<-
->

1Tt / 1Tan 16:1 So they brought the ark of God, and set it in the midst of the tent that David had pitched for it: and they offered burnt sacrifices and peace offerings before God. Ary nampiditra ny Fiaran' Andriamanitra ny olona ka nametraka azy tao afovoan' ny lay izay naorin' i Davida ho azy; ary nanatitra fanatitra dorana sy fanati-pihavanana teo anatrehan' Andriamanitra izy. Nony efa voampiditra ny fiaran' Andriamanitra sy efa napetraka tao afovoan' ny lay naorin' i Davida ho azy, dia nanatitra sorona dorana sy sorom-pihavanana teo anatrehan' Andriamanitra ny olona. On introduisit l' arche de Dieu et on la déposa au centre de la tente que David avait fait dresser pour elle. On offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices de communion.
1Tt / 1Tan 16:2 And when David had made an end of offering the burnt offerings and the peace offerings, he blessed the people in the name of the Lord. Ary nony voatitr' i Davida ny fanatitra odorana sy ny fanati-pihavanana, dia nitso-drano ny olona tamin' ny anaran' i Jehovah izy. Nony vitan' i Davida ny fanolorana ny sorona dorana sy ny sorom-pihavanana, dia nitso-drano ny vahoaka tamin' ny anaran' ny Tompo izy. Lorsque David eut achevé d' offrir ces holocaustes et ces sacrifices de communion, il bénit le peuple au nom de Yahvé.
1Tt / 1Tan 16:3 And he dealt to every one of Israel, both man and woman, to every one a loaf of bread, and a good piece of flesh, and a flagon of wine. Dia nizara mofo iray avy sy hena iray didy ary ampempam-boaloboka ho an' ny Isiraely rehetra na lahy na vavy izy. Ary ny olona rehetra tamin' Israely na lahy na vavy, dia nizarany mofo iray avy, sy hena iray didy ary ampempam-boaloboka iray. Puis il fit une distribution à tous les Israélites, hommes et femmes; pour chacun, une couronne de pain, une masse de dattes et un gâteau de raisins secs.
1Tt / 1Tan 16:4 And he appointed certain of the Levites to minister before the ark of the Lord, and to record, and to thank and praise the Lord God of Israel: Ary ny Levita sasany notendren' i Davida ho mpanao fanompoam-pivavahana eo anatrehan' ny fiaran' i Jehovah mba hankalaza sy hisaotra ary hidera an' i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely: Nisy Levita sasany notendren' i Davida hitoetra eo anatrehan' ny fiaran' ny Tompo mba hanao ny fanompoana amin' ny fangatahana, fankalazana sy fiderana an' ny Tompo Andriamanitr' Israely; David mit des lévites en service devant l' arche de Yahvé pour célébrer, glorifier et louer Yahvé, le Dieu d' Israël,
1Tt / 1Tan 16:5 Asaph the chief, and next to him Zechariah, Jeiel, and Shemiramoth, and Jehiel, and Mattithiah, and Eliab, and Benaiah, and Obededom: and Jeiel with psalteries and with harps; but Asaph made a sound with cymbals; Asafa no lohany, ary Zakaria no nanarakaraka, dia Jeiela sy Semiramota sy Jehiela sy Matitia sy Eliaba sy Benaia sy Obed-edoma ary Jeiela no nitendry ny valiha sy ny lokanga; fa Asafa no nampaneno ny kipantsona; dia Asafa filohany, Zakaria faharoa, dia Jahiela, Semiramota, Jehiela, Matatiasa, Eliaba, Banaiasa, Obededoma ary Jehiela, izay nanan-java-maneno, lokanga, harpa, ary Asà nampaneno ny kipantsona, Asaph le premier, Zekarya en second, puis Uzziel, Shemiramot, Yehiel, Mattitya, Éliab, Benayahu, Obed-Édom et Yeïel. Ils jouaient de la lyre et de la cithare, tandis qu' Asaph faisait retentir les cymbales.
1Tt / 1Tan 16:6 Benaiah also and Jahaziel the priests with trumpets continually before the ark of the covenant of God. Benaia sy Jahaziela mpisorona kosa no mpitsoka ny trompetra mandrakariva eo anoloan' ny fiaran' ny faneken' Andriamanitra. Banaiasa sy Jaziela mpisorona nitsoka anjomara lalandava, teo anoloan' ny fiaran' ny faneken' Andriamanitra. Les prêtres Benayahu et Yahaziel ne cessaient pas de jouer de la trompette devant l' arche de l' alliance de Dieu.
1Tt / 1Tan 16:7 Then on that day David delivered first this psalm to thank the Lord into the hand of Asaph and his brethren. Tamin' izay andro izay no voalohan' ny nanendren' i Davida an' i Asafa sy ny rahalahiny hidera an' i Jehovah. Tamin' izay andro izay no voalohany nanapahan' i Davida, fa ny feon' i Asafa sy ny rahalahiny no hankalazana an' ny Tompo: Ce jour-là David, louant le premier Yahvé, confia cette louange à Asaph et à ses frères :
1Tt / 1Tan 16:8 Give thanks unto the Lord, call upon his name, make known his deeds among the people. Miderà an' i Jehovah, miantsoa ny anarany; Ampahafantaro ny firenena ny asany. Midera an' ny Tompo; miantsoa ny anarany; ampahafantaro ny firenena ny zava-dehibe nataony. Rendez grâce à Yahvé, criez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits!
1Tt / 1Tan 16:9 Sing unto him, sing psalms unto him, talk ye of all his wondrous works. Mihira ho Azy, mankalazà Azy; Saintsaino ny fahagagana rehetra ataony. Manaova hira fanajana azy, mihira salamo fanajana azy. Torio ny fahagagana rehetra nataony. Chantez-le, jouez pour lui, répétez toutes ses merveilles!
1Tt / 1Tan 16:10 Glory ye in his holy name: let the heart of them rejoice that seek the Lord. Ataovy ho reharehanareo ny anarany masina; Aoka hifaly ny fon' izay mitady an' i Jehovah. Ataovy reharehanareo ny anarany masina; a Aoka ho faly ny fon' izay mitady an' ny Tompo. Tirez gloire de son nom de sainteté, joie pour les coeurs qui cherchent Yahvé!
1Tt / 1Tan 16:11 Seek the Lord and his strength, seek his face continually. Mitadiava an' i Jehovah sy ny heriny, Katsaho mandrakariva ny tavany. Katsaho Iaveh sy ny heriny, tadiavo lalandava ny tavany. Recherchez Yahvé et sa force, sans relâche poursuivez sa face!
1Tt / 1Tan 16:12 Remember his marvellous works that he hath done, his wonders, and the judgments of his mouth; Mahatsiarova ny asa mahagaga izay nataony, dia ny fahagagany sy ny fitsaran' ny vavany, Tsarovy ny zava-mahatalanjona nataony, ny fahagagany sy ny fitsaran' ny vavany, rappelez-vous quelles merveilles il a faites, ses miracles et les jugements de sa bouche!
1Tt / 1Tan 16:13 O ye seed of Israel his servant, ye children of Jacob, his chosen ones. Hianareo taranak' Isiraely mpanompony, Hianareo olom-boafidiny, taranak' i Jakoba. ry taranak' Israely mpanompony, ry terak' i Jakoba, hianareo olom-boafidiny. Lignée d' Israël son serviteur, enfants de Jacob, ses élus,
1Tt / 1Tan 16:14 He is the Lord our God; his judgments are in all the earth. Jehovah, Izy no Andriamanitsika, manerana ny tany rehetra ny fitsarany. Izay Iaveh no Andriamanitsika, mahazo ny tany rehetra ny fitsarany. c' est lui Yahvé notre Dieu; sur toute la terre ses jugements!
1Tt / 1Tan 16:15 Be ye mindful always of his covenant; the word which he commanded to a thousand generations; Tsarovy mandrakizay ny fanekeny. Dia ilay teny voadidiny ho an' ny taranaka arivo mandimby, Tsahivo mandrakariva ny fanekeny, ny teny nataony ho an' ny taranaka arivo mandimby. Rappelez-vous à jamais son alliance, parole promulguée pour mille générations,
1Tt / 1Tan 16:16 Even of the covenant which he made with Abraham, and of his oath unto Isaac; Eny, dia ilay nataony tamin' i Abrahama sy ny fianianany tamin' Isaka, Ny fanekena nifanaovany tamin' i Abrahama, ny fianianana nataony tamin' Isaaka, pacte conclu avec Abraham, serment qu' il fit à Isaac.
1Tt / 1Tan 16:17 And hath confirmed the same to Jacob for a law, and to Israel for an everlasting covenant, Izay naoriny ho lalàna ho an' i Jakoba sy ho fanekena mandrakizay ho an' Isiraely, izay naraikiny ho lalàna ho an' i Jakoba, ary ho fanekem-pihavanana mandrakizay ho an' Israely, Il l'érigea en loi pour Jacob, pour Israël en alliance à jamais,
1Tt / 1Tan 16:18 Saying, Unto thee will I give the land of Canaan, the lot of your inheritance; Ka nataony hoe: Homeko anao ny tany Kanana ho lovanareo voazara amin' ny famolaina; nataony hoe: Homeko anao ny tany Kanaana, ho anjara lovanao. disant : " Je te donne une terre, Canaan, votre part d' héritage,
1Tt / 1Tan 16:19 When ye were but few, even a few, and strangers in it. Fony mbola olom-bitsy ianareo, Eny, Vitsy sady vahiny tao, Fony mbola mora isaina hianareo, vitsy isa, sady vahiny tamin' ny tany, là où l' on a pu vous compter, peu nombreux, étrangers au pays. "
1Tt / 1Tan 16:20 And when they went from nation to nation, and from one kingdom to another people; Ary nifindrafindra tany amin' ny firenena, sy nifindrafindra fanjakana ho amin' ny firenen-kafa, nivezivezy nifindra firenena izy ireo, avy amin' ny fanjakana iray ho amin' ny vahoaka hafa, Ils allaient de nation en nation, d' un royaume à un peuple différent;
1Tt / 1Tan 16:21 He suffered no man to do them wrong: yea, he reproved kings for their sakes, Tsy nisy navelany hampahory azy; Ary nananatra mpanjaka Izy noho ny amin' ireo hoe: tsy navelany hisy hampahory azy, fa izy ireo aza namaizany mpanjaka: il ne laissa personne les opprimer, à cause d' eux il châtia des rois :
1Tt / 1Tan 16:22 Saying, Touch not mine anointed, and do my prophets no harm. Aza manendry ireo voahosotro, Ary aza manisy ratsy Ireo mpaminaniko. aza mitendry ireo voahosotro, aza manisy ratsy ny mpaminaniko. " Ne touchez pas à qui m' est consacré, à mes prophètes ne faites pas de mal! "
1Tt / 1Tan 16:23 Sing unto the Lord, all the earth; shew forth from day to day his salvation. Mihira ho an' i Jehovah, ry tany rehetra; Lazao isan' andro isan' andro ny famonjeny mahafaly. Mihira ho an' ny Tompo, ry mponina amin' ny tany rehetra; torio isan' andro ny famonjeny. Chantez à Yahvé, toute la terre! Proclamez jour après jour son salut,
1Tt / 1Tan 16:24 Declare his glory among the heathen; his marvellous works among all nations. Ambarao any amin' ny jentilisa ny voninahiny, ary any amin' ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Ambarao amin' ny firenena ny voninahiny ary amin' ny vahoaka rehetra ny fahagagany. racontez aux nations sa gloire, à tous les peuples ses merveilles!
1Tt / 1Tan 16:25 For great is the Lord, and greatly to be praised: he also is to be feared above all gods. Fa lehibe Jehovah ka mendrika hoderaina indrindra, sady mahatahotra, fa ambonin' ny andriamanitra rehetra. Fa lehibe Iaveh ka mendrika hoderaina indrindra, ary mahatahotra mihoatra ireo andriamanitra rehetra izy; Très grand Yahvé, et louable hautement, redoutable, lui, par-dessus tous les dieux.
1Tt / 1Tan 16:26 For all the gods of the people are idols: but the Lord made the heavens. Fa ny andriamanitry ny firenena rehetra dia tsinontsinona, fa Jehovah no nanao ny lanitra. fa ny andriamanitry ny firenena rehetra dia sampy. Ary Iaveh no nanao ny lanitra; Néant, tous les dieux des nations. C' est Yahvé qui fit les cieux.
1Tt / 1Tan 16:27 Glory and honour are in his presence; strength and gladness are in his place. Famirapiratana sy voninahitra no eo anatrehany, Hery sy hafaliana no ao amin' ny fitoerany. fiandrianana amam-pamirapiratana no eo anatrehan' ny tavany, ary hery aman-kafaliana no eo amin' ny fonenany. Devant lui, splendeur et majesté, dans son sanctuaire puissance et allégresse.
1Tt / 1Tan 16:28 Give unto the Lord, ye kindreds of the people, give unto the Lord glory and strength. Ry firenena, manomeza an' i Jehovah, eny, manomeza voninahitra sy hery ho an' i Jehovah. Omeo an' ny Tompo, ry fianakaviam-pirenena, omeo an' ny Tompo ny voninahitra sy ny fahefana; Rapportez à Yahvé, familles des peuples, rapportez à Yahvé gloire et puissance,
1Tt / 1Tan 16:29 Give unto the Lord the glory due unto his name: bring an offering, and come before him: worship the Lord in the beauty of holiness. Manomeza an' i Jehovah ny voninahitry ny anarany; Mitondrà fanatitra, ka mankanesa eo anatrehany; Miankohofa eo anatrehan' i Jehovah amin' ny fihaingoana masina omeo an' ny Tompo ny voninahitra ho an' ny anarany. Mitondra fanatitra ka mankanesa eo anatrehany; mitsaoha an' ny Tompo amin' ny fanamiana masina. rapportez à Yahvé la gloire de son nom. Présentez l' oblation, portez-la devant lui, adorez Yahvé dans son parvis de sainteté!
1Tt / 1Tan 16:30 Fear before him, all the earth: the world also shall be stable, that it be not moved. Mangovita eo anatrehany, ry tany rehetra; Izao rehetra izao voaorina ka tsy hihetsika. Mangovìta eo anatrehany, ry mponina amin' ny tany rehetra, ary izao tontolo izao, voaorina, tsy mba hivembena. Tremblez devant lui, toute la terre! Il fixa l' univers, inébranlable.
1Tt / 1Tan 16:31 Let the heavens be glad, and let the earth rejoice: and let men say among the nations, The Lord reigneth. Aoka ho faly ny lanitra ary ho ravo ny tany; Ary aoka holazaina any amin' ny firenena hoe: Jehovah no Mpanjaka. Aoka hifaly ny lanitra, ary aoka hiravo ny tany! Aoka holazaina eram-pirenena ny hoe: Mpanjaka Iaveh! Joie au ciel! exulte la terre! Dites chez les païens : " C' est Yahvé qui règne! "
1Tt / 1Tan 16:32 Let the sea roar, and the fulness thereof: let the fields rejoice, and all that is therein. Aoka hirohondrohona ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy; Aoka ho faly ny saha sy izay rehetra ao aminy. Aoka hirohondrohona ny ranomasina, mbamin' izay rehetra ao aminy! Aoka hisomebiseby ny saha, mbamin' izay rehetra ao aminy! Que gronde la mer et sa plénitude! Que jubile la campagne, et tout son fruit!
1Tt / 1Tan 16:33 Then shall the trees of the wood sing out at the presence of the Lord, because he cometh to judge the earth. Dia hihoby eo anatrehan' i Jehovah amin' izay ny hazo an' ala; Fa avy hitsara ny tany Izy. Ary aoka hanandra-peo fifaliana ny hazo an' ala, eo anatrehan' ny Tompo fa avy hitsara ny tany izy. Que tous les arbres des forêts crient de joie! à la face de Yahvé, car il vient pour juger la terre.
1Tt / 1Tan 16:34 O give thanks unto the Lord; for he is good; for his mercy endureth for ever. Miderà an' i Jehovah, fa tsara Izy: Fa mandrakizay ny famindram-pony. Midera an' ny Tompo fa tsara izy, fa maharitra mandrakizay ny famindram-pony. Rendez grâce à Yahvé, car il est bon, car éternel est son amour!
1Tt / 1Tan 16:35 And say ye, Save us, O God of our salvation, and gather us together, and deliver us from the heathen, that we may give thanks to thy holy name, and glory in thy praise. Ary manaova hoe: Vonjeo izahay, ry Andriamanitry ny famonjena anay ô, ary angòny izahay, ka vonjeo tsy ho azon' ny jentilisa, Mba hisaoranay ny anaranao masina, ka ho reharehanay ny fiderana Anao. Lazao hoe: Vonjeo izahay, ry Andriamanitry ny famonjena anay! angony izahay ary tsoahy avy eo amin' ny firenena, mba hankalazanay ny anaranao masina sy hanaovanay ho reharehanay ny fiderana anao. Dites : Sauve-nous, Dieu de notre salut, rassemble-nous, retire-nous du milieu des païens, que nous rendions grâce à ton saint nom, et nous félicitions en ta louange.
1Tt / 1Tan 16:36 Blessed be the Lord God of Israel for ever and ever. And all the people said, Amen, and praised the Lord. Isaorana anie Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, hatramin' ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Ary ny olona rehetra nanao hoe: Amena, sady nidera an' i Jehovah. Isaorana anie Iaveh Andriamanitr' Israely, Hatramin' ny mandrakizay, ka ho mandrakizay. Ary ny vahoaka rehetra nanao hoe: Amena! sy hoe: Midera an' ny Tompo! Béni soit Yahvé le Dieu d' Israël depuis toujours jusqu'à toujours! Et que tout le peuple dise Amen! Alleluia!
1Tt / 1Tan 16:37 So he left there before the ark of the covenant of the Lord Asaph and his brethren, to minister before the ark continually, as every day' s work required: Ary Asafa sy ny rahalahiny dia navelan' i Davida teo anoloan' ny fiaran' ny faneken' Jehovah hanao fanompoam-pivavahana ao mandrakariva araka ny raharaha tokony hatao isan' andro, Dia navelan' i Davida teo anoloan' ny fiaran' ny faneken' ny Tompo Asafa mbamin' ireo rahalahiny, mba hanao tsy tapaka ny fanompoana eo anoloan' ny fiara, araka ny anjara raharahany isan' andro. David laissa là, devant l' arche de l' alliance de Yahvé, Asaph et ses frères, pour assurer un service permanent devant l' arche suivant le rituel quotidien,
1Tt / 1Tan 16:38 And Obededom with their brethren, threescore and eight; Obededom also the son of Jeduthun and Hosah to be porters: ary Obed-edoma sy ny rahalahiny valo amby enim-polo sy Obed-edoma, zanak' i Jedotona, ary Hosa ho mpiandry varavarana kosa. Toy izany koa Obededoma mbamin' ireo rahalahiny valo amby enimpolo, Obededoma zanak' Iditona ary Hosa, ho mpiandry varavarana. ainsi qu' Obed-Édom et ses soixante-huit frères. Obed-Édom, fils de Yedutûn, et Hosa étaient portiers.
1Tt / 1Tan 16:39 And Zadok the priest, and his brethren the priests, before the tabernacle of the Lord in the high place that was at Gibeon, Ary Zadoka mpisorona sy ny mpisorona rahalahiny dia navelany teo anoloan' ny tabernakelin' i Jehovah teo amin' ny fitoerana avo any Gibeona, Toy izany koa Sadaoka mpisorona, mbamin' ireo mpisorona rahalahiny, teo anoloan' ny Fonenan' ny Tompo teo amin' ny fitoerana avo tao Gabaona, Quant au prêtre Sadoq et aux prêtres ses frères, il les laissa devant la Demeure de Yahvé, sur le haut lieu de Gabaôn,
1Tt / 1Tan 16:40 To offer burnt offerings unto the Lord upon the altar of the burnt offering continually morning and evening, and to do according to all that is written in the law of the Lord, which he commanded Israel; hanatitra fanatitra dorana ho an' i Jehovah marain-tsy hariva eo amin' ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana mandrakariva, ary hanao araka izay rehetra voasoratra ao amin' ny lalàn' i Jehovah, izay nandidiany ny Isiraely, amin' ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana mandrakariva, ary hanao araka izay rehetra voasoratra ao amin' ny lalàn' i Jehovah, izay nandidiany ny Isiraely, mba hanolotra sorona dorana tsy tapaka, maraina sy hariva, amin' ny Tompo, eo anoloan' ny otely fanaovan-tsorona dorana, sy hanao izay rehetra voasoratra ao amin' ny lalàn' ny Tompo izay nandidiany an' Israely. pour offrir en permanence des holocaustes à Yahvé sur l' autel des holocaustes, matin et soir, et faire tout ce qui est écrit dans la Loi de Yahvé prescrite à Israël.
1Tt / 1Tan 16:41 And with them Heman and Jeduthun, and the rest that were chosen, who were expressed by name, to give thanks to the Lord, because his mercy endureth for ever; ary naman' ireo koa Hemana sy Jedotona ary ny sisa amin' ny olona voafidy izay voatonona anarana hidera an' i Jehovah, fa mandrakizay ny famindram-pony. Teo akaikin' ireo Hemàna sy Iditona mbamin' ny sisan' ireo voafidy sy voatonona anarana, hidera an' ny Tompo, fa maharitra mandrakizay ny famindram-pony. Il y avait avec eux Hémân, Yedutûn, et le restant de l'élite que l' on avait nominativement désignée pour rendre grâce à Dieu, " car éternel est son amour ".
1Tt / 1Tan 16:42 And with them Heman and Jeduthun with trumpets and cymbals for those that should make a sound, and with musical instruments of God. And the sons of Jeduthun were porters. Ary tao amin' i Hemana sy Jedotona nisy trompetra sy kipantsona ho an' izay mampaneno ary ny fomban' ny zava-manenon' Andriamanitra. Ary ny zanak' i Jedotona no mpiandry varavarana. Niaraka tamin' ireo, dia niaraka tamin' i Hemàna sy Iditona, dia nisy anjomara aman-kipantsona ho an' ireo tsy maintsy mampaneno azy, mbamin' ny zava-maneno hampiarahina amin' ny hiran' Andriamanitra. Ny zanak' Iditona niadidy ny varavarana. Ils avaient avec eux Hémân et Yedutûn, chargés de faire retentir les trompettes, les cymbales et les instruments accompagnant les cantiques divins. Les fils de Yedutûn étaient préposés à la porte.
1Tt / 1Tan 16:43 And all the people departed every man to his house: and David returned to bless his house. Ary dia samy nody tany an-tranony avy ny olona rehetra, ary Davida koa lasa nody mba hitso-drano ny ankohonany. Samy nody tany an-tranony avy ny vahoaka rehetra, ary Davida koa nody hitso-drano ny ankohonany. Tout le peuple s' en alla, chacun chez soi, et David s' en retourna bénir sa maisonnée.

<-
->