<-
->

2Tt / 2Tan 18:1 Now Jehoshaphat had riches and honour in abundance, and joined affinity with Ahab. Ary Josafata nanana harena sy voninahitra be; ary ny zananilahy dia nampanambadiny ny zanakavavin' i Ahaba. Nanan-karena amam-boninahitra be Josafata ary nanao fanambadiana izy nihavanany tamin' i Akaba. Josaphat eut donc beaucoup de richesses et d' honneur et il s' allia par mariage avec Achab.
2Tt / 2Tan 18:2 And after certain years he went down to Ahab to Samaria. And Ahab killed sheep and oxen for him in abundance, and for the people that he had with him, and persuaded him to go up with him to Ramothgilead. Koa nony ela dia nidina nankany amin' i Ahaba tany Samaria izy. Ary Ahaba namono ondry aman' osy sy omby betsaka ho azy sy ho an' ny olona nanaraka azy, dia nitaona azy hiakatra ho any Ramota-gileada. Nony afaka taona vitsivitsy, nidina nankany amin' i Akaba tany Samaria izy, ary Akaba namono ondry sy omby sesehena ho azy sy ny vahoaka nanaraka azy, sy nitaona azy hiakatra ho any Ramota any Galaada. Au bout de quelques années, il vint visiter Achab à Samarie. Achab immola quantité de moutons et de boeufs pour lui et sa suite afin de l' inciter à attaquer Ramot de Galaad.
2Tt / 2Tan 18:3 And Ahab king of Israel said unto Jehoshaphat king of Judah, Wilt thou go with me to Ramothgilead? And he answered him, I am as thou art, and my people as thy people; and we will be with thee in the war. Ary hoy Ahaba, mpanjakan' ny Isiraely, tamin' i Josafata, mpanjakan' ny Joda: Mba hiaraka amiko ho any Ramota-gileada va ianao? Dia hoy izy taminy: Eny fa tahaka ny tenanao ihany aho, ka ny oloko dia olonao; koa hiaraka aminao ho any an-tafika izahay. Izao no nolazain' i Akaba mpanjakan' Israely, tamin' i Josafata, mpanjakan' i Jodà: Mba hiaraka amiko ho any Ramota any Galaada va hianao? Ka hoy ny navalin' i Josafata taminy: Hihatra amiko ny hihatra aminao, ary hanjo ny vahoakako ny hanjo ny vahoakanao, ka hiaraka aminao hanafika azy izahay. Achab, roi d' Israël, dit à Josaphat, roi de Juda : " Viendras-tu avec moi à Ramot de Galaad ? " Il lui répondit : " Il en sera de la bataille pour moi comme pour toi, pour mes gens comme pour tes gens. "
2Tt / 2Tan 18:4 And Jehoshaphat said unto the king of Israel, Enquire, I pray thee, at the word of the Lord to day. Ary hoy Josafata tamin' ny mpanjakan' ny Isirady; Masìna ianao, anontanio aloha ny tenin' i Jehovah. Dia hoy Josafata tamin' ny mpanjakan' Israely: Miangavy anao aho hanontany izay tenin' ny Tompo ankehitriny. Cependant Josaphat dit au roi d' Israël : " Je te prie, consulte d' abord la parole de Yahvé. "
2Tt / 2Tan 18:5 Therefore the king of Israel gathered together of prophets four hundred men, and said unto them, Shall we go to Ramothgilead to battle, or shall I forbear? And they said, Go up; for God will deliver it into the king' s hand. Ary ny mpanjakan' ny Isiraely dia nanangona ny mpaminany efajato lahy ka nanao taminy hoe: Handeha hanafika an' i Ramota-gileada va isika, sa hijanona ihany aho ? Dia hoy ireo: Mandehana, fa hatolotr' Andriamanitra eo an-tananao izy, ry mpanjaka. Dia nantsoin' ny mpanjakan' Israely ny mpaminany efa-jato lahy, ka hoy izy taminy: Handeha hanafika any Ramota any Galaada va isika, sa tokony hijanona aho? Ary hoy ny navalin' ireo: Mandehana fa hatolotr' Andriamanitra eo an-tanan' ny mpanjaka izany. Le roi d' Israël rassembla les prophètes, au nombre de quatre cents, et leur demanda : " Devons-nous aller attaquer Ramot de Galaad, ou dois-je y renoncer ? " Ils répondirent : " Monte, Dieu la livrera aux mains du roi. "
2Tt / 2Tan 18:6 But Jehoshaphat said, Is there not here a prophet of the Lord besides, that we might enquire of him? Ary hoy kosa Josafata: Moa tsy misy mpaminanin' i Jehovah koa va eto mba hanontaniantsika? Fa hoy kosa Josafata: Tsy misy mpaminanin' ny Tompo intsony eto va, na dia iray aza azontsika anontaniana azy? Mais Josaphat dit : " N' y a-t-il donc ici aucun autre prophète de Yahvé, par qui nous puissions le consulter ? "
2Tt / 2Tan 18:7 And the king of Israel said unto Jehoshaphat, There is yet one man, by whom we may enquire of the Lord: but I hate him; for he never prophesied good unto me, but always evil: the same is Micaiah the son of Imla. And Jehoshaphat said, Let not the king say so. Dia hoy ny mpanjakan' ny Isiraely tamin' i Josafata: Mbola misy lehilahy iray ihany ahazoantsika manontany amin' i Jehovah, saingy halako izy, satria tsy mbola naminany soa ho ahy izy, fa loza ihany mandrakariva; Mitaia, zanak' i Jimla, no anarany. Dia hoy Josafata: Aza dia manao izany, ry mpanjaka. Ka hoy ny navalin' ny mpanjakan' Israely an' i Josafata: Mbola misy olona iray azontsika anontaniana an' ny Tompo, saingy halako izay, satria tsy mba maminany soa ho ahy, fa izao loza lava izao ihany, dia Mikea zanak' i Jemlà. Dia hoy Josafata: Aoka tsy hanao izany intsony ny mpanjaka. Le roi d' Israël répondit à Josaphat : " Il y a encore un homme par qui on peut consulter Yahvé, mais je le hais, car il ne prophétise jamais le bien à mon sujet, mais toujours du mal : c' est Michée, fils de Yimla. " Josaphat dit : " Que le roi ne parle pas ainsi! "
2Tt / 2Tan 18:8 And the king of Israel called for one of his officers, and said, Fetch quickly Micaiah the son of Imla. Ary ny mpanjakan' ny Isiraely niantso ny tandapa anankiray ka nanao taminy hoe: Alao faingana Mikaia, zanak' i Jimla. Izay ny mpanjakan' Israely vao niantso eonoka anankiray, ka nanao taminy hoe: Asaovy mankatý miaraka amin' izay Mikea zanak' i Jemlà. Le roi d' Israël appela un eunuque et dit : " Fais vite venir Michée, fils de Yimla. "
2Tt / 2Tan 18:9 And the king of Israel and Jehoshaphat king of Judah sat either of them on his throne, clothed in their robes, and they sat in a void place at the entering in of the gate of Samaria; and all the prophets prophesied before them. Ary ny mpanjakan' ny Isiraely sy Josafata, mpanjakan' ny Joda, samy nipetraka teo amin' ny seza fiandrianany avy teo amin' ny famoloana eo anoloan' ny vavahadin' i Samaria, sady samy efa niakanjo ny akanjony avy; ary ny mpaminany rehetra naminany teo anatrehany. Tamin' izay ny mpanjakan' Israely sy Josafata mpanjakan' i Jodà, dia samy nipetraka teo amin' ny seza fiandrianany nitondra ny akanjom-panjakany, nipetraka teo amin' ny fidiran' ny vavahadin' i Samaria; ary ny mpaminany rehetra, naminany teo anatrehany. Le roi d' Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis, chacun sur son trône, en grand costume; ils siégeaient sur l' aire devant la porte de Samarie et tous les prophètes se livraient à leurs transports devant eux.
2Tt / 2Tan 18:10 And Zedekiah the son of Chenaanah had made him horns of iron, and said, Thus saith the Lord, With these thou shalt push Syria until they be consumed. Ary Zedekia, zanak' i Kenana, dia nanao tandroby ka nanao hoe: Izao no lazain' i Jehovah: Ireto no hanotoanao ny Syriana mandra-paharingany. Sedesiasa zanak' i Kanaana, nanao tandrobý ho azy, ka nilaza hoe: Izao no lazain' ny Tompo: Hototoinao amin' ireto tandroka ireto ny Siriana, mandra-paharingany. Sédécias, fils de Kenaana, se fit des cornes de fer et dit : " Ainsi parle Yahvé. Avec cela tu encorneras les Araméens jusqu' au dernier. "
2Tt / 2Tan 18:11 And all the prophets prophesied so, saying, Go up to Ramothgilead, and prosper: for the Lord shall deliver it into the hand of the king. Ary ny mpaminany rehetra naminany toy izao koa hoe: Mandehana ho any Ramota-gileada, dia hambinina ianao; fa hotolotr' i Jehovah eo an-tananao izy, ry mpanjaka. Ny mpaminany rehetra koa samy naminany toy izany, ka nanao hoe: Miakara any Ramota any Galaada ka maharese, fa hatolotry ny Tompo eo an-tanan' ny mpanjaka izany. Et tous les prophètes faisaient la même prédiction, disant : " Monte à Ramot de Galaad! Tu réussiras, Yahvé la livrera aux mains du roi. "
2Tt / 2Tan 18:12 And the messenger that went to call Micaiah spake to him, saying, Behold, the words of the prophets declare good to the king with one assent; let thy word therefore, I pray thee, be like one of their' s, and speak thou good. Ary ilay iraka izay nandeha naka an' i Mikaia niteny taminy hoe: Indro. fa efa iray teny avokoa izao ny mpaminany, ka samy milaza soa ho an' ny mpanjaka: masìna ianao, aoka re ny teninao mba ho tahaka ny an' ny anankiray amin' ireo, ka mba mitenena soa koa. Ilay iraka lasa niantso an' i Mikea dia niteny taminy nanao hoe: Efa iray teny, milaza soa ho an' ny mpanjaka avokoa izao ny mpaminany, ka aoka ny teninao mba hifanaraka amin' ny azy isany, mba milazà soa koa. Le messager qui était allé chercher Michée lui dit : " Voici que les prophètes n' ont qu' une seule bouche pour parler en faveur du roi. Tâche de parler comme l' un d' eux et prédis le succès. "
2Tt / 2Tan 18:13 And Micaiah said, As the Lord liveth, even what my God saith, that will I speak. Dia hoy Mikaia: Raha velona koa Jehovah, izay lazain' Andriamanitro ihany no hambarako. Fa hoy ny navalin' i Mikea: Velona Iaveh! Izay hambaran' Andriamanitra no holazaiko. Mais Michée répondit : " Par Yahvé vivant! Ce que mon Dieu dira, c' est cela que j'énoncerai. "
2Tt / 2Tan 18:14 And when he was come to the king, the king said unto him, Micaiah, shall we go to Ramothgilead to battle, or shall I forbear? And he said, Go ye up, and prosper, and they shall be delivered into your hand. Dia nankany amin' ny mpanjaka izy. Ary hoy ny mpanjaka taminy: Ry Mikaia, handeha hanafika an' i Ramota-gileada va isika, sa hijanona ihany aho? Ary izy namaly azy hoe: Mandehana, dia hambinina ianareo, fa hatolotra eo an-tananareo izy. Nony mby teo amin' ny mpanjaka izy, dia hoy ny mpanjaka taminy: Ry Mikea, handeha hanafika an' i Ramota any Galaada va isika, sa tokony hijanona aho? Ary hoy ny navaliny: Miakara ka maharese, fa efa voatolotra eo an-tànanareo izy. Il arriva près du roi, et le roi lui demanda : " Michée, devons-nous aller combattre à Ramot de Galaad, ou dois-je y renoncer ? " Il répondit : " Montez! Vous réussirez, ses habitants seront livrés entre vos mains. "
2Tt / 2Tan 18:15 And the king said to him, How many times shall I adjure thee that thou say nothing but the truth to me in the name of the Lord? Ary hoy ny mpanjaka taminy: Impiry no hampianianako anao mba tsy hilaza na inona na inona amiko amin' ny anaran' i Jehovah afa-tsy izay marina ihany? Fa hoy ny mpanjaka taminy: Impiry no hiangaviako anao, mba tsy hilaza amiko afatsy izay marina, amin' ny anaran' ny Tompo hianao. Mais le roi lui dit : " Combien de fois me faudra-t-il t' adjurer de ne me dire que la vérité au nom de Yahvé ? "
2Tt / 2Tan 18:16 Then he said, I did see all Israel scattered upon the mountains, as sheep that have no shepherd: and the Lord said, These have no master; let them return therefore every man to his house in peace. Dia hoy Mikaia: Hitako fa indreny ny Isiraely rehetra niely teny an-tendrombohitra toy ny ondry tsy misy mpiandry, ary hoy Jehovah: Ireto efa tsy manan-tompo, ka aoka izy samy hody soa aman-tsara any an-tranony avy. Ka hoy ny navalin' i Mikea: Indro Israely rehetra, hitako miely eny an-tendrombohitra toy ny ondry tsy misy mpiandry, ka hoy Iaveh: Tsy manan-tompo ireo olona ireo, ka aoka samy hody soa aman-tsara any an-tranony avy. Alors il prononça : " J' ai vu tout Israël dispersé sur les montagnes comme un troupeau sans pasteur. Et Yahvé a dit : ils n' ont plus de maître, que chacun retourne en paix chez soi! "
2Tt / 2Tan 18:17 And the king of Israel said to Jehoshaphat, Did I not tell thee that he would not prophesy good unto me, but evil? Dia hoy ny mpanjakan' ny Isiraely tamin' ny Josafata: Tsy efa voalazako taminao va fa tsy mba mety maminany soa ho ahy izy, fa loza ihany? Dia hoy ny mpanjakan' Israely tamin' i Josafata: Tsy efa voalazako taminao va, fa tsy mba milaza soa ho ahy io, fa ny loza ihany! Le roi d' Israël dit alors à Josaphat : " Ne t' avais-je pas dit qu' il prophétisait pour moi non le bien mais le mal ? "
2Tt / 2Tan 18:18 Again he said, Therefore hear the word of the Lord; I saw the Lord sitting upon his throne, and all the host of heaven standing on his right hand and on his left. Ary hoy Mikaia: Henoy ary ny tenin' i Jehovah: Nahita an' i Jehovah nipetraka teo amin' ny seza fiandrianany aho, ary ireo maro be rehetra any an-danitra nitsangana teo amin' ny ankavanany sy teo amin' ny ankaviany. Hoy kosa Mikea: Henoy àry ny tenin' ny Tompo: Izaho efa nahita an' ny Tompo mipetraka amin' ny seza fiandrianany, ary ny tafiky ny lanitra rehetra dia eo an-kavanany sy eo an-kaviany. Michée reprit : " Écoutez plutôt la parole de Yahvé : J' ai vu Yahvé assis sur son trône; toute l' armée du ciel se tenait à sa droite et à sa gauche.
2Tt / 2Tan 18:19 And the Lord said, Who shall entice Ahab king of Israel, that he may go up and fall at Ramothgilead? And one spake saying after this manner, and another saying after that manner. Ary hoy Jehovah: Iza no hitaona an' i Ahaba, mpanjakan' ny Isiraely, handeha ho any Ramota-gileada ka ho lavo any? Ary ny anankiray niteny toy izao, ary ny anankiray kosa niteny toy izao. Ary hoy Iaveh: Iza no hanambaka an' i Akaba hiakarany any Ramota any Galaada sy ho faty any izy? Yahvé demanda : "Qui trompera Achab, le roi d' Israël, pour qu' il marche contre Ramot de Galaad et qu' il y succombe ?" Ils répondirent, celui-ci d' une manière et celui-là d' une autre.
2Tt / 2Tan 18:20 Then there came out a spirit, and stood before the Lord, and said, I will entice him. And the Lord said unto him, Wherewith? Dia nandroso ny fanahy ka nitsangana teo anatrehan' i Jehovah ary nanao hoe: Izaho no hitaona azy. Ary hoy Jehovah taminy: Amin' inona anefa? Dia namaly izy ireo, nefa ny iray toy izao, ny iray toy izao. Tamin' izany dia nisy fanahy anankiray nandroso nankeo anatrehan' ny Tompo nanao hoe: Izaho no hanambaka azy. Ka hoy Iaveh taminy: Hataonao ahoana? Alors l' Esprit s' avança et se tint devant Yahvé : "C' est moi, dit-il, qui le tromperai. " Yahvé lui demanda : "Comment ?"
2Tt / 2Tan 18:21 And he said, I will go out, and be a lying spirit in the mouth of all his prophets. And the Lord said, Thou shalt entice him, and thou shalt also prevail: go out, and do even so. Dia hoy izy: Hivoaka aho ka ho tonga fanahy mandainga ao am-bavan' ny mpaminaniny rehetra. Dia hoy indray Jehovah: Ho voataonanao ihany izy, ka hahatanteraka ianao; mivoaka ary, ka ataovy izany. Ary hoy ny navaliny: Hivoaka aho ka ho tonga fanahy mandainga eo am-bavan' ny mpaminany rehetra. Dia hoy Iaveh taminy: Hanambaka azy tokoa hianao ary ho efanao tokoa izany. Koa mivoaha ary, ataovy izany. Il répondit : "J' irai et je me ferai esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. " Yahvé dit : "Tu le tromperas, tu réussiras. Va et fais ainsi. "
2Tt / 2Tan 18:22 Now therefore, behold, the Lord hath put a lying spirit in the mouth of these thy prophets, and the Lord hath spoken evil against thee. Koa, indro, Jehovah efa nanisy fanahy mandainga ao am-bavan' ireto mpaminaninao ireto, ary Izy koa efa nilaza ny loza hanjo anao. Koa indro fa Iaveh nanisy fanahy mandainga eo am-bavan' ireo mpaminaninao izay eto ireo. Ary Iaveh efa nanonona loza hanjo anao. Voici donc que Yahvé a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là, mais Yahvé a prononcé contre toi le malheur. "
2Tt / 2Tan 18:23 Then Zedekiah the son of Chenaanah came near, and smote Micaiah upon the cheek, and said, Which way went the Spirit of the Lord from me to speak unto thee? Fa Zedekia, zanak' i Kenana, nanatona, dia namely ny takolak' i Mikaia sady nanao hoe: Taiza no lalana nialan' ny Fanahin' i Jehovah tamiko hiteny aminao? Nanatona kosa Sedesiasa zanak' i Kanaana, ka namely ny takolak' i Mikea nanao hoe: Taiza no làlana nialan' ny fanahin' ny Tompo tamiko, hiteny aminao? Alors Sédécias, fils de Kenaana, s' approcha et frappa Michée à la mâchoire, en disant : " Par quelle voie l' esprit de Yahvé m' a-t-il quitté pour te parler ? "
2Tt / 2Tan 18:24 And Micaiah said, Behold, thou shalt see on that day when thou shalt go into an inner chamber to hide thyself. Dia hoy Mitaia: Indro, ho hitanao izany amin' ny andro hidiranao ao amin' ny efi-trano anatiny hierenao. Dia namaly Mikea hoe: Ho hitanao izany amin' ny andro handehandehananao isan' efitrano hierenao. Michée repartit : " C' est ce que tu verras le jour où tu fuiras dans une chambre retirée pour te cacher. "
2Tt / 2Tan 18:25 Then the king of Israel said, Take ye Micaiah, and carry him back to Amon the governor of the city, and to Joash the king' s son; Dia hoy ny mpanjakan' ny Isiraely: Raiso Mikaia, ka ento miverina izy ho any amin' i Amona, komandin' ny tanana, sy ho any amin' i Joasy, zanaky ny mpanjaka, Ary hoy ny mpanjakan' Israely: Raiso Mikea ka ento any amin' i Amona, governoran' ny tanàna, sy Joasa zanaky ny mpanjaka, Le roi d' Israël ordonna : " Saisissez Michée, et remettez-le à Amon, gouverneur de la ville, et au fils du roi, Yoas.
2Tt / 2Tan 18:26 And say, Thus saith the king, Put this fellow in the prison, and feed him with bread of affliction and with water of affliction, until I return in peace. ka lazao hoe: Izao no lazain' ny mpanjaka: Ataovy ao an-trano-maizina ilehity, ka fahano mofom-pahoriana sy ranom-pahoriana izy mandra-pahatongako soa aman-tsara. lazao hoe: Izao no lazain' ny mpanjaka: Ataovy an-tranomaizina ity olona ity, ka mofom-pahoriana amam-dranom-pahoriana no amelomy azy, mandra-piveriko soa aman-tsara. Vous leur direz : "Ainsi parle le roi. Mettez cet homme en prison et nourrissez-le strictement de pain et d' eau jusqu'à ce que je revienne sain et sauf". "
2Tt / 2Tan 18:27 And Micaiah said, If thou certainly return in peace, then hath not the Lord spoken by me. And he said, Hearken, all ye people. Fa hoy Mikaia: Raha tahìny ho tafaverina soa aman-tsara ianao, dia tsy nampitenenin' i Jehovah aho tsy akory. Ary hoy koa izy: Samia mihaino izany, ry firenena rehetra. Ary hoy Mikea: Raha tafaverina soa aman-tsara hianao, dia tsy niteny tamin' ny alalako Iaveh. Sady nampiany hoe: Samia mihaino izany hianareo vahoaka rehetra. Michée dit : " Si tu reviens sain et sauf, c' est que Yahvé n' a pas parlé par ma bouche. "
2Tt / 2Tan 18:28 So the king of Israel and Jehoshaphat the king of Judah went up to Ramothgilead. Dia niatatra nankany Ramota-gileada ny mpanjakan' ny Isiraely sy Josafata, mpanjakan' ny Joda. Dia niakatra nankany Ramota any Galaada ny mpanjakan' Israely sy Josafata mpanjakan' i Jodà. Le roi d' Israël et Josaphat, roi de Juda, marchèrent contre Ramot de Galaad.
2Tt / 2Tan 18:29 And the king of Israel said unto Jehoshaphat, I will disguise myself, and I will go to the battle; but put thou on thy robes. So the king of Israel disguised himself; and they went to the battle. Ary hoy ny mpanjakan' ny Isiraely tamin' i Josafata: Hody olon-kafa aho ka hitsarapaka any anatin' ny ady, fa ianao kosa dia miakanjoa ny akanjonao ihany. Dia nody olon-kafa ny mpanjakan' ny Isiraely ka nitsarapata tany anatin' ny ady. Ary hoy ny mpanjakan' Israely tamin' i Josafata: Izaho hanao fitafiana hafa no mandroso amin' ny ady, fa hianao miakanjoa ny akanjonao ihany. Dia nanao fitafiana hafa ny mpanjakan' Israely, dia nandeha ho any amin' ny ady izy ireo. Le roi d' Israël dit à Josaphat : " Je me déguiserai pour marcher au combat, mais toi, revêts ton costume! " Le roi d' Israël se déguisa et il marchèrent au combat.
2Tt / 2Tan 18:30 Now the king of Syria had commanded the captains of the chariots that were with him, saying, Fight ye not with small or great, save only with the king of Israel. Fa ny mpanjakan' i Syria efa nandidy Ireo komandin' ny kalesiny nanao hoe: Aza miady na amin' ny kely na amin' ny lehibe, afa-tsy amin' ny mpanjakan' ny Isiraely ihany. Izao no didy efa nomen' ny mpanjakan' i Siria an' ireo komandin' ny an-kalesiny nataony hoe: Aza misy asianareo na ny kely na ny lehibe, afa-tsy ny mpanjakan' Israely ihany. Le roi d' Aram avait donné cet ordre à ses commandants de chars : " Vous n' attaquerez ni petit ni grand, mais seulement le roi d' Israël. "
2Tt / 2Tan 18:31 And it came to pass, when the captains of the chariots saw Jehoshaphat, that they said, It is the king of Israel. Therefore they compassed about him to fight: but Jehoshaphat cried out, and the Lord helped him; and God moved them to depart from him. Ary nony nahita an' i Josafata ireo komandin' ny kalesy, dia hoy izy: Iny mihitsy no mpanjakan' ny Isiraely. Dia nohodidininy hasiany izy, ka dia niantsoantso Josafata, ary Jehovah namonjy azy; eny, Andriamanitra nampiala ireo teo aminy; Nony nahita an' i Josafata ny komandin' ny an-kalesy, dia nanao hoe: Inty tokoa ny mpanjakan' Israely, sady nohodidininy hasiana izy. Niantso mafy Josafata dia novonjen' ny Tompo, ka nampanalavitin' Andriamanitra azy ny Siriana. Lorsque les commandants de chars virent Josaphat, ils dirent : " C' est le roi d' Israël ", et ils concentrèrent sur lui le combat; mais Josaphat poussa son cri de guerre, Yahvé lui vint en aide et Dieu les entraîna loin de lui.
2Tt / 2Tan 18:32 For it came to pass, that, when the captains of the chariots perceived that it was not the king of Israel, they turned back again from pursuing him. ary rehefa hitan' ireo komandin' ny kalesy fa tsy ny mpanjakan' ny Isiraely izy, dia niverina niala taminy ireo. Rahefa hitan' ny komandin' ny kalesy fa tsy ny mpanjakan' Israely io, dia nivily niala taminy izy. Lorsque les commandants de chars virent que ce n'était pas le roi d' Israël, ils s'éloignèrent de lui.
2Tt / 2Tan 18:33 And a certain man drew a bow at a venture, and smote the king of Israel between the joints of the harness: therefore he said to his chariot man, Turn thine hand, that thou mayest carry me out of the host; for I am wounded. Ary nisy lehilahy anankiray nandefa zana-tsipìka kitoatoa ka nahavoa ny mpanjakan' ny Isiraely teo anelenalen' ny fiarovan-tratrany sy ny eo ambaniny, ka dia hoy izy tamin' ny mpampandeha ny kalesiny: Ahodino, ka ento miala eto amin' ny mpiady aho, fa voa. Tamin' izay nisy lehilahy anankiray nandefa zana-tsipìka kitoatoa ka nahavoa ny mpanjakan' Israely teo anelanelan' ny fikatonan' ny akanjom-piadiana sy ny fiarovan-tratrany. Ka hoy ny mpanjaka tamin' ny mpampandeha ny kalesy: Ahodino, ka ento miala eto amin' ny tany iadiana aho, fa voa. Or un homme banda son arc sans savoir qui il visait et atteignit le roi d' Israël entre le corselet et les appliques de la cuirasse. Celui-ci dit au charrier : " Tourne bride et fais-moi sortir de la mêlée, car je me sens mal. "
2Tt / 2Tan 18:34 And the battle increased that day: howbeit the king of Israel stayed himself up in his chariot against the Syrians until the even: and about the time of the sun going down he died. Ary nihamafy ny ady tamin' izany andro izany; ary ny mpanjakan' ny Isiraely nihafy nitsangana teo amin' ny kalesiny tandrifin' ny Syriana mandra-paharivan' ny andro; fa nony efa hilentika ny masoandro, dia maty izy. Nihamafana ny ady tamin' izay andro izay, ary notohanana hitsangana manandrify ny Siriana teo ambony kalesiny ihany ny mpanjakan' Israely, mandra-paharivan' ny andro fa nony efa hilentika ny masoandro dia maty izy. Mais le combat se fit plus violent ce jour-là; le roi d' Israël, jusqu' au soir, resta debout sur son char en face des Araméens et, au coucher du soleil, il mourut.

<-
->