<-
->

Neh / Ne 1:1 The words of Nehemiah the son of Hachaliah. And it came to pass in the month Chisleu, in the twentieth year, as I was in Shushan the palace, Ny tantaran' i Nehemia, zanak' i Hakalia. Tamin' ny volana Kisleo tamin' ny taona faharoa-polo, raha tany an-dapa any Sosana aho, Tenin' i Nehemia zanak' i Helkiasa. Tamin' ny volana Kasleo, taona faha-roapolo, raha tao an-dapa, tany Sosa aho, Paroles de Néhémie, fils de Hakalya. Au mois de Kisleu, la vingtième année, comme je me trouvais dans la citadelle de Suse,
Neh / Ne 1:2 That Hanani, one of my brethren, came, he and certain men of Judah; and I asked them concerning the Jews that had escaped, which were left of the captivity, and concerning Jerusalem. dia tonga Hanany, anankiray amin' ny rahalahiko, mbamin' ny lehilahy sasany avy tany Joda; ary nanontaniako azy ny amin' ny Jiosy efa afaka, izay sisa tamin' ny fahababoana, ary ny amin' i Jerosalema. dia ity tonga Hananì, anankiray amin' ny rahalahiko, mbamin' ny lehilahy sasany aty tany Jodà. Nanontaniako azy ireo, ny amin' ny Jody efa afaka, dia izay nitsoaka tamin' ny fahabahoana, sy ny amin' i Jerosalema. Hanani, l' un de mes frères, arriva avec des gens de Juda. Je les interrogeai sur les Juifs les rescapés restés de la captivité et sur Jérusalem.
Neh / Ne 1:3 And they said unto me, The remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach: the wall of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire. Ka hoy no navaliny ahy: Ny sisa tamin' ny fahababoana izay any amin' ny tany any dia mitondra fahoriana be sy latsa; ary voarodana ny mandan' i Jerosalema sady nodoran' ny afo ny vavahadiny. Ka izao no navaliny ahy: Lalina ny fahoriana sy latsa mahazo ny sisa afaka, dia izay nitsoaka tamin' ny fahababoana, any amin' ny ambanivohitra any; ny mandan' i Jerosalema voarodana, ny vavahadiny levon' ny afo. Ils me répondirent : "Ceux qui sont restés de la captivité, là-bas dans la province, sont en grande détresse et dans la confusion, il y a des brèches dans le rempart de Jérusalem et ses portes ont été incendiées."
Neh / Ne 1:4 And it came to pass, when I heard these words, that I sat down and wept, and mourned certain days, and fasted, and prayed before the God of heaven, Ary rehefa nandre izany teny izany aho, dia nipetraka nitomany sady niferinaina andro maro ary nifady hanina sy nivavaka teo anatrehan' Andriamanitry ny lanitra Vao nandre izany zavatra izany aho dia tafatombina nitomany sy nisaona andro maro. Nifady hanina sy nivavaka teo anatrehan' Andriamanitry ny lanitra aho, A ces mots, je m' assis et pleurai; je fus plusieurs jours dans le deuil, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel.
Neh / Ne 1:5 And said, I beseech thee, O Lord God of heaven, the great and terrible God, that keepeth covenant and mercy for them that love him and observe his commandments: ka nanao hoe: Indrisy! ry Jehovah, Andriamanitry ny lanitra, Andriamanitra lehibe sy mahatahotra, Izay mitandrina fanekena sy famindram-po amin' izay tia Azy sy mitandrina ny didiny, nanao hoe: Ry Iaveh Andriamanitry ny lanitra ô, Andriamanitra lehibe sy mahatahotra ô, hianao izay mitana ny fanekena sy ny famindram-po amin' izay tia anao sy mitandrina ny didinao anie, Et je dis : "Ah! Yahvé, Dieu du ciel, toi, le Dieu grand et redoutable qui garde l' alliance et la grâce à ceux qui t' aiment et observent ses commandements,
Neh / Ne 1:6 Let thine ear now be attentive, and thine eyes open, that thou mayest hear the prayer of thy servant, which I pray before thee now, day and night, for the children of Israel thy servants, and confess the sins of the children of Israel, which we have sinned against thee: both I and my father' s house have sinned. aoka hihaino ny sofinao ary hihiratra ny masonao, mba hohenoinao ny vavaky ny mpanomponao, izay ataoko eto anatrehanao ankehitriny andro aman' alina ho an' ny Zanak' Isiraely mpanomponao sy izay anekeko ny fahotan' ny Zanak' Isiraely, izay efa nanotanay taminao; fa izaho sy ny mpianakavin-draiko dia samy efa nanota avokoa. hanongilana ny sofinao sy hampahiratra ny masonao, hihaino ny vavaky ny mpanomponao izay ataoko aminao ankehitriny, andro aman' alina ho an' ny zanak' Israely mpanomponao, amim-piekena ny fahotan' ny zanak' Israely, dia izay nataony taminao; fa nanota izahay dia izaho sy ny fianakavian-draiko. que ton oreille soit attentive, et tes yeux ouverts, pour écouter la prière de ton serviteur. Je te l' adresse maintenant, jour et nuit, pour les Israélites, tes serviteurs, et je confesse les péchés des Israélites que nous avons commis contre toi : moi-même et la maison de mon père, nous avons péché!
Neh / Ne 1:7 We have dealt very corruptly against thee, and have not kept the commandments, nor the statutes, nor the judgments, which thou commandedst thy servant Moses. Efa nanao izay ratsy indrindra taminao izahay ka tsy nitandrina ny didy, na ny lalàna, na ny fitsipika, izay nandidianao an' i Mosesy mpanomponao. Efa nanao izay ratsy indrindra taminao izahay, fa tsy nitandrina ny didy, ny lalàna amam-pitsipìka nandidianao an' i Moizy mpanomponao. Nous avons très mal agi envers toi, n' observant pas les commandements, lois et coutumes que tu avais prescrits à Moïse, ton serviteur.
Neh / Ne 1:8 Remember, I beseech thee, the word that thou commandedst thy servant Moses, saying, If ye transgress, I will scatter you abroad among the nations: Hotsarovanao anie ilay teny nandidianao an' i Mosesy mpanomponao hoe: Raha manao izay mahadiso ianareo, dia hampiely anareo any amin' ny firenena maro Aho; Tsarovy ilay teny nasainao nolazain' i Moizy mpanomponao nataonao hoe: Raha mandika ny didiko hianareo, dia haeliko any amin' ny firenena; Souviens-toi cependant de la parole que tu prescrivis à Moïse ton serviteur : Si vous êtes infidèles, je vous disperserai parmi les peuples;
Neh / Ne 1:9 But if ye turn unto me, and keep my commandments, and do them; though there were of you cast out unto the uttermost part of the heaven, yet will I gather them from thence, and will bring them unto the place that I have chosen to set my name there. nefa raha miverina amiko kosa ianareo ka mitandrina ny didiko sy mankatò azy, na dia hisy voaroaka hatrany am-paravodilanitra aza ianareo, dia avy any no hanangonako azy, ka ho entiko ho ao amin' ny fitoerana izay nofidiko hampitoerako ny anarako izy. nefa raha miverina amiko hianareo, ka mitandrina ny didiko sy manaraka azy, na dia efa any am-paravodilanitra aza ny vaosesi-tany aminareo, dia hangoniko avy any sy hoentiko ho eo amin' ny fitoeram-boafidiko hamponenako ny anarako. mais si, revenant à moi, vous observez mes commandements et les pratiquez, vos bannis seraient-ils à l' extrémité des cieux, je les en rassemblerais et les ramènerais au Lieu que j' ai choisi pour y faire habiter mon Nom.
Neh / Ne 1:10 Now these are thy servants and thy people, whom thou hast redeemed by thy great power, and by thy strong hand. Ary ireo dia mpanomponao sy olonao, izay navotanao tamin' ny herinao lehibe sy ny tananao mahery. Mpanomponao sy vahoakanao, izay navotanao tamin' ny herinao lehibe sy ny tànanao mahery izy ireo. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as rachetés par ta grande puissance et à la force de ton bras!
Neh / Ne 1:11 O Lord, I beseech thee, let now thine ear be attentive to the prayer of thy servant, and to the prayer of thy servants, who desire to fear thy name: and prosper, I pray thee, thy servant this day, and grant him mercy in the sight of this man. For I was the king' s cupbearer. Koa mitaraina aminao aho, ry Jehovah ô, mihainoa ny fivavaky ny mpanomponao sy ny fivavaky ny mpanomponao rehetra izay faly amin' ny fahatahorana ny anaranao; ary hambinina anie ny mpanomponao anio, ary aoka hahazo famindram-po eo imason' io lehilahy io aho. Fa mpitondra kapoaky ny mpanjaka aho. Endrey, ry Tompo, aoka hanongilan-tsofina amin' ny vavak' ity mpanomponao hianao, sy amin' ny vavak' ireo mpanomponao izay mankasitraka tokoa ny matahotra ny anaranao! Ho sitrakao anie ny hanambina ny mpanomponao anio, sy hampahita fitia azy eo imason' io lehilahy io. Mpandroso divain' ny mpanjaka aho fahizay. Ah! Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, à la prière de tes serviteurs, qui se plaisent à craindre ton Nom. Je t' en supplie, accorde maintenant le succès à ton serviteur et obtiens-lui bon accueil devant cet homme." J'étais alors échanson du roi.

<-
->