<-
->

Ezr / Esd 4:1 Now when the adversaries of Judah and Benjamin heard that the children of the captivity builded the temple unto the Lord God of Israel; Ary nony ren' ny fahavalon' ny Joda sy ny Benjamina fa ireo efa nody avy tamin' ny fahababoana dia efa manao tempoly ho an' i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, Nony ren' ny fahavalon' i Jodà sy Benjamina fa hoe manao tempoly ho an' ny Tompo Andriamanitr' Israely, ny zanaky ny fahababoana, Mais lorsque les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les exilés construisaient un sanctuaire à Yahvé, le Dieu d' Israël,
Ezr / Esd 4:2 Then they came to Zerubbabel, and to the chief of the fathers, and said unto them, Let us build with you: for we seek your God, as ye do; and we do sacrifice unto him since the days of Esarhaddon king of Assur, which brought us up hither. dia nanatona an' i Zerobabela sy ny lohan' ny fianakaviana izy ka nanao taminy hoe: Aoka mba hiara-manao aminareo izahay, fa mitady an' Andriamanitrareo tahaka anareo ihany koa izahay, ary ho Azy no namonoanay zavatra hatao fanatitra hatramin' ny andron' i Esara-hadona, mpanjakan' i Asyria, izay efa nampakatra anay ho atý. dia nanatona an' i Zorobabela sy ny loham-pianakaviana izy, ka nanao taminy hoe: Aoka mba hiara-manao aminareo izahay, fa manaja ny Andriamanitrareo tahaka anareo ihany, sady manatitra sorona ho azy hatramin' ny andron' i Asarhadona mpanjakan' i Asiria, izay nampiakatra anay ho aty. ils s' en vinrent trouver Zorobabel, Josué et les chefs de famille et leur dirent : "Nous voulons bâtir avec vous, car, comme vous, nous cherchons votre Dieu et lui sacrifions depuis le temps d' Asarhaddon, roi d' Assur, qui nous amena ici."
Ezr / Esd 4:3 But Zerubbabel, and Jeshua, and the rest of the chief of the fathers of Israel, said unto them, Ye have nothing to do with us to build an house unto our God; but we ourselves together will build unto the Lord God of Israel, as king Cyrus the king of Persia hath commanded us. Fa Zerobabela sy Jesoa mbamin' ny namany lohan' ny fianakaviana tamin' ny Isiraely namaly azy hoe: Tsy misy raharaha hikambananareo aminay amin' ny hanaovana trano ho an' Andriamanitray; fa izahay ihany no hanao trano ho an' i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, araka izay efa nandidian' itompokolahy Kyrosy, mpanjakan' i Persia, anay. Fa namaly azy kosa Zorobabela sy Josoe mbamin' ireo namany loham-pianakavian' Israely nanao hoe: Tsy mety raha izahay sy hianareo no miara-manao ny tranon' Andriamanitray, fa izahay ihany no hanao azy, ho an' ny Tompo Andriamanitr' Israely, araka ny voadidin' ny mpanjaka, dia Sirosa mpanjakan' i Persa. Zorobabel, Josué et les autres chefs de familles israélites leur répondirent : "Il ne convient point que nous bâtissions, vous et nous, un Temple à notre Dieu : C' est à nous seuls de bâtir pour Yahvé le Dieu d' Israël, comme nous l' a prescrit Cyrus, roi de Perse."
Ezr / Esd 4:4 Then the people of the land weakened the hands of the people of Judah, and troubled them in building, Ary ny tompon-tany nanao izay hampiraviravy tanana ny Jiosy sy nandevilevy azy mba tsy hanao ny trano Tamin' izay, ny tompon-tany dia nanao izay hampiraviravy tànana ny vahoakan' i Jodà, nampatahotahotra azy amin' ny asany. Alors le peuple du pays se mit à décourager les gens de Juda et à les effrayer pour qu' ils ne bâtissent plus;
Ezr / Esd 4:5 And hired counsellors against them, to frustrate their purpose, all the days of Cyrus king of Persia, even until the reign of Darius king of Persia. sady nanamby olona hanome hevitra hanohitra azy hahafoana ny heviny hatramin' ny andro nanjakan' i Kyrosy tany Persia ka hatramin' ny nanjakan' i Dariosy, mpanjakan' i Persia. Ary azony tambim-bola hamely azy aza ny mpanolo-tsaina sasany, mba tsy hahavanona ny asany. Ary izany dia naharitra nandritra ny andron' i Sirosa, mpanjakan' i Persa, ka hatramin' ny andro nanjakan' i Dariosa, mpanjakan' i Persa. on soudoya contre eux des conseillers pour faire échouer leur plan, pendant tout le temps de Cyrus, roi de Perse, jusqu' au règne de Darius, roi de Perse.
Ezr / Esd 4:6 And in the reign of Ahasuerus, in the beginning of his reign, wrote they unto him an accusation against the inhabitants of Judah and Jerusalem. Ary raha vao nanjaka Ahasoerosy, dia nanoratra ho any aminy ireo hanendrikendrika ny mponina tany Joda sy Jerosalema. Ary tamin' ny andro nanjakan' i Asoerosa, tamin' ny fiandohan' ny fanjakany, dia nanoratra taratasy fitoriana ny mponina tany Jodà sy Jerosalema izy ireo. Sous le règne de Xerxès, au début de son règne, ils rédigèrent une plainte contre les habitants de Juda et de Jérusalem.
Ezr / Esd 4:7 And in the days of Artaxerxes wrote Bishlam, Mithredath, Tabeel, and the rest of their companions, unto Artaxerxes king of Persia; and the writing of the letter was written in the Syrian tongue, and interpreted in the Syrian tongue. Ary tamin' ny andron' i Artaksersesy no nanoratan' i Bislama sy Mitredata sy Tabela mbamin' ny namany sisa ho any amin' i Artaksersesy, mpanjakan' i Persia; ary ny soratra tamin' ny taratasy dia nataony tarehin-tsoratra Syriana sady nataony teny Syriana koa. Ary tamin' ny andron' i Artakserksesa, Beselama, Mitridata, Tabeela, mbamin' ireo namany sisa, dia nanaratra ho any amin' i Artakserksesa mpanjakan' i Persa; tarehin-tsoratra arameana no nanoratany ny taratasy, ary nadikany ho fiteny arameana. Au temps d' Artaxerxès, Mithridate, Tabéel et leurs autres collègues écrivirent contre Jérusalem à Artaxerxès, roi de Perse. Le texte du document était d'écriture araméenne et de langue araméenne.
Ezr / Esd 4:8 Rehum the chancellor and Shimshai the scribe wrote a letter against Jerusalem to Artaxerxes the king in this sort: Rehoma mpanolo-tsaina sy Simsay mpanoratra dia nanoratra taratasy ho any amin' i Artaksersesy mpanjaka hanendrikendrika an' i Jerosalema toy izao: Rehoma governora sy Samsaì mpanoratra, nanoratra ho any amin' i Artakserksesa, nilaza ny amin' i Jerosalema, ka toy izao no teny ao amin' ny taratasy: Puis Rehum, gouverneur, et Shimshaï, secrétaire, écrivirent au roi Artaxerxès, contre Jérusalem, la lettre qui suit
Ezr / Esd 4:9 Then wrote Rehum the chancellor, and Shimshai the scribe, and the rest of their companions; the Dinaites, the Apharsathchites, the Tarpelites, the Apharsites, the Archevites, the Babylonians, the Susanchites, the Dehavites, and the Elamites, Rehoma mpanolo-tsaina sy Simsay mpanoratra ary ny namany sisa, dia ny Dinaita, ny Afarsatkita, ny Tarpelita, ny Afarsaita, ny Arkevita, ny Babyloniana, ny Sosanita, ny Dehavita sy ny Elamita, Rehoma gobernora, Samsaì mpanoratra, mbamin' ny namany sisa, ny avy any Dina, Afarsatàka, Terfala, Afarsà, Erkoà, Babilona, Sosa, Deha, Elama, Rehum, le gouverneur, Shimshaï, le secrétaire et leurs autres collègues; les juges et les légats, fonctionnaires perses; les gens d' Uruk, de Babylone et de Suse c' est-à-dire les Elamites
Ezr / Esd 4:10 And the rest of the nations whom the great and noble Asnapper brought over, and set in the cities of Samaria, and the rest that are on this side the river, and at such a time. mbamin' ny firenena sisa izay nentin' i Asnapara lehibe sady malaza ho babo, ka namponeniny tany an-tanàna Samaria sy tany amin' ny tany sasany etý an-dafin' ny ony etý... ary ny vahoaka sisa, izay nentin' i Asnafara, lehibe sady malaza, nafindrany sy namponeniny ao an-tanànan' i Samaria sy amin' ny tany sasany aty an-dafin' ny ony, etc. et les autres peuples que le grand et illustre Assurbanipal a déportés et établis dans les villes de Samarie et dans le reste de la Transeuphratène.
Ezr / Esd 4:11 This is the copy of the letter that they sent unto him, even unto Artaxerxes the king; Thy servants the men on this side the river, and at such a time. Izao no teny amin' ny taratasy nampitondrainy ho any amin' i Artaksersesy mpanjaka: Ny lehilahy mpanomponao etý an-dafin' ny ony etý ..... Izao no kopian' ny taratasy nampitondrainy an' i Artakserksesa mpanjaka: Ny mpanomponao, ny olona aty an-dafin' ny ony, etc. Voici la copie de la lettre qu' ils lui envoyèrent "Au roi Artaxerxès, tes serviteurs, les gens de Transeuphratène Maintenant donc
Ezr / Esd 4:12 Be it known unto the king, that the Jews which came up from thee to us are come unto Jerusalem, building the rebellious and the bad city, and have set up the walls thereof, and joined the foundations. Aoka ho fantatry ny mpanjaka fa ny Jiosy, izay niakatra avy tany aminao hankatý aminay, dia efa tonga any Jerosalema ka manamboatra ilay tanàna fikomiana sady ratsy, dia mahavita ny mandany izy izao ary manamboatra ny fanorenany koa. Aoka ho fantatry ny mpanjaka, fa ny Jody avy any aminao, nankaty aminay, dia tonga taty Jerosalema, ka nanamboatra ilay tanàna fikomiana sady ratsy ka efa manao ny mandany sy manamboatra ny fototra izy izao. le roi doit être informé que les Juifs, montés de chez toi vers nous, et venus à Jérusalem, sont en train de rebâtir la ville rebelle et perverse; ils commencent à restaurer les remparts et ils creusent les fondations.
Ezr / Esd 4:13 Be it known now unto the king, that, if this city be builded, and the walls set up again, then will they not pay toll, tribute, and custom, and so thou shalt endamage the revenue of the kings. Koa aoka ho fantatry ny mpanjaka fa raha hatao io tanàna io, ka hatsangana indray ny mandany, dia tsy hety handoa hetra, na haba, na sara, izy; ka dia hahatonga fatiantoka ho an' ny fanjakana izany any aoriana. Ary aoka ho fantatry ny mpanjaka, fa raha voamboatra io tanàna io, ka voatsangana ny mandany, dia tsy handoa hetra intsony izy ireo, na haba, na sara, ka dia faty antoka ho an' ny mpanjaka no ho vokatr' izany. Maintenant le roi doit être informé que si cette ville est rebâtie et les remparts restaurés, on ne paiera plus impôts, contributions ni droits de passage, et qu' en fin de compte mon roi sera lésé.
Ezr / Esd 4:14 Now because we have maintenance from the king' s palace, and it was not meet for us to see the king' s dishonour, therefore have we sent and certified the king; Koa satria mahazo ny fivelomanay avy amin' ny lapan' ny mpanjaka izahay, dia tsy mety raha odianay tsy hita ny fatiantoky ny fanjakana, ka dia efa naniraka hampahafantatra ny mpanjaka izany izahay, Noho izahay mihinana ny sira avy any an-dapa anefa, sady heverinay fa tsy mety raha tsiratsiraina eo imasonay ny mpanjaka, dia nandefa ny filazana izany amin' ny mpanjaka izahay. Maintenant, mangeant le sel du palais, il ne nous paraît pas décent de voir cet affront fait au roi; aussi envoyons-nous au roi ces informations
Ezr / Esd 4:15 That search may be made in the book of the records of thy fathers: so shalt thou find in the book of the records, and know that this city is a rebellious city, and hurtful unto kings and provinces, and that they have moved sedition within the same of old time: for which cause was this city destroyed. mba hizahana ny boky tantaran' ny razanao; dia ho hitanao eo amin' ny boky tantara, ka ho fantatrao fa tanàna fikomiana io tanàna io ka naha-fatiantoka ny mpanjaka sy ny tany maro, sady efa nisy fikomiana niseho tao hatrizay ela izay; koa izany no nandravana io tanàna io. Aoka hokarohina ao amin' ny boky tantaran-drazanao, fa ho hitanao ao amin' ny bokin' ny tantara, ary ho fantatrao, fa tanàna fikomiana sy efa namohehatra ny mpanjaka sy faritany maro io tanàna io, sady efa fitrangam-pikomiana hatry ny andro taloha. Ary izany ihany no nandravana io tanàna io. pour qu' on fasse des recherches dans les Mémoriaux de tes pères : dans ces Mémoriaux, tu trouveras et constateras que cette ville est une ville rebelle, néfaste aux rois et aux provinces, et qu' on y a fomenté des séditions depuis les temps anciens. C' est pourquoi cette ville fut détruite.
Ezr / Esd 4:16 We certify the king that, if this city be builded again, and the walls thereof set up, by this means thou shalt have no portion on this side the river. Ary mampahafantatra ny mpanjaka izahay fa raha hamboarina io tanàna io, ka vita ny mandany, dia tsy hanana fanjakana amin' ny etý an-dafin' ny ony etý intsony ianao. Ka nampahalala ny mpanjaka izahay, fa raha voavoatra indray io tanàna io, ka voatsangana ny mandany, dia tsy hanana na inona na inona aty an-dafin' ny ony intsony hianao, amin' izany. Nous informons le roi que si cette ville est rebâtie et ses remparts relevés, tu n' auras bientôt plus de territoires en Transeuphratène!"
Ezr / Esd 4:17 Then sent the king an answer unto Rehum the chancellor, and to Shimshai the scribe, and to the rest of their companions that dwell in Samaria, and unto the rest beyond the river, Peace, and at such a time. Dia nampitondrain' ny mpanjaka ny valiny ho any amin-dRehoma mpanolo-tsaina sy Simsay mpanoratra mbamin' ny namany sisa izay nonina tany Samaria sy tany amin' ny tanàna sasany an-dafin' ny ony, nanao hoe: Fiadanana ..... Izao no valy nalefan' ny mpanjaka ho an-dRehoma governora, Samsaì mpanoratra, mbamin' ny namany sisa, monina ao Samaria sy amin' ny tanàna hafa any an-dafin' ny ony: Arahaba, etc. Le roi envoya cette réponse "A Rehum, gouverneur, à Shimshaï, secrétaire, et à leurs autres collègues, résidant à Samarie et ailleurs, en Transeuphratène, paix! Maintenant donc
Ezr / Esd 4:18 The letter which ye sent unto us hath been plainly read before me. Ny taratasy izay nampitondrainareo ho atý aminay dia efa voavaky tsara teo anatrehako; Efa voavaky mazava teo anatrehako ny taratasy nampitondrainareo. le document que vous nous avez envoyé a été, devant moi, lu dans sa traduction.
Ezr / Esd 4:19 And I commanded, and search hath been made, and it is found that this city of old time hath made insurrection against kings, and that rebellion and sedition have been made therein. ary izaho nandidy, ka nasaiko nizahana, dia hita fa nanandra-tena nikomy tamin' ny mpanjaka maro hatrizay ela izay tokoa io tanàna io, ka nisy fikomiana sy fihodinana niseho teo. Ary efa nanome didy aho, ka dia efa nokarohina, ary hita fa efa nikomy tamin' ny mpanjaka maro hatrizay ela izay tokoa io tanàna io, sady efa nitrangam-pikomiana amam-piodinana. Sur mon ordre, on a fait des recherches et l' on a trouvé que cette ville s' est soulevée contre les rois depuis les temps anciens et que des révoltes et des séditions s' y produisirent.
Ezr / Esd 4:20 There have been mighty kings also over Jerusalem, which have ruled over all countries beyond the river; and toll, tribute, and custom, was paid unto them. Ary efa nisy mpanjaka mahery izay nanjaka tany Jerosalema nanapaka ny tany rehetra any an-dafin' ny ony ka nandoavana hetra sy haba ary sara. Efa nisy mpanjaka mahery tany Jerosalema, nanapaka ny tany rehetra any an-dafin' ny ony, sady nandoavana hetra, haba, sara. Des rois puissants ont régné à Jérusalem, qui dominèrent toute la Transeuphratène : on leur payait impôt, contributions et droits de passage.
Ezr / Esd 4:21 Give ye now commandment to cause these men to cease, and that this city be not builded, until another commandment shall be given from me. Koa dia manaova didy hampitsahatra ireo olona ireo, mba tsy hamboarina io tanàna io, raha tsy mahazo teny avy atý amiko. Noho izany, didio hatsahatra ny asan' ireo olona ireo, fa tsy haorina indray io tanàna io, raha tsy efa nahazo teny avy aty amiko ny amin' izany. Donnez donc l' ordre qu' on interrompe l' entreprise de ces hommes : cette ville ne doit pas être rebâtie tant que je n' aurai rien décidé.
Ezr / Esd 4:22 Take heed now that ye fail not to do this: why should damage grow to the hurt of the kings? Ary tandremo tsara, fandrao misy tsy vitanareo izany; fa nahoana no havela handroso ny ratsy ka hahatonga fatiantoka ho an' ny fanjakana? Tandremo fandrao manao tsirambina amin' izany hianareo, ka mandroso ny ratsy hahafaty antoka ny mpanjaka. Gardez-vous d' agir avec négligence en cette affaire, de peur que le mal n' empire au préjudice des rois."
Ezr / Esd 4:23 Now when the copy of king Artaxerxes' letter was read before Rehum, and Shimshai the scribe, and their companions, they went up in haste to Jerusalem unto the Jews, and made them to cease by force and power. Ary rehefa voavaky teo anatrehan-dRehoma mpanolo-tsaina sy Simsay mpanoratra mbamin' ny namany ny taratasin' i Artaksersesy mpanjaka, dia niakatra faingana ho any Jerosalema ho any amin' ny Jiosy izy ka nampitsahatra azy an-keriny. Vantany vao voavaky teo anatrehan-dRehoma, Samsaì mpanoratra, ary ireo namany, ny kopian' ny taratasin' i Artakserksesa mpanjaka, dia nankany amin' ny Jody tany Jerosalema faingana izy, ka nasainy natsahatra an-keriny sy an-ditra ny asa. Dès que la copie du document du roi Artaxerxès eut été lue devant Rehum, le gouverneur, Shimshaï, le secrétaire, et leurs collègues, ils partirent en toute hâte pour Jérusalem chez les Juifs et, par la force des armes, arrêtèrent leurs travaux.
Ezr / Esd 4:24 Then ceased the work of the house of God which is at Jerusalem. So it ceased unto the second year of the reign of Darius king of Persia. Dia natsahatra tsy natao ny tranon' Andriamanitra, izay tany Jerosalema; ary mbola nitsahatra ihany izany hatramin' ny taona faharoa nanjakan' i Dariosy, mpanjakan' i Persia. Ka dia natsahatra ny asa amin' ny tranon' Andriamanitra tao Jerosalema; ary naato teo izy, hatramin' ny taona faharoa nanjakan' i Dariosa mpanjakan' i Persa. C' est ainsi qu' avaient été arrêtés les travaux pour le Temple de Dieu à Jérusalem : ils demeurèrent interrompus jusqu'à la deuxième année du règne de Darius, roi de Perse.

<-
->