<-
->

Ezr / Esd 2:1 Now these are the children of the province that went up out of the captivity, of those which had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away unto Babylon, and came again unto Jerusalem and Judah, every one unto his city; Ary izao no olona amin' izany tany izany izay niakatra avy amin' ny fahababoana, izay nobaboin' i Nebokadnezara, mpanjakan' i Babylona, ka nentiny ho any Babylona, ary niverina ho any Jerosalema sy Joda, samy ho any an-tanànany avy, Ireto ny olona ambanivohitra niverina avy amin' izay nanaovana sesi-tany azy, dia izay nentin' i Nabokodonozora, mpanjakan' i Babilona ho any Babilona, ka niverina ho any Jerosalema sy Jodà, samy ho any an-tanànany avy; Voici les gens de la province qui revinrent de la captivité et de l' exil, ceux que Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait déportés à Babylone; ils retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville.
Ezr / Esd 2:2 Which came with Zerubbabel: Jeshua, Nehemiah, Seraiah, Reelaiah, Mordecai, Bilshan, Mizpar, Bigvai, Rehum, Baanah. The number of the men of the people of Israel: dia ny olona izay niaraka tamin' i Zerobabela sy Jesoa sy Nehemia sy Seraia sy Relaia sy Mordekay sy Bilsana sy Mispara sy Bigvay sy Rehoma ary Bana. Ary ny isan' ny lehilahy tamin' ny Isiraely dia izao: dia niverina niaraka tamin' i Zorobabela, Josoe, Nehemia, Saraiasa, Rahelaiasa, Mardokea, Belsana, Mesfara, Begoai, Rehoma, Baana. Izao no isan' ny ankapobem-bahoaka tamin' Israely: Ils arrivèrent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Seraya, Réélaya, Nahamani, Mordokaï, Bilshân, Mispar, Bigvaï, Rehum, Baana. Liste des hommes du peuple d' Israël
Ezr / Esd 2:3 The children of Parosh, two thousand an hundred seventy and two. Ny taranak' i Parosy dia roa amby fito-polo amby zato sy roa arivo; Roa amby fitopolo amby zato sy roa arivo, ny taranak' i Farosa; les fils de Paréosh : 2.172;
Ezr / Esd 2:4 The children of Shephatiah, three hundred seventy and two. ny taranak' i Sefatia dia roa amby fito-polo amby telon-jato; rao amby fitopolo sy telon-jato ny taranak' i Safatiasa; les fils de Shephatya : 372;
Ezr / Esd 2:5 The children of Arah, seven hundred seventy and five. ny taranak' i Ara dia dimy amby fito-polo amby fiton-jato; dimy amby fitopolo sy fiton-jato ny taranak' i Area; les fils d' Arah : 775;
Ezr / Esd 2:6 The children of Pahathmoab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand eight hundred and twelve. ny taranak' i Pahatamoaba, avy tamin' ny zanak' i Jesoa sy Joaba, dia roa ambin' ny folo amby valon-jato sy roa arivo; roa ambin' ny folo sy valon-jato sy roa arivo ny taranak' i Fahata-Moaba, avy amin' ny zanak' i Josoe sy Joaba; les fils de Pahat-Moab, c' est-à-dire les fils de Josué et de Yoab : 2.812;
Ezr / Esd 2:7 The children of Elam, a thousand two hundred fifty and four. ny taranak' i Eliama dia efatra amby dimam-polo amby roan-jato sy arivo; efatra amby dimampolo sy roan-jato amby arivo ny taranak' i Elama; les fils de Elam : 1.254;
Ezr / Esd 2:8 The children of Zattu, nine hundred forty and five. ny taranak' i Zato dia dimy amby efa-polo amby sivin-jato; dimy amby efapolo sy sivin-jato ny taranak' i Zetoà; les fils de Zattu : 945;
Ezr / Esd 2:9 The children of Zaccai, seven hundred and threescore. ny taranak' i Zakay dia enim-polo amby fiton-jato; enimpolo sy fiton-jato ny taranak' i Zakai; les fils de Zakkaï : 760;
Ezr / Esd 2:10 The children of Bani, six hundred forty and two. ny taranak' i Bany dia roa amby efa-polo amby enin-jato; roa amby efapolo sy enin-jato ny taranak' i Banì; les fils de Bani : 642;
Ezr / Esd 2:11 The children of Bebai, six hundred twenty and three. ny taranak' i Bebay dia telo amby roa-polo amby enin-jato; telo amby roapolo sy enin-jato ny taranak' i Belaì; les fils de Bébaï : 623;
Ezr / Esd 2:12 The children of Azgad, a thousand two hundred twenty and two. ny taranak' i Azgada dia roa amby roa-polo amby roan-jato sy arivo; roa amby roapolo sy roan-jato sy arivo ny taranak' i Azagada; les fils de Azgad : 1.222;
Ezr / Esd 2:13 The children of Adonikam, six hundred sixty and six. ny taranak' i Adonikama dia enina amby enim-polo amby enin-jato; enina amby enimpolo sy enin-jato ny taranak' i Adonikama; les fils d' Adoniqam : 666;
Ezr / Esd 2:14 The children of Bigvai, two thousand fifty and six. ny taranak' i Bigvay dia enina amby dimam-polo sy roa arivo; enina amby dimampolo sy roa arivo ny taranak' i Begoaì; les fils de Bigvaï : 2.056;
Ezr / Esd 2:15 The children of Adin, four hundred fifty and four. ny taranak' i Adina dia efatra amby dimam-polo amby efa-jato; efatra amby dimampolo sy efa-jato ny taranak' i Adìna; les fils de Adîn : 454;
Ezr / Esd 2:16 The children of Ater of Hezekiah, ninety and eight. ny taranak' i Atera, avy tamin' i Hezekia, dia valo amby sivi-folo; valo amby sivifolo ny taranak' i Atera, avy amin' ny terak' i Ezekiasa; les fils d' Ater, c' est-à-dire de Yehizqiyya : 98;
Ezr / Esd 2:17 The children of Bezai, three hundred twenty and three. ny taranak' i Bezay dia telo amby roa-polo amby telon-jato; telo amby roapolo sy telon-jato ny taranak' i Besaì; les fils de Béçaï : 323;
Ezr / Esd 2:18 The children of Jorah, an hundred and twelve. ny taranak' i Jora dia roa ambin' ny folo amby zato; roa ambin' ny folo amby zato ny taranak' i Jorà; les fils de Yora : 112;
Ezr / Esd 2:19 The children of Hashum, two hundred twenty and three. ny taranak' i Hasoma dia telo amby roa-polo amby roan-jato; telo amby roapolo sy roan-jato ny taranak' i Hasoma; les fils de Hashum : 223;
Ezr / Esd 2:20 The children of Gibbar, ninety and five. ny zanak' i Gibara dia dimy amby sivi-folo; dimy amby sivy folo ny taranak' i Gebara; les fils de Gibbar : 95;
Ezr / Esd 2:21 The children of Bethlehem, an hundred twenty and three. ny zanak' i Betlehema dia telo amby roa-polo amby zato; telo amby roapolo amby zato ny taranak' i Betleema; les fils de Bethléem : 123;
Ezr / Esd 2:22 The men of Netophah, fifty and six. ny mponina tany Netofa dia enina amby dimam-polo; enina amby dimampolo ny mponina tao Netofà; les hommes de Netopha : 56;
Ezr / Esd 2:23 The men of Anathoth, an hundred twenty and eight. ny mponina tany Anatota dia valo amby roa-polo amby zato; valo amby roapolo amby zato, ny mponina tao Anatota; les hommes d' Anatot : 128;
Ezr / Esd 2:24 The children of Azmaveth, forty and two. ny zanak' i Azmaveta dia roa amby efa-polo; roa amby efapolo ny taranak' i Azmaveta; les fils de Azmavèt : 42;
Ezr / Esd 2:25 The children of Kirjatharim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred and forty and three. ny zanak' i Kiriat-arima sy Kefira ary Berota dia telo amby efa-polo amby fiton-jato; telo amby efapolo sy fiton-jato ny zanak' i Kariatiarima sy Kefirà ary Berota; les fils de Qiryat-Yéarim, Kephira et Béérot : 743;
Ezr / Esd 2:26 The children of Ramah and Gaba, six hundred twenty and one. ny zanak' i Rama sy Gaba dia iraika amby roa-polo amby enin-jato; iraika amby roapolo sy enin-jato ny zanak' i Ramà sy Gabaà; les fils de Rama et Géba : 621;
Ezr / Esd 2:27 The men of Michmas, an hundred twenty and two. ny mponina tany Mikmasy dia roa amby roa-polo amby zato; roa amby roapolo amby zato ny mponina tao Makmasa; les hommes de Mikmas : 122;
Ezr / Esd 2:28 The men of Bethel and Ai, two hundred twenty and three. ny mponina tany Betela sy Ay dia telo amby roa-polo amby roan-jato; telo amby roapolo sy roan-jato ny mponina tao Betela sy Haì; les hommes de Béthel et de Aï : 223;
Ezr / Esd 2:29 The children of Nebo, fifty and two. ny zanak' i Nebo dia roa amby dimam-polo; roa amby dimampolo ny taranak' i Nebao; les fils de Nebo : 52;
Ezr / Esd 2:30 The children of Magbish, an hundred fifty and six. ny taranak i Magbisy dia enina amby dimam-polo amby zato; enina amby dimampolo amby zato ny taranak' i Megbisa; les fils de Magbish : 156;
Ezr / Esd 2:31 The children of the other Elam, a thousand two hundred fifty and four. ny zanak' ilay Elama anankiray dia efatra amby dimam-polo amby roan-jato sy arivo; efatra amby dimampolo sy roan-jato sy arivo ny taranak' ilay Elama anankiray; les fils d' un autre Elam : 1.254;
Ezr / Esd 2:32 The children of Harim, three hundred and twenty. ny taranak' i Harima dia roa-polo amby telon-jato; roapolo sy telon-jato ny taranak' i Harima; les fils de Harim : 320;
Ezr / Esd 2:33 The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and five. ny zanak' i Loda sy Hadida ary Ono dia dimy amby roa-polo amby fiton-jato; dimy amby roapolo sy fiton-jato, ny taranak' i Loda sy Hadida ary Honao; les fils de Lod, Hadid et Ono : 725;
Ezr / Esd 2:34 The children of Jericho, three hundred forty and five. ny zanak' i Jeriko dia dimy amby efa-polo amby telon-jato; dimy amby efapolo sy telon-jato ny taranak' i Jerikao; les fils de Jéricho : 345;
Ezr / Esd 2:35 The children of Senaah, three thousand and six hundred and thirty. ny zanak' i Sena dia telo-polo amby enin-jato sy telo arivo. telopolo sy enin-jato sy telo arivo ny taranak' i Senaà. les fils de Senaa : 3.630.
Ezr / Esd 2:36 The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy and three. Ary ny mpisorona koa dia izao: Ny taranak' i Jedaia, avy tamin' ny mpianakavin' i Jesoa, dia telo amby fito-polo amby sivin-jato; Mpisorona: Telo amby fitopolo amby sivin-jato ny taranak' Isaiasa tamin' ny fianakavian' i Josoe; Les prêtres : les fils de Yedaya, c' est-à-dire la maison de Josué : 973;
Ezr / Esd 2:37 The children of Immer, a thousand fifty and two. ny taranak' Imera dia roa amby dimam-polo sy arivo; roa amby dimampolo sy arivo ny taranak' i Emera; les fils d' Immer : 1.052;
Ezr / Esd 2:38 The children of Pashur, a thousand two hundred forty and seven. ny taranak' i Pasora dia fito amby efa-polo amby roan-jato sy arivo; fito amby efapolo sy roan-jato amby arivo ny taranak' i Fasara; les fils de Pashehur : 1.247;
Ezr / Esd 2:39 The children of Harim, a thousand and seventeen. ny taranak' i Harima dia fito ambin' ny folo sy arivo. fito ambin' ny folo sy arivo ny taranak' i Harima. les fils de Harim : 1.017.
Ezr / Esd 2:40 The Levites: the children of Jeshua and Kadmiel, of the children of Hodaviah, seventy and four. Ary ny Levita koa dia izao: Ny taranak' i Jesoa sy Kadmiela, avy tamin' ny taranak' i Hodavia, dia efatra amby fito-polo. Levita: efatra amby fitopolo ny taranak' i Josoe sy Kedmiela, avy amin' ny taranak' i Odoiasa. Les lévites : les fils de Josué, et Qadmiel, des fils de Hodavya : 74.
Ezr / Esd 2:41 The singers: the children of Asaph, an hundred twenty and eight. Ary ny mpihira koa dia izao; Ny taranak' i Asafa dia valo amby roa-polo amby zato. Mpihira: valo amby roapolo amby zato ny taranak' i Asafa. Les chantres : les fils d' Asaph : 128.
Ezr / Esd 2:42 The children of the porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, in all an hundred thirty and nine. Ary ny taranaky ny mpiandry varavarana koa dia izao: Ny taranak' i Saloma, ny taranak' i Atera, ny taranak' i Talmona, ny taranak' i Akoba, ny taranak' i Hatita, ny taranak' i Sobay, dia sivy amby telo-polo amby zato izy rehetra. Taranaky ny mpiandry varavarana: sivy amby telopolo amby zato no tontalin' ny taranak' i Seloma, ny taranak' i Atera, ny taranak' i Telmona, ny taranak' i Akoba, ny taranak' i Hatita, ny taranak' i Sobaì. Les fils des portiers : les fils de Shallum, les fils d' Ater, les fils de Talmôn, les fils de Aqqub, les fils de Hatita, les fils de Shobaï : en tout 139.
Ezr / Esd 2:43 The Nethinims: the children of Ziha, the children of Hasupha, the children of Tabbaoth, Ary ny Netinima koa dia izao: Ny taranak' i Ziha, ny taranak' i Hasofa, ny taranak' i Tabaota, Natieana: ny taranak' i Sihà, ny taranak' i Hasofà, ny taranak' i Tabaota, Les "donnés" : les fils de Ciha, les fils de Hasupha, les fils de Tabbaot,
Ezr / Esd 2:44 The children of Keros, the children of Siaha, the children of Padon, ny taranak' i Kerosa, ny taranak' i Siaha, ny taranak' i Padona, ny taranak' i Kerosa, ny taranak' i Siaà, ny taranak' i Fadona, les fils de Qéros, les fils de Sia, les fils de Padôn,
Ezr / Esd 2:45 The children of Lebanah, the children of Hagabah, the children of Akkub, ny taranak' i Lebana, ny taranak' i Hagabaha, ny taranak' i Akoba, ny taranak' i Lebanà, ny taranak' i Hagabà, les fils de Lebana, les fils de Hagaba, les fils de Aqqub,
Ezr / Esd 2:46 The children of Hagab, the children of Shalmai, the children of Hanan, ny taranak' i Hagaba, ny taranak' i Salmay, ny taranak' i Hanana, ny taranak' i Akoba, ny taranak' i Hagaba, ny taranak' i Selmaì, les fils de Hagab, les fils de Shamlaï, les fils de Hanân,
Ezr / Esd 2:47 The children of Giddel, the children of Gahar, the children of Reaiah, ny taranak' i Gidela, ny taranak' i Gahara, ny taranak' i Reaia, ny taranak' i Hanàna, ny taranak' i Gadela, ny taranak' i Gahera, ny taranak' i Raaià, les fils de Giddel, les fils de Gahar, les fils de Reaya,
Ezr / Esd 2:48 The children of Rezin, the children of Nekoda, the children of Gazzam, ny taranak' i Rezina, ny taranak' i Nekoda, ny taranak' i Gazama, ny taranak' i Rasina, ny taranak' i Nekodà, ny taranak' i Gazama, les fils de Reçîn, les fils de Neqoda, les fils de Gazzam,
Ezr / Esd 2:49 The children of Uzza, the children of Paseah, the children of Besai, ny taranak' i Oza, ny taranak' i Pasea, ny taranak' i Besay, ny taranak' i Azà, ny taranak' i Faseà, ny taranak' i Besea, les fils de Uzza, les fils de Paséah, les fils de Bésaï,
Ezr / Esd 2:50 The children of Asnah, the children of Mehunim, the children of Nephusim, ny taranak' i Asna, ny taranaky ny Meonita, ny taranaky ny Nefisita, ny taranak' i Azenà, ny taranak' i Monima, ny taranak' i Nefosima, les fils d' Asna, les fils des Méûnites, les fils des Nephusites,
Ezr / Esd 2:51 The children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur, ny taranak' i Bakboka, ny taranak' i Hakofa, ny taranak' i Harora, ny taranak' i Bakboka, ny taranak' i Hakofà, les fils de Baqbuq, les fils de Haqupha, les fils de Harhur,
Ezr / Esd 2:52 The children of Bazluth, the children of Mehida, the children of Harsha, ny taranak' i Bazlota, ny taranak' i Mehida, ny taranak' i Harsa, ny taranak' i Harhora, ny taranak' i Beslota, ny taranak' i Mahidà, ny taranak' i Harsà, les fils de Baçlut, les fils de Mehida, les fils de Harsha,
Ezr / Esd 2:53 The children of Barkos, the children of Sisera, the children of Thamah, ny taranak' i Barkosa, ny taranak' i Sisera, ny taranak' i Tema, ny taranak' i Berkosa, ny taranak' i Sisarà, ny taranak' i Temà, les fils de Barqos, les fils de Sisra, les fils de Témah,
Ezr / Esd 2:54 The children of Neziah, the children of Hatipha. ny taranak' i Nezia, ny taranak' i Hatifa. ny taranak' i Nasià, ny taranak' i Hatifà. les fils de Neçiah, les fils de Hatipha.
Ezr / Esd 2:55 The children of Solomon' s servants: the children of Sotai, the children of Sophereth, the children of Peruda, Ary ny taranaky ny mpanompon' i Solomona koa dia izao: Ny taranak' i Sotahy, ny taranak' i Sofereta, ny taranak' i Peroda, Taranaky ny mpanompon' i Salomona: ny taranak' i Sotaì, ny taranak' i Sofereta, ny taranak' i Farodà, Les fils des esclaves de Salomon : les fils de Sotaï, les fils de Has-Sophérèt, les fils de Peruda,
Ezr / Esd 2:56 The children of Jaalah, the children of Darkon, the children of Giddel, ny taranak' i Jala, ny taranak' i Darkona, ny taranak' i Gidela, ny taranak' i Jalà, ny taranak' i Derkona, ny taranak' i Gedela; les fils de Yaala, les fils de Darqôn, les fils de Giddel,
Ezr / Esd 2:57 The children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth of Zebaim, the children of Ami. ny taranak' i Sefatia, ny taranak' i Hatila, ny taranak' i Pokereta-hazebaima, ny taranak' i Amy. ny taranak' i Safatià, ny taranak' i Hatila, ny taranak' i Fokoreta-Asebaima, ny taranak' i Ami. les fils de Shephatya, les fils de Hattil, les fils de Pokérèt-ha-Cebayim, les fils de Ami.
Ezr / Esd 2:58 All the Nethinims, and the children of Solomon' s servants, were three hundred ninety and two. Ny Netinima rehetra sy ny taranaky ny mpanompon' i Solomona dia roa amby sivi-folo amby telon-jato. Roa amby sivifolo sy telon-jato no tontalin' ny Natieana sy ny mpanompon' i Salomona. Total des "donnés" et des fils des esclaves de Salomon : 392.
Ezr / Esd 2:59 And these were they which went up from Telmelah, Telharsa, Cherub, Addan, and Immer: but they could not shew their father' s house, and their seed, whether they were of Israel: Ary izao no niakatra avy tany Tela-mela sy Tela-harsa sy Keroba sy Adana ary Imera (fa tsy nahalaza ny fianakaviany sy ny firazanany izy, na avy tamin' ny Isiraely, na tsia): Izao no nandeha avy tany Tel-Melà, Tel-Harsà, Keroba, Adona, Emera, ka tsy nahalaza ny fianakavian-drainy amam-pirazanany, hanamarina ny maha-Israely azy: Quant aux suivants, qui venaient de Tel-Mélah, Tel-Harsha, Kerub, Addân et Immer, ils ne purent faire connaître si leur famille et leur race étaient d' origine israélite
Ezr / Esd 2:60 The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred fifty and two. ny taranak' i Delaia, ny taranak' i Tobia, ny taranak' i Nekoda, dia roa amby dimam-polo amby enin-jato. ny taranak' i Dalaiasa, ny taranak' i Tobia, ny taranak' i Nekodà: roa amby dimampolo sy enin-jato. les fils de Delaya, les fils de Tobiyya, les fils de Neqoda 652.
Ezr / Esd 2:61 And of the children of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, the children of Barzillai; which took a wife of the daughters of Barzillai the Gileadite, and was called after their name: Ary ny avy tamin' ny taranaky ny mpisorona dia izao: Ny taranak' i Habaia, ny taranak' i Hakoza, ny taranak' i Barzilay; nampaka-bady avy tamin' ny zanakavavin' i Barzilay Gileadita io, ka dia notononina araka ny anarany. Ary ny tamin' ny taranaky ny mpisorona: dia ny taranak' i Hobià, ny taranak' i Akosa, ny taranak' i Berzelaì, izay naka vady tamin' ny zanakavavin' i Berzelaì, Galaadita, ka dia nantsoina amin' ny anarany. Et parmi les fils des prêtres : les fils de Hobayya, les fils d' Haqqoç, les fils de Barzillaï celui-ci avait pris pour femme l' une des filles de Barzillaï, le Galaadite, dont il adopta le nom.
Ezr / Esd 2:62 These sought their register among those that were reckoned by genealogy, but they were not found: therefore were they, as polluted, put from the priesthood. Ireo no nitady ny soratra filazana ny razany, fa tsy hita izany; dia natao ho tsy madio izy ka nesorina tamin' ny fisoronana. Nikaroka ny taratasy vavolombelon' ny firazanana izy ireo, fa tsy nahita, ka dia nolazaina ho tsy madio tsy mahatana ny fisoronana; Ceux-là recherchèrent leurs registres généalogiques mais ne les trouvèrent pas : on les écarta donc du sacerdoce comme impurs
Ezr / Esd 2:63 And the Tirshatha said unto them, that they should not eat of the most holy things, till there stood up a priest with Urim and with Thummim. Ary ny governora nilaza taminy fa tsy mahazo mihinana ny zavatra masina indrindra izy mandra-pitsangan' izay mpisorona anankiray mitondra ny Orima sy Tomima. ary noraran' ny governora tsy hihinana ny zavatra masina indrindra izy ireo, mandra-pitsangan' izay mpisorona, hanontany amin' Andriamanitra amin' ny Orima sy ny Tomima. et Son Excellence leur interdit de manger des aliments sacrés jusqu'à ce qu' un prêtre se levât pour l' Urim et le Tummim.
Ezr / Esd 2:64 The whole congregation together was forty and two thousand three hundred and threescore, Ny tontalin' ny olona rehetra dia enim-polo amby telon-jato amby roa arivo sy efatra alina, Enimpolo sy telon-jato amby roa arivo sy efatra alina no tontalin' ny fiangonana rehetra, L' assemblée tout entière se montait à 42.360 individus,
Ezr / Esd 2:65 Beside their servants and their maids, of whom there were seven thousand three hundred thirty and seven: and there were among them two hundred singing men and singing women. afa-tsy ny ankizilahiny sy ny ankizivaviny fito amby telo-polo amby telon-jato sy fito arivo; ary nisy mpihiralahy sy mpihiravavy roan-jato teo aminy; afa-tsy ny mpanompony, lahy amana vavy, izay nisy fito amby telopolo sy telon-jato amby fito arivo. Nisy mpihira, lahy amana vavy, roan-jato, tamin' izy ireo. sans compter leurs esclaves et leurs servantes au nombre de 7.337. Ils avaient aussi 200 chanteurs et chanteuses.
Ezr / Esd 2:66 Their horses were seven hundred thirty and six; their mules, two hundred forty and five; ny soavaliny dia enina amby telo-polo amby fiton-jato; ny ampondrany dia dimy amby efa-polo amby roan-jato; Ary izao no nananany: soavaly enina amby telopolo sy fiton-jato, mole dimy amby efapolo sy roan-jato, Leurs chevaux étaient au nombre de 736, leurs mulets au nombre de 245,
Ezr / Esd 2:67 Their camels, four hundred thirty and five; their asses, six thousand seven hundred and twenty. ny ramevany dia dimy amby telo -polo amby efa-jato; ny borikiny dia roa-polo amby fiton-jato sy enina arivo. rameva dimy amby telopolo sy efa-jato, ary ampondra roapolo sy fiton-jato amby enina arivo. leurs chameaux au nombre de 435 et leurs ânes au nombre de 6.720.
Ezr / Esd 2:68 And some of the chief of the fathers, when they came to the house of the Lord which is at Jerusalem, offered freely for the house of God to set it up in his place: Ary ny sasany tamin' ny lohan' ny fianakaviana, rehefa tonga tao an-tranon' i Jehovah tany Jerosalema, dia nanatitra tamin' ny sitrapo hananganana ny tranon' Andriamanitra eo amin' ilay efa niorenany. Nony vao tonga tao amin' ny tranon' ny Tompo, tany Jerosalema, dia maro tamin' ny loham-pianakaviana no nanome fanatitra an-tsitra-po ho an' ny tranon' Andriamanitra, mba hananganana azy eo amin' ilay nitoerany indray. Un certain nombre de chefs de famille, en arrivant au Temple de Yahvé qui est à Jérusalem, firent des offrandes de dévotion pour le Temple de Dieu, afin qu' on le rétablît en son site.
Ezr / Esd 2:69 They gave after their ability unto the treasure of the work threescore and one thousand drams of gold, and five thousand pound of silver, and one hundred priests' garments. Nanome araka izay nananany avy izy hanampy ny vola voavory hanaovana ny asa, dia darika volamena arivo sy enina alina ary mane volafotsy dimy arivo ary akanjo-mpisorona zato. Ny nomeny hatao amin' ny rakitra momba izany asa izany, samy araka ny toe-pananany avy, dia darika volamena arivo sy enina alina, mina volafotsy dimy arivo, ary akanjom-pisoronana zato. Selon leurs possibilités, ils versèrent au trésor du culte 61.000 drachmes d' or, 5.000 mines d' argent et cent tuniques sacerdotales.
Ezr / Esd 2:70 So the priests, and the Levites, and some of the people, and the singers, and the porters, and the Nethinims, dwelt in their cities, and all Israel in their cities. Ary samy tafapetraka teny an-tanànany avy ny mpisorona sy ny Levita sy ny sasany tamin' ny vahoaka sy ny mpihira sy ny mpiandry varavarana ary ny Netinima, dia ny Isiraely rehetra samy tao an-tanànany avy. Toy izany no nahatafapetraka azy tamin' ny tanànany avy, dia ny mpisorona sy ny levita, ny sarambabem-bahoaka, ny mpihira, ny mpiandry varavarana, sy ny Natieana, ary nonina tamin' ny tanànany avy Israely rehetra. Prêtres, lévites et une partie du peuple s' installèrent à Jérusalem; chantres, portiers et "donnés" dans leurs villes, et tous les autres Israélites dans leurs villes.

<-
->