<-
->

1Tt / 1Tan 22:1 Then David said, This is the house of the Lord God, and this is the altar of the burnt offering for Israel. Dia hoy Davida: Eto no ho tranon' i Jehovah Andriamanitra, ary eto no ho alitara fandoroana ny fanatitra dorana ho an' ny Isiraely. Ary hoy Davida: Eto no ho tranon' ny Tompo Andriamanitra, eto no ho otely fanaovan' Israely sorona dorana. Puis David dit : " C' est ici la maison de Yahvé Dieu et ce sera l' autel pour les holocaustes d' Israël. "
1Tt / 1Tan 22:2 And David commanded to gather together the strangers that were in the land of Israel; and he set masons to hew wrought stones to build the house of God. Ary nasain' i Davida novorina ny olona hafa firenena izay tany amin' ny tanin' ny Isiraely, ka nanendreny tambato hipai-bato hanaovana ny tranon' Andriamanitra. Dia nasain' i Davida novorina ny vahiny teo amin' ny tanin' Israely, ka nanendry tambato hipai-bato, hanaovana ny tanon' Andriamanitra. David ordonna de rassembler les étrangers qui se trouvaient dans le pays d' Israël, puis il préposa des carriers à la taille des pierres pour la construction de la maison de Dieu.
1Tt / 1Tan 22:3 And David prepared iron in abundance for the nails for the doors of the gates, and for the joinings; and brass in abundance without weight; Ary Davida nahavonona vy betsaka hatao hombon' ny lela-vavahady sy ny fikambanany, ary varahina betsaka tsy hita lanja Novononin' i Davida koa izao: Vy betsaka hanaovam-pantsika ho an' ny lela-varavarana sy ny faraingo, ary varahina betsaka tsy hita lanja intsony, David d' autre part entreposa beaucoup de fer pour les clous des battants de porte et pour les crampons, ainsi que du bronze en quantité impossible à peser,
1Tt / 1Tan 22:4 Also cedar trees in abundance: for the Zidonians and they of Tyre brought much cedar wood to David. sy hazo sedera tsy hita isa; fa ny mponina tany Sidona sy Tyro nitondra hazo sedera betsaka ho any amin' i Davida. hazo sedera tsy hita isa, fa nanateran' ny Sidoniana sy ny Tiriana hazo sedera sesehena, Davida. et des troncs de cèdre en nombre incalculable, car Sidoniens et Tyriens avaient apporté à David des troncs de cèdre en abondance.
1Tt / 1Tan 22:5 And David said, Solomon my son is young and tender, and the house that is to be builded for the Lord must be exceeding magnifical, of fame and of glory throughout all countries: I will therefore now make preparation for it. So David prepared abundantly before his death. Fa hoy Davida: Solomona zanako mbola zaza sady tanora fanahy, ary ny trano hatao ho an' i Jehovah dia tsy maintsy ho lehibe indrindra, mba hiely any amin' ny tany rehetra ny lazany sy ny voninahiny, koa hovononiko rahateo ny zavatra ho enti-manao azy. Ka dia nahavonona betsaka Davida, raha mbola velona izy. Hoy Davida: Salomona, zanako, mbola tanora sy malemy, ary ny trano hatao ho an' ny Tompo dia tsy maintsy ho kanto indrindra mba hahazo laza amam-boninahitra amin' ny tany rehetra, ka tiako ny mamonona zavatra ho azy. Dia nahavonona be tokoa Davida talohan' ny nahafatesany. Puis David dit : " Mon fils Salomon est jeune et faible; et cette maison qu' il doit bâtir pour Yahvé doit être magnifique, elle doit avoir renom et gloire dans tous les pays. J' en ferai pour lui les préparatifs. " Aussi David, avant de mourir, fit-il de grands préparatifs;
1Tt / 1Tan 22:6 Then he called for Solomon his son, and charged him to build an house for the Lord God of Israel. Ary niantso an' i Solomona zanany izy va nandidy azy hanao trano ho an' i Jehovah, andriamanitry ny Isiraely, Ary Davida niantso an' i Salomona zanany, ka nandidy azy hanao trano ho an' ny Tompo Andriamanitr' Israely. puis il appela son fils Salomon et lui ordonna de bâtir une maison pour Yahvé, le Dieu d' Israël.
1Tt / 1Tan 22:7 And David said to Solomon, My son, as for me, it was in my mind to build an house unto the name of the Lord my God: ary nanao taminy hoe: Anaka, efa mby tato am-poko ny hanao trano ho an' ny anaran' i Jehovah Andriamanitro; Izao no nolazain' i Davida tamin' i Salomona: Anaka, zava-nokendreko ny hanao trano ho an' ny anaran' ny Tompo Andriamanitra. David dit à Salomon : " Mon fils, j' ai désiré bâtir une maison pour le nom de Yahvé mon Dieu.
1Tt / 1Tan 22:8 But the word of the Lord came to me, saying, Thou hast shed blood abundantly, and hast made great wars: thou shalt not build an house unto my name, because thou hast shed much blood upon the earth in my sight. saingy nisy tenin' i Jehovah tonga tamiko nanao hoe: Be ny rà efa nalatsakao, ary ady lehibe no efa nataonao; koa tsy mahazo manao trano ho an' ny anarako ianao, satria be ny rà efa nalatsakao tamin' ny tany teo imasoko. Saingy tonga tamiko ny tenin' ny Tompo, nanao hoe: Nandatsaka rà be hianao sady nanao ady lehibe, ka tsy hanao trano ho an' ny anarako, satria be ny ra nalatsakao tamin' ny tany teo imasoko. Mais la parole de Yahvé me fut adressée : "Tu as versé beaucoup de sang et livré de grandes batailles, tu ne bâtiras pas de maison à mon nom car en ma présence tu as répandu beaucoup de sang à terre.
1Tt / 1Tan 22:9 Behold, a son shall be born to thee, who shall be a man of rest; and I will give him rest from all his enemies round about: for his name shall be Solomon, and I will give peace and quietness unto Israel in his days. Fa, indro, ianao hiteraka zazalahy, izay ho lehilahy miadana, ary hampiadaniko tsy hisy hahazo azy ny fahavalony rehetra manodidina; koa ny anarany dia hatao hoe Solomona; ary hampiadaniko sy hampandriko fahizay ny Isiraely amin' ny androny. Fa indro hisy zazalahy haterakao, izay ho lehilahy miadana, homeko fandriam-pahalemana, eo anatrehan' ny fahavalo manodidina azy, fa hatao hoe Salomona no anarany, ary homeko fandriam-pahalemana sy fiadanana Israely amin' ny androny. Voici qu' un fils t' est né; lui sera un homme de paix et je le mettrai en paix avec tous ses ennemis alentour, car Salomon sera son nom, et c' est en ses jours que je donnerai à Israël paix et tranquillité.
1Tt / 1Tan 22:10 He shall build an house for my name; and he shall be my son, and I will be his father; and I will establish the throne of his kingdom over Israel for ever. Izy no hanao trano ho an' ny anarako; ary izy ho zanako, ary Izaho ho rainy, ary Izaho hampitoetra ny seza fiandrianan' ny fanjakany amin' ny Isiraely mandrakizay. Izy no hanao trano ho an' ny anarako; ho toy ny zanaka ho ahy izy, ary ho toy ny ray ho azy aho, ary hohamafisiko mandrakizay amin' Israely ny seza fiandrianan' ny fanjakany. Il bâtira une maison à mon nom, il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père, j' affermirai le trône de sa royauté sur Israël pour toujours. "
1Tt / 1Tan 22:11 Now, my son, the Lord be with thee; and prosper thou, and build the house of the Lord thy God, as he hath said of thee. Koa ankehitriny, anaka, ho aminao anie Jehovah, ka hambinina anie ianao, fa ataovy ny tranon' i Jehovah Andriamanitrao araka izay nilazany anao. Koa ankehitriny, anaka, homba anao anie Iaveh, mba hiadana hianao, ary hanao ny tranon' ny Tompo Andriamanitrao, araka ny efa nilazany anao. Que Yahvé, ô mon fils, soit maintenant avec toi, et te fasse achever avec succès la construction de la maison de Yahvé ton Dieu, comme il l' a dit de toi.
1Tt / 1Tan 22:12 Only the Lord give thee wisdom and understanding, and give thee charge concerning Israel, that thou mayest keep the law of the Lord thy God. Ary homen' i Jehovah saina sy fahendrena anie ianao ka hatsangany ho mpanapaka ny Isiraely, mba hitandremanao ny lalan' i Jehovah Andriamanitrao. Ho sitrak' Iaveh ihany anie, ny hanome fahendrena amam-pahazavan-tsaina anao, rahefa hanome fahefana anao amin' Israely izy, mba hankatoavanao ny lalàn' ny Tompo Andriamanitrao. Qu' il te donne cependant perspicacité et discernement, qu' il te donne ses ordres sur Israël pour que tu observes la Loi de Yahvé ton Dieu!
1Tt / 1Tan 22:13 Then shalt thou prosper, if thou takest heed to fulfil the statutes and judgments which the Lord charged Moses with concerning Israel: be strong, and of good courage; dread not, nor be dismayed. Ary amin' izany dia hambinina ianao, raha mitandrina hankatò ny lalàna sy ny fitsipika izay nandidian' i Jehovah an' i Mosesy ho an' ny Isiraely; mahereza sy matanjaha; aza matahotra na mivadi-po. hankatò ny lalàna sy ny fitsipika izay nandidian' i Jehovah an' i Mosesy ho an' ny Isiraely; mahereza sy matanjaha; aza matahotra na mivadi-po. Hoambinina hianao amin' izay, raha manampo tokoa ny hanaraka ny lalàna amam-pitsipika nandidian' ny Tompo an' i Moizy ho an' Israely. Mahereza ary matokia fa aza matahotra na manam-badi-po. Tu ne réussiras que si tu observes et mets en pratique les lois et les coutumes que Yahvé a prescrites à Moïse pour Israël. Sois fort et tiens bon! Ne crains pas, ne tremble pas!
1Tt / 1Tan 22:14 Now, behold, in my trouble I have prepared for the house of the Lord an hundred thousand talents of gold, and a thousand thousand talents of silver; and of brass and iron without weight; for it is in abundance: timber also and stone have I prepared; and thou mayest add thereto. Ary, he! fa na dia be fahoriana aza aho, dia nahavory talenta volamena iray hetsy sy talenta volafotsy iray tapitrisa ary varahina sy vy betsaka tsy hita lanja ho enti-manao ny tranon' i Jehovah; ary efa nahavonona hazo sy vato koa aho; ka dia ampionao kosa ireo. Indro fa izaho nananosarotra mafy ka nahavonona izao, ho an' ny tranon' ny Tompo: talenta volamena iray hetsy, talenta volafotsy iray tapitrisa, ny varahina amam-by kosa tsy hita lanja intsony, noho ny habetsahany loatra. Efa nahavonona hazo amam-bato koa aho, ary mbola hampianao. Voici que jusque dans ma pauvreté j' ai pu mettre de côté pour la maison de Yahvé cent mille talents d' or, un million de talents d' argent, tant de bronze et de fer qu' on ne peut les peser. J' ai aussi entreposé du bois et des pierres et tu en ajouteras d' autres.
1Tt / 1Tan 22:15 Moreover there are workmen with thee in abundance, hewers and workers of stone and timber, and all manner of cunning men for every manner of work. Ary koa, efa manana mpiasa betsaka ianao, dia mpikapa hazo sy tambato sy mpandrafitra ary olona mahay ny asa samy hafa rehetra. Ary indro mby eto aminao ny mpiasa be dia be, tambato, mpahay vato aman-kazo, olo-mahay amin' izao karazan' asa rehetra izao. Il y aura avec toi maints artisans, carriers, sculpteurs et charpentiers, toutes sortes d' experts en tous arts.
1Tt / 1Tan 22:16 Of the gold, the silver, and the brass, and the iron, there is no number. Arise therefore, and be doing, and the Lord be with thee. Ny volamena sy ny volafotsy ary ny varahina sy ny vy dia tsy hita isa. Koa mitsangàna ianao, ka manaova, ary homba anao anie Jehovah. hita isa. Koa mitsangàna ianao, ka manaova, ary homba anao anie Jehovah. Ny volamena amam-bolafotsy sy ny varahina amam-by, izany efa tsy hita isa intsony. Koa mitsangàna, miasà, ary homba anao anie Iaveh. Quant à l' or, à l' argent, au bronze et au fer, on ne saurait les compter. Va! agis, et que Yahvé soit avec toi. "
1Tt / 1Tan 22:17 David also commanded all the princes of Israel to help Solomon his son, saying, Ary Davida nandidy ny lehibe rehetra tamin' ny Isiraely hanampy an' i Solomona zanany hoe: Nandidy ny lehibe rehetra amin' Israely koa Davida hanampy an' i Salomona zanany, ka hoy izy: David ordonna alors à tous les officiers d' Israël de prêter main-forte à Salomon, son fils :
1Tt / 1Tan 22:18 Is not the Lord your God with you? and hath he not given you rest on every side? for he hath given the inhabitants of the land into mine hand; and the land is subdued before the Lord, and before his people. Tsy momba anareo va Jehovah Andriamanitrareo ka efa nampiadana anareo amin' ny manodidina? Fa efa natolony teo an-tanako ny mponina amin' ny tany; ary ny tany efa resy teo anoloan' i Jehovah sy teo anoloan' ny olony. Tsy momba anareo va Iaveh Andriamanitrareo, ary moa tsy efa nomeny fandriam-pahalemana eo amin' ny manodidina rehetra va hianareo? Fa ny mponina amin' ny tany efa natolony teo an-tànako; ary ny tany efa nampanekena teo anoloan' ny Tompo, sy teo anoloan' ny vahoakany. " Yahvé, votre Dieu, n' est-il pas avec vous ? Car il vous a donné partout le repos, puisqu' il a livré entre mes mains les habitants du pays et que le pays a été soumis à Yahvé et à son peuple.
1Tt / 1Tan 22:19 Now set your heart and your soul to seek the Lord your God; arise therefore, and build ye the sanctuary of the Lord God, to bring the ark of the covenant of the Lord, and the holy vessels of God, into the house that is to be built to the name of the Lord. Koa ankehitriny ampitadiavo an' i Jehovah Andriamanitrareo ny fonareo sy ny fanahinareo, ka mitsangàna, ary manaova ny fitoerana masina ho an' i Jehovah Andriamanitra, hampidirana ny fiaran' ny faneken' i Jehovah sy ny fanaka masin' Andriamanitra ho ao amin' ny trano izay hatao ho an' ny anaran' i Jehovah. fonareo sy ny fanahinareo, ka mitsangàna, ary manaova ny fitoerana masina ho an' i Jehovah Andriamanitra, hampidirana ny fiaran' ny faneken' i Jehovah sy ny fanaka masin' Andriamanitra ho ao amin' ny trano izay hatao ho an' ny anaran' i Jehovah. Koa ankehitriny araiketo amin' ny fitadiavana an' ny Tompo Andriamanitrareo ny fo amam-panahinareo, mitsangàna hanao ny fitoerana masina ho an' ny Tompo Andriamanitra, mba hitondra hankatý ny fiaran' ny faneken' ny Tompo mbamin' ny fanaka masin' Andriamanitra, ho ao amin' ny trano izay hatao ho an' ny anaran' ny Tompo. Donnez maintenant votre coeur et votre âme à la recherche de Yahvé, votre Dieu. Allez, bâtissez le sanctuaire de Yahvé votre Dieu, pour amener à cette maison construite au nom de Yahvé l' arche de l' alliance de Yahvé et les objets sacrés de Dieu. "

<-
->