<-
->

1Tt / 1Tan 2:1 These are the sons of Israel; Reuben, Simeon, Levi, and Judah, Issachar, and Zebulun, Izao no zanakalahin' Isiraely: Robena sy Simeona sy Levy sy Joda sy Isakara sy Zebolona Ireto no zanak' Israely: Robena, Simeona, Levì, Jodà, Isakara, Zabolona, Voici les fils d' Israël : Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon,
1Tt / 1Tan 2:2 Dan, Joseph, and Benjamin, Naphtali, Gad, and Asher. sy Dana sy Josefa sy Benjamina sy Naftaly sy Gada ary Asera. Dàna, Josefa, Benjamina, Neftalì, Gada, ary Asera. Dan, Joseph et Benjamin, Nephtali, Gad et Asher.
1Tt / 1Tan 2:3 The sons of Judah; Er, and Onan, and Shelah: which three were born unto him of the daughter of Shua the Canaanitess. And Er, the firstborn of Judah, was evil in the sight of the Lord; and he slew him. Ny zanakalahin' i Joda dia Era sy Onana ary Sela; ireo telo ireo no naterak' i Batsoa Kananita taminy. Ary ratsy fanahy teo imason' i Jehovah Era, lahimatoan' i Joda, dia nahafaty azy Jehovah. Zanak' i Jodà: Hera, Onàna, sy Selà: izy telo lahy ireo no naterak' ilay zanakavavin' i Soe, ilay vehivavy Kananeana, taminy. Hera lahimatoan' i Jodà dia ratsy fanahy teo imason' ny Tompo, ka nasiany ho faty. Fils de Juda : Er, Onân et Shéla. Tous trois lui naquirent de Bat-Shua, la Cananéenne. Er, premier-né de Juda, déplut à Yahvé; il le fit mourir.
1Tt / 1Tan 2:4 And Tamar his daughter in law bore him Pharez and Zerah. All the sons of Judah were five. Ary Tamara vinantoni-vavy niteraka an' i Fareza sy Zera taminy. Dimy no zanakalahin' i Joda rehetra. Thamara, vinantovavin' i Jodà, niteraka an' i Faresa sy Zarà taminy. Dimy ny lahy rehetra, zanak' i Jodà. Tamar, la belle-fille de Juda, lui enfanta Pérèç et Zérah. Il y eut en tout cinq fils de Juda.
1Tt / 1Tan 2:5 The sons of Pharez; Hezron, and Hamul. Ny zanakalahin' i Fareza dia Hezrona sy Hamola. Zanak' i Faresa: Hesrona, sy Hamola. Fils de Pérèç : Heçrôn et Hamul.
1Tt / 1Tan 2:6 And the sons of Zerah; Zimri, and Ethan, and Heman, and Calcol, and Dara: five of them in all. Ary ny zanakalahin' i Zera dia Zimry sy Etana sy Hemana sy Kalkola ary Dara; dimy lahy no isany. Zanak' i Zarà: Zamrì, Etàna, Emàna, Kalkala, ary Darà: dimy lahy izy rehetra. Fils de Zérah : Zimri, Étân, Hémân, Kalkol et Darda, cinq en tout.
1Tt / 1Tan 2:7 And the sons of Carmi; Achar, the troubler of Israel, who transgressed in the thing accursed. Ary ny zanakalahin' i Karmy dia Akara, izay nampidi-doza tamin' ny Isiraely, dia ilay nandika ny didy ny amin' ny zavatra voaozona. Zanak' i Karmì: Akara izay nanahirana an' Israely, tamin' ny fahadisoany momba ny zavatra natao anatema. Fils de Karmi : Akar, qui fit le malheur d' Israël pour avoir violé l' anathème.
1Tt / 1Tan 2:8 And the sons of Ethan; Azariah. Ary ny zanakalahin' i Etana dia Azaria. Zanak' i Etana: Azariasa. Fils d'Étân : Azarya.
1Tt / 1Tan 2:9 The sons also of Hezron, that were born unto him; Jerahmeel, and Ram, and Chelubai. Ary ny zanakalahin' i Hezrona izay naterany dia Jeramela sy Rama ary Kelobay; Zanaka naterak' i Hesrona: Jerameela, Rama ary Kalobi. Fils de Heçrôn : lui naquirent : Yerahméel, Ram, Kelubaï.
1Tt / 1Tan 2:10 And Ram begat Amminadab; and Amminadab begat Nahshon, prince of the children of Judah; ary Rama niteraka an' i Aminadaba; ary Aminadaba niteraka an' i Nasona, lohan' ny taranak' i Joda; Rama niteraka an' i Aminadaba. Aminadaba niteraka an' i Nahasona, lohan' ny taranak' i Jodà. Ram engendra Amminadab, Amminadab engendra Nahshôn, prince des fils de Juda,
1Tt / 1Tan 2:11 And Nahshon begat Salma, and Salma begat Boaz, ary Nasona niteraka an' i Salma; ary Salma niteraka an' i Boaza; Nahasona niteraka an' i Salmà, Salmà niteraka an' i Booza, Nahshôn engendra Salma et Salma engendra Booz.
1Tt / 1Tan 2:12 And Boaz begat Obed, and Obed begat Jesse, ary Boaza niteraka an' i Obeda; ary Obeda niteraka an' i Jese; Booza niteraka an' i Obeda, Obeda niteraka an' Isaia, Booz engendra Obed, et Obed engendra Jessé.
1Tt / 1Tan 2:13 And Jesse begat his firstborn Eliab, and Abinadab the second, and Shimma the third, ary Jese niteraka an' i Eliaba, lahimatoa, sy Abinadaba, lahiaivo, sy Simea, fahatelo, Isaia niteraka an' i Eliaba lahimatoany, Abinadaba lahiaivo, Simaà fahatelo, Jessé engendra Éliab son premier-né, Abi-nadab le second, Shiméa le troisième,
1Tt / 1Tan 2:14 Nethaneel the fourth, Raddai the fifth, sy Netanela, fahefatra, sy Raday, fahadimy, Natanaela fahefatra, Radaia fahadimy, Netanéel le quatrième, Raddaï le cinquième,
1Tt / 1Tan 2:15 Ozem the sixth, David the seventh: sy Ozema, fahenina, ary Davida, faralahy; Asoma fahenina, ary Davida fahafito. Oçem le sixième, David le septième.
1Tt / 1Tan 2:16 Whose sisters were Zeruiah, and Abigail. And the sons of Zeruiah; Abishai, and Joab, and Asahel, three. Zeroba sy Abigaila no anabaviny; ary telo ny zanakalahin' i Zeroia, dia Abisay sy Joaba ary Asahela; Ny anabavin' ireo dia Sarvià sy Abigaila. Zanak' i Sarvià: Abisaia, Joaba, Asaela, telo lahy. Ils eurent pour soeurs Çeruya et Abigayil. Fils de Çeruya : Abishaï, Joab et Asahel : trois.
1Tt / 1Tan 2:17 And Abigail bare Amasa: and the father of Amasa was Jether the Ishmeelite. ary Abigaila niteraka an' i Amasa; ary Jitra Isimaelita no rain' i Amasa. Abigaila niteraka an' i Amasà, ary ny rain' i Amasà dia Jetera, Ismaelita. Abigayil enfanta Amasa, le père d' Amasa fut Yéter l' Ismaélite.
1Tt / 1Tan 2:18 And Caleb the son of Hezron begat children of Azubah his wife, and of Jerioth: her sons are these; Jesher, and Shobab, and Ardon. Ary Kaleba, zanakalahin' i Hezrona, niteraka tamin' i Azoba vadiny sy tamin' i Jeriota. Izao no zanakalahin' i Azoba: Jasera sy Sobaba ary Ardona. Kaleba zanak' i Hesrona, niteraka tamin' i Azoba vadiny, sy tamin' i Jeriota. Indreto ny zanany lahy naterak' i Azobà taminy: Jazera, Sobaba, sy Ardona. Caleb, fils de Heçrôn, engendra Yeriot d' Azuba sa femme; en voici les fils : Yésher, Shobab et Ardôn.
1Tt / 1Tan 2:19 And when Azubah was dead, Caleb took unto him Ephrath, which bare him Hur. Ary nony maty Azoba, dia Efrata no nalain' i Kaleba ho vadiny, ary izy niteraka an' i Hora taminy; Ary maty Azobà, ka naka an' i Efratà ho vady Kaleba; io no niterahany an' i Hora. Azuba mourut et Caleb épousa Éphrata, qui lui enfanta Hur.
1Tt / 1Tan 2:20 And Hur begat Uri, and Uri begat Bezaleel. ary Hora niteraka an' i Ory; ary Ory niteraka an' i Bezalila. Hora niteraka an' i Orì, ary Orì niteraka an' i Bezeleela. Hur engendra Uri et Uri engendra Beçaléel.
1Tt / 1Tan 2:21 And afterward Hezron went in to the daughter of Machir the father of Gilead, whom he married when he was threescore years old; and she bare him Segub. Ary nony afaka izany, Hezrona niray tamin' ny zanakavavin' i Makira, rain' i Gileada, izay novadiny rehefa enim-polo taona izy, dia niteraka an' i Segoba taminy ravehivavy; Manaraka izany, niray tamin' ny zanakavavin' i Makira, rain' i Galaada, Hesrona; efa enimpolo taona izy vao naka azy, ary niteraka an' i Segoba taminy, ravehivavy. Puis Heçrôn s' unit à la fille de Makir, père de Galaad. Il l'épousa alors qu' il avait soixante ans et elle lui enfanta Segub.
1Tt / 1Tan 2:22 And Segub begat Jair, who had three and twenty cities in the land of Gilead. ary Segoba niteraka an' i Jaira, izay nanana tanàna madinika telo amby roa-polo tany amin' ny tany Gileada. Segoba niteraka an' i Jaira, izay nanana tanàna telo amby roapolo tany amin' ny tany Galaada. Segub engendra Yaïr qui détint vingt-trois villes dans le pays de Galaad.
1Tt / 1Tan 2:23 And he took Geshur, and Aram, with the towns of Jair, from them, with Kenath, and the towns thereof, even threescore cities. All these belonged to the sons of Machir the father of Gilead. Ary nalain' i Gesora sy Arama tamin' ny Jairita ny tanàna madinika an' i Jaira mbamin' i Kenata sy ny zana-bohiny, dia tanàna enim-polo izany. Ireo rehetra ireo no an' ny zanak' i Makira, rain' i Gileada. madinika an' i Jaira mbamin' i Kenata sy ny zana-bohiny, dia tanàna enim-polo izany. Ireo rehetra ireo no an' ny zanak' i Makira, rain' i Gileada. Nalain' ny Gesoriana sy ny Siriana taminy ny vohitr' i Jaira, sy Kanata mbamin' ny tanàna momba azy, tanàna enimpolo. Ireo rehetra ireo no zanakalahin' i Makira, rain' i Galaada. Puis Aram et Geshur leur prirent les Douars de Yaïr, Qenat et ses dépendances, soixante villes. Tout cela appartenait aux fils de Makir père de Galaad.
1Tt / 1Tan 2:24 And after that Hezron was dead in Calebephratah, then Abiah Hezron' s wife bare him Ashur the father of Tekoa. Ary nony maty Hezrona tany Kaleba-efrata, Abia, vadin' i Hezrona, dia niteraka an' i Asora, razamben' ny any Tekoa, taminy. Efa maty tany Kaleba-Efrata, Hesrona, vao niteraka an' i Ashora rain' i Tekoà, taminy Abià vadiny. Après la mort de Heçrôn, Caleb s' unit à Éphrata, femme de son père Heçrôn, qui lui enfanta Ashehur, père de Teqoa.
1Tt / 1Tan 2:25 And the sons of Jerahmeel the firstborn of Hezron were, Ram the firstborn, and Bunah, and Oren, and Ozem, and Ahijah. Ary ny zanakalahin' i Jeramela, lahimatoan' i Hezrona, dia Rama, lahimatoa, sy Bona sy Orena sy Ozema ary Ahia. Ny zanakalahin' i Jerameela lahimatoan' i Hesrona dia: Rama lahimatoany, Bonà, Aràna, Asoma, Akià. Yerahméel, fils aîné de Heçrôn, eut des fils : Ram son premier-né, Buna, Orèn, Oçem, Ahiyya.
1Tt / 1Tan 2:26 Jerahmeel had also another wife, whose name was Atarah; she was the mother of Onam. Jeramela nanana vady hafa koa atao hoe Atara; izy no renin' i Onama. Nanambady hafa koa atao hoe Atarà, Jerameela; io no renin' i Onama. Yerahméel eut une autre femme du nom de Atara; elle fut la mère d' Onam.
1Tt / 1Tan 2:27 And the sons of Ram the firstborn of Jerahmeel were, Maaz, and Jamin, and Eker. Ary ny zanakalahin' i Rama, lahimatoan' i Jeramela, dia Maza sy Jamina ary Ekera. Ny zanakalahin-dRama lahimatoan' i Jerameela dia ireto: Moosa, Jamina, Akora. Les fils de Ram, premier-né de Yerahméel, furent Maaç, Yamîn et Éqer.
1Tt / 1Tan 2:28 And the sons of Onam were, Shammai, and Jada. And the sons of Shammai; Nadab and Abishur. Ary ny zanakalahin' i Onama dia Samay sy Jada. Ary ny zanakalahin' i Samay dia Nadaba sy Abisora. Ny zanakalahin' i Onama, dia Semeia sy Jadà. Zanakalahin' i Semeia: Nadaba sy Abisora. Les fils d' Onam furent Shammaï et Yada. Fils de Shammaï : Nadab et Abishur.
1Tt / 1Tan 2:29 And the name of the wife of Abishur was Abihail, and she bare him Ahban, and Molid. Ary ny anaran' ny vadin' i Abisora dia Abihaila; ary izy niteraka an' i Abana sy Molida taminy. Ny anaram-badin' i Abisora dia Abihaila, ary izy niteraka an' i Ahobàna, sy Molida taminy. La femme d' Abishur s' appelait Abihayil; elle lui enfanta Ahbân et Molid.
1Tt / 1Tan 2:30 And the sons of Nadab; Seled, and Appaim: but Seled died without children. Ary ny zanakalahin' i Nadaba dia Saleda sy Apaima; fa maty momba Saleda. Zanakalahin' i Nadaba: Saleda, sy Afaima. Maty tsy niteraka Saleda. Fils de Nadab : Séled et Éphraïm. Séled mourut sans fils.
1Tt / 1Tan 2:31 And the sons of Appaim; Ishi. And the sons of Ishi; Sheshan. And the children of Sheshan; Ahlai. Ary ny zanakalahin' i Apaima dia Jisy Ary ny zanakalahin' i Jisy dia Sesana. Ary ny zanakalahin' i Sesana dia Ahelay. Zanakalahin' i Afaima: Jesì. Zanakalahin' i Jesì: Sesàna. Zanakalahin' i Sesàna: Oholaia. Fils d'Éphraïm : Yishéï; fils de Yishéï : Shéshân; fils de Shéshân : Ahlaï.
1Tt / 1Tan 2:32 And the sons of Jada the brother of Shammai; Jether, and Jonathan: and Jether died without children. Ary ny zanakalahin' i Jada, rahalahin' i Samay, dia Jatera sy Jonatana; nefa maty momba Jatera. Zanakalahin' i Jadà, rahalahin' i Semeia: Jetera sy Jonatàna. Maty tsy niteraka Jetera. Fils de Yada, frère de Shammaï : Yéter et Yonatân. Yéter mourut sans fils.
1Tt / 1Tan 2:33 And the sons of Jonathan; Peleth, and Zaza. These were the sons of Jerahmeel. Ary ny zanakalahin' i Jonatana dia Paleta sy Zaza. Ireo no zanakalahin' i Jeramela. Zanakalahin' i Jonatàna: Faleta sy Zizà. Ireo no zanakalahin' i Jerameela. Fils de Yonatân : Pélèt et Zaza. Tels furent les fils de Yerahméel.
1Tt / 1Tan 2:34 Now Sheshan had no sons, but daughters. And Sheshan had a servant, an Egyptian, whose name was Jarha. Ary Sesana tsy nanana zanakalahy, fa vavy avokoa. Ary Sesana nanana mpanompo Egyptiana, Jara no anarany. Tsy nitera-dahy Sesàna, fa nanan-janaka vavy izy. Nanana ankizilahy Ejipsiana anankiray izy, atao hoe Jeraà, Shéshân n' eut pas de fils, mais des filles. Il avait un serviteur égyptien dénommé Yarha,
1Tt / 1Tan 2:35 And Sheshan gave his daughter to Jarha his servant to wife; and she bare him Attai. Ary ny zananivavy nomen' i Sesana ho vadin' i Jara mpanompony; ary izy niteraka an' i Atahy taminy. nomeny ho vadin' io ny zanany vavy, ka niteraka an' i Eteia taminy. auquel Shéshân donna sa fille pour épouse. Elle lui enfanta Attaï.
1Tt / 1Tan 2:36 And Attai begat Nathan, and Nathan begat Zabad, Ary Atahy niteraka an' i Natana; ary Natana niteraka an' i Zabada; Eteia niteraka an' i Natàna, Natàna niteraka an' i Zabada. Attaï engendra Natân, Natân engendra Zabad,
1Tt / 1Tan 2:37 And Zabad begat Ephlal, and Ephlal begat Obed, ary Zabada niteraka an' i Efiala; ary Efiala niteraka an' i Obeda; Zabada niteraka an' i Oflala, Oflala niteraka an' i Obeda; Zabad engendra Éphlal, Éphlal engendra Obed,
1Tt / 1Tan 2:38 And Obed begat Jehu, and Jehu begat Azariah, ary Obeda niteraka an' i Jeho; ary Jeho niteraka an' i Azaria; Obeda niteraka an' i Jehò. Jehò niteraka an' i Azariasa. Obed engendra Yéhu, Yéhu engendra Azarya,
1Tt / 1Tan 2:39 And Azariah begat Helez, and Helez begat Eleasah, ary Azaria niteraka an' i Haleza; ary Haleza niteraka an' i Elasa; Azariasa niteraka an' i Helesa, Helesa niteraka an' i Elasa, Azarya engendra Héleç, Héleç engendra Éléasa,
1Tt / 1Tan 2:40 And Eleasah begat Sisamai, and Sisamai begat Shallum, ary Elasa niteraka an' i Sismay; ary Sismay niteraka an' i Saloma; Elasa niteraka an' i Sisamoia, Sisamoia niteraka an' i Seloma, Éléasa engendra Sismaï, Sismaï engendra Shallum,
1Tt / 1Tan 2:41 And Shallum begat Jekamiah, and Jekamiah begat Elishama. ary Saloma niteraka an' i Jekamia; ary Jekamia niteraka an' i Elisama. Seloma niteraka an' Ikamiasa ary Ikamiasa niteraka an' i Elisamà. Shallum engendra Yeqamya, Yeqamya engendra Élishama.
1Tt / 1Tan 2:42 Now the sons of Caleb the brother of Jerahmeel were, Mesha his firstborn, which was the father of Ziph; and the sons of Mareshah the father of Hebron. Ary ny zanakalahin' i Kaleba, rahalahin' i Jeramela, dia Mesa, lahimatoa, razamben' ny any Zifa, sy ny zanakalahin' i Maresa, razamben' ny any Hebrona. Zanakalahin' i Kaleba rahalahin' i Jerameela: Mesà, lahimatoany, rain' i Zifa, sy ny zanakalahin' i Maresà, rain' i Hebrona. Fils de Caleb, frère de Yerahméel : Mésha, son premier-né; c' est le père de Ziph. Son fils, Maresha, père de Hébrôn.
1Tt / 1Tan 2:43 And the sons of Hebron; Korah, and Tappuah, and Rekem, and Shema. Ary ny zanakalahin' i Hebrona dia Kora sy Tapoa sy Rakema ary Sema. Zanakalahin' i Hebrona: Kore, Tafoà, Rekema, ary Samà. Fils de Hébrôn : Qorah, Tappuah, Réqem et Shéma.
1Tt / 1Tan 2:44 And Shema begat Raham, the father of Jorkoam: and Rekem begat Shammai. Ary Sema niteraka an' i Rahama, rain' i Jorkeama, ary Rakema niteraka an' i Samay; Samà niteraka an-dRahama, rain' i Jerkaama; Rekema niteraka an' i Samaia. Shéma engendra Raham, père de Yorqéam. Réqem engendra Shammaï.
1Tt / 1Tan 2:45 And the son of Shammai was Maon: and Maon was the father of Bethzur. ary ny zanakalahin' i Samay dia Maona, ary Maona no razamben' ny any Beti-zora; Zanakalahin' i Samaia: Maona, ary Maona no rain' i Betsora. Le fils de Shammaï fut Maôn et Maôn fut le père de Bet-Çur.
1Tt / 1Tan 2:46 And Ephah, Caleb' s concubine, bare Haran, and Moza, and Gazez: and Haran begat Gazez. ary Efaha, vaditsindranon' i Kaleba, niteraka an' i Harana sy Moza sy Gazeza; ary Harana niteraka an' i Gazeza. Efah vaditsindranon' i Kaleba, niteraka an' i Haràna, Mosà ary Gazeza. Haràna niteraka an' i Gezea. Épha, concubine de Caleb, enfanta Harân, Moça et Gazèz. Harân engendra Gazèz.
1Tt / 1Tan 2:47 And the sons of Jahdai; Regem, and Jotham, and Gesham, and Pelet, and Ephah, and Shaaph. Ary ny zanakalahin' i Jeday dia Ragema sy Jotama sy Gesana sy Paleta sy Efaha ary Safa. Zanakalahin' i Jahadaia: Regoma, Joatàna, Gosàna, Faleta, Efah, ary Saafa. Fils de Yahdaï : Régem, Yotam, Geshân, Pélèt, Épha et Shaaph.
1Tt / 1Tan 2:48 Maachah, Caleb' s concubine, bare Sheber, and Tirhanah. Maka, vaditsindranon' i Kaleba, niteraka an' i Sabera sy Tirana. Maakà vaditsindranon' i Kaleba niteraka an' i Sabera sy Taranà. Maaka, concubine de Caleb, enfanta Shéber et Tirhana.
1Tt / 1Tan 2:49 She bare also Shaaph the father of Madmannah, Sheva the father of Machbenah, and the father of Gibea: and the daughter of Caleb was Achsa. Izy koa niteraka an' i Safa, razamben' ny any Madmana, sy Seva, razamben' ny any Makbena sady razamben' ny any Gibea; ary ny zanakavavin' i Kaleba dia Aksa. Mbola niteraka an' i Saafa rain' i Madmenà, sy Soe rain' i Makbenà sy rain' i Gabaà koa izy. Ary ny zanakavavin' i Kaleba dia Aksa. Elle enfanta Shaaph, père de Madmanna, et Sheva, père de Makbena et père de Gibéa. La fille de Caleb était Aksa.
1Tt / 1Tan 2:50 These were the sons of Caleb the son of Hur, the firstborn of Ephratah; Shobal the father of Kirjathjearim. Izao no zanakalahin' i Kaleba, zanak' i Hora, lahimatoan' i Efrata: Sobala, razamben' ny any Kiriata-Jearima, Izao no zanakalahin' i Kaleba. Zanakalahin' i Hora, lahimatoan' i Efratà: Sobala, rain' i Kariatiarima, Tels furent les descendants de Caleb. Fils de Hur, premier-né d'Éphrata : Shobal, père de Qiryat-Yéarim,
1Tt / 1Tan 2:51 Salma the father of Bethlehem, Hareph the father of Bethgader. Salma, razamben' ny any Betlehema, Harefa, razamben' ny any Beti-gadera. Salmà rain' i Betleema; Harifa rain' i Betagadera. Salma, père de Bethléem, Harèph, père de Bet-Gader.
1Tt / 1Tan 2:52 And Shobal the father of Kirjathjearim had sons; Haroeh, and half of the Manahethites. Ary Sobala, razamben' ny any Kiriata Zarima, nanan-janakalahy, dia Haroe sy Hatsi-hamenokota Ny zanakalahin' i Sobala, rain' i Kariatiarima dia: Haroe, Hatsi-Hamenobaota. Shobal, père de Qiryat-Yéarim, eut des fils : Haroé, soit la moitié des Manahatites,
1Tt / 1Tan 2:53 And the families of Kirjathjearim; the Ithrites, and the Puhites, and the Shumathites, and the Mishraites; of them came the Zareathites, and the Eshtaulites, ary ny fokon' i Kiriata-Jearima koa, dia ny Jitrita sy ny Potita sy ny Somatita ary ny Misraita; avy tamin' ireo no nihavian' ny Zoraita sy ny Estaolita. Ny fokon' i Kariatiarima dia: ny Jetreana, ny Afoteana, ny Semateana ary ny Masereana. Avy amin' izy ireo no nihavian' ny Sareana sy ny Estaoliana. et les clans de Qiryat-Yéarim, Yitrites, Putites, Shumatites et Misharaïtes. Les gens de Çoréa et d' Eshtaol en sont issus.
1Tt / 1Tan 2:54 The sons of Salma; Bethlehem, and the Netophathites, Ataroth, the house of Joab, and half of the Manahethites, the Zorites. Ny zanakalahin' i Salma dia Betlehema sy ny Netofatita sy Atrota-beti-joaba ary Hatsi-hamanatita sy ny Zoraita Zanakalahin' i Salmà: Betleema, sy ny Netofatiana, Atarota-Beta-Joaba, ny antsasaky ny Manaktiana, ny Sareana, Fils de Salma : Bethléem, les Netophatites, Atrot Bet-Yoab, la moitié des Manahatites, les Çoréatites,
1Tt / 1Tan 2:55 And the families of the scribes which dwelt at Jabez; the Tirathites, the Shimeathites, and Suchathites. These are the Kenites that came of Hemath, the father of the house of Rechab. ary ny fokon' ny mpanoratra izay nonina tany Jabeza, dia ny Tiratita sy ny Simeatita ary ny Sokatita. Ireo no Kenita avy tamin' i Hamata, rain' ny taranak' i Rekaba. mbamin' ny fokon' ny mpanoratra monina any Jabesa, dia ny Tiratiana, ny Skomatiana, ary ny Sokatiana. Ireo no Kineana avy amin' i Hamata, rain' ny fianakavian' i Rekaba. les clans Sophrites habitant Yabèç, les Tiréatites, les Shiméatites, les Sukatites. Ce sont les Qénites qui viennent de Hammat, père de la maison de Rékab.

<-
->