<-
->

Neh / Ne 10:1 Now those that sealed were, Nehemiah, the Tirshatha, the son of Hachaliah, and Zidkijah, Ary noho izany rehetra izany dia manao fanekena mafy izahay, ka soratanay izany ary manisy tombo-kase eo aminy ny mpanapaka anay sy ny Levitanay ary ny mpisoronay. Noho izany rehetra izany, dia manao fanekena masina izahay ka nalatsaka an-tsoratra, ary ny lehibenay, ny levitanay sy ny mpisoronay nanisy ny tombo-kaseny eo avy. A cause de tout cela, nous prenons un ferme engagement, et par écrit. Sur le document scellé figurent nos chefs, nos lévites et nos prêtres...
Neh / Ne 10:2 Seraiah, Azariah, Jeremiah, Ary ny nanisy tombo-kase dia Nehemia governora, zanak' i Hakalia, sy Zedekia, Ireto izy no nanisy ny tombo-kaseny avy: Nehemia, governora zanak' i Helkiasa, Sur le document scellé figuraient Néhémie fils de Hakalya et Cidqiyya,
Neh / Ne 10:3 Pashur, Amariah, Malchijah, ary Seraia, Azaria, Jeremia, Sedekiasa, Saraiasa, Azariasa, Jeremia, Seraya, Azarya, Yirmeya,
Neh / Ne 10:4 Hattush, Shebaniah, Malluch, Pasora, Amaria, Malkia, Fasora, Amariasa, Melkiasa, Pashehur, Amarya, Malkiyya,
Neh / Ne 10:5 Harim, Meremoth, Obadiah, Hatosy, Sebania, Maloka, Hatosa, Sebeniasa, Melòka, Hattush, Shebanya, Malluk,
Neh / Ne 10:6 Daniel, Ginnethon, Baruch, Harima, Meremota, Obadia, Harema, Merimota, Abdiasa, Daniela, Harim, Merémot, Obadya,
Neh / Ne 10:7 Meshullam, Abijah, Mijamin, Daniela, Ginetona, Baroka, Gentona, Baròka, Mosolama, Abiasa, Daniyyel, Ginnetôn, Baruk,
Neh / Ne 10:8 Maaziah, Bilgai, Shemaiah: these were the priests. Mesolama, Abia, Miamina, Miamina, Maaziasa, Meshullam, Abiyya, Miyyamîn,
Neh / Ne 10:9 And the Levites: both Jeshua the son of Azaniah, Binnui of the sons of Henadad, Kadmiel; Mazia, Bilgay, Semaia; samy mpisorona ireo. Belgaì, Semeiasa, samy mpisorona ireo. Maazya, Bilgaï, Shemaya : ce sont les prêtres.
Neh / Ne 10:10 And their brethren, Shebaniah, Hodijah, Kelita, Pelaiah, Hanan, Ary ny Levita kosa dia Jesoa, zanak' i Azania, Binoy isan' ny zanak' i Henadada, ary Kadmiela; Ary ny levita: Josoe zanak' i Azaniasa, Benaì, isan-janak' i Henadada, Puis les lévites : Josué, fils d' Azanya, Binnuï, des fils de Hénadad, Qadmiel,
Neh / Ne 10:11 Micha, Rehob, Hashabiah, ary ny rahalahin' ireo dia Sebania, Hodia, Kelita, Pelaia, Hanana, Kedmiela, mbamin' ireo rahalahiny, Sebeniasa, Odaiasa, Kelità, Falaiasa, et leurs frères Shekanya, Hodavya, Qelita, Pelaya, Hanân,
Neh / Ne 10:12 Zaccur, Sherebiah, Shebaniah, Mika, Rehoba, Hasabia, Hanàna, Mikà, Rohoba, Hasebiasa, Mika, Rehob, Hashabya,
Neh / Ne 10:13 Hodijah, Bani, Beninu. Zakora, Serebia, Sebania, Zakora, Serebiasa, Sabaniasa, Zakkur, Shérébya, Shebanya,
Neh / Ne 10:14 The chief of the people; Parosh, Pahathmoab, Elam, Zatthu, Bani, Hodia, Bany Benino. Odaiasa, Bani, Banino. Hodiyya, Bani, Kenani.
Neh / Ne 10:15 Bunni, Azgad, Bebai, Ary ny loholona kosa dia Parosy, Pahata-moaba, Elama, Zato, Bany, Filohan' ny vahoaka: Farosa, Fahat-Moaba, Elama, Zetò, Banì, Les chefs du peuple : Paréosh, Pahat-Moab, Elam, Zattu, Bani,
Neh / Ne 10:16 Adonijah, Bigvai, Adin, Bony, Azgada, Bebay, Bonì, Azgada, Bebaì, Bunni, Azgad, Bébaï,
Neh / Ne 10:17 Ater, Hizkijah, Azzur, Adonia, Bigvay, Adina, Adoniasa, Begoaì, Adìna, Adoniyya, Bigvaï, Adîn,
Neh / Ne 10:18 Hodijah, Hashum, Bezai, Atera, Hezekia, Azora, Atera, Ezekiasa, Azora, Ater, Hizqiyya, Azzur,
Neh / Ne 10:19 Hariph, Anathoth, Nebai, Hodia, Hasoma, Bezay, Odaiasa, Hasoma, Besaì, Hodiyya, Hashum, Béçaï,
Neh / Ne 10:20 Magpiash, Meshullam, Hezir, Harifa, Anatota, Nebay, Harefa, Anatota, Nebaì, Hariph, Anatot, Nobaï,
Neh / Ne 10:21 Meshezabeel, Zadok, Jaddua, Magpiasy, Mesolama, Hezira, Megfiasa, Mosolama, Hazira, Magpiash, Meshullam, Hézir,
Neh / Ne 10:22 Pelatiah, Hanan, Anaiah, Mesezabela, Zadoka, Jadoa, Mesezabela, Sadaoka, Jedoà, Meshézabéel, Sadoq, Yaddua,
Neh / Ne 10:23 Hoshea, Hananiah, Hashub, Pelatia, Hanana, Anaia, Feltiasa, Hanàna, Anaiasa, Pelatya, Hanân, Anaya,
Neh / Ne 10:24 Hallohesh, Pileha, Shobek, Hosea, Hanania, Hasoba, Osea, Anania, Hasoba, Hoshéa, Hananya, Hashshub,
Neh / Ne 10:25 Rehum, Hashabnah, Maaseiah, Halohesy, Pila, Sobeka, Alohesa, Faleà, Sobeka, Hallohesh, Pilha, Shobèq,
Neh / Ne 10:26 And Ahijah, Hanan, Anan, Rehoma, Hasabna, Mahaseia, Rehoma, Hasebnà, Rehum, Hashabna, Maaséya,
Neh / Ne 10:27 Malluch, Harim, Baanah. Ahia, Hanana, Anana, Maasiasa, Ekiasa, Hanana, Ahiyya, Hanân, Anân,
Neh / Ne 10:28 And the rest of the people, the priests, the Levites, the porters, the singers, the Nethinims, and all they that had separated themselves from the people of the lands unto the law of God, their wives, their sons, and their daughters, every one having knowledge, and having understanding; Maloka, Harima, Bana. Anana, Melòka, Harima, Baanà. Malluk, Harim, Baana...
Neh / Ne 10:29 They clave to their brethren, their nobles, and entered into a curse, and into an oath, to walk in God' s law, which was given by Moses the servant of God, and to observe and do all the commandments of the Lord our Lord, and his judgments and his statutes; Ary ny olona sisa, dia ny mpisorona sy ny Levita sy ny mpiandry varavarana sy ny mpihira sy ny Netinima, ary izay rehetra efa niavaka tamin' ny tompon-tany hanaraka ny lalàn' Andriamanitra mbamin' ny vadin' ireo sy ny zananilahy ary ny zananivavy, izay rehetra efa nahahaino, Ny vahoaka sisa, ny mpisorona, ny levita, ny mpiandry varavarana, ny mpihira, ny Natieana, ary izay rehetra nisaraka tamin' ny vahoakan' ny tany, hanaraka ny lalàn' Andriamanitra, mbamin' ny vadin' ireo, ny zanany lahy aman-janany vavy, et le reste du peuple, les prêtres, les lévites, les portiers, les chantres, les "donnés", bref, tous ceux qui se sont séparés des peuples des pays pour adhérer à la Loi de Dieu, et aussi leurs femmes, leurs fils et filles, tous ceux qui ont l'âge de raison,
Neh / Ne 10:30 And that we would not give our daughters unto the people of the land, not take their daughters for our sons: dia samy nikambana tsara tamin' ny andriandahy rahalahiny ka niozona sy nianiana hanaraka ny lalan' Andriamanitra, izay nampilazaina an' i Mosesy, mpanompon' Andriamanitra, ary hitandrina sy hankatò ny didy rehetra izay nataon' i Jehovah Tompontsika mbamin' ny fitsipika sy ny lalàny; izay afa-nahalala sy manan-tsaina rehetra, dia samy nikambana tamin' ireo rahalahiny, dia ny andriandahiny, avokoa, nanome toky tamim-piozonana amam-pianianana fa hanaraka ny lalàn' Andriamanitra, izay nomena tamin' ny alalan' i Moizy, mpanompon' Andriamanitra, hitandrina sy hankatò ny didin' ny Tompo Tompontsika, mbamin' ny fitsipiny aman-dalàny. se joignent à leurs frères et chefs et s' engagent, par imprécation et serment, à marcher selon la Loi de Dieu, donnée par le ministère de Moïse, le serviteur de Dieu, à garder et observer tous les commandements de Yahvé notre Dieu, ses coutumes et ses lois.
Neh / Ne 10:31 And if the people of the land bring ware or any victuals on the sabbath day to sell, that we would not buy it of them on the sabbath, or on the holy day: and that we would leave the seventh year, and the exaction of every debt. ary tsy hanome ny zananivavy ho vadin' ny tompon-tany, na haka ny zananivavy ho vadin' ny zanakai-lahy; Indrindra fa nanome toky izahay fa tsy hanome ny zanakay vavy ho vadin' ny vahoakan' ny tany, na haka ny zanany vavy ho vadin' ny zanakay lahy; En particulier : nous ne donnerons plus nos filles aux peuples du pays et ne prendrons plus leurs filles pour nos fils.
Neh / Ne 10:32 Also we made ordinances for us, to charge ourselves yearly with the third part of a shekel for the service of the house of our God; tsy hividy zavatra amin' ny andro Sabata, na amin' izay andro masina, raha misy entana na vary entin' ny tompon-tany hamidy amin' ny andro Sabata, ary tsy hamboly zavatra amin' ny taona fahafito sady hamoy izay trosa rehetra. tsy hividy na inona na inona amin' ny andro sabata sy ny andro fety amin' ny entam-barotra na zava-pihinana, na inona na inona, raha sendra misy entin' ny vahoakan' ny tany hamidy amin' ny andro sabata; hamela ny tany hijanona tsy ambolena amin' ny taona fahafito, sady hamoy ny trosa rehetra. Si les peuples du pays apportent pour les vendre, le jour du sabbat, des marchandises ou quelque denrée que ce soit, nous ne leur achèterons rien un jour de sabbat ni un jour sacré. Nous ferons abandon des produits du sol, la septième année, et de toute créance.
Neh / Ne 10:33 For the shewbread, and for the continual meat offering, and for the continual burnt offering, of the sabbaths, of the new moons, for the set feasts, and for the holy things, and for the sin offerings to make an atonement for Israel, and for all the work of the house of our God. Ary nanao lalàna ho anay koa izahay handoa ny ampahatelon-tsekely isan-taona hanaovana ny fanompoana momba ny tranon' Andriamanitsika: Nataonay didy ho anay ny handoa ampahatelon-tsikla isan-taona, amin' ny momba ny fanompoana ao an-tranon' Andriamanitra, Nous nous sommes imposé comme obligations de donner un tiers de sicle par an pour le culte du Temple de notre Dieu
Neh / Ne 10:34 And we cast the lots among the priests, the Levites, and the people, for the wood offering, to bring it into the house of our God, after the houses of our fathers, at times appointed year by year, to burn upon the altar of the Lord our God, as it is written in the law: dia ho amin' ny mofo aseho sy ny fanatitra hohanina mandrakariva sy ny fanatitra dorana mandrakariva, ary ho amin' ny Sabata sy ny voaloham-bolana sy ny fotoam-pivavahana, ary ho amin' ny zava-masina sy ny fanatitra noho ny ota hanaovana fanavotana ho an' ny Isiraely, dia hanaovana ny raharaha rehetra momba ny tranon' Andriamanitsika. ny mofo alahatra, ny fanatitra tsy tapaka, ny sorona dorana tsy tapaka, ny sorona amin' ny sabata, ny voaloham-bolana ary ny fety, ny zavatra masina, ny sorona noho ny ota, hanaovana ny fanonerana ho an' ny zanak' Israely, mbamin' izay rehetra fanao ao an-tranon' Andriamanitsika. pour le pain d' oblation, pour l' oblation perpétuelle et l' holocauste perpétuel, pour les sacrifices des sabbats, des néoménies, des solennités, et pour les mets sacrés, pour les sacrifices pour le péché qui assurent l' expiation en faveur d' Israël, bref pour tout le service du Temple de notre Dieu;
Neh / Ne 10:35 And to bring the firstfruits of our ground, and the firstfruits of all fruit of all trees, year by year, unto the house of the Lord: Ary nanao filokana izahay ny amin' ny hanateran' ny mpisorona sy ny Levita sy ny olona ny kitay hazo, hitondranay azy ho ao an-tranon' Andriamanitra araka ny fianakavianay avy amin' ny fotoan' andro isan-taona, handoroana eo ambonin' ny alitaran' i Jehovah Andriamanitsika araka izay voasoratra ao amin' ny lalàna, Nanao filokana izahay mpisorona, levita, vahoaka, ny amin' ny hanaterana ny kitay hazo, mba samy hitondra izany ao an-tranon' Andriamanitsika, isam-pianakaviana araka ny anjara fotoany avy, amin' ny fotoana voaraikitra, isan-taona, mba harehitra eo ambonin' ny otelin' ny Tompo Andriamanitsika, araka ny voasoratra ao amin' ny lalàna. Nous avons aussi réglé par le sort, prêtres, lévites et peuple, la question des livraisons de bois qu' on doit faire au Temple de notre Dieu, chaque famille à son tour, à dates fixes, chaque année, pour le brûler sur l' autel de Yahvé notre Dieu, comme il est écrit dans la Loi.
Neh / Ne 10:36 Also the firstborn of our sons, and of our cattle, as it is written in the law, and the firstlings of our herds and of our flocks, to bring to the house of our God, unto the priests that minister in the house of our God: ary mba hitondranay ny voaloham-bokatry ny taninay sy ny voaloham-bokatry ny hazo mamoa rehetra ho ao an-tranon' i Jehovah isan-taona isan-taona; Nametra-teny izahay fa hanatitra ao an-tranon' ny Tompo isan-taona ny voaloham-bokatry ny taninay sy ny santatry ny voankazo rehetra avy amin' ny hazo mamoa rehetra, Et d' apporter chaque année au Temple de Yahvé les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres,
Neh / Ne 10:37 And that we should bring the firstfruits of our dough, and our offerings, and the fruit of all manner of trees, of wine and of oil, unto the priests, to the chambers of the house of our God; and the tithes of our ground unto the Levites, that the same Levites might have the tithes in all the cities of our tillage. ary ny lahimatoanay sy ny voalohan-teraky ny biby fiompinay, araka izay voasoratra ao amin' ny lalàna, ary ny voalohan-teraky ny ombinay sy ny ondry aman' osinay dia nekenay hohentina ho an-tranon' i Jehovah Andriamanitsika, ho an' ny mpisorona izay manao fanompoam-pivavahana ao an-tranon' Andriamanitsika; hitondra ho ao an-tranon' Andriamanitsika, amin' ny mpisorona manao ny fanompoana ao an-tranon' Andriamanitsika, ny lahimatoanay sy ny voalohan-teraky ny biby fiompinay, araka ny voasoratra ao amin' ny lalàna, ary ny voalohan-teraky ny omby aman' ondrinay. ainsi que les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la Loi les premiers-nés de notre gros et menu bétail, apportés au Temple de notre Dieu, étant destinés aux prêtres en fonction dans le Temple de notre Dieu.
Neh / Ne 10:38 And the priest the son of Aaron shall be with the Levites, when the Levites take tithes: and the Levites shall bring up the tithe of the tithes unto the house of our God, to the chambers, into the treasure house. ary mba hitondranay ho an' ny mpisorona koa ny voalohan' ny kobanay voafetafeta sy ny fanatitra asandratray sy ny voaloham-bokatry ny hazo rehetra sy ny ranom-boaloboka ary ny diloilo ho amin' ny efi-trano ao an-tranon' Andriamanitsika, ary ny ampahafolon' ny vokatry ny taninay ho an' ny Levita; fa ny Levita no mpandray ny fahafolon-karena eny an-tanàna rehetra akaikin' ny fambolenay. Toraka izany koa hanatitra ho an' ny mpisorona ao amin' ny efitrano, ao an-tranon' Andriamanitsika, ny santatry ny kobanay amam-panatitray voaavaka mbamin' ny voankazo avy amin' ny hazo rehetra, ny divay vaovao ary ny diloilo, ary hanolotra amin' ny levita ny ampahafolon' ny vokatry ny taninay; ary ny tenan' ny levita no haka ny ampahafolony any amin' ny tanàna rehetra fambolenay. De plus, la meilleure part de nos moutures, des fruits de tout arbre, du vin nouveau et de l' huile, nous l' apporterons aux prêtres, dans les salles du Temple de notre Dieu; et la dîme de notre sol, aux lévites ce sont les lévites eux-mêmes qui lèveront la dîme dans toutes les villes de notre culte;
Neh / Ne 10:39 For the children of Israel and the children of Levi shall bring the offering of the corn, of the new wine, and the oil, unto the chambers, where are the vessels of the sanctuary, and the priests that minister, and the porters, and the singers: and we will not forsake the house of our God. Ary hisy mpisorona anankiray, taranak' i Arona, hiaraka amin' ny Levita, raha mandray ny fahafolon-karena izy; ary ny ampahafolon' ny fahafolon-karena dia ho entin' ny Levita miakatra ho ao an-tranon' Andriamanitsika, ho ao amin' ny efi-trano ao an-trano fitehirizan-drakitra. Fa ho ao amin' ireo efi-trano ireo no hitondran' ny Zanak' Isiraely sy ny Levita ny fanatitra asandratra, dia vary sy ranom-boaloboka ary diloilo, dia ho ao amin' ilay itoeran' ny fanaky ny fitoerana masina sy ny mpisorona izay manao fanompoam-pivavahana sy ny mpiandry varavarana ary ny mpihira; ary tsy hahafoy ny tranon' Andriamanitsika izahay. Ny mpisorona taranak' i Aarona, hiaraka amin' ny levita, rahefa mandray ny fahafolony ny levita, ary ny ampahafolon' ny fahafolony dia haterin' ny levita ao an-tranon' Andriamanitra ao amin' ny efitrano fitehirizan-drakitra. un prêtre, fils d' Aaron, accompagnera les lévites quand ils lèveront la dîme; les lévites achemineront la dîme de la dîme vers le Temple de notre Dieu, vers les salles du Trésor;
Neh / Ne 10:40 Fa ao amin' ny efitrano no hanateran' ny zanak' Israely sy ny taranak' i Levì ny fanatitra avy amin' ny vary sy ny divay aman-diloilo; ao no misy ny fanaky ny fitoerana masina, sy itoeran' ny mpisorona manao ny fanompoana, mbamin' ny mpiandry varavarana sy ny mpihira, ka amin' izany tsy hataonay mosalahy ny amin' ny tranon' Andriamanitra. car c' est dans ces salles que les Israélites et les lévites apportent les redevances de blé, de vin et d' huile; là se trouve aussi le matériel du sanctuaire, des prêtres en service, des portiers et des chantres. Nous ne négligerons plus le Temple de notre Dieu.

<-
->