<-
->

Neh / Ne 7:1 Now it came to pass, when the wall was built, and I had set up the doors, and the porters and the singers and the Levites were appointed, Ary nony vita ny manda, ka voalatsako ny lela-vavahady, sady voatendry ny mpiandry varavarana sy ny mpihira ary ny Levita, Nony vita ny manda ka efa nalatsako ny lela vavahady, dia ny mpiandry varavarana, ny mpihira, ny levita no napetraka hiambina. Quand le rempart fut reconstruit et que j' eus fixé les battants, les portiers les chantres et les lévites furent installés.
Neh / Ne 7:2 That I gave my brother Hanani, and Hananiah the ruler of the palace, charge over Jerusalem: for he was a faithful man, and feared God above many. dia notendreko Hanany rahalahiko sy Hanania, lehiben' ny tao an-dapa, hitandrina an' i Jerosalema, fa lehilahy mahatoky izy sady matahotra an' Andriamanitra mihoatra noho ny maro. Ary Hananì rahalahiko sy Anania lehiben' ny rova no nomeko fahefana amin' i Jerosalema, fa lehilahy mahatoky sy matahotra an' Andriamanitra mihoatra noho ny maro izy. Je confiai l' administration de Jérusalem à Hanani, mon frère, et à Hananya, commandant de la citadelle, car c'était un homme de confiance et qui craignait Dieu plus que beaucoup d' autres;
Neh / Ne 7:3 And I said unto them, Let not the gates of Jerusalem be opened until the sun be hot; and while they stand by, let them shut the doors, and bar them: and appoint watches of the inhabitants of Jerusalem, every one in his watch, and every one to be over against his house. Koa hoy izaho tamin' ireo: Aza avela hovohana ny vavahadin' i Jerosalema mandra-pahafanan' ny andro; ary raha mbola milanona eo ny mpiambina, dia aoka harindriny ny varavarana, ka hidionareo; ary manendre mpiambina avy amin' izay monina ato Jerosalema ihany samy ho eo amin' ny fiambenany avy, dia samy ho eo amin' ny tandrifin' ny tranony avy. Dia hoy aho tamin' izy ireo: Aza vohana ny vavahadin' i Jerosalema mandra-pahatongan' ny hafanan' ny masoandro, ary ny hariva dia ny mbola eo ny mpiambina no hanidiana ny vavahady sy hametrahana ny barany, ary amin' ny alina, dia hanendrena mpiambina ny mponina eto Jerosalema samy hatao amin' ny anjara toerany sy tandrifin' ny tranony avy. je leur dis : "Les portes de Jérusalem ne seront ouvertes que lorsque le soleil commencera à chauffer; et il sera encore haut quand on devra clore et verrouiller les battants; on établira des piquets de garde pris parmi les habitants de Jérusalem, chacun à son poste, et chacun devant sa maison."
Neh / Ne 7:4 Now the city was large and great: but the people were few therein, and the houses were not builded. Ary malalaka sy lehibe ny tanàna, nefa vitsy olona, sady tsy mbola vita ny trano. Sady malalaka no lehibe ny tanàna, nefa vitsy ny mponina eo afovoany, sady mbola tsy voaorina indray ny trano. La ville était spacieuse et grande, mais ne comptait qu' une faible population et il n' y avait pas de familles constituées.
Neh / Ne 7:5 And my God put into mine heart to gather together the nobles, and the rulers, and the people, that they might be reckoned by genealogy. And I found a register of the genealogy of them which came up at the first, and found written therein, Ary nomen' Andriamanitro hevitra aho hamory ny manan-kaja sy ny mpanapaka mbamin' ny vahoaka, mba halaina isa araka ny firazanany avy ireo. Ary hitako ny taratasy filazana ny firazanan' izay niakatra voalohany, ka izao no hitako voasoratra tao: Ka nomen' Andriamanitra hevitra aho hamory ny lehibe sy ny andriambaventy mbamin' ny vahoaka, mba hakana ny isany. Ary nahita boky nanoratana ny firazanan' izay niakatra voalohany aho, ka izao no hitako voasoratra tao: Aussi mon Dieu m' inspira-t-il de rassembler les grands, les magistrats et le peuple pour en faire le recensement généalogique. Je mis la main sur le registre généalogique de ceux qui étaient revenus au début, et j' y trouvai consigné
Neh / Ne 7:6 These are the children of the province, that went up out of the captivity, of those that had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away, and came again to Jerusalem and to Judah, every one unto his city; Izao no lehilahy amin' izany tany izany, izay niakatra avy tamin' ny fahababoana, dia ireo nobaboin' i Nebokadnezara, mpanjakan' i Babylona, fa niverina tany Jerosalema sy Joda izy, samy ho any an-tanànany avy, Ireto ny ambanivohitra avy nasesi-tany izay nentin' i Nabokodonosora, mpanjakan' i Babilona, ho babo ary niverina ho any Jerosalema sy Jodà, samy any an-tanànany avy; Voici les gens de la province qui revinrent de la captivité et de l' exil. Après avoir été déportés par Nabuchodonosor, roi de Babylone, ils retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville.
Neh / Ne 7:7 Who came with Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Azariah, Raamiah, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Mispereth, Bigvai, Nehum, Baanah. The number, I say, of the men of the people of Israel was this; dia ny olona izay niaraka tamin' i Zerobabela sy Jesoa sy Nehemia sy Azaria sy Ramia sy Nahanany sy Mordekay sy Bilsana sy Mispereta sy Bigvay sy Nehoma ary Bana: Ary ny isan' ny lehilahy tamin' ny Isiraely dia izao: dia ireo niara-niverina tamin' i Zorobabela, Josoe, Nehemia, Azariasa, Raamiasa, Nahamanì, Mardokea, Belsana, Mesfarata, Begoai, Nahoma, Baana. Izao no isan' ny lehilahy tamin' ny vahoakan' Israely: Ils arrivèrent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Azarya, Raamya, Nahamani, Mordokaï, Bilshân, Mispérèt, Bigvaï, Nehum, Baana. Nombre des hommes du peuple d' Israël
Neh / Ne 7:8 The children of Parosh, two thousand an hundred seventy and two. Ny taranak' i Parosy dia roa amby fito-polo amby zato sy roa arivo; Roa amby fitopolo amby zato sy roa arivo, ny taranak' i Farsosa; les fils de Paréosh : 2.172;
Neh / Ne 7:9 The children of Shephatiah, three hundred seventy and two. ny taranak' i Sefatia dia roa amby fito-polo amby telon-jato; roa amby fitopolo sy telon-jato, ny taranak' i Safatiasa; les fils de Shephatya : 372;
Neh / Ne 7:10 The children of Arah, six hundred fifty and two. ny taranak' i Ara dia roa amby dimam-polo amby enin-jato; roa amby dimampolo sy enin-jato, ny taranak' i Areà; les fils d' Arah : 652;
Neh / Ne 7:11 The children of Pahathmoab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand and eight hundred and eighteen. ny taranak' i Pahatamoaba, dia avy tamin' ny zanak' i Jesoa sy Joaba, dia valo ambin' ny folo amby valon-jato sy roa arivo; valo ambin' ny folo sy valon-jato sy roa arivo, ny taranak' i Fahata-Moaba, avy amin' ny taranak' i Josoe sy Joaba; les fils de Pahat-Moab, c' est-à-dire les fils de Josué et de Yoab : 2.818;
Neh / Ne 7:12 The children of Elam, a thousand two hundred fifty and four. ny taranak' i Elama dia efatra amby dimam-polo amby roan-jato sy arivo; efatra amby dimampolo sy roan-jato amby arivo, ny taranak' i Elama; les fils de Elam : 1.254;
Neh / Ne 7:13 The children of Zattu, eight hundred forty and five. ny taranak' i Zato dia dimy amby efa-polo amby valon-jato; dimy amby efapolo sy valon-jato ny taranak' i Zetoà; les fils de Zattu : 845;
Neh / Ne 7:14 The children of Zaccai, seven hundred and threescore. ny taranak' i Zakay dia enim-polo amby fiton-jato; enimpolo sy fiton-jato, ny taranak' i Zakaì; les fils de Zakkaï : 760;
Neh / Ne 7:15 The children of Binnui, six hundred forty and eight. ny taranak' i Binoy dia valo amby efa-polo amby enin-jato; valo amby efapolo sy enin-jato, ny taranak' i Banaì; les fils de Binnuï : 648;
Neh / Ne 7:16 The children of Bebai, six hundred twenty and eight. ny taranak' i Bebay dia valo amby roa-polo amby enin-jato; valo amby roapolo sy enin-jato ny taranak' i Bebaì; les fils de Bébaï : 628;
Neh / Ne 7:17 The children of Azgad, two thousand three hundred twenty and two. ny taranak' Azgada dia roa amby roa-polo amby telon-jato amby roa arivo; roa amby roapolo sy telon-jato sy roa arivo, ny taranak' i Azgada; les fils de Azgad : 2.322;
Neh / Ne 7:18 The children of Adonikam, six hundred threescore and seven. ny zanak' i Adonikama dia fito amby enim-polo amby enin-jato; fito amby enimpolo sy enin-jato ny taranak' i Adonikama; les fils d' Adoniqam : 667;
Neh / Ne 7:19 The children of Bigvai, two thousand threescore and seven. ny taranak' i Bigvay dia fito amby enim-polo sy roa arivo; fito amby enimpolo sy roa arivo ny taranak' i Begoaì; les fils de Bigvaï : 2.067;
Neh / Ne 7:20 The children of Adin, six hundred fifty and five. ny taranak' i Adina dia dimy amby dimam-polo amby enin-jato; dimy amby dimampolo sy enin-jato ny taranak' i Adìna; les fils de Adîn : 655;
Neh / Ne 7:21 The children of Ater of Hezekiah, ninety and eight. ny taranak' i Atera, avy tamin' i Hezekia, dia valo amby sivi-folo; valo amby sivy folo, ny taranak' i Atera, zanak' i Ezekiasa; les fils d' Ater, c' est-à-dire de Hizqiyya : 98;
Neh / Ne 7:22 The children of Hashum, three hundred twenty and eight. ny taranak' i Hasoma dia valo amby roa-polo amby telon-jato; valo amby roapolo sy telon-jato ny taranak' i Hasema; les fils de Hashum : 328;
Neh / Ne 7:23 The children of Bezai, three hundred twenty and four. ny taranak' i Bezay dia efatra amby roa-polo amby telon-jato; efatra amby roapolo sy telon-jato, ny taranak' i Besaì; les fils de Béçaï : 324;
Neh / Ne 7:24 The children of Hariph, an hundred and twelve. ny taranak' i Harifa dia roa ambin' ny folo amby zato; roa ambin' ny folo amby zato, ny taranak' i Harefa; les fils de Hariph : 112;
Neh / Ne 7:25 The children of Gibeon, ninety and five. ny taranak' i Gibeona dia dimy amby sivi-folo. dimy amby sivifolo, ny taranak' i Gabaona; les fils de Gabaôn : 95;
Neh / Ne 7:26 The men of Bethlehem and Netophah, an hundred fourscore and eight. Ny mponina tany Betlehema sy Netofa dia valo amby valo-polo amby zato; valo amby valopolo amby zato, ny mponina tao Betleema sy Netofa; les hommes de Bethléem et de Netopha : 188;
Neh / Ne 7:27 The men of Anathoth, an hundred twenty and eight. ny mponina tany Anatota dia valo amby roa-polo amby zato; valo amby roapolo amby zato ny mponina tao Anatota; les hommes d' Anatot : 128;
Neh / Ne 7:28 The men of Bethazmaveth, forty and two. ny mponina tany Bet-azmaveta dia roa amby efa-polo; roa amby efapolo ny mponina tao Beta-Azmota; les hommes de Bet-Azmavèt : 42;
Neh / Ne 7:29 The men of Kirjathjearim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred forty and three. ny mponina tany Kiriata-jearima sy Kefira ary Berota dia telo amby efa-polo amby fiton-jato; telo amby efapolo sy fiton-jato ny mponina tao Kariatiarima sy Kefirà ary Berota; les hommes de Qiryat-Yéarim, Kephira et Béérot : 743;
Neh / Ne 7:30 The men of Ramah and Gaba, six hundred twenty and one. ny mponina tany Rama sy Geva dia iraika amby roa-polo amby enin-jato; iraika amby roapolo sy enin-jato, ny mponina tao Ramà sy Gabaà; les hommes de Rama et Géba : 621;
Neh / Ne 7:31 The men of Michmas, an hundred and twenty and two. ny mponina tany Mikmasy dia roa amby roa-polo amby zato; roa amby roapolo amby zato ny mponina tao Makmasa; les hommes de Mikmas : 122;
Neh / Ne 7:32 The men of Bethel and Ai, an hundred twenty and three. ny mponina tany Betela sy Ay dia telo amby roa-polo amby zato; telo amby roapolo amby zato ny mponina tao Betela sy Haì; les hommes de Béthel et de Aï : 123;
Neh / Ne 7:33 The men of the other Nebo, fifty and two. ny mponina tany amin' ilay Nebo anankiray dia roa amby dimam-polo; roa amby dimampolo ny mponina tao amin' ny Nebao anankiray; les hommes de l' autre Nebo : 52;
Neh / Ne 7:34 The children of the other Elam, a thousand two hundred fifty and four. ny zanak' ilay Elama anankiray dia efatra amby dimam-polo amby roan-jato sy arivo; efatra amby dimampolo sy roan-jato sy arivo ny taranak' i Elama anankiray; les fils de l' autre Elam : 1.254;
Neh / Ne 7:35 The children of Harim, three hundred and twenty. ny zanak' i Harima dia roa-polo amby telon-jato; roapolo sy telon-jato ny taranak' i Harema; les fils de Harim : 320;
Neh / Ne 7:36 The children of Jericho, three hundred forty and five. ny zanak' i Jeriko dia dimy amby efa-polo amby telon-jato; dimy amby efapolo sy telon-jato ny zanak' i Jerikao; les fils de Jéricho : 345;
Neh / Ne 7:37 The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and one. ny zanak' i Loda sy Hadida ary Ono dia iraika amby roa-polo amby fiton-jato; iraika amby roapolo sy fiton-jato ny zanak' i Loda sy Hadida ary Onao; les fils de Lod, Hadid et Ono : 721;
Neh / Ne 7:38 The children of Senaah, three thousand nine hundred and thirty. ny zanak' i Sena dia telo-polo amby sivin-jato sy telo arivo. telopolo sy sivin-jato sy telo arivo, ny zanak' i Senaà. les fils de Senaa : 3.930.
Neh / Ne 7:39 The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy and three. Ary ny mpisorona koa dia izao: Ny taranak' i Jedaia, avy tamin' ny mpianakavin' i Jesoa, dia telo amby fito-polo amby sivin-jato; Mpisorona: telo amby fitopolo sy sivin-jato, ny taranak' Idaiasa, avy amin' ny fianakavian' i Josoe; Les prêtres : les fils de Yedaya, c' est-à-dire la maison de Josué : 973;
Neh / Ne 7:40 The children of Immer, a thousand fifty and two. ny taranak' Imera, dia roa amby dimam-polo amby arivo; roa amby dimampolo sy arivo, ny taranak' i Emera; les fils d' Immer : 1.052;
Neh / Ne 7:41 The children of Pashur, a thousand two hundred forty and seven. ny taranak' i Pasora dia fito amby efa-polo amby roan-jato sy arivo; fito amby efapolo sy roan-jato sy arivo, ny taranak' i Fasora; les fils de Pashehur : 1.247;
Neh / Ne 7:42 The children of Harim, a thousand and seventeen. ny taranak' i Harima dia fito ambin' ny folo sy arivo. fito ambin' ny folo sy arivo, ny taranak' i Arema. les fils de Harim : 1.017.
Neh / Ne 7:43 The Levites: the children of Jeshua, of Kadmiel, and of the children of Hodevah, seventy and four. Ary ny Levita koa dia izao: Ny zanak' i Jesoa sy Kadmiela, avy tamin' ny zanak' i Hodavia, dia efatra amby fito-polo. Levita: efatra amby fitopolo, ny taranak' i Josoe sy Kedmiela avy amin' ny taranak' i Odoiasa. Les lévites : les fils de Josué, c' est-à-dire Qadmiel, les fils de Hodva : 74.
Neh / Ne 7:44 The singers: the children of Asaph, an hundred forty and eight. Ary ny mpihira koa dia izao: Ny taranak' i Asafa dia valo amby efa-polo amby zato. Mpihira: valo amby efapolo amby zato, ny taranak' i Asafa. Les chantres : les fils d' Asaph : 148.
Neh / Ne 7:45 The porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, an hundred thirty and eight. Ary ny mpiandry varavarana koa dia izao: Ny taranak' i Saloma, ny taranak' i Atera, ny taranak' i Talmona, ny taranak' i Akoba, ny taranak' i Hatita, ny taranak' i Sobay, dia valo amby telo-polo amby zato. Mpiandry varavarana: valo amby telopolo amby zato, ny taranak' i Seloma, ny taranak' i Atera, ny taranak' i Telmona, ny taranak' i Akoba, ny taranak' i Hatita, ny taranak' i Sobaì. Les portiers : les fils de Shallum, les fils d' Ater, les fils de Talmôn, les fils de Aqqub, les fils de Hatita, les fils de Shobaï : 138.
Neh / Ne 7:46 The Nethinims: the children of Ziha, the children of Hashupha, the children of Tabbaoth, Ary ny Netinima koa dia izao: Ny taranak' i Ziha, ny taranak' i Hasofa, ny taranak' i Tabaota, Natieana: ny taranak' i Sohà, ny taranak' i Hasofà, ny taranak' i Tebaota; Les "donnés" : les fils de Ciha, les fils de Hasupha, les fils de Tabbaot,
Neh / Ne 7:47 The children of Keros, the children of Sia, the children of Padon, ny taranak' i Kerosa, ny taranak' i Sia, ny taranak' i Padona, ny taranak' i Kerosa, ny taranak' i Siaà, ny taranak' i Fadona; les fils de Qéros, les fils de Sia, les fils de Padôn,
Neh / Ne 7:48 The children of Lebana, the children of Hagaba, the children of Shalmai, ny taranak' i Lebana, ny taranak' i Hagaba, ny taranak' i Salmay, ny taranak' i Lebàna, ny taranak' i Hagabà; les fils de Lebana, les fils de Hagaba, les fils de Shalmaï,
Neh / Ne 7:49 The children of Hanan, the children of Giddel, the children of Gahar, ny taranak' i Hanana, ny taranak' i Gidela, ny taranak' i Gahara, ny taranak' i Selmaì, ny taranak' i Hanàna, ny taranak' i Gedela, ny taranak' i Gahera, les fils de Hanân, les fils de Giddel, les fils de Gahar,
Neh / Ne 7:50 The children of Reaiah, the children of Rezin, the children of Nekoda, ny taranak' i Reaia, ny taranak' i Rezina, ny taranak' i Nekoda, ny taranak' i Raaiasa, ny taranak' i Rasìna, ny taranak' i Nekodà, les fils de Reaya, les fils de Reçîn, les fils de Neqoda,
Neh / Ne 7:51 The children of Gazzam, the children of Uzza, the children of Phaseah, ny taranak' i Gazama, ny taranak' i Oza, ny taranak' i Pasea, ny taranak' i Gezema, ny taranak' i Azà, ny taranak' i Faseà, ny taranak' i Besea, les fils de Gazzam, les fils d' Uzza, les fils de Paséah,
Neh / Ne 7:52 The children of Besai, the children of Meunim, the children of Nephishesim, ny taranak' i Besay, ny taranaky ny Meonita, ny taranaky ny Nefisita, ny taranak' i Monima, ny taranak' i Nefosima; les fils de Bésaï, les fils des Méûnites, les fils des Nephusites,
Neh / Ne 7:53 The children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur, ny taranak' i Bakboka, ny taranak' i Hakafa, ny taranak' i Harora, ny taranak' i Bakboka, ny taranak' i Hakofà; les fils de Baqbuq, les fils de Haqupha, les fils de Harhur,
Neh / Ne 7:54 The children of Bazlith, the children of Mehida, the children of Harsha, ny taranak' i Bazlita, ny taranak' i Mehida, ny taranak' i Harsa, ny taranak' i Harhora, ny taranak' i Beslota, ny taranak' i Mahidà, ny taranak' i Harsà, les fils de Baçlit, les fils de Mehida, les fils de Harsha,
Neh / Ne 7:55 The children of Barkos, the children of Sisera, the children of Tamah, ny taranak' i Barkosa, ny taranak' i Sisera, ny taranak' i Tema, ny taranak' i Berkosa, ny taranak' i Sisarà, ny taranak' i Temà, les fils de Barqos, les fils de Sisra, les fils de Témah,
Neh / Ne 7:56 The children of Neziah, the children of Hatipha. ny taranak' i Nezia, ny taranak' i Hatifa. ny taranak' i Nasià, ny taranak' i Hatifà. les fils de Neçiah, les fils de Hatipha.
Neh / Ne 7:57 The children of Solomon' s servants: the children of Sotai, the children of Sophereth, the children of Perida, Ary ny taranaky ny mpanompon' i Solomona koa dia izao: Ny taranak' i Sotahy, ny taranak' i Sofereta, ny zanak' i Perida, Taranaky ny mpanompon' i Salomona: ny taranak' i Sotai, ny taranak' i Sofereta, Les fils des esclaves de Salomon : les fils de Sotaï, les fils de Sophérèt, les fils de Perida,
Neh / Ne 7:58 The children of Jaala, the children of Darkon, the children of Giddel, ny taranak' i Jala, ny taranak' i Darkona, ny taranak' i Gidela, ny taranak' i Faridà, ny taranak' i Jahalà, ny taranak' i Darkona, ny taranak' i Jedela, les fils de Yaala, les fils de Darqôn, les fils de Giddel,
Neh / Ne 7:59 The children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth of Zebaim, the children of Amon. ny taranak' i Sefatia, ny taranak' i Hatila, ny taranak' i Pokereta-hazebaima, ny taranak' i Amona. ny taranak' i Safatiasa, ny taranak' i Hatilà, ny taranak' i Fakereta-Asebaima, ny taranak' i Amona. les fils de Shephatya, les fils de Hattil, les fils de Pokérèt-ha-Cebayim, les fils d' Amôn.
Neh / Ne 7:60 All the Nethinims, and the children of Solomon' s servants, were three hundred ninety and two. Ny Netinima rehetra sy ny taranaky ny mpanompon' i Solomona dia roa amby sivi-folo amby telon-jato. Roa amby sivifolo sy telon-jato no tontalin' ny Natieana sy ny taranaky ny mpanompon' i Salomona. Total des "donnés" et des fils des esclaves de Salomon : 392.
Neh / Ne 7:61 And these were they which went up also from Telmelah, Telharesha, Cherub, Addon, and Immer: but they could not shew their father' s house, nor their seed, whether they were of Israel. Ary izao no niakatra avy tany Tela-mela sy Tela-harsa sy Kerofa sy Adona ary Imera (fa tsy nahalaza ny fianakaviany sy ny firazanany, na avy tamin' ny Isiraely na tsia, izy): Izao no nandeha niala tany Tel-Melà, Tel-Harsà, Keroba, Adaona, ary Emera, izay tsy nahalaza ny fianakavian-drainy amam-pirazanany, hanamarina ny maha-Israely azy: Les gens suivants, qui venaient de Tel-Mélah, Tel-Harsha, Kerub, Addôn et Immer, ne purent faire connaître si leur famille et leur race étaient d' origine israélite
Neh / Ne 7:62 The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred forty and two. ny taranak' i Delaia, ny taranak' i Tobia, ny taranak' i Nekoda, roa amby efa-polo amby enin-jato. ny taranak' i Dalaiasa, ny taranak' i Tobia, ny taranak' i Nekodà, roa amby efapolo sy enin-jato. les fils de Delaya, les fils de Tobiyya, les fils de Neqoda 642.
Neh / Ne 7:63 And of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, the children of Barzillai, which took one of the daughters of Barzillai the Gileadite to wife, and was called after their name. Ary ny avy tamin' ny mpisorona dia izao: Ny taranak' i Hobaia, ny taranak' i Hakoza, ny taranak' i Barzilay; nampaka-bady avy tamin' ny zanakavavin' i Barzilay Gileadita io ka notononina araka ny anarany. Ary ny tamin' ny mpisorona dia ny taranak' i Hobià, ny taranak' i Akosa, ny taranak' i Berzelaì, izay naka ho vady ny anankiray tamin' ny zanakavavin' i Berzelaì, Galaadita, ka dia nantsoina amin' ny anarany. Et parmi les prêtres, les fils de Hobayya, les fils d' Haqqoç, les fils de Barzillaï celui-ci avait pris pour femme l' une des filles de Barzillaï, le Galaadite, dont il adopta le nom.
Neh / Ne 7:64 These sought their register among those that were reckoned by genealogy, but it was not found: therefore were they, as polluted, put from the priesthood. Ireo dia nitady ny soratra filazana ny razany, fa tsy hita izany; dia natao ho tsy madio izy ka nesorina tamin' ny fisoronana. Nikaroka ny taratasy vavolombelon' ny firazanany izy ireo, fa tsy nahita, ka dia nolazaina ho tsy madio, tsy mahatana ny fisoronana; Ceux-là recherchèrent leur registre généalogique mais on ne le trouva pas : on les écarta donc du sacerdoce comme impurs,
Neh / Ne 7:65 And the Tirshatha said unto them, that they should not eat of the most holy things, till there stood up a priest with Urim and Thummim. Ary ny governora nilaza fa tsy mahazo mihinana ny zava-masina indrindra izy mandra-pitsangan' izay mpisorona anankiray mitondra ny Orima sy Tomima. ary noraran' ny governora tsy hihinana ny zavatra masina indrindra izy ireo, mandra-pitsangan' izay mpisorona, hanontany amin' Andriamanitra, amin' ny Orima sy ny Tomima. et Son Excellence leur interdit de manger des aliments sacrés jusqu'à ce qu' un prêtre se levât pour l' Urim et le Tummim.
Neh / Ne 7:66 The whole congregation together was forty and two thousand three hundred and threescore, Ny tontalin' ny olona rehetra dia enim-polo amby telon-jato amby roa arivo sy efatra alina, Enimpolo sy telon-jato amby roa arivo sy efatra alina no tontalin' ny fiangonana rehetra, L' assemblée tout entière se montait à 42.360 individus,
Neh / Ne 7:67 Beside their manservants and their maidservants, of whom there were seven thousand three hundred thirty and seven: and they had two hundred forty and five singing men and singing women. afa-tsy ny ankizilahiny sy ny ankizivaviny fito amby telo-polo amby telon-jato sy fito arivo; ary nanana mpihiralahy sy mpihiravavy dimy amby efa-polo amby roan-jato izy; afa-tsy ny mpanompony, lahy amana vavy, izay nisy fito amby telopolo sy telon-jato sy fito arivo. Nisy mpihira, lahy amana vavy, roan-jato tamin' izy ireo. sans compter leurs esclaves et servantes au nombre de 7.337. Ils avaient aussi 245 chanteurs et chanteuses.
Neh / Ne 7:68 Their horses, seven hundred thirty and six: their mules, two hundred forty and five: ny soavaliny dia enina amby telo-polo amby fiton-jato; ny ampondrany dia dimy amby efa-polo amby roan-jato; Ary izao no nananany: soavaly enina amby telopolo sy fiton-jato, mole dimy amby efapolo sy roan-jato, On comptait 435 chameaux et 6.720 ânes.
Neh / Ne 7:69 Their camels, four hundred thirty and five: six thousand seven hundred and twenty asses. ny ramevany dia dimy amby telo-polo amby efa-jato; ny borikiny dia roa-polo amby fiton-jato sy enina arivo. rameva dimy amby telopolo sy efa-jato, ary ampondra roapolo sy fiton-jato sy enina arivo. Un certain nombre de chefs de famille firent des dons pour les travaux. Son Excellence versa au trésor mille drachmes d' or, 50 coupes et 30 tuniques sacerdotales.
Neh / Ne 7:70 And some of the chief of the fathers gave unto the work. The Tirshatha gave to the treasure a thousand drams of gold, fifty basons, five hundred and thirty priests' garments. Ary ny sasany tamin' ny lohan ny fianakaviana dia nahafoy hanaovana ny asa. Ny governora nanome darika volamena arivo sy lovia famafazana dimam-polo sy akanjo-mpisorona telo-polo amby dimam-jato ho ao amin' ny rakitra. Maro tamin' ny loham-pianakaviana no nanao fanomezana, hanaovana ny asa. Ny governora nanome darìka volamena arivo, kopy dimampolo, akanjom-pisoronana telopolo sy diman-jato, hatao amin' ny rakitra. Des chefs de famille versèrent au trésor des travaux 20.000
Neh / Ne 7:71 And some of the chief of the fathers gave to the treasure of the work twenty thousand drams of gold, and two thousand and two hundred pound of silver. Ary ny sasany tamin' ny lohan' ny fianakaviana dia nanome darika volamena roa alina sy mane volafotsy roan-jato sy roa arivo ho ao amin' ny rakitra hanaovana ny asa. Ny sasany amin' ny loham-pianakaviana nanome darìka volamena roa alina, mina volafotsy roan-jato sy roa arivo, hatao amin' ny rakitra hanaovana ny asa. Quant aux dons faits par le reste du peuple, ils se montèrent à 20.000 drachmes d' or, 2.000 mines d' argent et 67 tuniques sacerdotales.
Neh / Ne 7:72 And that which the rest of the people gave was twenty thousand drams of gold, and two thousand pound of silver, and threescore and seven priests' garments. Ary izay nomen' ny olona sisa dia darika volamena roa alina sy mane volafotsy roa arivo ary akanjo-mpisorona fito amby enim-polo. Ny vahoaka sisa kosa nanome darìka volamena roa alina, mina volafotsy roa arivo, ary akanjom-pisoronana fito amby enimpolo. Prêtres, lévites et une partie du peuple s' installèrent à Jérusalem; portiers, chantres, "donnés" dans leurs villes, et tous les autres Israélites dans leurs villes. Or quand arriva le septième mois les enfants d' Israël étant ainsi dans leurs villes.
Neh / Ne 7:73 So the priests, and the Levites, and the porters, and the singers, and some of the people, and the Nethinims, and all Israel, dwelt in their cities; and when the seventh month came, the children of Israel were in their cities. Ary samy tafapetraka teny an-tanànany avy ny mpisorona sy ny Levita sy ny mpiandry varavarana sy ny mpihira sy ny sasany amin' ny vahoaka ary ny Netinima, dia ny Isiraely rehetra. Dia toy izany no nahatafapetraka tamin' ny tanànany avy ny mpisorona sy ny levita, ny mpihira, ny mpiandry varavarana, ny olona amin' ny ankapobem-bahoaka, ny Natieana, ary Israely rehetra.

<-
->