<-
->

Neh / Ne 11:1 And the rulers of the people dwelt at Jerusalem: the rest of the people also cast lots, to bring one of ten to dwell in Jerusalem the holy city, and nine parts to dwell in other cities. Ary nonina tany Jerosalema ny mpanapaka ny olona; ary ny olona sisa nanao filokana hahatonga ny ampahafolony honina any Jerosalema, tanàna masina, fa ny sivy toko kosa dia any an-tanàna hafa. Niorim-ponenana tao Jerosalema ny lehiben' ny vahoaka, ary nanaovana filokana ny vahoaka sisa mba ho tonga honina ao Jerosalema tanàna masina ny iray isam-polo, fa ny sivy toko sisa no ho amin' ny tanàna hafa. Alors les chefs du peuple s'établirent à Jérusalem. Le reste du peuple tira au sort pour qu' un homme sur dix vînt résider à Jérusalem, la Ville sainte, tandis que les neuf autres resteraient dans les villes.
Neh / Ne 11:2 And the people blessed all the men, that willingly offered themselves to dwell at Jerusalem. Ary nisaoran' ny olona ny lehilahy rehetra izay nanolo-tena honina any Jerosalema. Ary nisaoran' ny vahoaka izay rehetra nanolo-tena ho azy, honina ao Jerosalema. Et le peuple bénit tous les hommes qui furent volontaires pour résider à Jérusalem.
Neh / Ne 11:3 Now these are the chief of the province that dwelt in Jerusalem: but in the cities of Judah dwelt every one in his possession in their cities, to wit, Israel, the priests, and the Levites, and the Nethinims, and the children of Solomon' s servants. Ary izao no ben' ny tany izay nonina tany Jerosalema; fa ny tao an-tanànan' ny Joda samy nonina tao amin' ny taniny avy, tao an-tanànany, dia ny Isiraely, ny mpisorona sy ny Levita sy ny Netinima ary ny taranaky ny mpanompon' i Solomona. Izao no loham-pianakaviana avy any ambanivohitra tonga nonina tao Jerosalema. Tany amin' ny tanànan' i Jodà, samy nonina teo amin' ny taniny aman-tanànany avy: dia Israely, ny mpisorona sy ny levita ary ny Natieana mbamin' ny mpanompon' i Salomona. Voici les chefs de la province qui étaient établis à Jérusalem et dans les villes de Juda. Israélites, prêtres, lévites, "donnés" et fils des esclaves de Salomon demeuraient dans leurs villes, chacun en sa propriété.
Neh / Ne 11:4 And at Jerusalem dwelt certain of the children of Judah, and of the children of Benjamin. Of the children of Judah; Athaiah the son of Uzziah, the son of Zechariah, the son of Amariah, the son of Shephatiah, the son of Mahalaleel, of the children of Perez; Ary tany Jerosalema no nonenan' ny sasany tamin' ny taranak' i Joda sy ny taranak' i Benjamina. Ny avy tamin' ny taranak' i Joda dia Ataia, zanak' i Ozia, zanak' i Zakaria, zanak' i Amaria, zanak' i Sefatia, zanak' i Mahalalila, avy tamin' ny taranak' i Fareza; Ny niorim-ponenana tao Jerosalema dia ny avy amin' ny taranak' i Jodà sy Benjamina. Avy amin' ny taranak' i Jodà: Ataiasa zanak' i Aziama, zanak' i Zakaria, zanak' i Amariasa, zanak' i Safatiasa, zanak' i Malaleela, avy amin' ny taranak' i Faresa; A Jérusalem demeuraient des fils de Juda et des fils de Benjamin Parmi les fils de Juda : Ataya, fils de Uzziyya, fils de Zekarya, fils d' Amarya, fils de Shephatya, fils de Mahalaléel, des descendants de Pérèç;
Neh / Ne 11:5 And Maaseiah the son of Baruch, the son of Colhozeh, the son of Hazaiah, the son of Adaiah, the son of Joiarib, the son of Zechariah, the son of Shiloni. ary Mahaseia, zanak' i Baroka, zanak' i Kola-hoze, zanak' i Hazaia, zanak' i Adaia, zanak' i Joariba, zanak' i Zakaria, zanak' ilay Silonita. ary Maasiasa zanak' i Baròka, zanak' i Kolhozà, zanak' i Haziasa, zanak' i Adaiasa, zanak' i Joiariba, zanak' i Zakaria, zanak' i Selà. Maaséya, fils de Baruk, fils de Kol-Hozé, fils de Hazaya, fils de Adaya, fils de Yoyarib, fils de Zekarya, descendant de Shéla.
Neh / Ne 11:6 All the sons of Perez that dwelt at Jerusalem were four hundred threescore and eight valiant men. Ny taranak' i Fareza rehetra izay nonina tany Jerosalema dia lehilahy mahery valo amby enim-polo amby efa-jato. Lehilahy mahery valo amby enimpolo sy efa-jato no tontalin' ny avy amin' ny taranak' i Faresa tonga nonina tao Jerosalema. Le total des descendants de Pérèç fixés à Jérusalem était de 468, hommes de condition.
Neh / Ne 11:7 And these are the sons of Benjamin; Sallu the son of Meshullam, the son of Joed, the son of Pedaiah, the son of Kolaiah, the son of Maaseiah, the son of Ithiel, the son of Jesaiah. Ary izao no taranak' i Benjamina: Salo, zanak' i Mesolama, zanak' i Joeda, zanak' i Pedaia, zanak' i Kolaia, zanak' i Mahaseia, zanak' Itiela,zanak' i Jesaia; Ary izao no taranak' i Benjamina: Seloma, zanak' i Mosolama, zanak' i Joeda, zanak' i Fadaiasa, zanak' i Kolaiasa, zanak' i Maasiasa, zanak' i Eteela, zanak' i Isaia; Voici les fils de Benjamin : Sallu, fils de Meshullam, fils de Yoèd, fils de Pedaya, fils de Qolaya, fils de Maaséya, fils d' Itiel, fils de Yeshaya,
Neh / Ne 11:8 And after him Gabbai, Sallai, nine hundred twenty and eight. ary nanarakaraka azy Gabay sy Salay; dia valo amby roa-polo amby sivinjato. ary nanarakaraka azy: Gebai-Selaì: valo amby roapolo sy sivin-jato izy. et ses frères, Gabbaï, Sallaï : 928.
Neh / Ne 11:9 And Joel the son of Zichri was their overseer: and Judah the son of Senuah was second over the city. Ary Joela, zanak' i Zikry, no mpifehy azy; ary Joda, zanak' i Senoa, no lefitry ny komandin' ny tanàna. Joela zanak' i Zekrì no mpifehy azy; ary Jodà zanak' i Senoà no lefitry ny komandin' ny tanàna. Yoèl, fils de Zikri, les commandait, et Yehuda, fils de Hassenua, commandait en second la ville.
Neh / Ne 11:10 Of the priests: Jedaiah the son of Joiarib, Jachin. Ny avy tamin' ny mpisorona dia Jedaia, zanak' i Joariba, ary Jakina. Avy amin' ny mpisorona: Idaiasa zanak' i Joiariba, Parmi les prêtres : Yedaya, fils de Yoyaqim, fils de
Neh / Ne 11:11 Seraiah the son of Hilkiah, the son of Meshullam, the son of Zadok, the son of Meraioth, the son of Ahitub, was the ruler of the house of God. Ary Seraia, zanak' i Hilkia, zanak' i Mesolama, zanak' i Zadoka, zanak' i Meraiota, zanak' i Ahitoba, no mpanapaka ny tranon' Andriamanitra. Jasina, Saraiasa zanak' i Helkiasa, zanak' i Mosolama, zanak' i Sadaoka, zanak' i Meraiota, zanak' i Akitoba, andriandahy amin' ny tranon' Andriamanitra, Seraya, fils d' Hilqiyya, fils de Meshullam, fils de Sadoq, fils de Merayot, fils d' Ahitub, chef du Temple de Dieu,
Neh / Ne 11:12 And their brethren that did the work of the house were eight hundred twenty and two: and Adaiah the son of Jeroham, the son of Pelaliah, the son of Amzi, the son of Zechariah, the son of Pashur, the son of Malchiah. Ary ny rahalahin' ireo izay mpanao ny raharaha tao an-trano dia roa amby roa-polo amby valon-jato; ary Adaia, zanak' i Jerohama, zanak' i Pelalia, zanak' i Amzy, zanak' i Zakaria, zanak' i Pasora, zanak' i Malkia, mbamin' ny rahalahin' ireo, izay nanao ny raharaha tao an-trano: roa amby roapolo sy valon-jato; Adaiasa zanak' i Jerohama, zanak' i Feleliasa, zanak' i Amsì, zanak' i Zakaria, zanak' i Fasora, zanak' i Melkiasa, et ses frères qui vaquaient au service du Temple : 822; Adaya, fils de Yeroham, fils de Pelalya, fils d' Amçi, fils de Zekarya, fils de Pashehur, fils de Malkiyya,
Neh / Ne 11:13 And his brethren, chief of the fathers, two hundred forty and two: and Amashai the son of Azareel, the son of Ahasai, the son of Meshillemoth, the son of Immer, ary ny rahalahiny, izay samy lohan' ny fianakaviana, dia roa amby efa-polo amby roan-jato; ary Amasay, zanak' i Azarela, zanak' i Ahazay, zanak' i Mesilemota, zanak' Imera, mbamin' ireo rahalahiny, samy loham-pianakaviana: roa amby efapolo sy roan-jato; ary Amasaì zanak' i Azreela, zanak' i Ahazì, zanak' i Mosolamota, zanak' i Emera, et ses frères, chefs de famille : 242; et Amasaï, fils d' Azaréel, fils d' Ahzaï, fils de Meshillémot, fils d' Immer,
Neh / Ne 11:14 And their brethren, mighty men of valour, an hundred twenty and eight: and their overseer was Zabdiel, the son of one of the great men. mbamin' ny rahalahin' ireo, dia lehilahy mahery valo amby roa-polo amby zato; ary Zabdiela, zanak' i Hagedolima, no mpifehy azy. mbamin' ny rahalahin' ireo, samy lehilahy mahery: valo amby roapolo amby zato. Zabdiela zanak' i Hagdolima no mpifehy azy ireo. et ses frères, hommes de condition : 128. Zabdiel, fils de Haggadol, les commandait.
Neh / Ne 11:15 Also of the Levites: Shemaiah the son of Hashub, the son of Azrikam, the son of Hashabiah, the son of Bunni; Ary ny avy tamin' ny Levita dia Semaia, zanak' i Hasoba, zanak' i Azrikama, zanak' i Hasabia, zanak' i Bony; Avy amin' ny levita: Semeiasa zanak' i Hasoba, zanak' i Ezrikama, zanak' i Hasabiasa, zanak' i Bonì; Parmi les lévites : Shemaya, fils de Hashshub, fils d' Azriqam, fils de Hashabya, fils de Bunni;
Neh / Ne 11:16 And Shabbethai and Jozabad, of the chief of the Levites, had the oversight of the outward business of the house of God. ary Sabetahy sy Jozabada, avy tamin' ny lohan' ny Levita, no tonian' ny raharaha teo ivelan' ny tranon' Andriamanitra. Sabataì sy Jozabada, anisan' ny lohan' ny levita, tonian' ny raharaha teo ivelan' ny tranon' Andriamanitra; Shabtaï et Yozabad, ceux des chefs lévitiques responsables des affaires extérieures du Temple de Dieu;
Neh / Ne 11:17 And Mattaniah the son of Micha, the son of Zabdi, the son of Asaph, was the principal to begin the thanksgiving in prayer: and Bakbukiah the second among his brethren, and Abda the son of Shammua, the son of Galal, the son of Jeduthun. Ary Matania, zanak' i Mika, zanak' i Zabdy, zanak' i Asafa, no mpiventy, raha natao ny fisaorana tao am-pivavahana; ary Bakbokia no nanarakaraka teo amin' ny rahalahiny, dia vao Abda, zanak' i Samoa, zanak' i Galala, zanak' i Jedotona. Mataniasa zanak' i Mika, zanak' i Zebedeì, zanak' i Asafa, ilay lehibe mpiventy ny hira fiderana amin' ny fivavahana; Bekbekiasa ilay nanarakaraka teo amin' ireo rahalahiny, sy Abdà zanak' i Samoà, zanak' i Galala, zanak' Iditòna. Mattanya, fils de Mika, fils de Zabdi, fils d' Asaph, qui dirigeait les hymnes, entonnait l' action de grâces pour la prière; Baqbuqya, le second parmi ses frères; Obadya, fils de Shammua, fils de Galal, fils de Yedutûn.
Neh / Ne 11:18 All the Levites in the holy city were two hundred fourscore and four. Ny Levita rehetra tao an-tanàna masina dia efatra amby valo-polo amby roan-jato. Efatra amby valopolo sy roan-jato no tontalin' ny levita tao amin' ny tanàna masina. Total des lévites dans la Ville sainte : 284.
Neh / Ne 11:19 Moreover the porters, Akkub, Talmon, and their brethren that kept the gates, were an hundred seventy and two. Ary ny mpiandry varavarana dia Akoba sy Talmona mbamin' ny rahalahiny izay niambina ny vavahady, dia roa amby fito-polo amby zato. Ary ny mpiandry varavarana dia Akoba, Telmona, mbamin' ireo rahalahiiny, mpiambina ny vavahady: roa amby fitopolo amby zato. Les portiers : Aqqub, Talmôn et leurs frères, qui montaient la garde aux portes : 172.
Neh / Ne 11:20 And the residue of Israel, of the priests, and the Levites, were in all the cities of Judah, every one in his inheritance. Ary ny sisa tamin' ny Isiraely sy ny mpisorona sy ny Levita, dia teny an-tanàna rehetra any Joda, samy tao amin' ny zara-taniny avy. Israely sisa, ny mpisorona ary ny levita dia tany amin' ny tanànan' i Jodà rehetra, samy tany amin' ny zara taniny avy. Quant au reste des Israélites, des prêtres, et des lévites, ils demeuraient dans toutes les villes de Juda, chacun dans son domaine,
Neh / Ne 11:21 But the Nethinims dwelt in Ophel: and Ziha and Gispa were over the Nethinims. Fa ny Netinima dia nonina tany Ofela; ary Ziha sy Gispa no nifehy azy. Ny Natieana dia nonina teo amin' ny faritanin' i Ofela: Sihà sy Gasfà no nifehy ny Natieana. Les "donnés" habitaient l' Ophel; Ciha et Gishpa étaient à la tête des "donnés"
Neh / Ne 11:22 The overseer also of the Levites at Jerusalem was Uzzi the son of Bani, the son of Hashabiah, the son of Mattaniah, the son of Micha. Of the sons of Asaph, the singers were over the business of the house of God. Ary ny mpifehy ny Levita tany Jerosalema amin' ny raharaha momba ny tranon' Andriamanitra dia Ozy, zanak' i Bany, zanak' i Hasabia, zanak' i Matania, zanak' i Mika, isan' ny mpihira, taranak' i Asafa. Ny mpifehy ny levita tao Jerosalema, dia Azì zanak' i Banì zanak' i Hasabiasa, zanak' i Mataniasa, zanak' i Mikà, anisan-taranak' i Asafa, ireo mpihira niadidy ny fanompoana ao an-tranon' Andriamanitra. Le chef des lévites de Jérusalem était Uzzi, fils de Bani, fils de Hashabya, fils de Mattanya, fils de Mika; il faisait partie des fils d' Asaph, les chantres chargés du service du Temple de Dieu;
Neh / Ne 11:23 For it was the king' s commandment concerning them, that a certain portion should be for the singers, due for every day. Fa ny didin' ny mpanjaka ny amin' ireo mpihira ireo dia ny hahazoany izay anjara tokony ho azy isan' andro. Fa nisy didin' ny mpanjaka ny amin' izy ireo, sy karama voafetra homena ny mpihira isan' andro. car ils faisaient l' objet d' une instruction royale et un règlement fixait aux chantres leur rôle jour par jour.
Neh / Ne 11:24 And Pethahiah the son of Meshezabeel, of the children of Zerah the son of Judah, was at the king' s hand in all matters concerning the people. Ary Petahia, zanak' i Mesezabela, isan' ny taranak' i Zera, zanak' i Joda, dia teo anilan' ny mpanjaka hitandrina ny raharaha rehetra ny amin' ny olona. Faratiasa zanak' i Mesezebela, isan-taranak' i Zarà, zanak' i Jodà kosa no mpanao raharahan' ny mpanjaka, amin' ny raharaha rehetra momba ny vahoaka. Petahya, fils de Meshézabéel, qui appartenait aux fils de Zérah, fils de Juda, était à la disposition du roi pour toutes les affaires du peuple.
Neh / Ne 11:25 And for the villages, with their fields, some of the children of Judah dwelt at Kirjatharba, and in the villages thereof, and at Dibon, and in the villages thereof, and at Jekabzeel, and in the villages thereof, Fa ny amin' ny vohitra eny an-tsaha, dia ny sasany tamin' ny taranak' i Joda no nonina tany Kiriat-arba sy ny zana-bohiny, ary tany Dibona sy ny zana-bohiny, ary tany Jekabzela sy ny zana-bohiny, Ny amin' ny tanàna sy ny tany momba azy dia izao no nonenan' ny zanak' i Jodà: Kariata-Arbe, mbamin' ny vohitra momba azy, Dibona mbamin' ny vohitra momba azy, Kabseela, mbamin' ny zana-bohiny; Et dans les villages situés dans leurs champs. Des fils de Juda demeuraient à Qiryat-ha-Arba et dans ses dépendances, à Dibôn et dans ses dépendances, à Yeqqabçéel et dans les villages de son ressort,
Neh / Ne 11:26 And at Jeshua, and at Moladah, and at Bethphelet, ary tany Jesoa sy Molada sy Beti-paleta Jesoe, Molada, Bet-Faleta; à Yéshua, à Molada, à Bet-Pélèt,
Neh / Ne 11:27 And at Hazarshual, and at Beersheba, and in the villages thereof, sy Hazarasoala ary Beri-sheba sy ny zana-bohiny, Hasersoala, Bersabea, mbamin' ny vohitra momba azy; à Haçar-Shual, à Bersabée et dans ses dépendances,
Neh / Ne 11:28 And at Ziklag, and at Mekonah, and in the villages thereof, ary tany Ziklaga sy Mekona sy ny zana-bohiny, Sikelega, Mokona, mbamin' ny vohitra momba azy; à Ciqlag, à Mekona et dans ses dépendances,
Neh / Ne 11:29 And at Enrimmon, and at Zareah, and at Jarmuth, ary tany En-rimona sy Zora sy Jarmota En-Remona, Saraà, Jerimota, à En-Rimmôn, à Coréa, à Yarmut,
Neh / Ne 11:30 Zanoah, Adullam, and in their villages, at Lachish, and the fields thereof, at Azekah, and in the villages thereof. And they dwelt from Beersheba unto the valley of Hinnom. sy Zanoa sy Adolama sy ny zana-bohiny, sy tany Lakisy sy ny sahany, ary tany Azeka sy ny zana-bohiny. Ary nonina hatram Beri-sheba ka hatramin' ny lohasahan' i Himona izy. Zanola, Odolama, mbamin' ny zana-bohitr' ireo; Lakisa mbamin' ny tany momba azy, Azekà mbamin' ny vohitra momba azy. Hatrany Bersabea ka hatrany amin' ny lohasahan' i Enoma no nonenany. Zanoah, Adullam et les villages de leur ressort, Lakish et sa campagne, Azéqa et ses dépendances : ils s'établirent donc de Bersabée jusqu' au val d' Hinnom.
Neh / Ne 11:31 The children also of Benjamin from Geba dwelt at Michmash, and Aija, and Bethel, and in their villages. Ary ny taranak' i Benjamina kosa no hatrany Geba ka hatrany Mikmasy sy Aia sy Betela sy ny zana-bohiny, Ny avy amin' ny taranak' i Benjamina kosa dia nonina hatrany Gebà ka hatrany Makmasa, sy Haì ary Betela, mbamin' ny vohitra momba azy; Des fils de Benjamin habitaient Géba, Mikmas, Ayya et Béthel ainsi que ses dépendances,
Neh / Ne 11:32 And at Anathoth, Nob, Ananiah, ary tany Anatota sy Noba sy Anania tany Anatota, Nobà, Anania, Anatot, Nob, Ananya,
Neh / Ne 11:33 Hazor, Ramah, Gittaim, sy Hazora sy Rama sy Gitaima Asora, Ramà, Getaima, Hadida, Haçor, Rama, Gittayim,
Neh / Ne 11:34 Hadid, Zeboim, Neballat, sy Hadida sy Zeboima sy Nebala Seboima, Nebalata, Loda, Hadid, Ceboyim, Neballat,
Neh / Ne 11:35 Lod, and Ono, the valley of craftsmen. sy Loda sy Ono, lohasahan' ny mahay tao-zavatra. ary Onao, amin' ny lohasahan' ny Mpanao taozavatra. Lod et Ono, et le val des Artisans.
Neh / Ne 11:36 And of the Levites were divisions in Judah, and in Benjamin. Ary tao amin' ny Benjamina nisy Levita, izay isan' ny antokon' ny Joda. Tamin' ny levita, izay anisan' ny antokon' i Jodà, dia nisy nitambatra tamin' i Benjamina. Des groupes de lévites se trouvaient tant en Juda qu' en Benjamin.

<-
->