<-
->

1Tt / 1Tan 7:1 Now the sons of Issachar were, Tola, and Puah, Jashub, and Shimrom, four. Ary ny zanakalahin' Isakara dia Tola sy Poa sy Jasoba ary Simrona; efatra izy. Zanakalahin' Isakara: Tolà, Foà, Josoba ary Simerona: efatra izy. Pour les fils d' Issachar : Tola, Pua, Yashub, Shimrôn : quatre.
1Tt / 1Tan 7:2 And the sons of Tola; Uzzi, and Rephaiah, and Jeriel, and Jahmai, and Jibsam, and Shemuel, heads of their father' s house, to wit, of Tola: they were valiant men of might in their generations; whose number was in the days of David two and twenty thousand and six hundred. Ary ny zanakalahin' i Tola dia Ozy sy Refaia sy Jeriela sy Jamay sy Jibsama ary Samoela, samy lohan' ny fianakaviany avy, dia zanak' i Tola sady samy lehilahy mahery tamin' ny fokony avy ireo; enin-jato amby roa arivo sy roa alina no isany tamin' ny andron' i Davida. Zanakalahin' i Tolà: Ozia, Rafaia, Jeriela, Jemaia, Jebsema, ary Samoela, samy lohan' ny fokom-pianakaviany izay avy amin' i Tolà, lehilahy mahery, voasoratra araka ny taranany tamin' ny andron' i Davida, enin-jato sy roa arivo sy roa alina no isany. Fils de Tola : Uzzi, Rephaya, Yeriel, Yahmaï, Yibsam, Shemuel, chefs des familles de Tola. Celles-ci comptaient, au temps de David, 22600 preux valeureux, groupés selon leur parenté.
1Tt / 1Tan 7:3 And the sons of Uzzi; Izrahiah: and the sons of Izrahiah; Michael, and Obadiah, and Joel, Ishiah, five: all of them chief men. Ary ny zanakalahin' i Ozy dia Jizrahia. Ary ny zanakalahin' i Jizrahia dia Mikaela sy Obadia sy Joela ary Jisia; dimy izy; loholona avokoa izy rehetra ireo. Zanakalahin' i Ozia: Izrahia. Zanakalahin' Izrahia: Mikaela, Obadià, Johela, ary Jesià, filohany dimy izy rehetra. Fils de Uzzi : Yizrahya. Fils de Yizrahya : Mikaèl, Obadya, Yoèl, Yishshiyya. En tout cinq chefs
1Tt / 1Tan 7:4 And with them, by their generations, after the house of their fathers, were bands of soldiers for war, six and thirty thousand men: for they had many wives and sons. Ary nanana miaramila antokotokony izy araka ny fireneny sy ny fianakaviany avy, dia enina arivo amby telo alina; fa maro ny vady aman-janak' ireo. Nana-miaramila momba azy, efa hary fitaovana hiantafika izy ireo, araka ny fianakaviana fihaviany, araka ny fokom-pianakaviany avy, nisy enina arivo sy telo alina ireny, fa maro vady aman-janaka izy. responsables des troupes de combat, comptant 36000 hommes, répartis selon leur parenté et leurs familles; il y avait en effet beaucoup de femmes et d' enfants.
1Tt / 1Tan 7:5 And their brethren among all the families of Issachar were valiant men of might, reckoned in all by their genealogies fourscore and seven thousand. Ary ny rahalahiny ao amin' ny fokon' ny Isakara rehetra, izay samy lehilahy mahery, ny isan' izy rehetra araka ny firazanany avy dia fito arivo amby valo alina. Ny rahalahin' izy ireo araka ny fianakaviana ao amin' Isakara rehetra, lehilahy mahery, dia nisy fito arivo sy valo alina ny tontaliny, voasoratra amin' ny tetiaram-pirazanana. Ils avaient des frères appartenant à tous les clans d' Issachar, vaillants preux au nombre de 87000 hommes, ils appartenaient tous à un groupement.
1Tt / 1Tan 7:6 The sons of Benjamin; Bela, and Becher, and Jediael, three. Ny zanakalahin' i Benjamina dia Bela sa Bakera ary Jediaela; telo izy. Zanakalahin' i Benjamina: Belà, Bekora, ary Jadiela, telo izy. Benjamin : Béla, Béker, Yediael : trois.
1Tt / 1Tan 7:7 And the sons of Bela; Ezbon, and Uzzi, and Uzziel, and Jerimoth, and Iri, five; heads of the house of their fathers, mighty men of valour; and were reckoned by their genealogies twenty and two thousand and thirty and four. Ary ny zanakalahin' i Bela dia Ezbona sy Ozy sy Oziela sy Jerimota ary Iry; dimy izy, ary samy lohan' ny fianakaviany avy sady lehilahy mahery avokoa; ary ny Isany araka ny firazanany dia efatra amby telo-polo amby roa arivo sy roa alina. Zanakalahin' i Belà: Esbona, Ozia, Oziela, Jerimota ary Oraia; dimy izy lohan' ny fokom-pianakaviana, lehilahy mahery, efa-jato sy roa arivo amby roa alina no isany, voasoratra amin' ny tetiarana. Fils de Béla : Eçbôn, Uzzi, Uzziel, Yerimot et Iri : cinq, chefs de famille, preux valeureux, groupant 22034 hommes.
1Tt / 1Tan 7:8 And the sons of Becher; Zemira, and Joash, and Eliezer, and Elioenai, and Omri, and Jerimoth, and Abiah, and Anathoth, and Alameth. All these are the sons of Becher. Ary ny zanakalahin' i Bakera dia Zemira sy Joasy sy Eliezera sy Elioenay sy Omry sy Jerimota sy Abia sy Anatota ary Alameta. Ireo rehetra ireo no zanakalahin' i Bakera. Zanakalahin' i Bekora: Zamirà, Joasa, Eliezera, Elionaia, Amria, Jerimota, Abià, Anatota, ary Almata. Zanakalahin' i Bekora avokoa izy rehetra ireo, Fils de Béker : Zemira, Yoash, Éliézer, Élyoénaï, Omri, Yerémot, Abiyya, Anatot, Alémèt, tous ceux-là étaient les fils de Béker;
1Tt / 1Tan 7:9 And the number of them, after their genealogy by their generations, heads of the house of their fathers, mighty men of valour, was twenty thousand and two hundred. Ary ny isany araka ny firazanany amin' ny fireneny, izay samy lohan' ny fianakaviany avy sady lehilahy mahery, dia roanjato sy roa alina. voasoratra amin' ny tetiaram-pirazanana araka ny taranany avy, ho lohan' ny fokom-pianakaviny, lehilahy mahery, roan-jato sy roa alina no isany. les chefs de leurs familles, vaillants preux, groupèrent selon leur parenté 20200 hommes.
1Tt / 1Tan 7:10 The sons also of Jediael; Bilhan: and the sons of Bilhan; Jeush, and Benjamin, and Ehud, and Chenaanah, and Zethan, and Tharshish, and Ahishahar. Ny zanakalahin' i Jediaela dia Bilana; ary ny zanakalahin' i Bilana dia Jeosy sy Benjamina sy Ehoda sy Kenana sy Zetana sy Tarsisy ary Ahisahara Zanakalahin' i Jadihela: Balàna. Zanakalahin' i Balàna: Jehosy, Benjamina, Aoda, Kanàna, Zetàna, Tarsisa, ary Abisahera: Fils de Yediael : Bilhân. Fils de Bilhân : Yéush, Benjamin, Éhud, Kenaana, Zetân, Tarshish, Ahishahar.
1Tt / 1Tan 7:11 All these the sons of Jediael, by the heads of their fathers, mighty men of valour, were seventeen thousand and two hundred soldiers, fit to go out for war and battle. Ireo zanakalahin' i Jediaela rehetra ireo, araka ny lohan' ny fianakaviany, dia roan-jato amby fito arivo sy iray alina no isan' ny lehilahy mahery azo nalefa hanafika. Zanakalahin' i Jadihela avokoa izy rehetra ireo, samy lohan' ny fokom-pianakaviany, lehilahy mahery, roan-jato amby fito arivo sy iray alina ny isany, mahazo mitondra fiadiana hiantafika. Tous ces fils de Yediael devinrent des chefs de famille, preux valeureux, au nombre de 17200 hommes aptes à faire campagne et à combattre.
1Tt / 1Tan 7:12 Shuppim also, and Huppim, the children of Ir, and Hushim, the sons of Aher. Sopima koa sy Hopima, zanakalahin' Iry, ary Hosima, zanakalahin' i Ahera. Zanakalahin' i Hira: Sefama sy Hafamà. Zanakalahin' i Ahera: Hasima. Shuppim et Huppim. Fils de Ir : Hushim; son fils : Aher.
1Tt / 1Tan 7:13 The sons of Naphtali; Jahziel, and Guni, and Jezer, and Shallum, the sons of Bilhah. Ny zanakalahin' i Naftaly dia Jaziela sy Gony sy Jezera sy Saloma, samy zanakalahin' i Bila ireo. Zanakalahin' i Neftalì: Jasiela, Gonia, Jesera ary Seloma, zanakalahin' i Bala. Fils de Nephtali : Yahaçiel, Guni, Yéçer, Shallum. Ils étaient fils de Bilha.
1Tt / 1Tan 7:14 The sons of Manasseh; Ashriel, whom she bare: (but his concubine the Aramitess bare Machir the father of Gilead: Ny zanakalahin' i Manase dia Asriela, Izay naterany; fa ilay Syriana vaditsindranony kosa no niteraka an' i Matira, rain' i Gileada. Zanakalahin' i Manase: Esriela. Ilay Siriana vaditsindranony, niteraka an' i Makira, rain' i Galaada. Fils de Manassé : Asriel qu' enfanta sa concubine araméenne. Elle enfanta Makir, père de Galaad.
1Tt / 1Tan 7:15 And Machir took to wife the sister of Huppim and Shuppim, whose sister' s name was Maachah;) and the name of the second was Zelophehad: and Zelophehad had daughters. Ary Makira naka vady ho an' i Hopima sy Sopima; ny anaran' ny rahavaviny dia Imaka; ary ny anaran' ny manarakaraka dia Zelofada; ary Zelofada nanan-janakavavy. Makira naka vady tamin' ny avy amin' i Hapfima sy Safàna: Maakà no anaran' ny anabaviny. Salfaada no zanany lahiaivo, ary nanan-janakavavy Salfaada. Makir prit une femme pour Huppim et Shuppim. Le nom de sa soeur était Maaka. Le nom du second était Çelophehad. Çelophehad eut des filles.
1Tt / 1Tan 7:16 And Maachah the wife of Machir bare a son, and she called his name Peresh; and the name of his brother was Sheresh; and his sons were Ulam and Rakem. Ary Imaka, vadin' i Makira, niteraka zaza, ahy, ka Paresy no nataony anarany; ary Saresy no anaran' ny rahalahiny; ary ny anaran' ny zananilahy dia Olama sy Rakema. Nitera-dahy Maakà, vadin' i Makira, ka nataony hoe Faresa no anarany ary Saresa no anaran' ny rahalahiny: Olama sy Resena no zanany lahy. Maaka, femme de Makir, enfanta un fils qu' elle appela Péresh. Son frère s' appelait Shéresh et ses fils Ulam et Réquem.
1Tt / 1Tan 7:17 And the sons of Ulam; Bedan. These were the sons of Gilead, the son of Machir, the son of Manasseh. Ary ny zanakalahin' i Olama dia Bedana. Ireo no zanakalahin' i Gileada, zanakalahin' i Makira, zanakalahin' i Manase. Zanakalahin' i Olama: Badàna. Ireo no zanakalahin' i Galaada, zanak' i Makira, zanak' i Manase. Le fils de Ulam : Bedân. Tels furent les fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé.
1Tt / 1Tan 7:18 And his sister Hammoleketh bare Ishod, and Abiezer, and Mahalah. Ary Hamoleketa anabaviny niteraka an' Isehoda sy Abiezera ary Mahala. Ary Hamoleketa anabaviny, niteraka an' Iskoda, Abiezera, ary Moholà. Il avait pour soeur Hammolékèt. Elle enfanta Ishehod, Abiézer et Mahla.
1Tt / 1Tan 7:19 And the sons of Shemidah were, Ahian, and Shechem, and Likhi, and Aniam. Ary ny zanakalahin' i Semida dia Ahiana sy Sekema sy Liky ary Aniama. Ny zanakalahin' i Semidà dia Ahina, Sekema, Lesia ary Aniama. Shemida eut des fils : Ahyân, Sichem, Liqhi et Aniam.
1Tt / 1Tan 7:20 And the sons of Ephraim; Shuthelah, and Bered his son, and Tahath his son, and Eladah his son, and Tahath his son, Ary ny zanakalahin' i Efraima dia Sotela (Bareda no zanakalahin' i Sotela, Tahata no zanakalahin' i Bareda, Elada no zanakalahin' i Tahata, Tahata no zanakalahin' i Elada, Zanakalahin' i Efraima: Sotalà, Bareda zanany, Tahata zanany, Eladà zanany, Tahata zanany, Fils d'Éphraïm : Shutélah. Béred son fils, Tahat son fils, Éléada son fils, Tahat son fils,
1Tt / 1Tan 7:21 And Zabad his son, and Shuthelah his son, and Ezer, and Elead, whom the men of Gath that were born in that land slew, because they came down to take away their cattle. Zabada no zanakalahin' i Tahata, Sotela no zanakalahin' i Zabada) ary Ezera sy Elada, izay novonoin' ny tompon-tany tao Gata, satria nidina hangalatra ny ombiny aman' ondriny izy. Zobada zanany, Sotalà zanany, ary Ezera sy Eladà izay novonoin' ny lehilahy tao Geta, izay tera-tany, fa nidina hangalatra ny biby fiompiny. Zabad son fils, Shutélah son fils, Ézer et Eléad. Des gens de Gat natifs du pays les tuèrent, car ils étaient descendus razzier leurs troupeaux.
1Tt / 1Tan 7:22 And Ephraim their father mourned many days, and his brethren came to comfort him. Ary Efraima, rainy nisaona azy ela, dia avy ny rahalahiny hampionona azy. Nisaonan' i Efraima rainy ela izy ireo, ka tonga ny rahalahiny hampionona azy. Leur père Éphraïm s' en lamenta longtemps et ses frères vinrent le consoler.
1Tt / 1Tan 7:23 And when he went in to his wife, she conceived, and bare a son, and he called his name Beriah, because it went evil with his house. Ary nony niray tamin' ny vadiny izy, dia nanan' anaka ravehivavy ka niteraka zazalahy, ary ny anarany nataony hoe Beria, satria nisy fahoriana tao an-tranony tamin' izany. Nandeha tamin' ny vadiny izy, dia nanan' anaka ravehivavy, ka nitera-dahy; dia nomeny anarana hoe Berià, satria tra-pahoriana izy ireo tao an-tranony. Il s' en fut alors trouver sa femme; elle conçut et enfanta un fils qu' il nomma Béria car " sa maison était dans le malheur ".
1Tt / 1Tan 7:24 (And his daughter was Sherah, who built Bethhoron the nether, and the upper, and Uzzensherah.) (Ary ny zananivavy dia Sera, izay nanorina an' i Beti-horona ambany sy ambony sy Ozena-sera). Ny zanany vavy kosa dia Sarà, izay nanorina an' i Betorona ambany sy Betorona ambony ary Ozena-Sara. Il eut pour fille Shééra qui bâtit Bet-Horôn, le bas et le haut, et Uzzèn-Shééra.
1Tt / 1Tan 7:25 And Rephah was his son, also Resheph, and Telah his son, and Tahan his son. Ary Refa sy Rasefa no zanakalahin' i Beria, Tela no zanakalahin' i Rasefa, Tahana no zanakalahin' i Tela, Rafà zanany sy Resefa, Tale zanany, Taàna zanany; Réphah son fils, Shutélah son fils, Tahân son fils,
1Tt / 1Tan 7:26 Laadan his son, Ammihud his son, Elishama his son. Ladana no zanakalahin' i Tahana, Amihoda no zanakalahin' i Ladana, Elisama no zanakalahin' i Amihoda. Laadana zanany; Ammioda zanany, Elisamà zanany, Ladân son fils, Ammihud son fils, Élishama son fils,
1Tt / 1Tan 7:27 Non his son, Jehoshuah his son. Nona no zanakalahin' i Elisama, Josoa no zanakalahin' i Nona. Nona zanany, Josoe zanany. Nôn son fils, Josué son fils.
1Tt / 1Tan 7:28 And their possessions and habitations were, Bethel and the towns thereof, and eastward Naaran, and westward Gezer, with the towns thereof; Shechem also and the towns thereof, unto Gaza and the towns thereof: Ary ny taniny sy ny fonenany dia Betela sy ny zana-bohiny, ary any atsinanana dia Narana, ary any andrefana dia Gazera sy ny zana-bohiny ary Sekema sy ny zana-bohiny hatrany Gaza sy ny zana-bohiny; Ary ny taniny amam-ponenany, dia Betela mbamin' ny tanàna momba azy; any atsinanana, Noràna, any andrefana Gezera mbamin' ny tanàna momba azy, Sikema mbamin' ny tanàna momba azy, hatrany Azà mbamin' ny tanàna momba azy. Ils possédaient des domaines et habitaient à Béthel et dans ses dépendances, à Naarân à l' est, à Gézer et dans ses dépendances à l' ouest, à Sichem et dans ses dépendances, et même à Ayya et ses dépendances.
1Tt / 1Tan 7:29 And by the borders of the children of Manasseh, Bethshean and her towns, Taanach and her towns, Megiddo and her towns, Dor and her towns. In these dwelt the children of Joseph the son of Israel. ary teo amin' ny sisin-tanin' ny taranak' i Manase dia Beti-sana sy ny zana-bohiny, Tanaka sy ny zana-bohiny, Megido sy ny zana-bohiny, Dora sy ny zana-bohiny Tamin' ireo no nonenan' ny taranak' i Josefa, zanak' Isiraely. Eo an-tànan' ny taranak' i Manase koa Betsàna sy ny tanàna momba azy, Magedao sy ny tanàna momba azy, Dora sy ny tanàna momba azy. Tamin' ireo tanàna ireo no nonenan' ny taranak' i Josefa, zanak' Israely. Bet-Sheân avec ses dépendances, Tanak avec ses dépendances, Megiddo avec ses dépendances, Dor avec ses dépendances, étaient aux mains des fils de Manassé. C' est là que demeuraient les fils de Joseph, fils d' Israël.
1Tt / 1Tan 7:30 The sons of Asher; Imnah, and Isuah, and Ishuai, and Beriah, and Serah their sister. Ny zanakalahin' i Asera dia Jimna sy Jisva sy Jisvy sy Beria; ary Sera no anabavin' ireo. Zanak' i Asera: Jemnà, Jesoà, Jesoì, Barià ary Sarà anabavin' ireo. Fils d' Asher : Yimna, Yishva, Yishvi, Béria; Sérah leur soeur.
1Tt / 1Tan 7:31 And the sons of Beriah; Heber, and Malchiel, who is the father of Birzavith. Ary ny zanakalahin' i Beria dia Hebera sy Malkiela, rain' i Birzavita. Zanakalahin' i Baria: Hebera sy Melkiela; izy no Barsaita. Fils de Béria : Héber et Malkiel. C' est le père de Birzayit.
1Tt / 1Tan 7:32 And Heber begat Japhlet, and Shomer, and Hotham, and Shua their sister. Ary Hebera niteraka an' i Jafleta sy Somera sy Hotama; ary Soha no anabavin' ireo. Hebera niteraka an' i Jeflata, Somera, Hotama, ary Soaà anabavin' ireo. Héber engendra Yaphlet, Shémer, Hotam et Shua leur soeur.
1Tt / 1Tan 7:33 And the sons of Japhlet; Pasach, and Bimhal, and Ashvath. These are the children of Japhlet. Ary ny zanakalahin' i Jafleta dia Pasaka sy Bimala ary Asvata. Ireo no zanakalahin' i Jafleta. Zanakalahin' i Jeflata: Foseka, Bamaala ary Asota: ireo no zanakalahin' i Jeflata. Fils de Yaphlet : Pasak, Bimhal et Ashvat. Tels sont les fils de Yaphlet.
1Tt / 1Tan 7:34 And the sons of Shamer; Ahi, and Rohgah, Jehubbah, and Aram. Ary ny zanakalahin' i Samera dia Ahaia sy Rohaga sy Hoba ary Arama. Zanakalahin' i Somera: Ahia, Roagà, Habà ary Arama. Fils de Shémer son frère : Rohga, Hubba et Aram.
1Tt / 1Tan 7:35 And the sons of his brother Helem; Zophah, and Imna, and Shelesh, and Amal. Ary ny zanakalahin' i Helema rahalahiny dia Zofa sy Jimna sy Selesy ary Amala. Zanakalahin' i Helema, rahalahiny: Sofà, Jemnà, Salesa ary Amala. Fils de Hélem son frère : Çophah, Yimna, Shélesh et Amal.
1Tt / 1Tan 7:36 The sons of Zophah; Suah, and Harnepher, and Shual, and Beri, and Imrah, Ny zanakalahin' i Zofa dia Soha sy Harnefera sy Soala sy Bery sy Jimra Zanakalahin' i Sofà: Soe, Harnafera, Soala, Berì, Fils de Çophah : Suah, Harnépher, Shual, Béri et Yimra,
1Tt / 1Tan 7:37 Bezer, and Hod, and Shamma, and Shilshah, and Ithran, and Beera. sy Bazera sy Hoda sy Sama sy Silsa sy Jitrana ary Bera. Jamrà, Bosora, Hoda, Samnà, Salosà, Jetrama ary Berà. Béçer, Hod, Shamma, Shilsha, Yitrân et Bééra.
1Tt / 1Tan 7:38 And the sons of Jether; Jephunneh, and Pispah, and Ara. Ary ny zanakalahin' i Jatera dia Jefone sy Pispa ary Ara. Zanakalahin' i Jetera: Jefone, Fasfà ary Arà. Fils de Yitrân : Yephunné, Pispa, Ara.
1Tt / 1Tan 7:39 And the sons of Ulla; Arah, and Haniel, and Rezia. Ary ny zanakalahin' i Ola dia Ara sy Haniela ary Rizia. Zanakalahin' i Olà: Aera, Haniela, ary Resià. Fils d' Ulla : Arah, Hanniel, Riçya.
1Tt / 1Tan 7:40 All these were the children of Asher, heads of their father' s house, choice and mighty men of valour, chief of the princes. And the number throughout the genealogy of them that were apt to the war and to battle was twenty and six thousand men. Ireo zanakalahin' i Asera rehetra ireo dia samy lohan' ny fianakaviany, olom-boafidy sady mahery ary lehiben' ny loham-pireneny avy. Ary ny nanisana azy, araka ny firazanany, dia enina arivo amby roa alina no isan' ny azo nalefa hanafika. Zanak' i Asera avokoa ireo, lohan' ny fokom-pianakaviana, olom-boafantina sy mahery, lehiben' ny loham-pireneny, enina arivo sy roa alina no isany voasoratra, samy mahazo mitondra fiadiana hiantafika. Tous ceux-là étaient fils d' Asher, chefs des familles, hommes d'élite, vaillants preux, premiers des princes, ils se groupèrent en troupes de combat comptant vingt-six mille hommes.

<-
->