<-
->

1Tt / 1Tan 18:1 Now after this it came to pass, that David smote the Philistines, and subdued them, and took Gath and her towns out of the hand of the Philistines. Ary nony afaka izany, dia nandresy ny Filistina Davida ka nampietry azy, ary Gata sy ny zana-bohiny dia nesoriny tamin' ny tanan' ny Filistina. Tatý aorian' izany, nandresy ny Filistina Davida, ka nampietry azy, ary nalainy teo an-tanan' ny Filistina Geta mbamin' ny tanàna momba azy. Il advint après cela que David battit les Philistins et les abaissa. Il prit des mains des Philistins Gat et ses dépendances.
1Tt / 1Tan 18:2 And he smote Moab; and the Moabites became David' s servants, and brought gifts. Ary nandresy ny Moabita koa izy, ka dia tonga mpanompon' i Davida nandoa hetra ireo. Nandresy ny Moabita izy, ka tonga mpanompo manatitra hetra ho an' i Davida ny Moabita. Puis il battit Moab, les Moabites furent asservis à David et payèrent tribut.
1Tt / 1Tan 18:3 And David smote Hadarezer king of Zobah unto Hamath, as he went to stablish his dominion by the river Euphrates. Dia resin' i Davida koa Hadarezera, mpanjakan' i Zoba akaikin' i Hamata, tamin' izy lasa nampiorina ny fanjakany teo amoron' ny ony Eofrata. Resin' i Davida koa Adarezera mpanjakan' i Sobà eny akaikin' i Hamata, tamin' izy teny an-dàlana nandeha hampiorina ny fanjakany amin' ny ony Eofrata. David battit Hadadézer, roi de Çoba, à Hamat, alors qu' il allait établir son pouvoir sur le fleuve de l' Euphrate.
1Tt / 1Tan 18:4 And David took from him a thousand chariots, and seven thousand horsemen, and twenty thousand footmen: David also houghed all the chariot horses, but reserved of them an hundred chariots. Ary Davida nahazo babo kalesy arivo taminy sy mpitaingin-tsoavaly fito arivo ary miaramila an-tongotra roa alina; ary notraingotraingoin' i Davida avokoa ny soavalin-kalesy rehetra, fa ny tokony ho amin' ny kalesy zato ihany no navelany. Kalesy arivo, mpitaingin-tsoavaly fito arivo, miaramila an-tongotra roa alina, no nosamborin' i Davida taminy, notraingoin' i Davida avokoa ny soavalin-kalesy, fa ny soavaly amin' ny kalesy zato ihany no navelany. David lui prit mille chars, sept mille charriers et vingt mille hommes de pied, et David coupa les jarrets de tous les attelages, il n' en garda que cent.
1Tt / 1Tan 18:5 And when the Syrians of Damascus came to help Hadarezer king of Zobah, David slew of the Syrians two and twenty thousand men. Ary nony tonga ny Syriana avy any Damaskosy hanampy an' i Hadarezera, mpanjakan' i Zoba, dia nahafatesan' i Davida olona roa arivo sy roa alina ny Syriana. Tonga namonjy an' i Adarezera mpanjakan' i Sobà ny Siriana avy any Damasa, fa noresen' i Davida ny roa arivo sy roa alin-dahy tamin' ny Siriana. Les Araméens de Damas vinrent au secours de Hadadézer, roi de Çoba, mais David tua aux Araméens vingt-deux mille hommes.
1Tt / 1Tan 18:6 Then David put garrisons in Syriadamascus; and the Syrians became David' s servants, and brought gifts. Thus the Lord preserved David whithersoever he went. Ary nisy namponenin' i Davida tany Syria any Damaskosy; dia tonga mpanompon' i Davida ny Syriana ka nandoa hetra. Fa Jehovah nampahery an' i Davida teny amin' izay rehetra nalehany. Nametrahan' i Davida miaramila mponina Sirian' i Damasa, ka dia tonga mpanompo nanatitra hetra ho an' i Davida ny Siriana. Nomen' ny Tompo an' i Davida ny fandresena tamin' izay rehetra nalehany. Puis David établit des gouverneurs dans l' Aram de Damas, les Araméens furent asservis à David et payèrent tribut. Partout où allait David, Yahvé lui donnait la victoire.
1Tt / 1Tan 18:7 And David took the shields of gold that were on the servants of Hadarezer, and brought them to Jerusalem. Ary nalain' i Davida ny ampinga volamena teny amin' ny mpanompon' i Hadarezera ka nentiny nankany Jerosalema. Nalain' i Davida ny ampinga volamena teny amin' ny mpanompon' i Adarezera, ka nentiny nankany Jerosalema. David prit les rondaches d' or que portait la garde de Hadadézer et les emporta à Jérusalem.
1Tt / 1Tan 18:8 Likewise from Tibhath, and from Chun, cities of Hadarezer, brought David very much brass, wherewith Solomon made the brasen sea, and the pillars, and the vessels of brass. Ary tao Tibata sy Kona, tanànan' i Hadarezera, no nahazoan' i Davida babo varahina be dia be, ary izany no nanaovan' i Solomona ilay tavin-drano varahina lehibe sy ny andry ary ny fanaka varahina. Varahina be dia be koa no nalain' i Davida tao Tebata sy Kona tanànan' i Adarezera, ary izany no nanaovan' i Salomona ilay ranomasina varahina sy ny andry amam-panaka varahina. De Tibhat et de Kûn, villes de Hadadézer, David enleva une énorme quantité de bronze dont Salomon fit la Mer de bronze, les colonnes et les ustensiles de bronze.
1Tt / 1Tan 18:9 Now when Tou king of Hamath heard how David had smitten all the host of Hadarezer king of Zobah; Ary nony ren' i Toy, mpanjakan' i Hamata, fa Davida efa naharesy ny miaramila rehetra an' i Hadarezera, mpanjakan' i Zoba, Nony ren' i Taohò, mpanjakan' i Hamata, fa hoe: resin' i Davida avokoa ny miaramilan' i Adarezera, mpanjakan' i Sobà, Lorsque Tôou, roi de Hamat, apprit que David avait défait toute l' armée de Hadadézer, roi de Çoba,
1Tt / 1Tan 18:10 He sent Hadoram his son to king David, to enquire of his welfare, and to congratulate him, because he had fought against Hadarezer, and smitten him; (for Hadarezer had war with Tou;) and with him all manner of vessels of gold and silver and brass. dia naniraka an' i Hadorama zanany hankany amin' i Davida mpanjaka izy hiarahaba sy hisaotra azy noho ny niadiany tamin' i Hadarezera sy ny nahareseny azy (fa Hadarezera dia fahavalon' i Toy), sady nampitondrainy fanaka volamena sy volafotsy ary varahina izay samy maro karazana izy. dia naniraka an' i Adorama zanany, hankany amin' i Davida mpanjaka izy, hiarahaba sy hankalaza azy, noho ny niadiany tamin' i Adarezera sy nandreseny azy, satria niady tsy tapaka Taohò sy Adarezera, sady nampitondrainy fanaka volamena sy volafotsy ary varahina isan-karazany izy. il dépêcha son fils Hadoram au roi David pour le saluer et le féliciter d' avoir fait la guerre à Hadadézer et de l' avoir vaincu, car Hadadézer était en guerre avec Tôou. Il envoya toutes sortes d' objets d' or, d' argent et de bronze;
1Tt / 1Tan 18:11 Them also king David dedicated unto the Lord, with the silver and the gold that he brought from all these nations; from Edom, and from Moab, and from the children of Ammon, and from the Philistines, and from Amalek. Dia nohamasinin' i Davida mpanjaka ho an' i Jehovah koa izany mbamin' ny volafotsy sy ny volamena nentiny avy tamin' ny firenena rehetra, dia tany Edoma sy Moaba sy ny taranak' i Amona sy ny Filistina ary ny Amalekita Natokan' i Davida mpanjaka ho an' ny Tompo izany, mbamin' ny volafotsy amam-bolamena, nalainy tamin' ny firenena rehetra, dia Edoma, Moaba, ny taranak' i Amona, ny Filistina, ary Amaleka. le roi David les consacra aussi à Yahvé, avec l' argent et l' or qu' il avait prélevés sur toutes les nations, Édom, Moab, Ammonites, Philistins, Amaleq.
1Tt / 1Tan 18:12 Moreover Abishai the son of Zeruiah slew of the Edomites in the valley of salt eighteen thousand. Ary Abisay, zanak' i Zeroia, naharesy ny Edomita teo amin' ny Lohasahan-tsira, dia lehilahy valo arivo sy iray alina. Resin' i Abisaia zanak' i Sarvia tao amin' ny lohasahan-tsira ny Edomita valo arivo sy iray alina, Abishaï, fils de Çeruya, battit les Édomites dans la vallée du Sel, au nombre de dix-huit mille.
1Tt / 1Tan 18:13 And he put garrisons in Edom; and all the Edomites became David' s servants. Thus the Lord preserved David whithersoever he went. Ary nametraka miaramila tany Edoma izy; dia tonga mpanompon' i Davida ny Edomita rehetra. Fa Jehovah nampahery an' i Davida teny amin' izay rehetra nalehany. ary nametrahany miaramila mponina tao Edoma, ka dia tonga mpanompon' i Davida avokoa Edoma rehetra. Nomen' ny Tompo an' i Davida ny fandresena tany amin' izay rehetra nalehany. Il établit des gouverneurs en Édom et tous les Édomites devinrent sujets de David. Partout où David allait, Dieu lui donna la victoire.
1Tt / 1Tan 18:14 So David reigned over all Israel, and executed judgment and justice among all his people. Ary Davida nanjaka tamin' ny Isiraely rehetra ka nitsara sy nitondra ny vahoakany rehetra tamin' ny fahamarinana. Nanjaka tamin' Israely rehetra Davida ary nitondra ny vahoakany rehetra araka ny rariny sy ny fahamarinana. David régna sur tout Israël, faisant droit et justice à tout son peuple.
1Tt / 1Tan 18:15 And Joab the son of Zeruiah was over the host; and Jehoshaphat the son of Ahilud, recorder. Ary Joaba, zanak' i Zeroia, no komandin' ny miaramila; ary Josafata, zanak' i Ahiloda, no mpitadidy ny raharaham-panjakana. Joaba zanak' i Sarvià no nifehy ny miaramila; Josafata zanak' i Ahiloda, no mpitahiry ny bokim-panjakana; Joab, fils de Çeruya, commandait l' armée; Yehoshaphat, fils d' Ahilud, était héraut;
1Tt / 1Tan 18:16 And Zadok the son of Ahitub, and Abimelech the son of Abiathar, were the priests; and Shavsha was scribe; Ary Zadoka, zanak' i Ahitoba, sy Abimeleka, zanak' i Abiatara, no mpisorona; ary Saosa no mpanoratra. Sadaoka zanak' i Akitoba, sy Abimeleka zanak' i Abiatara, no mpisorona, Sosà no mpanoratra; Sadoq, fils d' Ahitub, et Ahimélek, fils d'Ébyatar, étaient prêtres; Shavsha était secrétaire;
1Tt / 1Tan 18:17 And Benaiah the son of Jehoiada was over the Cherethites and the Pelethites; and the sons of David were chief about the king. Ary Benaia, zanak' i Joiada, no mpifehy ny miaramila mpiambina andriana; ary ny zanak' i Davida no lehibe tamin' izay nanolotra ny mpanjaka. Banaiasa zanak' i Joiadà, no lehiben' ny Kerethiana sy ny Feletiana; ary ireo zanak' i Davida no voalohan-daharana eo anilan' ny mpanjaka. Benayahu, fils de Yehoyada, commandait les Kerétiens et les Pelétiens. Les fils de David étaient les premiers aux côtés du roi.

<-
->