<-
->

1Tt / 1Tan 17:1 Now it came to pass, as David sat in his house, that David said to Nathan the prophet, Lo, I dwell in an house of cedars, but the ark of the covenant of the Lord remaineth under curtains. Ary Davida, raha nipetraka tao an-tranony, dia nanao tamin' i Natana mpaminany hoe: Akory izato izaho mitoetra amin' ny trano sedera, nefa ny fiaran' ny neken' i Jehovah kosa mitoetra ao anaty lay! Rahefa niorina tao an-tranony Davida dia hoy Davida tamin' i Natàna mpaminany: Izaho ity mitoetra an-trano sedera; nefa ny fiaran' ny faneken' ny Tompo ao anaty lay! Quand David habita sa maison, il dit au prophète Natân : " Voici que j' habite une maison de cèdre et l' arche de l' alliance de Yahvé est sous les tentures! "
1Tt / 1Tan 17:2 Then Nathan said unto David, Do all that is in thine heart; for God is with thee. Ary hoy Natana tamin' i Davida: Ataovy izay rehetra ao am-ponao, fa Andriamanitra no momba anao. Ary hoy Natàna namaly an' i Davida: Ataovy izay ao am-ponao, fa momba anao Andriamanitra. Natân répondit à David : " Tout ce qui te tient à coeur, fais-le, car Dieu est avec toi. "
1Tt / 1Tan 17:3 And it came to pass the same night, that the word of God came to Nathan, saying, Nefa tamin' ny alin' iny ihany dia tonga tamin' i Natana ny tenin' Andriamanitra nanao hoe: Ny alin' izay ihany, dia tonga tamin' i Natàna ny tenin' Andriamanitra nanao hoe: Mais, cette même nuit, la parole de Dieu fut adressée à Natân en ces termes :
1Tt / 1Tan 17:4 Go and tell David my servant, Thus saith the Lord, Thou shalt not build me an house to dwell in: Andeha, lazao amin' i Davida mpanompoko hoe: Izao no lazain' i Jehovah: Tsy ianao no hanao trano hitoerako; Mandehana lazao amin' i Davida mpanompoko hoe: Izao no tenin' ny Tompo: Tsy hianao no hanao trano hitoerako. " Va dire à David mon serviteur : Ainsi parle Yahvé. Ce n' est pas toi qui me bâtiras une maison pour que j' y habite.
1Tt / 1Tan 17:5 For I have not dwelt in an house since the day that I brought up Israel unto this day; but have gone from tent to tent, and from one tabernacle to another. fa tsy mbola nitoetra an-trano Aho hatramin' ny nitondrako ny Isiraely niakatra ka mandraka androany, fa nifindrafindra toby sy nifindrafindra toerana. Fa tsy mbola nitoetra an-trano aho, hatramin' ny andro nampiakarako an' Israely avy any Ejipta, ka mandraka androany, fa lay sy fonenana no nifindrafindrako. Non, je n' ai jamais habité de maison depuis le jour où j' ai fait monter Israël jusqu' aujourd' hui, mais j' allais de tente en tente et d' abri en abri.
1Tt / 1Tan 17:6 Wheresoever I have walked with all Israel, spake I a word to any of the judges of Israel, whom I commanded to feed my people, saying, Why have ye not built me an house of cedars? Ary tamin' izay rehetra nifindrafindrako niaraka tamin' ny Isiraely moa nisy nitenenako akory va ny mpitsaran' ny Isiraely, izay notendreko ho mpiandry ny oloko, ka nanaovako hoe: Nahoana no tsy nanao trano sedera ho Ahy ianareo? Nandritra ny fotoana rehetra niarahako nandeha tamin' Israely rehetra, moa mba nilaza teny indraim-bava aho tamin' ny anankiray amin' ireo mpitsara an' Israely izay nasaiko hamahana ny vahoakako, nanao hoe: Nahoana hianareo no tsy manao trano sedera ho ahy? Pendant tout le temps où j' ai voyagé avec tout Israël, ai-je dit à un seul des Juges d' Israël que j' avais institués comme pasteurs de mon peuple : Pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre ?
1Tt / 1Tan 17:7 Now therefore thus shalt thou say unto my servant David, Thus saith the Lord of hosts, I took thee from the sheepcote, even from following the sheep, that thou shouldest be ruler over my people Israel: Koa lazao amin' i Davida mpanompoko hoe: Izao no lazain' i Jehovah, Tompon' ny maro: Izaho no naka anao tany an-tsaha, dia avy tamin' ny niandrasanao ondry, mba ho mpanapaka ny Isiraely oloko. Koa ankehitriny lazao amin' ny mpanompoko, amin' i Davida hoe: Izao no lazain' ny Tompon' ny tafika: Tany an-tanimbilona teo aorian' ny ondry, no nangalako anao mba ho andriana amin' Israely vahoakako; Voici maintenant ce que tu diras à mon serviteur David : Ainsi parle Yahvé Sabaot. C' est moi qui t' ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour être chef de mon peuple Israël.
1Tt / 1Tan 17:8 And I have been with thee whithersoever thou hast walked, and have cut off all thine enemies from before thee, and have made thee a name like the name of the great men that are in the earth. Ary nomba anao tamin' izay rehetra nalehanao Aho, ka naringako tsy ho eo anoloanao ny fahavalonao rehetra, ary homeko anarana tahaka ny anaran' izay lehibe ambonin' ny tany ianao. nomba anao tamin' izay rehetra nalehanao aho, nandringana ny fahavalonao rehetra teo anoloanao aho, ary nataoko malaza toy ny anaran' ireo lehibe eto ambonin' ny tany ny anaranao. J' ai été avec toi partout où tu allais, j' ai supprimé devant toi tous tes ennemis. Je te donnerai un renom égal à celui des plus grands sur la terre.
1Tt / 1Tan 17:9 Also I will ordain a place for my people Israel, and will plant them, and they shall dwell in their place, and shall be moved no more; neither shall the children of wickedness waste them any more, as at the beginning, Ary hifidy tany ho an' ny Isiraely oloko Aho sady hamponina azy, ka dia handry fahizay amin' ny fonenany izy ka tsy hanana ahiahy intsony, ary ny zanaky ny faharatsiana tsy hampahory azy intsony tahaka ny tany aloha Nanokan-toerana ho an' Israely vahoakako aho, dia nampiorina azy eo; ka efa monina eo aminy izy ary tsy hisy hanabataba azy, ary ny zanaky ny faharatsiana tsy hampahory azy toy ny taloha intsony, Je fixerai un lieu à mon peuple Israël, je l' y planterai et il demeurera en cette place, il ne sera plus ballotté et les méchants ne continueront pas à le ruiner comme auparavant,
1Tt / 1Tan 17:10 And since the time that I commanded judges to be over my people Israel. Moreover I will subdue all thine enemies. Furthermore I tell thee that the Lord will build thee an house. sy tahaka ny hatramin' ny andro nanendreko mpitsara ho mpifehy ny Isiraely oloko. Ary haetriko avokoa ny fahavalonao rehetra. Ary ambarako aminao koa fa Jehovah hanome taranaka anao. dia toy ny tamin' ny andro nananganako mpitsara tamin' Israely vahoakako. Naetriko avokoa ny fahavalonao rehetra, ary milaza aminao mialoha aho, fa hananganan' ny Tompo trano hianao. depuis le temps où j' instituais des Juges sur mon peuple Israël. Je soumettrai tous tes ennemis. Yahvé t' annonce qu' il te fera une maison,
1Tt / 1Tan 17:11 And it shall come to pass, when thy days be expired that thou must go to be with thy fathers, that I will raise up thy seed after thee, which shall be of thy sons; and I will establish his kingdom. Ary rehefa tapitra ny andronao, ka lasa any amin' ny razanao ianao, dia hatsangako ny zanakao anankiray mandimby anao, izay isan' ny terakao; ary hampitoeriko ny fanjakany; Rahatrizay tapitra ny andronao, ka ho lasa any amin' ny razanao hianao, dia hasandratro ny taranakao mandimby anao, iray amin' ny terakao, ary hohamafisiko ny fanjakany. et quand il sera pleinement temps de rejoindre tes pères je maintiendrai après toi ton lignage; ce sera l' un de tes fils dont j' affermirai le règne.
1Tt / 1Tan 17:12 He shall build me an house, and I will stablish his throne for ever. dia io no hanao trano ho Ahy, ary Izaho kosa hampitoetra ny seza fiandrianany ho mandrakizay. Izy no hanao trano ho ahy, ary izaho hanamafy ny fanjakany ho mandrakizay. C' est lui qui me bâtira une maison et j' affermirai pour toujours son trône.
1Tt / 1Tan 17:13 I will be his father, and he shall be my son: and I will not take my mercy away from him, as I took it from him that was before thee: Izaho ho rainy, ary izy ho zanako; ary tsy hanaisotra ny famindram-poko aminy Aho, tahaka ny nanesorako izany tamin' ilay nodiasanao; Ho toy ny ray ho azy aho, ary ho toy ny zanaka ho ahy izy, ka tsy hesoriko aminy ny famindram-poko, toy ny nanesorako izany tamin' ilay nanjaka talohanao. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils; je ne lui retirerai pas ma faveur comme je l' ai retirée à celui qui t' a précédé.
1Tt / 1Tan 17:14 But I will settle him in mine house and in my kingdom for ever: and his throne shall be established for evermore. fa hampitoeriko ao an-tranoko sy ao amin' ny fanjakako mandrakizay izy; ary hampitoerina mandrakizay ny seza fiandrianany. Hampitoeriko mandrakizay ao an-tranoko sy amin' ny fanjakako izy, ary hiorina mandrakizay ny seza fiandrianany. Je le maintiendrai à jamais dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera à jamais affermi. "
1Tt / 1Tan 17:15 According to all these words, and according to all this vision, so did Nathan speak unto David. Araka izany teny rehetra izany sy araka izao fahitana izao no nolazain' i Natana tamin' i Davida. Dia niteny tamin' i Davida Natàna araka izany teny rehetra izany sy io fahitana rehetra io. Natân communiqua à David toutes ces paroles et toute cette révélation.
1Tt / 1Tan 17:16 And David the king came and sat before the Lord, and said, Who am I, O Lord God, and what is mine house, that thou hast brought me hitherto? Ary Davida mpanjaka niditra ka nipetraka teo anatrehan' i Jehovah, dia nanao hoe: Zinona moa aho, Jehovah Andriamanitra ô? Ary zinona moa ny mpianakaviko, no nentinao ambaraka ankehitriny aho? Ka tonga Davida mpanjaka ka nitoetra teo anatrehan' ny Tompo, ary nanao hoe: Zinona moa aho, ry Iaveh Andriamanitra ô! ary zinona moa ny fianakaviako no dia nentinao ho tonga amin' izao aho? Alors le roi David entra, s' assit devant Yahvé et dit : " Qui suis-je, Yahvé Dieu, et quelle est ma maison, pour que tu m' aies mené jusque-là ?
1Tt / 1Tan 17:17 And yet this was a small thing in thine eyes, O God; for thou hast also spoken of thy servant' s house for a great while to come, and hast regarded me according to the estate of a man of high degree, O Lord God. Ary mbola nataonao ho zavatra kely ihany aza izany, Andriamanitra ô; fa, indro, efa voalazanao koa ny amin' ny taranaky ny mpanomponao hatramin' ny mbola any aoriana lavitra aza, ary nitsinjo ahy araka ny fanaon' ny olona Hianao, Jehovah Andriamanitra ô, ka nanandratra ahy. Izany indray aza mbola zavatra kely eo imasonao, ry Andriamanitra. Niteny koa hianao ny amin' ny taranaky ny mpanomponao, hatrany amin' ny andro aoriana any, ary nataonao ho olona ambony laharana aho, ry Iaveh Andriamanitra ô! Mais cela est trop peu à tes yeux, ô Dieu, et tu étends tes promesses à la maison de ton serviteur pour un lointain avenir. Tu me fais voir comme un groupe d' hommes, celui qui l'élève c' est Yahvé Dieu.
1Tt / 1Tan 17:18 What can David speak more to thee for the honour of thy servant? for thou knowest thy servant. Inona intsony no holazain' i Davida aminao ny amin' ny voninahitra omena ny mpanomponao? fa Hianao no mahalala ny mpanomponao. Koa inona indray ho ho azon' i Davida lazaina aminao, ny amin' ny voninahitra nomena ny mpanomponao? Fantatrao ny mpanomponao. Qu' est-ce que David pourrait faire de plus pour toi, vu la gloire que tu as donnée à ton serviteur ? Toi-même, tu as distingué ton serviteur.
1Tt / 1Tan 17:19 O Lord, for thy servant' s sake, and according to thine own heart, hast thou done all this greatness, in making known all these great things. Jehovah ô, noho ny amin' ny mpanomponao sy araka ny sitraponao no nanaovanao io zavatra lehibe io, mba hampiharihariana ireo zavatra lehibe rehetra ireo. Iaveh ô, noho ny amin' ny mpanomponao sy araka ny fonao, no nanaovanao izany zava-dehibe rehetra izany, mba hampahafantaranao ireo zava-dehibe ireo. Yahvé, à cause de ton serviteur, et selon ton coeur, tu as eu cette magnificence de révéler toutes ces grandeurs.
1Tt / 1Tan 17:20 O Lord, there is none like thee, neither is there any God beside thee, according to all that we have heard with our ears. Jehovah ô, tsy misy tahaka Anao, ary tsy misy Andriamanitra afa-tsy Hianao, araka izay rehetra ren' ny sofinay. Tsy misy mitovy aminao, ry Iaveh, ary tsy misy Andriamanitra hafa afa-tsy hianao, araka izay rehetra ren' ny sofinay. Yahvé, il n' y a personne comme toi et il n' y a pas d' autre Dieu que toi seul, comme l' ont appris nos oreilles.
1Tt / 1Tan 17:21 And what one nation in the earth is like thy people Israel, whom God went to redeem to be his own people, to make thee a name of greatness and terribleness, by driving out nations from before thy people whom thou hast redeemed out of Egypt? Ary aiza moa no misy firenena etý an-tany tahaka ny Isiraely olonao, izay nalehan' Andriamanitra havotana ho olony, hanaovanao anarana lehibe sy mahatahotra ho Anao, dia tamin' ny nandroahanao firenena tsy ho eo anoloan' ny olonao, izay navotanao avy tany Egypta? Aiza eto ambonin' ny tany izay firenena hafa, manahaka an' Israely vahoakanao, izay nahatongavan' Andriamanitra hanavotany azy, mba ho vahoakany, hahazoanao anarana amin' ny fahagagana aman' asa lehibe, dia ny nandroahanao firenena teo anoloan' ny vahoakanao, izay navotanao tamin' i Ejipta. Y a-t-il, comme ton peuple Israël, un autre peuple sur la terre qu' un Dieu soit allé racheter pour en faire son peuple, pour le rendre fameux et opérer en sa faveur de grandes et terribles choses, en chassant des nations devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte ?
1Tt / 1Tan 17:22 For thy people Israel didst thou make thine own people for ever; and thou, Lord, becamest their God. Fa ny Isiraely olonao nofidinao ho olonao mandrakizay, ary Hianao, Jehovah ô, no efa tonga Andriamaniny. Fa nataonao ho vahoakanao mandrakizay Israely vahoakanao, ka hianao Iaveh no tonga Andriamaniny. Tu t' es donné à jamais pour peuple Israël ton peuple et toi, Yahvé, tu es devenu son Dieu.
1Tt / 1Tan 17:23 Therefore now, Lord, let the thing that thou hast spoken concerning thy servant and concerning his house be established for ever, and do as thou hast said. Ary ankehitriny, Jehovah ô, ilay teny nolazainao ny amin' ny mpanomponao sy ny taranany dia ampitoero ho mandrakizay, ary ataovy araka izay nolazainao. Ary ankehitriny, ry Iaveh, aoka haharitra mandrakizay ilay teny nolazainao ny amin' ny mpanomponao sy ny amin' ny fianakaviany, ary tanteraho araka ny teninao. Et maintenant, que subsiste à jamais, Yahvé, la promesse que tu as faite à ton serviteur et à sa maison, et agis comme tu l' as dit.
1Tt / 1Tan 17:24 Let it even be established, that thy name may be magnified for ever, saying, The Lord of hosts is the God of Israel, even a God to Israel: and let the house of David thy servant be established before thee. Eny, aoka hampitoerina izany, ary aoka hohalehibiazina mandrakizay ny anaranao ka hatao hoe: Jehovah, Tompon' ny maro, Andriamanitry ny Isiraely, no Andriamanitry ny Isiraely; ka dia hampitoerina eo anatrehanao ny taranak' i Davida mpanomponao. Aoka haharitra izany, ary aoka hankalazaina mandrakizay ny anaranao; ka aoka holazain' ny olona hoe: Iaveh' ny tafika, Andriamanitr' Israely, dia Andriamanitra ho an' Israely! Ary aoka ho tsara orina eo anatrehanao ny fianakavian' i Davida mpanomponao. Que cette promesse subsiste et que ton Nom soit exalté à jamais! Que l' on dise : "Yahvé Sabaot est le Dieu d' Israël, il est Dieu pour Israël. " La maison de David ton serviteur sera affermie devant toi,
1Tt / 1Tan 17:25 For thou, O my God, hast told thy servant that thou wilt build him an house: therefore thy servant hath found in his heart to pray before thee. Fa Hianao, Andriamanitro ô, efa nanambara tamin' ny mpanomponao fa homenao taranaka izy; koa Izany no nampahasahy ny mpanomponao hivavaka eto anatrehanao. Fa tenanao, ry Andriamanitra ô, no efa nanambara tamin' ny mpanomponao fa hanorin-trano ho azy, ka izany no nahasahian' ny mpanomponao hivavaka eto anatrehanao. car c' est toi, mon Dieu, qui as fait cette révélation à ton serviteur : lui bâtir une maison. C' est pourquoi ton serviteur se trouve devant toi à te prier.
1Tt / 1Tan 17:26 And now, Lord, thou art God, and hast promised this goodness unto thy servant: Ary noho izany, Jehovah ô, satria Hianao no Andriamanitra, ary Hianao efa nilaza izany zava-tsoa izany ny amin' ny mpanomponao, Koa ankehitriny, ry Iaveh, hianao no Andriamanitra, ary nilaza izany teny mahafinaritra izany tamin' ny mpanomponao hianao. Oui, Yahvé, c' est toi qui es Dieu, et tu as fait cette belle promesse à ton serviteur.
1Tt / 1Tan 17:27 Now therefore let it please thee to bless the house of thy servant, that it may be before thee for ever: for thou blessest, O Lord, and it shall be blessed for ever. dia ho sitrakao ny hitahy ny taranaky ny mpanomponao haharitra mandrakizay eo anatrehanao; fa izay tahinao, Jehovah ô, dia voatahy mandrakizay. Sitrakao ny hitso-drano ny fianakavian' ny mpanomponao ankehitriny, haharetany mandrakizay eo anatrehanao, fa izay tsofinao rano, ry Iaveh ô, dia ho voatso-drano mandrakizay. Tu as alors consenti à bénir la maison de ton serviteur pour qu' elle demeure toujours en ta présence. Car c' est toi, Yahvé, qui as béni : elle est bénie à jamais. "

<-
->