais-tu pas fait? Combien plus, lorsqu' il te dit : "Baigne-toi et tu seras purifié."
2Mp 5:14 Then went he down, and dipped himself seven times in Jordan, according to the saying of the man of God: and his flesh came again like unto the flesh of a little child, and he was clean. Dia nidina izy ka nisitrika tao Jordana impito araka ny tenin' ny lehilahin' Andriamanitra: ary ny nofony dia tonga tahaka ny nofon-jazakely indray, ka nadio izy. Nidina izy ka nisitrika impito tao Jordany araka ny tenin' ny olon' Andriamanitra ary tonga toy ny nofon-jazakely indray ny nofony, ka nadio izy. Il descendit donc et se plongea sept fois dans le Jourdain, selon la parole d' Elisée : sa chair redevint nette comme la chair d' un petit enfant.
2Mp 5:15 And he returned to the man of God, he and all his company, and came, and stood before him: and he said, Behold, now I know that there is no God in all the earth, but in Israel: now therefore, I pray thee, take a blessing of thy servant. Ary niverina nankao amin' ny lehilahin' Andriamanitra izy mbamin' izay rehetra nanaraka azy, dia tonga tao ary nitsangana teo anatrehany ka nanao hoe: Indro, fantatro fa tsy misy Andriamanitra amin' ny tany rehetra, afa-tsy ato amin' ny Isiraely ihany koa masìna ianao, raiso ny saotra aterin' ny mpanomponao. Dia niverina nankao amin' ilay olon' Andriamanitra izy mbamin' izay rehetra nomba azy. Ka nony tonga dia nandroso teo anatrehany, nanao hoe: Indro hitako tsara izao, fa tsy misy Andriamanitra amin' ny tany rehetra afatsy eto amin' Israely ihany! Koa ankehitriny dia aoka handray ny fanatitra avy amin' ny mpanomponao hianao. Il revint chez Elisée avec toute son escorte, il entra, se présenta devant lui et dit : "Oui, je sais désormais qu' il n' y a pas de Dieu par toute la terre sauf en Israël! Maintenant, accepte, je te prie, un présent de ton serviteur."
2Mp 5:16 But he said, As the Lord liveth, before whom I stand, I will receive none. And he urged him to take it; but he refused. Fa hoy izy: Raha velona koa Jehovah, Izay itsanganako eo anatrehany, tsy handray mihitsy aho. Ary nanery azy handray izy; fa tsy nety Elisa. Fa hoy Elisea: Velona Iaveh izay itoerako eo anatrehany, ka dia tsy handray mihitsy aho. Mbola nanery azy handray ihany Naamana, nefa tsy nety izy. Mais Elisée répondit : "Aussi vrai qu' est vivant Yahvé que je sers, je n' accepterai rien." Naamân le pressa d' accepter, mais il refusa.
2Mp 5:17 And Naaman said, Shall there not then, I pray thee, be given to thy servant two mules' burden of earth? for thy servant will henceforth offer neither burnt offering nor sacrifice unto other gods, but unto the Lord. Ary hoy Namana: Masìna ianao, moa tsy homena tany zakan' ny ampondra roa va izaho mpanomponao? fa ny mpanomponao tsy mba hanatitra fanatitra dorana na fanatitra hafa intsony ho an' ny andriamani-kafa, fa ho an' i Jehovah ihany. Ka hoy Naamana: Rahefa tsy mety hianao, dia avelao kosa ny mpanomponao mba homena tany zakan' ny mole roa, satria tsy tian' ny mpanomponao intsony ny manatitra sorona dorana na sorona, amin' andriamani-kafa, afatsy amin' ny Tompo ihany. Alors Naamân dit : "Puisque c' est non, permets qu' on donne à ton serviteur de quoi charger de terre deux mulets, car ton serviteur n' offrira plus ni holocauste ni sacrifice à d' autres dieux qu'à Yahvé.
2Mp 5:18 In this thing the Lord pardon thy servant, that when my master goeth into the house of Rimmon to worship there, and he leaneth on my hand, and I bow myself in the house of Rimmon: when I bow down myself in the house of Rimmon, the Lord pardon thy servant in this thing. Nefa ny amin' izao zavatra izao dia aoka havelan' i Jehovah ny heloky ny mpanomponao: raha ny tompoko miditra ao an-tranon-dRimona hiankohoka ao ary mitehina amin' ny tanako, ka mba miankohoka ao an-tranon-dRimona aho, raha miankohoka ao aho, Jehovah anie hamela ny heloky ny mpanomponao amin' izany zavatra izany. Fa aoka havelan' ny Tompo ny mpanomponao amin' izao ihany: raha miditra ao amin' ny tranon-dRemona ny tompoko mba hivavaka ao sy mitehina amin' ny tànako izy, dia mba miankohoka ao amin' ny tranon-dRemona koa aho; Iaveh anie hamela ny mpanomponao amin' izany hiankohofako ao amin' ny tranon-dRemona izany. Seulement, que Yahvé pardonne ceci à ton serviteur : quand mon maître va au temple de Rimmôn pour y adorer, il s' appuie sur mon bras et je me prosterne dans le temple de Rimmôn en même temps qu' il le fait; veuille Yahvé pardonner cette action à son serviteur!"
2Mp 5:19 And he said unto him, Go in peace. So he departed from him a little way. Ary hoy izy taminy: Mandehana soa aman-tsara. Ary dia niala taminy izy ka lasa lavidavitra. Dia hoy Elisea taminy: Mandehana amim-piadanana! Dia nilaozan' i Naamana izy. Elisée lui répondit : "Va en paix", et Naamân s'éloigna un bout de chemin.
2Mp 5:20 But Gehazi, the servant of Elisha the man of God, said, Behold, my master hath spared Naaman this Syrian, in not receiving at his hands that which he brought: but, as the Lord liveth, I will run after him, and take somewhat of him. Fa hoy Gehazy, zatovon' i Elisa, lehilahin' Andriamanitra: Indro, ny tompoko namela fotsiny ity Namàna Syriana ity ka tsy nandray tamin' ny tànany izay zavatra nentiny, fa raha velona koa Jehovah, dia hihazakazaka hanaraka azy aho ka handray zavatra aminy. Vao lasa kelikely izy, dia hoy kosa Giezi mpanompon' i Elisea olon' Andriamanitra anakampony: Nitsimbina an' i Naamana Siriana ny tompoko, ka tsy nandray avy amin' ny tànany ny zavatra nentiny. Velona Iaveh! fa hihazakazaka hanaraka azy aho, ka hahazo zavatra aminy. Géhazi, le serviteur d' Elisée, se dit : "Mon maître a ménagé Naamân, cet Araméen, en n' acceptant pas de lui ce qu' il avait offert. Aussi vrai que Yahvé est vivant, je cours après lui et j' en obtiendrai quelque chose."
2Mp 5:21 So Gehazi followed after Naaman. And when Naaman saw him running after him, he lighted down from the chariot to meet him, and said, Is all well? Ka dia lasa Gehazy nanaraka an' i Namàna Ary nony tazan' i Namàna avy mihazakazaka manaraka azy izy, dia niala faingana tamin' ny kalesy hitsena azy izy ka nanao hoe: Tsara ihany va? Dia rafitra nanaraka an' i Naamana Giezi. Vao nahatazana azy nihazakazaka nanaraka azy Naamana, dia nidina niala tamin' ny kalesiny hitsena azy, ka nanao hoe: Tsara ihany daholo va? Et Géhazi se lança à la poursuite de Naamân. Lorsque Naamân le vit courir derrière lui, il sauta de son char à sa rencontre et demanda : "Cela va-t-il bien?"
2Mp 5:22 And he said, All is well. My master hath sent me, saying, Behold, even now there be come to me from mount Ephraim two young men of the sons of the prophets: give them, I pray thee, a talent of silver, and two changes of garments. Ary hoy izy: Tsara ihany; kanefa ny tompoko naniraka ahy hilaza hoe: Indro ankehitriny misy zatovo roa lahy amin' ny zanaky ny mpaminany tonga atý amiko avy any amin' ny tany havoan' i Efraima; koa masìna ianao, omeo talenta volafotsy sy fitafiana indroa miova izy. Dia hoy Giezi: Tsara daholo ihany. Nirahin' ny tompoko aho hilaza aminao hoe: Indro fa misy tovolahy roa lahy amin' ny zanaky ny mpaminany, vao tonga atý amiko avy any amin' ny tendrombohitr' i Efraima ka raha sitrakao, mba omeo talenta volafotsy iray sy fitafiana indroa miova kely ho azy ireo. Il répondit : "Bien. Mon maître m' a envoyé te dire : A l' instant m' arrivent deux jeunes gens de la montagne d' Ephraïm, des frères prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d' argent et deux habits de fête."
2Mp 5:23 And Naaman said, Be content, take two talents. And he urged him, and bound two talents of silver in two bags, with two changes of garments, and laid them upon two of his servants; and they bare them before him. Ary hoy Namàna: Aoka handray talenta roa ianao. Ary nanery azy izy sady namehy talenta volafotsy roa tao anaty kitapo roa mbamin' ny fitafiana indroa miova, ka nampitondrainy ny zatovony roa lahy izany; ary nitondra izany teo alohany ireo. Ary hoy Naamana: Aoka re ho talenta roa no horaisinao. Sady nanery azy izy no nanisika tao anaty lasaka roa ny talenta roa mbamin' ny fitafiana indroa miova, dia napetrany tamin' ny mpanompony roa lahy izany hoentiny eo alohan' i Giezi. Naamân dit : "Veuille accepter deux talents", et il insista; il lia les deux talents d' argent dans deux sacs, avec les deux habits de fête, et les remit à deux de ses serviteurs qui les portèrent devant Géhazi.
2Mp 5:24 And when he came to the tower, he took them from their hand, and bestowed them in the house: and he let the men go, and they departed. Fa nony tonga tao amin' ny havoana izy, dia nalainy teny an-tànany izany ka napetrany tao an-trano; dia nampandehaniny ireo, ka dia lasa izy. Nony tonga tao amin' ny havoana, nalain' i Giezi teny an-tanan' ireo izany, napetrany tao an-trano, dia nandefa ireo olona ireo izy ka lasa ireo. Quand il arriva à l' Ophel, il les prit de leurs mains et les déposa dans la maison; puis il congédia les hommes, qui s' en allèrent.
2Mp 5:25 But he went in, and stood before his master. And Elisha said unto him, Whence comest thou, Gehazi? And he said, Thy servant went no whither. Fa Gehazy kosa niditra ka nitsangana teo anatrehan' ny tompony. Ary hoy Elisa taminy: Avy taiza ianao, ry Gehazy? Dia hoy izy: Tsy avy taiza tsy avy taiza ny mpanomponao. Dia lasa niseho teo anatrehan' ny tompony izy, ka hoy Elisea taminy: Avy taiza ity hianao, ry Giezi? Dia hoy izy namaly hoe: Tsy taiza tsy taiza ny mpanomponao. Quant à lui, il vint se tenir près de son maître. Elisée lui demanda : "D' où viens-tu, Géhazi?" Il répondit : "Ton serviteur n' est allé nulle part."
2Mp 5:26 And he said unto him, Went not mine heart with thee, when the man turned again from his chariot to meet thee? Is it a time to receive money, and to receive garments, and oliveyards, and vineyards, and sheep, and oxen, and menservants, and maidservants? Fa hoy kosa Elisa taminy: Tsy niaraka taminao ihany va ny foko tamin' ilay nihodina niala tamin' ny kalesy hitsena anao ralehilahy? Moa andro fandraisam-bola, na fandraisana fitafiana, na tanin' oliva, na tanim-boaloboka, na ondry aman' osy, na omby, na ankizilahy, na ankizivavy va izao? Fa hoy Elisea taminy: Tsy niaraka taminao va ny fanahiko, tamin' ilay nilaozan-dralehilahy ny kalesiny hitsena anao? Moa va izao no fotoana fandraisam-bola, na fandraisam-pitafiana, na oliva, na voaloboka, na ondry, na omby na mpanompo lahy sy vavy? Mais Elisée lui dit : "Mon coeur n'était-il pas présent lorsque quelqu' un a quitté son char à ta rencontre? Maintenant tu as reçu l' argent, et tu peux acheter avec cela jardins, oliviers et vignes, petit et gros bétail, serviteurs et servantes.
2Mp 5:27 The leprosy therefore of Naaman shall cleave unto thee, and unto thy seed for ever. And he went out from his presence a leper as white as snow. Koa ny habokan' i Namàna dia hiraikitra aminao sy ny taranakao mandrakizay. Ary niala teo anatrehany izy ka, indro, boka fotsy toy ny oram-panala. Koa hiraikitra aminao sy ny taranakao mandrakizay ny habokan' i Naamana! Dia niala teo anatrehan' i Elisea Giezi ka fotsy hoatry ny oram-panala izy azon' ny habokana. Mais la lèpre de Naamân s' attachera à toi et à ta postérité pour toujours." Et Géhazi s'éloigna de lui blanc de lèpre comme la neige.

<-
->