<-
->

1M 9:1 Nony ren' i Demetriosa fa resy tamin' ny ady Nikanora sy ny tafiny dia nalefany ho any Jodea indray Bakidesa sy Alsima, nitondra ny vazan-tafika havanana. Cependant Démétrius, ayant appris que Nikanor avait succombé avec son armée dans le combat, envoya de nouveau au pays de Juda Bacchidès et Alkime, à la tête de l' aile droite.
1M 9:2 Ny làlana mankany Galgala no nombany dia niorin-toby tao Masalota, izay any amin' ny faritanin' i Arbela izy ireo; azony io tanàna io, ary namonoany maro be ny mponina. Ceux-ci prirent le chemin de la Galilée et assiégèrent Mésaloth au territoire d' Arbèles et, s' en étant emparés, ils y tuèrent un grand nombre d' habitants.
1M 9:3 Tamin' ny volana voalohany, taona faharoa amby dimampolo amby zato, dia nalahany teo anoloan' i Jerosalema ny miaramilany. Le premier mois de l' année 152, ils dressèrent leur camp devant Jérusalem,
1M 9:4 Rehefa izany dia nangoron-day izy, dia nankany Berea, nitondra miaramila roa alina sy mpitaingin-tsoavaly roa arivo. puis ils partirent et allèrent à Béerzeth avec 20.000 fantassins et 2.000 cavaliers.
1M 9:5 Jodasa kosa niorin-toby tao Eleasa, omba-miaramila voafantina telo arivo. Judas avait établi son camp à Eléasa, ayant avec lui 3.000 guerriers d'élite.
1M 9:6 Raiki-tahotra mafy izy ireo, nony nahita ireto fahavalo marobe, ka maro no nitsoaka mangingina niala teo an-toby; valon-jato lahy sisa tafajanona. A la vue du grand nombre des ennemis, ils furent pris de frayeur et beaucoup s'échappèrent du camp, où il ne resta plus que 800 hommes.
1M 9:7 Hitan' i Jodasa fa nitsoaka ny miaramilany, ary ny ady efa antomotra, torotoron' ny alahelo ny fony, fa ny fotoana hamoriany ny momba azy tsy misy, ka tsaroany reraka ny tanany. Judas vit que son armée s'était dérobée alors que le combat le pressait; son coeur en fut brisé parce qu' il n' avait plus le temps de rassembler les siens.
1M 9:8 Kanefa izao no nolazainy tamin' ireto sisa tafajanona teo aminy: Andeha handroso hamely ny fahavalontsika, raha mbola afaka hiady aminy koa isika. Dans son désarroi, il dit cependant à ceux qui étaient restés "Debout! marchons contre nos adversaires si par hasard nous pouvons les combattre."
1M 9:9 Notohain' izy ireo tsy hanao izany anefa izy, nataony hoe: Tsy leontsika ka ndeha aloha hanavotra aina sy miverina ho any amin' ireo rahalahintsika, vao ho avy indray hiady amin' ny fahavalontsika isika. Eux l' en dissuadaient : "Nous ne pouvons, disaient-ils, rien d' autre pour le moment que sauver notre vie, quitte à revenir avec nos frères pour reprendre la lutte. Nous sommes vraiment trop peu."
1M 9:10 Fa hoy Jodasa tamin' izy ireo: Sanatria ahy izay hanao izany, ka hiamboho handositra! Raha tonga ny fotoana anjarantsika, aoka ho faty amin-kerim-po isika, ho an' ny rahalahintsika, ary aza asiana pentina ny voninahitsika. Judas répliqua : "Loin de moi d' agir ainsi et de fuir devant eux. Si notre heure est arrivée, mourons bravement pour nos frères et ne laissons rien à reprendre à notre gloire."
1M 9:11 Dia nivoaka ny toby ny tafiky ny Siriana, hitsena azy ireo: nizara roa toko ny an-tsoavaly, ny mpandefa an-tsamotady sy mpandefa tsipika teo aloha, ny mahery indrindra no loha-laharana; L' armée sortit du camp et s' arrêta face à l' ennemi. La cavalerie fut partagée en deux escadrons, les frondeurs et les archers marchaient sur le front de l' armée ainsi que les troupes de choc, tous les vaillants.
1M 9:12 Bakidesa teo amin' ny vazan-tafika havanana, ary nandroso tamin' ny feon-trompetra teo an-daniny avy, ny antokony. Bacchidès se tenait à l' aile droite, la phalange s' avança des deux côtés au son de la trompette. Ceux du côté de Judas sonnèrent aussi la trompette
1M 9:13 Ry Jodasa koa, tatsy an-daniny, nampaneno trompetra, ka nihorohoro ny tany, azon' ny firohondrohon' ny tafika roa tonta, dia rafitra ny ady, ka naharitra hatramin' ny maraina ka hatramin' ny hariva. et la terre fut ébranlée par la clameur des armées. Le combat s' engagea le matin et dura jusqu' au soir.
1M 9:14 Nony hitan' i Jodasa fa teo amin' ny vazan-tafika havanana Bakidesa sy ny miaramilany mahay indrindra, dia novoriny hanodidina azy ny miaramila mahery fo rehetra, Judas s' aperçut que Bacchidès et le fort de son armée se trouvaient à droite : autour de lui se groupèrent tous les hommes de coeur,
1M 9:15 ka noreseny ny vazan-tafika havanan' ny Siriana, dia notanahiny hatrany an-tendrombohitra Azota. l' aile droite fut écrasée par eux et ils la poursuivirent jusqu' aux monts Azâra.
1M 9:16 Kanjo hitan' ireto vazan-tafika havia fa resy ny vazan-tafika havanana, ka nifontenany narahina avy ato aoriana Jodasa sy ny namany. Cependant, voyant que l' aile droite était enfoncée, les Syriens de l' aile gauche se rabattirent sur les talons de Judas et de ses compagnons, les prenant à revers.
1M 9:17 Niha-nangotraka ny ady, ka samy be maty, izy roa tonta. La lutte devint acharnée et, de part et d' autre, un grand nombre tombèrent frappés.
1M 9:18 Maty koa Jodasa dia vaky nandositra ireo namany. Judas succomba lui aussi, et le reste prit la fuite.
1M 9:19 Dia nentin' i Jonatasa sy Simona, Jodasa rahalahin' izy ireo, ka nalevina tao amin' ny fasan-drazany ao Modìna. Jonathan et Simon enlevèrent leur frère Judas et l' ensevelirent au tombeau de ses pères à Modîn.
1M 9:20 Nitomanian' Israely rehetra izy sy nigogogogoany mafy ary naharitra andro maro no nisaonany azy, Tout Israël le pleura et mena sur lui un grand deuil, redisant plusieurs jours cette lamentation
1M 9:21 sy nanaovany hoe: Ahoana re no dia nahafaty an' ilay mahery, an' ila nanafaka an' Israely! "Comment est-il tombé, le héros qui sauvait Israël?"
1M 9:22 Ny tantaran' i Jodasa sisa, sy ny adiny hafa, sy ny herim-po hafa nasehony ary ny antom-boninahiny, dia tsy voasoratra, satria maro loatra. Le reste des actions de Judas, de ses guerres, des exploits qu' il accomplit et de ses titres de gloire n' a pas été écrit; il y en avait trop.
1M 9:23 Nony efa maty Jodasa, dia nitrangatranga eran' ny tanin' Israely manontolo ny mpankahala ny fivavahana ary niarin-doha ny mpanao ny tsy marina rehetra. Après la mort de Judas, les sans-loi se montrèrent sur tout le territoire d' Israël et tous les artisans d' iniquité reparurent.
1M 9:24 Nisy mosary lehibe tamin' izany andro izany, ka nivadika tamin' izy ireo mbamin' ny tany aza. Comme en ces jours-là sévissait une très grande disette, le pays passa de leur côté.
1M 9:25 Ny olona mpankahala ny fivavahana no nofidin' i Bakidesa sy notendreny hitondra ny tany. Bacchidès choisit à dessein les hommes impies pour administrer le pays.
1M 9:26 Nokarohin' ireo ny sakaizan' i Jodasa ka nony mahita izy, entiny any amin' i Bakidesa, dia faizin' io sy ataony fihomehezana kosa. Ceux-ci exerçaient sur les amis de Judas perquisitions et enquêtes, puis les faisaient comparaître devant Bacchidès qui les punissait et les tournait en dérision.
1M 9:27 Ary lalina loatra ny fahoriana nanjo an' Israely, fa tsy mbola nisy toy izany hatramin' izay andro tsy nisian' ny mpaminany teo amin' Israely. Il sévit alors en Israël une oppression telle qu' il ne s' en était pas produite de pareille depuis le jour où l' on n' y avait plus vu de prophète.
1M 9:28 Ka nivory izay rehetra sakaizan' i Jodasa nilaza tamin' i Jonatasa hoe: Alors tous les amis de Judas se rassemblèrent et dirent à Jonathan
1M 9:29 Hatrizay nahalasanan' i Jodasa rahalahinao izay, tsy misy lehilahy toa azy intsony, nitsangan-kanohitra ny fahavalontsika Bakidesa, mbamin' ireo rehetra mankahala ny firenentsika. "Depuis que ton frère Judas est mort, il ne se trouve plus d' homme semblable à lui pour s' opposer à nos ennemis, les Bacchidès et quiconque hait notre nation.
1M 9:30 Ka dia hianao no fidinay anio ho lehibenay hisolo azy, sy ho komandinay amin' ny adintsika. Nous te choisissons donc aujourd' hui même pour être à sa place notre chef et notre guide dans la lutte que nous avons entreprise."
1M 9:31 Dia noraisin' i Jonatasa ny fanapahana tamin' izany andro izany, ary nitsangana izy nisolo an' i Jodasa rahalahiny. C' est à ce moment-là que Jonathan prit le commandement et la succession de son frère Judas.
1M 9:32 Vao nandre ny nifidianana an' i Jonatasa, Bakidesa dia nitady hamono azy. Bacchidès, l' ayant appris, cherchait à faire périr Jonathan.
1M 9:33 Nony nandre izany fikasany izany Jonatasa sy Simona rahalahiny, mbamin' izay rehetra nomba azy, dia nandositra tany an' efitr' i Tekoe, sy nitoetra teo akaikin' ny rano amin' ny lava-drano Asfara. Celui-ci, en ayant eu connaissance, ainsi que son frère Simon et tous ceux qui l' accompagnaient s' enfuirent au désert de Thékoé et campèrent près de l' eau de la citerne Asphar.
1M 9:34 Ren' i Bakidesa izany, tamin' ny andro sabata, ka dia niainga izy, mbamin' ny tafiny rehetra, any an-dafin' i Jordany. Bacchidès le sut le jour du sabbat et vint lui aussi avec toute son armée au-delà du Jourdain.
1M 9:35 Nirahin' i Jonatasa Joany rahalahiny noho izy mpifehy ny vahoaka, ho any amin' ny Nabateana sakaizany, hiangavy aminy mba havelany hapetraka any aminy ny entany, izay be tokoa. Jonathan envoya son frère qui commandait à la troupe demander à ses amis les Nabatéens de mettre en dépôt chez eux ses bagages qui étaient considérables.
1M 9:36 Kanjo nivoaka avy ao Medaba, ny taranak' i Jambri, ka nisambotra an' i Joany mbamin' ny entany rehetra dia nandeha, nitondra izany babo rehetra izany. Mais les fils de Amraï, ceux de Médaba, sortirent, s' emparèrent de Jean et de tout ce qu' il avait et partirent avec leur butin.
1M 9:37 Andro vitsivitsy taty aorian' izany, dia nisy tonga nilaza tamin' i Jonatasa sy Simona rahalahiny, fa hoe: manao fampakaram-bady malaza ny taranak' i Jambri, ka avy any Nadabata no avoaka amim-boninahitra lehibe razazavavy, izay zanaky ny andrian-dahy lehibe anankiray, avy any Kanaana. Après ces événements, on annonça à Jonathan et à Simon, son frère, que les fils de Amraï célébraient une grande noce et amenaient en grande pompe depuis Nabatha la fiancée, fille d' un des grands personnages de Canaan.
1M 9:38 Tsaroan' izy ireo tamin' izay, Joany rahalahiny, ka niakatra izy dia nitampify takon' ny tendrombohitra. Ils se souvinrent alors de la fin sanglante de leur frère Jean, et montèrent se cacher sous l' abri de la montagne.
1M 9:39 Nanopy ny masony izy ireo nitsirika, ka injay reny nisy nigorodondrodona be ihany, dia indreny nisy andian' olona marobe, notesenain' ny mpanambady, izay nandroso, otronin' ireo rahalahiny amam-tsakaizany ary nomban' ny feon' amponga tapaka aman-java-maneno, mbamin' ny forongo be dia be. En levant les yeux ils virent paraître, au milieu d' un bruit confus, un nombreux équipage, puis le fiancé, ses amis et ses frères s' avançant au-devant du cortège avec des tambourins, des musiques et un riche équipement guerrier.
1M 9:40 Nahita izany ireo nomba an' i Jonatasa dia niroatra avy ao am-panotrehany, niantoraka tamin' izy ireo hamono azy: maty tamin' ny famelezany ny maro tamin' ireo, nandositra any an-tendrombohitra ny sisa, ary nobaboin' ny Jody izay teny aminy. De leur embuscade les Juifs se jetèrent sur eux et les massacrèrent, faisant de nombreuses victimes, tandis que les survivants fuyaient vers la montagne, et que toutes leurs dépouilles étaient emportées.
1M 9:41 Ka niova ho fisaonana ny fampakaram-bady, ary ho fidradradradrana, ny feo fifalian' ny mozikany. Ainsi les noces se changèrent en deuil et les accents musicaux en lamentations.
1M 9:42 Nony avy namaly ny namonoana ny rahalahiny, Jonatasa sy Simona, dia nihataka ho any amin' ny henihenin' i Jordany izy. Ayant vengé de la sorte le sang de leur frère, ils revinrent aux rives fangeuses du Jourdain.
1M 9:43 Nilazana izany Bakidesa ka tonga hatrany amoron' i Jordany tamin' ny andro sabata nitondra tafika lehibe. Bacchidès, l' ayant appris, vint le jour du sabbat jusqu' aux berges du Jourdain avec une nombreuse armée.
1M 9:44 Dia hoy Jonatasa tamin' ireo namany: Mitsangana ankehitriny, miadia hiaro ny aintsika! Fa tsy tahaka ny omaly sy afak' omaly intsony ity. Alors Jonathan dit à ses gens : "Debout! Luttons pour nos vies, car aujourd' hui ce n' est pas comme hier et avant-hier.
1M 9:45 Indro, fahavalo mitam-piadiana avokoa no eo anoloantsika sy eo ivohontsika, ranon' i Jordany sy ala aman-kehniheny avokoa no eo anindrantsika manodidina, ka tsy misy azo andosirana. Voici que nous avons le combat en face de nous et derrière nous, ici l' eau du Jourdain, là le marais et le fourré, il n' y a pas où battre en retraite.
1M 9:46 Fa ny lanitra no itaraino, hahafahanareo amin' ny tanan' ny fahavalonareo. Dia rafitra ny ady. Maintenant donc, criez vers le Ciel afin d'échapper au pouvoir de vos ennemis."
1M 9:47 Naninji-tànana hikapa an' i Bakidesa Jonatasa fa nihilana nianotra io, nisoroka an' izany, Le combat s' engagea et Jonathan étendit la main pour frapper Bacchidès, mais ce dernier lui échappa en se rejetant en arrière.
1M 9:48 ka nivikina nirobika an' i Jordany Jonatasa mbamin' ireo namany, dia nita nilomano, nefa tsy nita hanenjika azy ny Siriana. Alors Jonathan et ses compagnons sautèrent dans le Jourdain et atteignirent l' autre bord à la nage, mais les adversaires ne franchirent pas le fleuve à leur suite.
1M 9:49 Nisy arivo lahy no maty ny nomba an' i Bakidesa androtr' izay. Niverina ho any Jerosalema ilay io, En cette journée, environ mille hommes restèrent sur le terrain du côté de Bacchidès.
1M 9:50 dia nanorina tanàna mimanda any Jodea; ny manda eo akaikin' i Jerikao, Emmaosa, Betorona, Betela, Tamnata, Fara, Tefona, nasiany manda avo, sy vavahady ary hidiny, De retour à Jérusalem, Bacchidès se mit à construire des villes fortes en Judée : la forteresse qui est à Jéricho, Emmaüs, Bethorôn, Béthel, Tamnatha, Pharathôn et Tephôn, avec de hautes murailles, des portes et des verrous,
1M 9:51 dia nametrahany miaramila mpiandry, hiady amin' Israely. laissant en chacune d' elles une garnison pour sévir contre Israël.
1M 9:52 Nohamafisiny ny tanàna Betsora sy Gazara, ary ny trano mimanda dia nametrahany miaramila sy hanina fitahiry. Il fortifia la ville de Bethsour, Gazara et la Citadelle; il y plaça des hommes armés et des dépôts de vivres.
1M 9:53 Nalainy ho antoka ny zanaky ny lohandohany amin' ny tany, dia notanany ho sambo-belona, tao amin' ny trano mimandan' i Jerosalema. Il prit comme otages les fils des chefs du pays et les fit mettre sous garde dans la Citadelle de Jérusalem.
1M 9:54 Tamin' ny taona fahatelo amby dimampolo amby zato, tamin' ny volana faharoa, nodidian' i Alsima hazera ny rindrin' ny kianja anatiny ao amin' ny fitoerana masina, ka nandrava ny asa nataon' ny mpaminany izy tamin' izany, ary efa nanomboka nanjera sahady. Et en l' année 153, au deuxième mois, Alkime ordonna d' abattre le mur de la cour intérieure du sanctuaire; il détruisit les travaux des prophètes, il commença à démolir.
1M 9:55 Nokaphin' Andriamantra Alsima tamin' izany andro izany ka tsy afa-niteny intsony izy, na dia indraim-bava aza, tsy afa-nanome didy ny amin' ny raharaha tao an-tranony akory izy. En ce temps-là, Alkime eut une attaque et ses entreprises se trouvèrent empêchées. Sa bouche s' obstrua et fut paralysée de sorte qu' il lui fut désormais impossible de prononcer une seule parole et de donner des ordres concernant sa maison.
1M 9:56 Dia maty tamim-pijalijaliana fatratra Alsima tamin' izany andro izany. Alkime mourut à cette époque au milieu de vives souffrances.
1M 9:57 Nony nahita ity Alsima maty Bakidesa dia niverina ho any amin' ny mpanjaka, ka nandry fahizay ny tanin' i Jodà, nandritra ny roa taona. Voyant qu' Alkime était mort, Bacchidès revint chez le roi et le pays de Juda fut en repos durant deux ans.
1M 9:58 Tamin' izay nifampidinika ny Jody nivadika rehetra, nanao hoe: Miadana sy mandry fahizay ity ry Jonatasa sy ny namany, ka ndao hohafarantsika Bakidesa, fa indray alina monja ireo dia azony avokoa. Tous les sans-loi tinrent conseil : "Voici, disaient-ils, que Jonathan et les siens vivent tranquilles en toute confiance; nous ferons donc venir maintenant Bacchidès et il les arrêtera tous en une seule nuit.
1M 9:59 Dia lasa tokoa izy ireo nifanaraka tamin' io. Etant allés le trouver, ils en délibérèrent avec lui.
1M 9:60 Ka niainga Bakidesa nitondra tafika lehibe, sady nandefa taratasy mangingina izy, ho any amin' ireo rehetra mpiandany aminy any Jodea mba hisamboran' ireo an' i Jonatasa sy ny namany; kanjo tsy nahavoa ireo, fa fantatr' ireto ny heviny. Bacchidès se mit en route avec une forte armée et écrivit en secret à tous ses alliés de Judée pour leur demander de se saisir de Jonathan et de ses compagnons, mais ils ne le purent, leur dessein ayant été éventé.
1M 9:61 Ary tamin' ireo mponina amin' ny tany izay lohan' ny teti-dratsy dia dimampolo lahy no nosamboriny ka novonoiny. Ceux-là, par contre, appréhendèrent parmi les hommes du pays, auteurs de cette scélératesse, une cinquantaine d' individus, et les massacrèrent.
1M 9:62 Rahefa izany, niainga Jonatasa sy Simona mbamin' ireo nomba azy, nankany Betbasi, any an' efitra; namboariny izay rava tamin' io, dia nasiany manda. Jonathan et Simon se retirèrent ensuite avec leurs partisans à Bethbassi dans le désert, ils relevèrent ce qui était ruiné de cette place et la consolidèrent...
1M 9:63 Ren' i Bakidesa izany, ka novoriny ny miaramilany rehetra, nantsoiny koa ny momba azy amin' i Jodea, Bacchidès, en ayant eu connaissance, rassembla tous ses gens et fit appel à ses partisans de Judée.
1M 9:64 dia tonga niorin-toby teo akaikin' i Betbasi izy, sy nanao fahirano io tanàna io, naharitra andro betsaka, sady nandrafitra milina. Il vint camper près de Bethbassi, l' attaqua durant de nombreux jours et fit construire des machines.
1M 9:65 Fa navelan' i Jonatasa tao an-tanàna kosa Simona rahalahiny, ka navoaka tany an-tsaha izy, vao niverina nitondra miaramila vitsivitsy. Laissant son frère Simon dans la ville, Jonathan sortit dans la campagne et marcha avec une poignée de gens.
1M 9:66 Nasiany tao an-dainy aloha Odoaresa mbamin' ireo rahalahiny sy ny zanak' i Faserona, ary dia nandroso namely ny mpanao fahirano sy niady taminy tamin' ny miaramila be ihany. Il battit Odoméra et ses frères ainsi que les fils de Phasirôn dans leur campement, ces gens se mirent à combattre eux aussi et à monter avec les troupes.
1M 9:67 Ry Simona sy ny namany koa, tatsy an-daniny, nivoaka sy nandoro ny milina fiadiana. Simon et ses hommes firent une sortie et incendièrent les machines.
1M 9:68 Nifandafaran' izy ireo Bakidesa ka nataony vaky nandositra ny tafiny ary fahoriana lalina no nampitondrainy azy, fa maty afo ny hevitra nokendreny sy ny fanafihany. Ils combattirent Bacchidès qui, écrasé par eux, tomba dans un accablement profond parce que son plan et son attaque n' avaient pas réussi.
1M 9:69 Loza ny hatezerany tamin' ireo Jody izay mpankahala ny fivavahana nanome hevitra azy ho tonga aty amin' ny taniny, ka namonoany marobe izy ireo; dia nanapa-kevitra hody any amin' ny taniny izy. Il entra en fureur contre les mécréants qui lui avaient conseillé de venir dans le pays, il en tua beaucoup et, avec ses gens, il décida de retourner chez lui.
1M 9:70 Fantatr' i Jonatasa izany, ka nandefa iraka izy hanao raharaham-pihavanana aminy, sy hifanaraka ny amin' ny hamerenana ny sambo-belona aminy. A cette nouvelle, Jonathan lui envoya des députés pour conclure avec lui la paix et la reddition des prisonniers.
1M 9:71 Noraisin' i Bakidesa izy ireo, nekeny ny hevitra naposany taminy, nifanekeny tamin' i Jonatasa tamim-pianianana ny tsy hanisy ratsy aminy, raha mbola velona koa izy; Il accepta et fut fidèle à ses engagements : il lui jura de ne pas chercher à lui faire du mal durant tous les jours de sa vie.
1M 9:72 naveriny taminy ny sambo-belona azony taloha teo amin' ny tanin' i Jodà, dia lasa nody any amin' ny taniny izy, ka tsy niverina ho eo amin' ny tanin' i Jodà intsony. Après avoir rendu les prisonniers qu' il avait faits auparavant au pays de Juda, Bacchidès s' en retourna chez lui et ne revint plus sur le territoire des Juifs.
1M 9:73 Koa nivalona ny sabatra teo amin' Israely; ary niorim-ponenana tao Makmasa Jonatasa, dia nanomboka nitsara ny vahoaka sy nanesotra ny mpankahala ny fivavahana teo amin' Israely. L'épée se reposa en Israël et Jonathan s' installa à Machmas où il se mit à juger le peuple, et il fit disparaître les impies du milieu d' Israël.

<-
->