<-
->

Job / Jb 16:1 Then Job answered and said, Dia namaly Joba ka nanao hoe: Dia niteny Joba ka nanao hoe: Job prit la parole et dit :
Job / Jb 16:2 I have heard many such things: miserable comforters are ye all. Efa nandre zavatra maro toy izany aho; Mpampionona mahasorisorena foana ianareo rehetra. Efa reko matetika ny kabary toy izany, Mpampionona tsy zaka leferina avokoa hianareo. Que de fois ai-je entendu de tels propos, et quels pénibles consolateurs vous faites!
Job / Jb 16:3 Shall vain words have an end? or what emboldeneth thee that thou answerest? Efa tapitra va izay ny bedibedy foana? Sa mbola misy manesika anao hamaly ahy ihany? Rahoviana re no ho tapitra izany lahateny foana izany e? Asesiky ny fitsindrona inona hianao no mamaly indray? " Y aura-t-il une fin à ces paroles en l' air ? " Ou encore : " Quel mal te pousse à te défendre ? "
Job / Jb 16:4 I also could speak as ye do: if your soul were in my soul' s stead, I could heap up words against you, and shake mine head at you. Izaho kosa mba mahazo miteny tahaka anareo, raha mba tonga tahaka ahy ianareo; eny, mahazo manamboatra teny ho enti-mamely anareo aho ary mahazo mihifikifi-doha aminareo; Hahay miteny toa anareo izao koa aho, raha hianareo no mba toa ahy izao; hofafazako teny tsara lahatra hianareo, hanifikifi-doha aminareo aho. Oh! moi aussi, je saurais parler comme vous, si vous étiez à ma place; je pourrais vous accabler de discours en hochant la tête sur vous,
Job / Jb 16:5 But I would strengthen you with my mouth, and the moving of my lips should asswage your grief. Mahazo mampahery anareo amin' ny Vavako aho, ary mahazo mampitony ny alahelonareo ny fampiononana ataon' ny molotro. Vava no hankaherezako anareo, ka ny molotro mihetsika no ho fanamaivanana anareo. vous réconforter en paroles, puis cesser d' agiter les lèvres.
Job / Jb 16:6 Though I speak, my grief is not asswaged: and though I forbear, what am I eased? Na dia miteny aza aho, dia tsy mitsahatra ny alaheloko; Ary na dia mangina aza aho, dia tsy misy mihena izany. Raha miteny moa aho, tsy mihena ny fijaliako; raha mangina indray, hanamaivana azy va izany? Mais quand je parle, ma souffrance ne cesse pas, si je me tais, en quoi disparaît-elle ?
Job / Jb 16:7 But now he hath made me weary: thou hast made desolate all my company. Fa ankehitriny efa nandreraka ahy Izy; Naringanao ny ankohonako rehetra. Fa ankehitriny, indrisy, efa mandreraka ny heriko Andriamanitra: naringanao ny havako rehetra, ry Andriamanitra o. Et maintenant elle me pousse à bout; tu as frappé d' horreur tout mon entourage
Job / Jb 16:8 And thou hast filled me with wrinkles, which is a witness against me: and my leanness rising up in me beareth witness to my face. Ary efa nampifezaka ny tenako Hianao, ka dia vavolombelona amiko izany. Ary mitsangana hiampanga ahy ny fahahiazako, ka dia tondromaso akaiky izany. Mamatotra ahy hianao: ka izany vavolombelona miampanga ahy, mitsangana hanohitra ahy ny hahiazako, miampanga ahy manatrika. et il me presse, mon calomniateur s' est fait témoin, il se dresse contre moi, il m' accuse en face;
Job / Jb 16:9 He teareth me in his wrath, who hateth me: he gnasheth upon me with his teeth; mine enemy sharpeneth his eyes upon me. Amin' ny fahatezerany no amiravirany sy andrafiany ahy, mihidy vazana amiko Izy; Eny, miseho ho fahavaloko Izy ka mampivandravandra ny masony amiko; Ny hatezerany mamiravira sy manenjika ahy; mikitro-nify amiko izy; ary fijery mivandravandra no atifitry ny fahavaloko ahy. sa colère déchire et me poursuit, en montrant des dents grinçantes. Mes adversaires aiguisent sur moi leurs regards,
Job / Jb 16:10 They have gaped upon me with their mouth; they have smitten me upon the cheek reproachfully; they have gathered themselves together against me. Nisanasana vava tamiko ny olona; Latsa no nentiny namely ny takolako; Mitambatra hamely ahy izy. Asanasanany handrapaka ahy ny vavany, fetahany amin-datsa ny takolako, miray tetika izy rehetra hamery ahy. ouvrent une bouche menaçante. Leurs railleries m' atteignent comme des soufflets; ensemble ils s' ameutent contre moi.
Job / Jb 16:11 God hath delivered me to the ungodly, and turned me over into the hands of the wicked. Efa voatolotr' Andriamanitra ho amin' ny ratsy fanahy aho, ary natsipiny ho eo an-tànan' ny mpanota. Natolotr' Andriamanitra amin' ny ratsy fanahy aho ity; natsipiny eo an-tanan' ny olon-dratsy aho ity. Oui, Dieu m' a livré à des injustes, entre les mains des méchants, il m' a jeté.
Job / Jb 16:12 I was at ease, but he hath broken me asunder: he hath also taken me by my neck, and shaken me to pieces, and set me up for his mark. Tamin' ilay izaho tsy nanana ahiahy iny, dia nanorotoro ahy Izy; Nosamboriny tamin' ny hatoko aho ka nomontsaniny, sady natsangany ho marika hokendreny. Teo amin' ny fiadanana aho, no notabainy, noraisiny tamin' ny hatoko aho, dia nomontsaniny. Natsangany ho tigetra kendren' ny zana-tsipìkany; Je vivais tranquille quand il m' a fait chanceler, saisi par la nuque pour me briser. Il a fait de moi sa cible :
Job / Jb 16:13 His archers compass me round about, he cleaveth my reins asunder, and doth not spare; he poureth out my gall upon the ground. Manodidina ahy ny mpandefa zana-tsipìkany; Mamaky ny voako Izy ka tsy miantra ary manidina ny aferoko ho amin' ny tany. mirimorimo manodidina ahy ny zana-tsipikany, trobarany tsy ananany antra ny lanivoako, ararany amin' ny tany ny tsinaiko. il me cerne de ses traits, transperce mes reins sans pitié et répand à terre mon fiel.
Job / Jb 16:14 He breaketh me with breach upon breach, he runneth upon me like a giant. Bangabangainy lalandava aho, ka miroatra hamely ahy tahaka ny lehilahy mahery Izy. Akoany hiampy ny mikoa amiko, toy ny rapeton' olona no fiantorany amiko. Il ouvre en moi brèche sur brèche, fonce sur moi tel un guerrier.
Job / Jb 16:15 I have sewed sackcloth upon my skin, and defiled my horn in the dust. Lamba fisaonana no voazaitrako hanarona ny hoditro, ary nalàko baraka tamin' ny vovoka ny tandroko. Nanjairako gony ny hoditro, ary nahosikosiko tamin' ny vovoka ny handriko. J' ai cousu un sac sur ma peau, jeté mon front dans la poussière.
Job / Jb 16:16 My face is foul with weeping, and on my eyelids is the shadow of death; Ny tavako tera-menan' ny fitomaniana, ary eo amin' ny hodi-masoko ny aloky ny fahafatesana; Teramenan' ny ranomaso ny tavako, ary mivelatra eo ambony hodi-masoko ny aloky ny fahafatesana. Mon visage est rougi par les larmes et l' ombre couvre mes paupières.
Job / Jb 16:17 Not for any injustice in mine hands: also my prayer is pure. Kanefa tsy misy eto an-tanako izay mba nalaina an-keriny; Ary madio ny fivavako. Kanefa tsy misy haratsiana eo an-tanako, ary madio ny fivavahako. Pourtant, point de violence dans mes mains, et ma prière est pure.
Job / Jb 16:18 O earth, cover not thou my blood, and let my cry have no place. Ry tany ô, aza manarona ny rako, ary aoka tsy ho voahazona ny fitarainako! Ry tany o, aza saronanao ny rako, ary aoka hisondrotra malalaka ny fitarainako! O terre, ne couvre point mon sang, et que mon cri monte sans arrêt.
Job / Jb 16:19 Also now, behold, my witness is in heaven, and my record is on high. Fa na dia ankehitriny aza, indro, any an-danitra ny Vavolombeloko, eny, ny Vavolombeloko dia any amin' ny avo. Fa na dia izao aza, manam-bavolombelona any an-danitra aho, ary mpiaro ahy, any amin' ny fitoerana avo any. Dès maintenant, j' ai dans les cieux un témoin, là-haut se tient mon défenseur.
Job / Jb 16:20 My friends scorn me: but mine eye poureth out tears unto God. Na dia mihomehy ahy aza ny sakaizako, dia mamarin-dranomaso eo anatrehan' Andriamanitra kosa aho, Ireo sakaizako mihomehy ahy; fa amin' Andriamanitra kosa no itomanian' ny masoko. Interprète de mes pensées auprès de Dieu, devant qui coulent mes larmes,
Job / Jb 16:21 O that one might plead for a man with God, as a man pleadeth for his neighbour! Mba hanamarina ahy olombelona eo anatrehany Izy sy hanafa-tsiny ahy zanak' olombelona amin' ny sakaizako. Aoka izy hitsara hanelanelana an' Andriamanitra sy ny olombelona, hanelanelana ny zanak' olombelona sy ny namany. qu' il plaide la cause d' un homme aux prises avec Dieu, comme un mortel défend son semblable.
Job / Jb 16:22 When a few years are come, then I shall go the way whence I shall not return. Fa rehefa lasa ny taona vitsy, dia handeha any amin' ny lalana izay tsy hiverenako intsony aho. Fa mandroso ho lany ny taona voaisa ho ahy, ary ny lalana idirako, tsy hiverenan-kilalana. Car mes années de vie sont comptées, et je m' en vais par le chemin sans retour.

<-
->