<-
->

1Tt / 1Tan 3:1 Now these were the sons of David, which were born unto him in Hebron; the firstborn Amnon, of Ahinoam the Jezreelitess; the second Daniel, of Abigail the Carmelitess: Ary izao no zanakalahin' i Davida, izay naterany tao Hebrona: Amnona, zanak' i Ahinoama Jezirelita, no lahimatoa; ary Daniela, zanak' i Abigaila Karmelita, no lahiaivo; Ireto no zanakalahin' i Davida naterany tany Hebrona: Amona lahimatoa, zanak' i Akinoama, avy any Jezraela, Daniela zanak' i Abigaila avy any Karmela, lahiaivo, Voici les fils de David qui lui naquirent à Hébron : Amnon l' aîné, d' Ahinoam de Yizréel; Daniyyel le deuxième, d' Abigayil de Karmel;
1Tt / 1Tan 3:2 The third, Absalom the son of Maachah the daughter of Talmai king of Geshur: the fourth, Adonijah the son of Haggith: Absaloma, zanak' i Maka, zanakavavin' i Talmay, mpanjakan' i Gesora, no fahatelo; Adonia, zanak' i Hagita, no fahefatra; Absaloma zanak' i Maakà, zanakavavin' i Tolmaia mpanjakan' i Gesora, fahatelo; Adoniasa zanak' i Hagita, fahefatra; Absalom le troisième, fils de Maaka, fille de Talmaï, roi de Geshur; Adonias le quatrième, fils de Haggit;
1Tt / 1Tan 3:3 The fifth, Shephatiah of Abital: the sixth, Ithream by Eglah his wife. Sefatia, zanak' i Abitala, no fahadimy; Jitreama, zanak' i Egla vadiny, no fahenina. Safatiasa zanak' i Abitala, fahadimy; Jetraama zanak' i Eglà vadiny, fahenina. Shephatya le cinquième, d' Abital; Yitréam, le sixième, de Égla sa femme.
1Tt / 1Tan 3:4 These six were born unto him in Hebron; and there he reigned seven years and six months: and in Jerusalem he reigned thirty and three years. Ireo enina ireo no naterany tao Hebrona; fa tao no nanjakany fito taona sy enim-bolana; ary tany Jerosalema kosa no nanjakany telo amby telo-polo taona. Izy enin-dahy ireo no naterany tany Hebrona, izay nanjakany fito taona sy enim-bolana, vao nanjaka tany Jerosalema telo amby telopolo taona indray izy. Il y en eut donc six qui lui naquirent à Hébron, où il régna sept ans et six mois. Il régna trente-trois ans à Jérusalem.
1Tt / 1Tan 3:5 And these were born unto him in Jerusalem; Shimea, and Shobab, and Nathan, and Solomon, four, of Bathshua the daughter of Ammiel: Ary izao no naterany tany Jerosalema: Simea sy Sobaba sy Natana ary Solomona (ireo efa-dahy ireo no naterak' i Batsoa, zanakavavin' i Amiela) Ary ireto no naterany tany Jerosalema: Simmaà, Sobaba, Natàna, Salomona, efa-dahy, tamin' i Betsoe zanakavavin' i Ammiela; Voici les fils qui lui naquirent à Jérusalem : Shiméa, Shobab, Natân, Salomon, tous quatre enfants de Bat-Shua, fille de Ammiel;
1Tt / 1Tan 3:6 Ibhar also, and Elishama, and Eliphelet, sy Jibara sy Elisama sy Elifeleta Jebaara, Elisamà, Elifalela, Yibhar, Élishama, Éliphélèt,
1Tt / 1Tan 3:7 And Nogah, and Nepheg, and Japhia, sy Noga sy Nafega sy Jafia Noge, Nefega, Jafià, Nogah, Népheg, Yaphia,
1Tt / 1Tan 3:8 And Elishama, and Eliada, and Eliphelet, nine. sy Elisama sy Eliada ary Elifeleta; dia sivy kosa ireo. Elisamà, Eliadà, Elifeleta: sivy. Élishama, Élyada, Éliphélèt : neuf.
1Tt / 1Tan 3:9 These were all the sons of David, beside the sons of the concubines, and Tamar their sister. Ireo rehetra ireo no zanakalahin' i Davida, afa-tsy ny zanaky ny vaditsindranony sy Tamara, anabavin' ireo. Ireo no zanakalahin' i Davida rehetra, fa ny zana-baditsindranony, tsy nisaina. Ary anabavin' ireo dia Tamara. Ce sont là tous les fils de David, sans compter les fils des concubines. Tamar était leur soeur.
1Tt / 1Tan 3:10 And Solomon' s son was Rehoboam, Abia his son, Asa his son, Jehoshaphat his son, Ary ny zanakalahin' i Solomona dia Rehoboama, Abia no zanakalahin-dRehoboama, Asa no zanakalahin' i Abia, Josafata no zanakalahin' i Asa, Zanakalahin' i Salomona: Roboama; Abiasa zanany, Asà zanany, Josafata zanany, Fils de Salomon : Roboam; Abiyya son fils, Asa son fils, Josaphat son fils,
1Tt / 1Tan 3:11 Joram his son, Ahaziah his son, Joash his son, Jehorama no zanakalahin' i Josafata, Ahazia no zanakalahin' i Jehorama. Joasy no zanakalahin' i Ahazia, Jorama zanany, Okoziasa zanany, Joasa zanany, Joram son fils, Ochozias son fils, Joas son fils,
1Tt / 1Tan 3:12 Amaziah his son, Azariah his son, Jotham his son, Amazia no zanakalahin' i Joasy, Azaria no zanakalahin' Amazia, Jotama no zanakalahin i Azaria, Amaziasa zanany, Azariasa zanany, Joatama zanany, Amasias son fils, Azarias son fils, Yotam son fils,
1Tt / 1Tan 3:13 Ahaz his son, Hezekiah his son, Manasseh his son, Ahaza no zanakalahin' i Jotama Hezekia no zanakalahin' i Ahaza, Manase no zanakalahin' i Hezetia, Akaza zanany, Ezekiasa zanany, Manase zanany, Achaz son fils, Ézéchias son fils, Manassé son fils,
1Tt / 1Tan 3:14 Amon his son, Josiah his son. Amona no zanakalahin' i Manase, Josia no zanakalahin' i Amona. Amona zanany, Josiasa zanany. Amon son fils, Josias son fils.
1Tt / 1Tan 3:15 And the sons of Josiah were, the firstborn Johanan, the second Jehoiakim, the third Zedekiah, the fourth Shallum. Ary izao no zanakalahin' i Josia: Johanana, lahimatoa, Joiakima, lahiaivo, Zedekia, fahatelo, Saloma, faralahy. Zanakalahin' i Josiasa: Johanàna no lahimatoa, Joakima no lahiaivo, Sedesiasa no fahatelo, Seloma no fahefatra. Fils de Josias : Yohanân l' aîné, Joiaqim le deuxième, Sédécias le troisième, Shallum le quatrième.
1Tt / 1Tan 3:16 And the sons of Jehoiakim: Jeconiah his son, Zedekiah his son. Ary ny zanakalahin' i Joiakima dia Jekonia, ary Zedekia no zanak' i Jekonia. Zanakalahin' i Joakima: Jekoniasa zanany, Sedesiasa zanany. Fils de Joiaqim : Jékonias son fils, Sédécias son fils.
1Tt / 1Tan 3:17 And the sons of Jeconiah; Assir, Salathiel his son, Ary ny zanakalahin' Jekonia dia Asira, Sealtiela no zanak' i Asira, Zanakalahin' i Jekoniasa: Asira, Salatiela zanany, Fils de Jékonias le captif : Shéaltiel son fils,
1Tt / 1Tan 3:18 Malchiram also, and Pedaiah, and Shenazar, Jecamiah, Hoshama, and Nedabiah. ary Malkirama koa sy Pedaia sy Senazara sy Jekamia sy Hosama ary Nedabia. Melkirama, Fadaia, Senezera, Jesemiasa, Samà, ary Nadabiasa. puis Malkiram, Pedaya, Shéneaççar, Yeqamya, Hoshama, Nedabya.
1Tt / 1Tan 3:19 And the sons of Pedaiah were, Zerubbabel, and Shimei: and the sons of Zerubbabel; Meshullam, and Hananiah, and Shelomith their sister: Ary ny zanakalahin' i Pedaia dia Zerobabela sy simey. Ary ny zanakalahin' i Zerobabela dia Mesolama sy Hanania ary Selomita, anabaviny, Zanakalahin' i Fadaiasa: Zorobabela sy Semeia. Zanakalahin' i Zorobabela: Mosolama, Hananiasa ary Salomita, anabavin' ireo; Fils de Pedaya : Zorobabel et Shiméï. Fils de Zorobabel : Meshullam et Hananya; Shelomit était leur soeur.
1Tt / 1Tan 3:20 And Hashubah, and Ohel, and Berechiah, and Hasadiah, Jushabhesed, five. ary Hasoba sy Ohela sy Berekia sy Hasadia ary Josaba-heseda; dimy izy. ary Hasabàna, Ohala, Barakiasa, Hasadiasa, Josabeseda, dimy izy. Fils de Meshullam : Hashuba, Ohel, Bérékya, Hasadya, Yushab-Hésed : cinq.
1Tt / 1Tan 3:21 And the sons of Hananiah; Pelatiah, and Jesaiah: the sons of Rephaiah, the sons of Arnan, the sons of Obadiah, the sons of Shechaniah. Ary ny zanakalahin' i Hanania dia Pelatia sy Jisaia sy ny zanakalahin' i Rafaia sy ny zanakalahin' i Arnana sy ny zanakalahin' i Obadia ary ny zanakalahin' i Sekania. Zanakalahin' i Hananiasa: Faltiasa sy Jeseiasa, ny zana-dRefaià, ny zanak' i Arnàna, ny zanak' i Obdià, ny zanak' i Sekeniasa. Fils de Hananya : Pelatya; Yeshaya son fils, Rephaya son fils, Arnân son fils, Obadya son fils, Shekanya son fils.
1Tt / 1Tan 3:22 And the sons of Shechaniah; Shemaiah: and the sons of Shemaiah; Hattush, and Igeal, and Bariah, and Neariah, and Shaphat, six. Ary ny zanakalahin' i Sekania dia Semaia. Ary ny zanakalahin' i Semaia dia Hatosy sy Jigala sy Baria sy Nearia ary Safata; enina izy. Zanakalahin' i Sekeniasa: Semeia. Zanakalahin' i Semeia: Hatosa, Jegaala, Barià, Naarià, Safata, enina izy. Fils de Shekanya : Shemaya, Hattush, Yigéal, Bariah, Néarya, Shaphat : six.
1Tt / 1Tan 3:23 And the sons of Neariah; Elioenai, and Hezekiah, and Azrikam, three. Ary ny zanakalahin' i Nearia dia Elioenay sy Hezekia ary Azrikama; telo izy. Zanakalahin' i Naarià: Elioenaia, Ezekiasa ary Ezrikama, telo izy. Fils de Néarya : Élyoénaï, Hizqiyya, Azriqam : trois.
1Tt / 1Tan 3:24 And the sons of Elioenai were, Hodaiah, and Eliashib, and Pelaiah, and Akkub, and Johanan, and Dalaiah, and Anani, seven. Ary ny zanakalahin' i Elioenay dia Hodaia sy Eliasiba sy Pelaia sy Akoba sy Johanana sy Delaia ary Anany; fito izy. Zanakalahin' i Elioenaia: Odoià, Eliasoba, Feleià, Akoba, Johanàna, Dalaià, ary Ananì: fito izy. Fils d'Élyonéaï : Hodaïvahu, Élyashib, Pelaya, Aqqub, Yohanân, Delaya, Anani : sept.

<-
->