<-
->

Job / Jb 15:1 Then answered Eliphaz the Temanite, and said, Dia namaly Elifaza Temanita ka nanao hoe: Dia niteny Elifaza avy any Temana ka nanao hoe: Éliphaz de Témân prit la parole et dit :
Job / Jb 15:2 Should a wise man utter vain knowledge, and fill his belly with the east wind? Tokony handahatra hevi-dravina va ny olon-kendry, ka hameno ny kibony amin' ny rivotra avy any atsinanana va, Moa fahaizana tsy misy fotony va no amalian' ny olon-kendry? Ataony mivozihitra rivotra va ny tratrany? Un sage répond-il par des raisons en l' air, et se repaît-il d' un vent d' est ?
Job / Jb 15:3 Should he reason with unprofitable talk? or with speeches wherewith he can do no good? Ary hamaly amin' ny teny tsy mahasoa sy ny teny tsy mahatsara? Moa va izay miaro tena amin' ny teny foana, sy amin' ny lahateny tsy misy antony? Se défend-il avec des mots inutiles et des discours sans profit ?
Job / Jb 15:4 Yea, thou castest off fear, and restrainest prayer before God. Eny, foananao ny fahatahorana an' Andriamanitra, ary tampenanao ny fivavahana eo anatrehany; Hianao kosa mandrava hatramin' ny fahatahorana an' Andriamanitra, dia manafoana mihitsy rahefa mety ho fitiavam-bavaka amin' Andriamanitra. Tu fais plus : tu supprimes la piété, tu discrédites les pieux entretiens devant Dieu.
Job / Jb 15:5 For thy mouth uttereth thine iniquity, and thou choosest the tongue of the crafty. Fa ny helokao no manesika ny vavanao, ary mianatra ny lelan' ny fetsy ianao. Vavanao no manambara ny fahadisoanao, sy fitenin' ny mpanoloky no ataonao. Ta faute te dicte de telles paroles et tu choisis le langage des gens habiles.
Job / Jb 15:6 Thine own mouth condemneth thee, and not I: yea, thine own lips testify against thee. Ny vavanao ihany no manameloka anao, fa tsy izaho; Ary ny molotrao ihany no mamely anao. Tsy izaho fa ny vavanao no manameloka anao, ny molotrao no miteny miampanga anao. Ta propre bouche te condamne, et non pas moi, tes lèvres mêmes témoignent contre toi.
Job / Jb 15:7 Art thou the first man that was born? or wast thou made before the hills? Hianao va no voalohany izay nateraka ho olombelona? Na naloaky ny kibo talohan' ny tendrombohitra va ianao? Hianao va no teraka voalohany tamin' ny olombelona? Hianao va nateraka talohan' ny havoana? Es-tu né le premier des hommes ? Est-ce qu' on t' enfanta avant les collines ?
Job / Jb 15:8 Hast thou heard the secret of God? and dost thou restrain wisdom to thyself? Isan' ny mpihevitra teo amin' Andriamanitra va ianao, ka voarombakao ho anao irery ny fahendrena? Nanatrika ny fivoriam-pisainan' Andriamanitra va hianao? Voarombakao ho anao irery va ny fahendrena? As-tu écouté au conseil de Dieu et accaparé la sagesse ?
Job / Jb 15:9 What knowest thou, that we know not? what understandest thou, which is not in us? Inona no fantatrao, ka tsy mba fantatray koa, na saina azonao, ka tsy ato aminay koa? Inona no fantatrao, tsy fantatray? Inona no nianaranao, ka tsy mahazatra anay izany? Que sais-tu que nous ne sachions, que comprends-tu qui nous dépasse ?
Job / Jb 15:10 With us are both the grayheaded and very aged men, much elder than thy father. Ny anti-panahy sy ny fotsy volo dia misy ato aminay, eny, olona ela niainana noho ny rainao aza. Eo aminay mba misy koa ny efa fotsy volo, ny anti-panahy lava andro niainana noho rainao! Il y a même parmi nous une tête chenue, un vieillard, chargé d' ans plus que ton père.
Job / Jb 15:11 Are the consolations of God small with thee? is there any secret thing with thee? Ataonao ho tsinontsinona va ny fampiononana avy amin' Andriamanitra sy ny teny natao aminao amin' ny fahalemem-panahy? Ka ataonao ho zavatra kely va ny fampiononana avy amin' Andriamanitra, sy ny teny mamy ataonay aminao? Fais-tu peu de cas de ces consolations divines et du ton modéré de nos paroles ?
Job / Jb 15:12 Why doth thine heart carry thee away? and what do thy eyes wink at, Nahoana no dia entin' ny fonao ianao? Ary nahoana no mipipy foana ny masonao, Fa entin' ny fonao mankaiza ity hianao, ary maninona izato masonao no mihebiheby? Comme la passion t' emporte! Et quels yeux tu roules,
Job / Jb 15:13 That thou turnest thy spirit against God, and lettest such words go out of thy mouth? Ka miefonefona amin' Andriamanitra ianao, sady miteniteny foana ny vavanao? Andriamanitra va ataonao hiharan' ny hatezeranao, ary ny vavanao va no hamoahanao lahateny toy izany? quand tu tournes contre Dieu ta colère en proférant tes discours!
Job / Jb 15:14 What is man, that he should be clean? and he which is born of a woman, that he should be righteous? Inona ny zanak' olombelona no mba hadio izy? Ary izay tera-behivavy no mba ho marina? Fa inona ny olombelona no mba hadio, izay tera-behivavy, no mba ho marina? Comment l' homme serait-il pur, resterait-il juste, l' enfant de la femme ?
Job / Jb 15:15 Behold, he putteth no trust in his saints; yea, the heavens are not clean in his sight. Indro, ireo anjeliny aza tsy mahatoky Azy, ary ny lanitra aza tsy madio eo imasony; Indro ireo masiny aza, tsy mahatoky an' Andriamanitra, ary ny lanitra, tsy madio eo anatrehany, A ses saints mêmes Dieu ne fait pas confiance, et les Cieux ne sont pas purs à ses yeux.
Job / Jb 15:16 How much more abominable and filthy is man, which drinketh iniquity like water? Koa mainka fa izay vetaveta sy tena ratsy, dia ny olona izay misotro heloka toa rano! koa mainka izay zava-betaveta sy ratsy fanahy, izay olombelona misotro ota toy ny fisotro rano! Combien moins cet être abominable et corrompu, l' homme, qui boit l' iniquité comme l' eau!
Job / Jb 15:17 I will shew thee, hear me; and that which I have seen I will declare; Hanambara aminao aho, ka mihainoa ahy fa izay efa hitako no holazaiko, Hampianatra anao aho ka mihainoa; ny zavatra hitako no hambarako, Je vais t' instruire, écoute-moi, et ce que j' ai vu, je vais te le raconter,
Job / Jb 15:18 Which wise men have told from their fathers, and have not hid it: Dia zavatra notorin' ny olon-kendry, fa tsy nafeniny, dia izay azony avy tamin' ny razany; dia izay ampianarin' ny olon-kendry, - Efa reny tamin' ny razany ka tsy afeniny, ce que disent les sages, ce qu' ils ne cachent pas et qui vient de leurs pères,
Job / Jb 15:19 Unto whom alone the earth was given, and no stranger passed among them. Ireny ihany no nomena ny tany, ary tsy nisy olona hafa firenena nisisika teo aminy. izy ireo no hany nomeny ny tany, ary tsy nisy vahiny nandalo teo aminy na oviana na oviana. - à qui seuls fut donné le pays, sans qu' aucun étranger fût passé parmi eux.
Job / Jb 15:20 The wicked man travaileth with pain all his days, and the number of years is hidden to the oppressor. Ny ratsy fanahy mijalijaly amin' ny androny rehetra, dia amin' ny taona rehetra voatendry ho an' ny lozabe. Ahiahy lava no mihinana ny ratsy fanahy amin' ny androny rehetra; taona vitsy isa, no hany voatokana ho an' ny mpampahory. " La vie du méchant est un tourment continuel, les années réservées au tyran sont comptées.
Job / Jb 15:21 A dreadful sound is in his ears: in prosperity the destroyer shall come upon him. Feo mampitahotra no ren' ny sofiny; Ary na dia miadana aza izy, dia avy hamely azy ihany ny mpandroba. Feo mahatsiravina no mangingina ao an-tsofiny, raha eo afovoan' ny fiadanana izy no irotsahan' ny mpandrava. Le cri d' alarme résonne à ses oreilles, en pleine paix le dévastateur fond sur lui.
Job / Jb 15:22 He believeth not that he shall return out of darkness, and he is waited for of the sword. Tsy manantena ho afaka amin' ny maizina izy; Andrasan' ny sabatra izy. Tsy mba manantena ho afak' aizina izy, ary tsaroany tsikiloin-tsabatra lava izao. Il ne croit plus échapper aux ténèbres car on le guette pour l'épée,
Job / Jb 15:23 He wandereth abroad for bread, saying, Where is it? he knoweth that the day of darkness is ready at his hand. Mirenireny hitady izay hohaniny izy ka manao hoe: Aiza re? Fantany fa antomotra azy ny andro maizina. Mirenireny izy mba hitady ny mofony; fantany fa ny andron' ny aizina dia efa vonona ao anilany. assigné en pâture au vautour. Il sait que sa ruine est imminente. L' heure des ténèbres
Job / Jb 15:24 Trouble and anguish shall make him afraid; they shall prevail against him, as a king ready to the battle. Fahoriana sy fahaporitana no mampitahotra azy; Mandresy azy ireo tahaka ny mpanjaka efa vonona ho amin' ny ady, Ianjeran' ny fahoriana amam-tebiteby izy, hoatra ny mpanjaka hary fitaovan-kiady no fiantorak' ireny aminy. l'épouvante, la détresse et l' angoisse l' envahissent, comme lorsqu' un roi s' apprête à l' assaut.
Job / Jb 15:25 For he stretcheth out his hand against God, and strengtheneth himself against the Almighty. Satria naninjitra ny tanany hanohitra an' Andriamanitra izy Ary nirehareha hanohitra ny Tsitoha. Satria nanainga tanana hamely an' Andriamanitra izy, nihaika ny Tsitoha izy, Il levait la main contre Dieu, il osait braver Shaddaï!
Job / Jb 15:26 He runneth upon him, even on his neck, upon the thick bosses of his bucklers: Mimaona amin' ny fahamafian-katoka hamely Azy izy, dia amin' ny foitran' ampingany matevina, nanamafy hatoka nimaona hamely azy izy: eo ambanin' ny vohon' ampingany matevina. Il fonçait sur lui tête baissée, avec un bouclier aux bosses massives.
Job / Jb 15:27 Because he covereth his face with his fatness, and maketh collops of fat on his flanks. Satria efa matavitavy tarehy izy, ary mivalon-kotraka ny valahany; Efa safotry ny taviny ny tavany sady manotraka be ny valahany. Son visage s'était couvert de graisse, le lard s'était accumulé sur ses reins.
Job / Jb 15:28 And he dwelleth in desolate cities, and in houses which no man inhabiteth, which are ready to become heaps. Ary monina ao an-tanana rava izy, dia ao an-trano tokony tsy hitoeran' olona, izay efa voatendry ho korontam-bato. Ny tanàna fonenany dia foana tsy misy intsony, ny trano tsy misy olona intsony, zary korontam-bato no halehany. Il avait occupé des villes détruites, des maisons inhabitées et prêtes à tomber en ruines;
Job / Jb 15:29 He shall not be rich, neither shall his substance continue, neither shall he prolong the perfection thereof upon the earth. Tsy hanan-karena izy, sady tsy haharitra ny heriny, ka tsy ho vokatra ambonin' ny tany ny fananany. Tsy hahazo harena intsony izy, ny fananany tsy haharitra, ny fananany tsy hitatra intsony eto ambonin' ny tany. mais il ne s' enrichira pas, sa fortune ne tiendra pas, il ne couvrira plus le pays de son ombre,
Job / Jb 15:30 He shall not depart out of darkness; the flame shall dry up his branches, and by the breath of his mouth shall he go away. Tsy ho afaka amin' ny maizina izy; ny solofony hikainkona azon' ny lelafo; ho levon' ny fofonain' Andriamanitra izy. Izy tsy ho afa-mandositra ny aizina, ny solofony ho levon' ny afo, ary hofaohin' ny fofon' aina avy amin' ny vavan' Andriamanitra izy. il n'échappera pas aux ténèbres , la flamme desséchera ses jeunes pousses, sa fleur sera emportée par le vent.
Job / Jb 15:31 Let not him that is deceived trust in vanity: for vanity shall be his recompence. Aoka tsy ho voafitaka hatoky zava-poana izy; fa zava-poana no ho valiny homena azy. Aoka tsy hitoky amin' ny fitaka izy, fa voafandrik' izany: ny lainga no valy ho azony. Qu' il ne se fie pas à sa taille élevée, car il se ferait illusion.
Job / Jb 15:32 It shall be accomplished before his time, and his branch shall not be green. Raha mbola tsy tonga aza ny androny, dia manjo azy izany, ary tsy ho maitso ny sampany. Hanjo azy alohan' ny hahafeno ny androny, izany valy izany, ka tsy ho maitso intsony ny sampany. Avant le temps se flétriront ses palmes et ses rameaux ne reverdiront plus.
Job / Jb 15:33 He shall shake off his unripe grape as the vine, and shall cast off his flower as the olive. Ho tahaka ny voaloboka manintsana ny voany manta izy ary ho tahaka ny hazo oliva mampiraraka ny voniny. Hanintsam-boa vao mibontana, toy ny voaloboka, izy; avelany hiraraka, toy ny an' ny oliva, ny voniny. Comme une vigne il secouera ses fruits verts, il rejettera, tel l' olivier, sa floraison.
Job / Jb 15:34 For the congregation of hypocrites shall be desolate, and fire shall consume the tabernacles of bribery. Fa tsy ho vanona ny ankohonan' ny mpihatsaravelatsihy, ary ho lanin' ny afo ny tranon' ny mpitoroka. Fa tsy hisy taranaka ny tranon' ny tsy mivavaka, ary ho levon' ny afo ny lain' ny mpitsara voasisika. Oui, l' engeance de l' impie est stérile, un feu dévore la tente de l' homme vénal.
Job / Jb 15:35 They conceive mischief, and bring forth vanity, and their belly prepareth deceit. Torontoronina fampahoriana izy ka miteraka fandozana, ary ny kibony mamorom-pitaka. Totontoroina loza izy, ka miteraka atambo. Voam-pitaka no masaka ao an-kibony. Qui conçoit la souffrance engendre le malheur et prépare en soi un fruit de déception. "

<-
->