<-
->

Eks 6:1 Then the Lord said unto Moses, Now shalt thou see what I will do to Pharaoh: for with a strong hand shall he let them go, and with a strong hand shall he drive them out of his land. Ary hoy Jehovah tamin' i Mosesy: Ankehitriny ho hitanao izay hataoko amin' i Farao; fa ny tanako mahery no handefasany azy, ary ny tanako mahery no handroahany azy amin' ny taniny. Ary hoy Iaveh tamin' i Moizy: Tsy ho ela akory dia ho hitanao izay afitsoko an' i Faraona, fa noho ny tànana mahery dia handefa ireo handeha izy; noho ny tànana mahery dia handroaka azy hiala amin' ny taniny. Yahvé dit alors à Moïse : " Maintenant, tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon. Une main forte l' obligera à les laisser partir, une main forte l' obligera à les expulser de son pays.
Eks 6:2 And God spake unto Moses, and said unto him, I am the Lord: Ary Andriamanitra niteny tamin' i Mosesy ka nanao hoe: Izaho no Jehovah; Niteny tamin' i Moizy Andriamanitra nanao hoe: Izaho no Iaveh. Dieu parla à Moïse et lui dit : " Je suis Yahvé.
Eks 6:3 And I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, by the name of God Almighty, but by my name JEHOVAH was I not known to them. ary tamin' ny anarako hoe Andriamanitra tsitoha no nisehoako tamin' i Abrahama sy Isaka ary Jakoba, fa ny anarako hoe Jehovah tsy mbola nahafantarany Ahy, Efa niseho tamin' i Abrahama sy Isaaka ary Jakoba ho Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra aho; fa mbola tsy nanambara ahy taminy aho araky ny anarako hoe Iaveh. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme El Shaddaï, mais mon nom de Yahvé, je ne le leur ai pas fait connaître.
Eks 6:4 And I have also established my covenant with them, to give them the land of Canaan, the land of their pilgrimage, wherein they were strangers. Ary naoriko taminy koa ny fanekeko hanomezako azy ny tany Kanana, dia ny tany fivahiniany izay efa nivahiniany. Efa nanao fanekem-pihavanana taminy koa aho mba hanomezako azy ireo ny tany Kanaana, izay tany nivahiniany sy nitoerany ho mpivahiny. J' ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, la terre où ils résidaient en étrangers.
Eks 6:5 And I have also heard the groaning of the children of Israel, whom the Egyptians keep in bondage; and I have remembered my covenant. Ary koa, Izaho efa nandre ny fitarainan' ny Zanak' Isiraely, izay ampanompoin' ny Egyptiana, ka dia tsaroako ny fanekeko. Nandre ny fitarainan' ny zanak' Israely izay andevozin' ny Ejipsiana aho, ka nahatsiaro ny fanekeko. Et moi, j' ai entendu le gémissement des Israélites asservis par les Égyptiens et je me suis souvenu de mon alliance.
Eks 6:6 Wherefore say unto the children of Israel, I am the Lord, and I will bring you out from under the burdens of the Egyptians, and I will rid you out of their bondage, and I will redeem you with a stretched out arm, and with great judgments: Koa lazao amin' ny Zanak' Isiraely hoe: Izaho no Jehovah, ary hitondra anareo hivoaka ho afaka amin' ny fanompoana mafy ampanaovin' ny Egyptiana anareo Aho ka hanafaka anareo amin' ny fanompoana azy; ary sandry ahinjitra sy fitsarana lehibe no hamonjeko anareo. Koa lazao amin' ny zanak' Israely hoe: Izaho no Iaveh; hanafaka anareo amin' ny fanompoana ny Ejipsiana aho; hamonjy anareo amin' ny fanandevozan' izy ireo; ary sandry mihenjana sy fitsarana lehibe no hamonjeko anareo. C' est pourquoi tu diras aux Israélites : Je suis Yahvé et je vous soustrairai aux corvées des Égyptiens ; je vous délivrerai de leur servitude et je vous rachèterai à bras étendu et par de grands jugements.
Eks 6:7 And I will take you to me for a people, and I will be to you a God: and ye shall know that I am the Lord your God, which bringeth you out from under the burdens of the Egyptians. Dia halaiko ho Ahy ianareo ho oloko, ary ho Andriamanitrareo Aho; dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah Andriamanitrareo, Izay mitondra anareo mivoaka ho afaka amin' ny fanompoana mafy ampanaovin' ny Egyptiana anareo. Halaiko ho vahoakako hianareo, ka ho Andriamanitrareo aho, izay manafaka anareo amin' ny fanompoana ny Ejipsiana. Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Et vous saurez que je suis Yahvé, votre Dieu, qui vous aura soustraits aux corvées des Égyptiens.
Eks 6:8 And I will bring you in unto the land, concerning the which I did swear to give it to Abraham, to Isaac, and to Jacob; and I will give it you for an heritage: I am the Lord. Ary Izaho hampiditra anareo any amin' ny tany izay nananganako tanàna homena an' i Abrahama sy Isaka ary Jakoba; dia homeko ho lovanareo izany: Izaho no Jehovah. Hampidiriko any amin' ny tany efa nianianako homena an' i Abrahama sy Isaaka ary Jakoba hianareo, homeko ho fanananareo izany: izaho no Iaveh. Puis je vous ferai entrer dans la terre que j' ai juré de donné à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je vous la donnerai en patrimoine, moi Yahvé. "
Eks 6:9 And Moses spake so unto the children of Israel: but they hearkened not unto Moses for anguish of spirit, and for cruel bondage. Ary Mosesy nilaza izany tamin' ny Zanak' Isiraely; nefa izy tsy nihaino an' i Mosesy noho ny fahoriam-panahy sy ny fanompoana mafy. Dia nolazain' i Moizy tamin' ny zanak' Israely izany. Nefa tsy nihaino an' i Moizy akory ireo, fa ory ny fony, ary mafy ny fanompoana. Moïse parla ainsi aux Israélites mais ils n'écoutèrent pas Moïse car ils étaient à bout de souffle à cause de leur dure servitude.
Eks 6:10 And the Lord spake unto Moses, saying, Ary Jehovah niteny tamin' i Mosesy ka nanao hoe: Ary Iaveh niteny tamin' i Moizy nanao hoe: Yahvé parla à Moïse et lui dit :
Eks 6:11 Go in, speak unto Pharaoh king of Egypt, that he let the children of Israel go out of his land. Mankanesa ao amin' i Farao, mpanjakan' i Egypta, ka mitenena aminy mba handefasany ny Zanak' Isiraely hiala amin' ny taniny. Mandehana hianao miteny amin' i Faraona mpanjakan' i Ejipta, mba handefany ny zanak' Israely ho any ivelan' ny taniny. " Va dire à Pharaon, le roi d'Égypte, qu' il laisse partir les Israélites de son pays. "
Eks 6:12 And Moses spake before the Lord, saying, Behold, the children of Israel have not hearkened unto me; how then shall Pharaoh hear me, who am of uncircumcised lips? Ary Mosesy niteny teo anatrehan' i Jehovah ka nanao hoe: Indro, ny Zanak' Isiraely aza tsy nihaino ahy, ka ahoana no hihainoan' i Farao ahy, fa izaho tsy voafora molotra? Fa Moizy namaly teo anatrehan' ny Tompo hoe: Ny zanak' Israely aza tsy nihaino ahy, ka ahoana no hihainoan' i Faraona ahy? izay izaho votsa vava iny? Mais Moïse prit la parole en présence de Yahvé et dit : " Les Israélites ne m' ont pas écouté, comment Pharaon m'écouterait-il, moi qui n' ai pas la parole facile ? "
Eks 6:13 And the Lord spake unto Moses and unto Aaron, and gave them a charge unto the children of Israel, and unto Pharaoh king of Egypt, to bring the children of Israel out of the land of Egypt. Ary Jehovah niteny tamin' i Mosesy sy Arona ka nanome teny azy ho entiny ho any amin' ny Zanak' Isiraely sy ho amin' i Farao, mpanjakan' i Egypta, mba hitondra ny Zanak' Isiraely hivoaka avy amin' ny tany Egypta. Dia niteny tamin' i Moizy sy Aarona Iaveh ary nanafatra azy ny amin' ny zanak' Israely, sy ny amin' i Faraona, mpanjakan' i Ejipta, momba ny famoahana ny zanak' Israely, hiala amin' ny tany Ejipta. Yahvé parla à Moïse et à Aaron et les envoya auprès de Pharaon, le roi d'Égypte, pour faire sortir les Israélites du pays d'Égypte.
Eks 6:14 These be the heads of their fathers' houses: The sons of Reuben the firstborn of Israel; Hanoch, and Pallu, Hezron, and Carmi: these be the families of Reuben. Izao no lohan' ny fianakaviany: Ny zanakalahin-dRobena, lahimatoan' Isiraely, dia Hanoka sy Palo sy Hezrona sy Karmy; ireo no fokom-pirenen-dRobena. Izao no loham-pianakavian' izy ireo: Zanakalahin-dRobena, lahimatoan' Israely: Henoka, Falao, Hesrona ary Karmì. Ireo no fianakavian-dRobena. Voici leurs chefs de familles :Fils de Ruben, premier-né d' Israël : Hénok, Pallu, Héçron et Karmi ; tels sont les clans de Ruben.
Eks 6:15 And the sons of Simeon; Jemuel, and Jamin, and Ohad, and Jachin, and Zohar, and Shaul the son of a Canaanitish woman: these are the families of Simeon. Ary ny zanakalahin' i Simeona dia Jemoela sy Jaminasy Ohada sy Jakinasy Zohara ary Saoly, zanakalahin' ny vehivavy Kananita; ireo no fokom-pirenen' i Simeona. Zanakalahin' i Simeona: Jamoela, Jamina, Ahoda, Jashina, Soara, ary Saola, zanakalahin' ilay vehivavy Kananeana. Ireo no fianakavian' i Simeona. Fils de Siméon : Yemuel, Yamîn, Ohad, Yakîn, Çohar et Shaûl, le fils de la Cananéenne ; tels sont les clans de Siméon.
Eks 6:16 And these are the names of the sons of Levi according to their generations; Gershon, and Kohath, and Merari: and the years of the life of Levi were an hundred thirty and seven years. Ary izao no anaran' ny zanakalahin' i Levy, araka ny taranany, dia Gersona sy Kehata ary Merary; ary ny andro niainan' i Levy dia fito amby telo-polo amby zato taona. Izao no anaran' ny zanakalahin' i Levì, mbamin' ny taranany avy: Jersona, Kaata ary Merarì. Fito amby telo-polo amby zato taona no andro niainan' i Levì. Voici les noms des fils de Lévi avec leurs descendances : Gershôn, Qehat et Merari. Lévi vécut cent trente-sept ans.
Eks 6:17 The sons of Gershon; Libni, and Shimi, according to their families. Ny zanakalahin' i Hersona dia Libny sy Simey, araka ny fokom-pireneny. Zank' i Jersona: Lbonì sy Semeì isam-pianakaviany, Fils de Gershôn : Libni et Shiméï avec leurs clans.
Eks 6:18 And the sons of Kohath; Amram, and Izhar, and Hebron, and Uzziel: and the years of the life of Kohath were an hundred thirty and three years. Ary ny zanakalahin' i Kehata dia Amrama sy Jizara sy Hebrona ary Oziela; ary ny andro niainan' i Kehata dia telo amby telo-polo amby zato taona. Zanak' i Kaata: Amrama, Isaara, Hebrona ary Oziela. Telo amby telo-polo amby zato taona no andro niainan' i Kaata. Fils de Qehat : Amram, Yiçhar, Hébrôn et Uzziel. Qehat vécut cent trente-trois ans.
Eks 6:19 And the sons of Merari; Mahali and Mushi: these are the families of Levi according to their generations. Ary ny zanakalahin' i Merary dia Maly sy Mosy. Ireo no fokom-pirenen' ny Levita, araka ny taranany. Zanakalahin' i Merarì: Moholì sy Mosì. Ireo no fianakavian' i Levì mbamin' ny taranany avy. Fils de Merari : Mahli et Mushi. Tels sont les clans de Lévi avec leurs descendances.
Eks 6:20 And Amram took him Jochebed his father' s sister to wife; and she bare him Aaron and Moses: and the years of the life of Amram were an hundred and thirty and seven years. Ary Amrama naka an' i Jokebeda anabavin-drainy ho vadiny, dia niteraka an' i Arona sy Mosesy taminy izy; ary ny andro niainan' i Amrama dia fito amby telo-polo amby zato taona. Amrama naka an' i Jokabeda anabavin-drainy ho vadiny, ka io no niteraka an' i Aarona sy Moizy taminy. Fito amby telo-polo amby zato taona no andro niainan' i Amrama. Amram épousa Yokébed, sa tante, qui lui donna Aaron et Moïse. Amram vécut cent trente-sept ans.
Eks 6:21 And the sons of Izhar; Korah, and Nepheg, and Zichri. Ary ny zanakalahin' i Jizara dia Kora sy Nafega ary Zikry. Zanakalahin' Isaara: Kore, Nefega ary Zekrì. Les fils de Yiçhar furent : Coré, Népheg et Zikri,
Eks 6:22 And the sons of Uzziel; Mishael, and Elzaphan, and Zithri. Ary ny zanakalahin' i Oziela dia Misaela sy Elzafana ary Sitry. Zanakalahin' i Oziela: Misaela, Elisafana ary Setrì. et les fils d' Uzziel : Mishaèl, Elçaphân et Sitri.
Eks 6:23 And Aaron took him Elisheba, daughter of Amminadab, sister of Naashon, to wife; and she bare him Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar. Ary Arona naka an' i Eliseba, zanakavavin' i Aminadaba sady anabavin' i Nasona, ho vadiny; dia niteraka an' i Nadaba sy Abiho sy Eleazara ary Itamara taminy izy. Aarona naka an' i Elisabeta, zanakavavin' i Aminadaba, anabavin' i Naasona, ho vadiny, ka io no niteraka taminy an' i Nabada, Abiha, Eleazara ary Itamara. Aaron épousa Élishéba, fille d' Amminadab, soeur de Nahshôn, et elle lui donna Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar.
Eks 6:24 And the sons of Korah; Assir, and Elkanah, and Abiasaph: these are the families of the Korhites. Ary ny zanakalahin' i Kora dia Asira sy Elkana ary Abiasafa; ireo no fokom-pirenen' ny Korana. Zanakalahin' i Kore: Asera, Elkanà ary Abiasafa. Ireo no fianakavian' i Korita. Fils de Coré : Assir, Elqana et Abiasaph ; tels sont les clans des Coréites.
Eks 6:25 And Eleazar Aaron' s son took him one of the daughters of Putiel to wife; and she bare him Phinehas: these are the heads of the fathers of the Levites according to their families. Ary Eleazara, zanakalahin' i Arona, naka vady avy tamin' ny zanakavavin' i Potiela, dia niteraka an' i Finehasa taminy izy. Ireo no lohan' ny fianakavian' ny Levita, araka ny fokom-pireneny. Eleazara, zanakalahin' i Aarona, nanam-bady ny anankiray amin' ny zanakavavin' i Fotiela, ka izay no niteraka an' i Finea taminy. Ireo no loham-pianakavian' ny Levita araka ny fianakaviany. Éléazar, fils d' Aaron, épousa l' une des filles de Putiel, qui lui enfanta Pinhas. Tels sont les chefs des familles des Lévites, selon leurs clans.
Eks 6:26 These are that Aaron and Moses, to whom the Lord said, Bring out the children of Israel from the land of Egypt according to their armies. Ireo no Arona sy Mosesy, izay nilazan' i Jehovah hoe: Ento ny Zanak' Isiraely hivoaka avy any amin' ny tany Egypta araka ny antokony. Ireo no ilay Aarona sy ilay Moizy, izay nilazan' ny Tompo hoe: Ento mivoaka hiala amin' ny tany Ejipta ny zanak' Isarely, araka ny antokony avy. Ce sont eux, Aaron et Moïse, à qui Yahvé avait dit : " Faites sortir les Israélites du pays d'Égypte, selon leurs armées. "
Eks 6:27 These are they which spake to Pharaoh king of Egypt, to bring out the children of Israel from Egypt: these are that Moses and Aaron. Ireo no niteny tamin' i Farao, mpanjakan' i Egypta, mba hitondra ny Zanak' Isiraely hivoaka avy any Egypta; ireo no Mosesy sy Arona. Ireo no niteny tamin' i Faraona mpanjakan' i Ejipta, mba hitondra ny zanak' Israely hivoaka avy any Ejipta; dia io Moizy io sy io Aarona io. Ce sont eux qui parlèrent à Pharaon, le roi d'Égypte, pour faire sortir d'Égypte les Israélites, - Moïse et Aaron.
Eks 6:28 And it came to pass on the day when the Lord spake unto Moses in the land of Egypt, Ary tamin' ny andro izay nitenenan' i Jehovah tamin' i Mosesy teo amin' ny tany Egypta, Raha niteny tamin' i Moizy Iaveh any amin' ny tany Ejipta, Or le jour où Yahvé parla à Moïse en terre d'Égypte,
Eks 6:29 That the Lord spake unto Moses, saying, I am the Lord: speak thou unto Pharaoh king of Egypt all that I say unto thee. dia hoy Jehovah tamin' i Mosesy: Izaho no Jehovah; koa lazao amin' i Farao, mpanjakan' i Egypta, izay rehetra lazaiko aminao. dia izao no nolazain' ny Tompo tamin' i Moizy: Izaho no Iaveh: Lazao amin' i Faraona, mpanjakan' i Ejipta, izay rehetra lazaiko aminao. Yahvé dit à Moïse : " Je suis Yahvé. Dis à Pharaon, le roi d'Égypte, tout ce que moi je vais te dire. "
Eks 6:30 And Moses said before the Lord, Behold, I am of uncircumcised lips, and how shall Pharaoh hearken unto me? Ary Mosesy niteny teo anatrehan' i Jehovah ka nanao hoe: Indro, tsy voafora molotra aho, ka aiza no hihainoan' i Farao ahy! Ary izao no navalin' i Moizy teo anatrehan' ny Tompo: Indro fa votsa fiteny aho, ka ahoana ange no hihainoan' i Faraona ahy? Moïse dit en présence de Yahvé : " Je n' ai pas la parole facile, comment Pharaon m'écouterait-il ? "

<-
->