<-
->

Neh / Ne 8:1 And all the people gathered themselves together as one man into the street that was before the water gate; and they spake unto Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses, which the Lord had commanded to Israel. Ary rehefa tonga ny volana fahafito, dia samy tany an-tanànany avy ny Zanak' Isiraely. Dia nivory tahaka ny olona iray izy rehetra ho eo an-kalalahana teo anoloan' ny vavahadin-drano; ary niteny tamin' i Ezra mpanora-dalàna izy mba ho entiny ny bokin' ny lalan' i Mosesy izay nandidian' i Jehovah ny Isiraely. Nony tonga ny volana fahafito, ka efa tafapetraka amin' ny tanànany avy ny zanak' Israely, dia nivory toy ny olona iray ihany ny vahoaka rehetra, teo amin' ny kianja anoloan' ny vavahadin' ny Rano. Ary efa nilazan' izy ireo Esdrasa mpanora-dalàna, mba hitondra ny bokin' ny lalàn' i Moizy, izay nandidian' ny Tompo an' Israely. Tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des Eaux. Ils dirent au scribe Esdras d' apporter le livre de la Loi de Moïse, que Yahvé avait prescrite à Israël.
Neh / Ne 8:2 And Ezra the priest brought the law before the congregation both of men and women, and all that could hear with understanding, upon the first day of the seventh month. Dia nentin' i Ezra mpisorona ny lalàna tamin' ny andro voalohany tamin' ny volana fahafito ho eo anatrehan' ny fiangonana, na lehilahy na vehivavy, mbamin' izay rehetra efa mahahaino. Ka nentin' i Esdrasa mpisorona ny lalàna, ho eo anatrehan' ny fiangonana, dia ny lehilahy sy ny vehivavy mbamin' izay rehetra efa manan-tsaina hahafantatra azy; andro voalohan' ny volana fahafito tamin' izay. Alors le prêtre Esdras apporta la Loi devant l' assemblée, qui se composait des hommes, des femmes et de tous ceux qui avaient l'âge de raison. C'était le premier jour du septième mois.
Neh / Ne 8:3 And he read therein before the street that was before the water gate from the morning until midday, before the men and the women, and those that could understand; and the ears of all the people were attentive unto the book of the law. Dia novakina teo an-kalalahana teo anoloan' ny vavahadin-drano izy hatramin' ny vao maraina koa ka ambara-pitataovovonan' ny andro, dia teo anatrehan' ny lehilahy sy ny vehivavy mbamin' izay efa mahahaino; ary ny olona rehetra dia nampandry sofina hihaino ny bokin' ny lalàna. Novakiny teo anatrehan' ny lehilahy sy ny vehivavy mbamin' izay efa manan-tsaina hahafantatra azy ny boky, teo amin' ny kianja anoloan' ny vavahadin' ny Rano, hatramin' ny maraina ka mandra-pisasaky ny andro, ary nampandry sofina nihaino ny bokin' ny lalàna avokoa ny vahoaka. Sur la place située devant la porte des Eaux, il lut dans le livre, depuis l' aube jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de ceux qui avaient l'âge de raison : tout le peuple tendait l' oreille au livre de la Loi.
Neh / Ne 8:4 And Ezra the scribe stood upon a pulpit of wood, which they had made for the purpose; and beside him stood Mattithiah, and Shema, and Anaiah, and Urijah, and Hilkiah, and Maaseiah, on his right hand; and on his left hand, Pedaiah, and Mishael, and Malchiah, and Hashum, and Hashbadana, Zechariah, and Meshullam. Ary Ezra mpanora-dalàna nitsangana teo ambonin' ny lampihazo fitoriana, izay efa natao ho fitoriana izany; ary Matitia sy Sema sy Anaia sy Oria sy Hilkia ary Mahaseia no nitsangana teo anilany ankavanana; ary Pedaia sy Misaela sy Malkia sy Hasoma sy Hasbadana sy Zakaria ary Mesolama no teo anilany ankavia kosa. Teo ambony lampihazo vao narafitra hanaovana izany, no nitsangana Esdrasa mpanora-dalàna, ary ireto no teo anilany: ao an-kavanany, Matatiasa, Semeiasa, Aniasa, Oria, Helkiasa, Maasiasa; teo an-kaviany, Fadaiasa, Misaela, Melkiasa, Hasoma, Hasbadanà, Zakaria, Mosolama. Le scribe Esdras se tenait sur une estrade de bois, construite pour la circonstance; près de lui se tenaient : à sa droite, Mattitya, Shéma, Anaya, Uriyya, Hilqiyya et Maaséya, et, à sa gauche, Pedaya, Mishaèl, Malkiyya, Hashum, Hashbaddana, Zekarya et Meshullam.
Neh / Ne 8:5 And Ezra opened the book in the sight of all the people; (for he was above all the people;) and when he opened it, all the people stood up: Dia nosokafan' i Ezra teo imason' ny olona rehetra ny boky (fa ambony toerana noho ny olona rehetra izy); ary rehefa nosokafany izany, dia nitsangana koa ny olona rehetra. Dia nosokafan' i Esdrasa teo imason' ny vahoaka rehetra ny boky, fa tafasondrotra ambonin' ny vahoaka rehetra izy, ary rahefa nosokafany dia nitsangana ny vahoaka rehetra. Esdras ouvrit le livre au regard de tout le peuple car il dominait tout le peuple et, quand il l' ouvrit, tout le peuple se mit debout.
Neh / Ne 8:6 And Ezra blessed the Lord, the great God. And all the people answered, Amen, Amen, with lifting up their hands: and they bowed their heads, and worshipped the Lord with their faces to the ground. Ary Ezra nisaotra an' i Jehovah, Andriamanitra lehibe; ary ny olona rehetra nanandra-tanana ka namaly hoe: Amena, Amena; dia niondrika izy sady niankohoka tamin' ny tany teo anatrehan' i Jehovah. Nisaotra an' ny Tompo Andriamanitra lehibe Esdrasa, dia nanandra-tànana ny vahoaka rehetra namaly hoe: Amena, Amena! Sady niondrika sy niankohoka tamin' ny tany teo anatrehan' ny Tompo izy ireo. Alors Esdras bénit Yahvé, le grand Dieu; tout le peuple, mains levées, répondit : "Amen! Amen" , puis ils s' inclinèrent et se prosternèrent devant Yahvé, le visage contre terre.
Neh / Ne 8:7 Also Jeshua, and Bani, and Sherebiah, Jamin, Akkub, Shabbethai, Hodijah, Maaseiah, Kelita, Azariah, Jozabad, Hanan, Pelaiah, and the Levites, caused the people to understand the law: and the people stood in their place. Ary Jesoa sy Bany sy Serebia sy Jamina sy Akoba sy Sabetahy sy Hodia sy Mahaseia sy Kelita sy Azaria sy Jozabada sy Hanana sy Pelaia ary ny Levita dia nampianatra ny olona ny lalàna; ary ny olona dia teo amin' izay nitoerany ihany. Ary nampianatra ny vahoaka ny lalàna, Josoe, Banì, Sarabiasa, Jamina, Akoba, Septaì, Odiasa, Maasiasa, Kelità, Azariasa, Jozabeda, Hanàna, Falaiasa, mbamin' ny levita; ka samy nijanona teo amin' ny fitoerany ny olona. Josué, Bani, Shérébya, Yamîn, Aqqub, Shabtaï, Hodiyya, Maaséya, Qelita, Azarya, Yozabad, Hanân, Pelaya, qui étaient lévites, expliquaient la Loi au peuple, pendant que le peuple demeurait debout.
Neh / Ne 8:8 So they read in the book in the law of God distinctly, and gave the sense, and caused them to understand the reading. Dia novakiny mazava ny teny tao amin' ny bokin' ny lalàn' Andriamanitra, sady nohazavainy tsara ny heviny, ka dia azon' ny olona tsara ny teny novakina. Novakiny mazava ny boky, dia ny lalàn' Andriamanitra, novoasany koa ny heviny; ka azo tsara ny teny novakina. Et Esdras lut dans le livre de la Loi de Dieu, traduisant et donnant le sens : ainsi l' on comprenait la lecture.
Neh / Ne 8:9 And Nehemiah, which is the Tirshatha, and Ezra the priest the scribe, and the Levites that taught the people, said unto all the people, This day is holy unto the Lord your God; mourn not, nor weep. For all the people wept, when they heard the words of the law. Ary Nehemia governora sy Ezra mpisorona, mpanora-dalàna, ary ny Levita izay nampianatra ny olona dia nanao tamin' ny olona rehetra hoe: Masina ho an' i Jehovah Andriamanitrareo ity andro ity; koa aza malahelo na mitomany. Fa nitomany ny olona rehetra raha nandre ny tenin' ny lalàna. Ary Nehemia, governora, Esdrasa mpisorona sy mpanora-dalàna, mbamin' ny levita, nampianatra ny vahoaka, niteny tamin' ny vahoaka rehetra, nanao hoe: Andro masina ho an' ny Tompo Andriamanitrareo ity ka aza asiana fisaonana na ranomaso. Fa nitomany avokoa ny vahoaka nony nandre ny tenin' ny lalàna. Alors Son Excellence Néhémie et Esdras, le prêtre-scribe et les lévites qui instruisaient le peuple dit à tout le peuple "Ce jour est saint pour Yahvé, votre Dieu! Ne soyez pas tristes, ne pleurez pas!" Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la Loi.
Neh / Ne 8:10 Then he said unto them, Go your way, eat the fat, and drink the sweet, and send portions unto them for whom nothing is prepared: for this day is holy unto our Lord: neither be ye sorry; for the joy of the Lord is your strength. Dia hoy izy taminy: Mandehana, hano ny matavy, ary sotroy ny mamy, dia mba anatero anjara izay tsy manan-javatra voavoatra; fa masina ho an' ny Tompontsika ity andro ity; koa aza malahelo ianareo, fa ny fifaliana avy amin' i Jehovah no fiarovana mafy ho anareo. Dia hoy koa Nehemia tamin' ireo: Mandehana mihinana hena matavy sy misotro zava-pisotro mamy, ary anatero anjara izay tsy nahavoatra, fa masina ity andro ity ho an' ny Tompontsika; ka aza malahelo fa ny fifaliana amin' ny Tompo no herinareo. Il leur dit encore : "Allez, mangez des viandes grasses, buvez des boissons douces et faites porter sa part à qui n' a rien de prêt. Car ce jour est saint pour notre Seigneur! Ne vous affligez point : la joie de Yahvé est votre forteresse!"
Neh / Ne 8:11 So the Levites stilled all the people, saying, Hold your peace, for the day is holy; neither be ye grieved. Ary ny Levita nampangina ny olona rehetra ka nanao hoe: Mangina ianareo, fa masina ity andro ity; koa aza malahelo ianareo. Ny levita koa nampionona ny vahoaka rehetra nanao hoe: Mangina hianareo fa masina ity andro ity ka aza malahelo. Et les lévites calmaient tout le peuple en disant "Taisez-vous : ce jour est saint. Ne vous affligez point!"
Neh / Ne 8:12 And all the people went their way to eat, and to drink, and to send portions, and to make great mirth, because they had understood the words that were declared unto them. Dia nandeha ny olona rehetra hihinana sy hisotro sy hanatitra anjara ho an' ny sasany ary hifaly indrindra, satria azony tsara ny teny izay notorina taminy. Dia samy nandeha hihinana sy hisotro ary hampitondra anjara ho an' ny sasany ny vahoaka rehetra, ka nanao fifaliana lehibe. Fa azony tsara ny teny nampahafantarina azy ireo. Et tout le peuple s' en fut manger, boire, distribuer des parts et se livrer à grande liesse : car ils avaient compris les paroles qu' on leur avait communiquées.
Neh / Ne 8:13 And on the second day were gathered together the chief of the fathers of all the people, the priests, and the Levites, unto Ezra the scribe, even to understand the words of the law. Ary nony ampitson' iny dia vory teo amin' i Ezra mpanora-dalàna ny lohan' ny fianakaviana tamin' ny olona rehetra sy ny mpisorona ary ny Levita mba handinika ny tenin' ny lalàna. Ny andro faharoa dia nivory teo amin' i Esdrasa mpanora-dalàna, ny loham-pianakavian' ny vahoaka rehetra, mbamin' ny mpisorona sy ny levita, mba handavorary kokoa ny fianarany ny tenin' ny lalàna. Le deuxième jour, les chefs de famille de tout le peuple, les prêtres et les lévites se réunirent autour du scribe Esdras, pour scruter les paroles de la Loi.
Neh / Ne 8:14 And they found written in the law which the Lord had commanded by Moses, that the children of Israel should dwell in booths in the feast of the seventh month: Dia hitany voasoratra teo amin' ny lalàna, izay nampandidian' i Jehovah an' i Mosesy, fa tokony hitoetra ao amin' ny trano rantsan-kazo ny Zanak' Isiraely amin' ny andro firavoravoana amin' ny volana fahafito, Ka hitan' izy ireo voasoratra ao amin' ny lalàna izay nandidian' ny Tompo tamin' ny alàlan' i Moizy, fa tsy maintsy mitoetra an-trano lay ny zanak' Israely, mandritra ny fety amin' ny volana fahafito, Ils trouvèrent écrit, dans la Loi que Yahvé avait prescrite par le ministère de Moïse, que les Israélites habiteront sous des huttes durant la fête du septième mois
Neh / Ne 8:15 And that they should publish and proclaim in all their cities, and in Jerusalem, saying, Go forth unto the mount, and fetch olive branches, and pine branches, and myrtle branches, and palm branches, and branches of thick trees, to make booths, as it is written. ary tokony hampandre ny olona sy handefa teny mitety ny tanànany rehetra sy Jerosalema ka hanao hoe: Mandehana any an-tendrombohitra, ka makà sampan' oliva sy sampan' oliva maniry ho azy sy sampan-drotra sy sampan-drofia ary sampan-kazo be ravina hanaovana trano rantsan-kazo araka, ny voasoratra. sy tsy maintsy manao fiantsoana am-pahibemaso ao amin' ny tanànany rehetra sy any Jerosalema hoe: Mankanesa any an-tendrombohitra hianareo dia mitondrà sampan' oliva, sampan' oliva maniry ho azy, sampan-drofia, ary sampan-kazo milobolobo, hanaovan-trano lay araka ny voasoratra. et qu' ils annonceront et feront publier dans toutes leurs villes et à Jérusalem : "Allez dans la montagne et rapportez des rameaux d' olivier, de pin, de myrte de palmier et d' autres arbres feuillus, pour faire des huttes, comme il est écrit."
Neh / Ne 8:16 So the people went forth, and brought them, and made themselves booths, every one upon the roof of his house, and in their courts, and in the courts of the house of God, and in the street of the water gate, and in the street of the gate of Ephraim. Dia nandeha ny olona ka naka, ary samy nanao trano rantsan-kazo ho azy teo amin' ny tampon-tranony avy sy teo anatin' ny tokotaniny avy sy teo anatin' ny kianjan' ny tranon' Andriamanitra sy teo an-kalalahana teo akaikin' ny vavahadin-drano ary teo an-kalalahana akaikin' ny vavahadin' i Efraima. Dia nandeha nankany ny olona, ka nitondra, ary samy nanao trano lay avy izy ireo teny ambony tafon-tranony, teny an-tokotaniny, teny amin' ny kianjan' ny tranon' Andriamanitra, teo amin' ny kianjan' ny vavahadin' i Efraima. Le peuple partit : ils rapportèrent des rameaux et se firent des huttes, chacun sur son toit, dans leurs cours, dans les parvis du Temple de Dieu, sur la place de la porte des Eaux et sur celle de la porte d' Ephraïm.
Neh / Ne 8:17 And all the congregation of them that were come again out of the captivity made booths, and sat under the booths: for since the days of Jeshua the son of Nun unto that day had not the children of Israel done so. And there was very great gladness. Eny, nanao trano rantsan-kazo avokoa ny fiangonana rehetra izay efa niverina avy tamin' ny fahababoana, ka nipetraka tao anatiny izy; fa tsy mbola nanao toy izany ny Zanak' Isiraely hatramin' ny andron' i Josoa, zanak' i Nona, ka hatramin' izany andro izany. Ary dia nisy fifaliana lehibe indrindra. Samy nanao trano lay sy nipetraka tao anatin' ny trano lay avokoa ny fiangonan' izay niverina avy any amin' ny fahababoana. Tsy mbola nahavita zavatra hoatra izany ny zanak' Israely, hatramin' ny andron' i Josoe zanak' i Nona ka hatramin' io andro io. Ka nisy fifaliana lehibe indrindra tamin' izay. Toute l' assemblée, ceux qui étaient revenus de la captivité, construisit ainsi des huttes et y habita les Israélites n' avaient rien fait de tel depuis les jours de Josué, fils de Nûn, jusqu'à ce jour. Et il y eut très grande liesse.
Neh / Ne 8:18 Also day by day, from the first day unto the last day, he read in the book of the law of God. And they kept the feast seven days; and on the eighth day was a solemn assembly, according unto the manner. Ary namaky ny teny tao amin' ny bokin' ny lalàn' Andriamanitra isan' andro isan' andro izy hatramin' ny andro voalohany ka hatramin' ny andro farany. Ary nanao andro firavoravoana hafitoana izy; ary tamin' ny andro fahavalo dia fara-fivoriana araka ny fanao. Namakiana isan' andro ny bokin' ny lalàn' Andriamanitra hatramin' ny andro voalohany ka hatramin' ny andro farany. Hafitoana no nanaovana ny fety, ary tamin' ny andro fahavalo, dia nisy fivoriana manetriketrika, araka ny fomba voadidy. Esdras lut dans le livre de la Loi de Dieu chaque jour, du premier au dernier. Sept jours durant, on célébra la fête; le huitième, il y eut, comme prescrit, une réunion solennelle.

<-
->