<-
->

Job / Jb 29:1 Moreover Job continued his parable, and said, Dia mbola nandroso nanao oha-teny ihany Joba ka nanao hoe: Dia mbola nanohy ny teniny indray Joba, ka nanao hoe: Job continua de s' exprimer en sentences et dit :
Job / Jb 29:2 Oh that I were as in months past, as in the days when God preserved me; Enga anie ka ho tahaka ny tamin' ireny volana lasa ireny aho! Dia tahaka ilay tamin' ny andro niarovan' Andriamanitra ahy! Ah, iza re no hamerina amiko ny volana taloha, dia ny andro nitsimbinan' Andriamanitra ny fiarovana ahy, Qui me fera revivre les mois d' antan, ces jours où Dieu veillait sur moi,
Job / Jb 29:3 When his candle shined upon my head, and when by his light I walked through darkness; Fony mbola nazava teo ambonin' ny lohako ny jirony, ary ny fahazavany no nandehanako tao amin' ny maizina; raha namirapiratra teo ambonin' ny lohako ny jirony, ary nitari-dalana ahy teo amin' ny maizina ny fahazavany! où sa lampe brillait sur ma tête et sa lumière me guidait dans les ténèbres!
Job / Jb 29:4 As I was in the days of my youth, when the secret of God was upon my tabernacle; Eny, tahaka ny toetro fony aho mbola fararano, raha niseho teo ambonin' ny laiko ny fisakaizan' Andriamanitra; Araka ny toetrako tamin' ny fahalehibeazako, tamin' izay namangian' Andriamanitra ahy tamim-pifankazarana tao an-daiko, Tel que j'étais aux jours de mon automne [0] , quand Dieu protégeait ma tente,
Job / Jb 29:5 When the Almighty was yet with me, when my children were about me; Fony mbola tao amiko ny Tsitoha, Ary nanodidina ahy ny zanako; sy mbola nomban' ny Tsitoha ahy, ary nitangoronan' ny zanako manodidina ahy; que Shaddaï demeurait avec moi et que mes garçons m' entouraient;
Job / Jb 29:6 When I washed my steps with butter, and the rock poured me out rivers of oil; Fony mbola nanasa ny tongotro tamin' ny rononomandry aho, ary ny vatolampy namoaka renirano diloilo teo amiko; tamin' izay nanasako tongotra tamin' ny ronono; sy namoahan' ny vatolampy diloilo mandriaka ho ahy. quand mes pieds baignaient dans le laitage, que le rocher versait près de moi des ruisseaux d' huile!
Job / Jb 29:7 When I went out to the gate through the city, when I prepared my seat in the street! Raha niainga niakatra ho eo amin' ny vavahadin' ny tanàna aho ka nametraka ny fipetrahako teo ankalalahana, Raha nivoaka ho eo am-bavahadin' ny tanana aho, ka nianina nipetraka teo amin' ny kianja; Si je sortais vers la porte de la ville, si j' installais mon siège sur la place,
Job / Jb 29:8 The young men saw me, and hid themselves: and the aged arose, and stood up. Dia nahita ahy ny zatovo ka niampirimpirina; Ary niainga ny fotsy volo, dia nijoro; vao mahita ahy ny zatovolahy miampirimpirina, ny anti-panahy mitsangana ka maharitra mijoro. à ma vue, les jeunes gens se retiraient, les vieillards se mettaient debout.
Job / Jb 29:9 The princes refrained talking, and laid their hand on their mouth. Nangina tsy niteny ny lehibe ka nitampim-bava; Ny andriandahy nangina tsy niteny, sy nitampim-bava amin' ny tanany. Les notables arrêtaient leurs discours et mettaient la main sur leur bouche.
Job / Jb 29:10 The nobles held their peace, and their tongue cleaved to the roof of their mouth. Tsy sahy niteny ny mpanapaka, ary ny lelany niraikitra tamin' ny lanilaniny. Ny feon' ny mpanapaka tankina teo, ny lelany tafaraikitra amin' ny lanilaniny. La voix des chefs s'étouffait et leur langue se collait au palais.
Job / Jb 29:11 When the ear heard me, then it blessed me; and when the eye saw me, it gave witness to me: Izay sofina nandre dia nanao ahy hoe sambatra; Ary Izay maso nahita dia vavolombelona ho ahy, Ny sofina nandre ahy, nanao ahy hoe: sambatra; ny maso nahita ahy, nanao filazana tsara momba ahy. A m' entendre, on me félicitait, à me voir, on me rendait témoignage.
Job / Jb 29:12 Because I delivered the poor that cried, and the fatherless, and him that had none to help him. Satria namonjy ny ory izay nitaraina aho sy ny kamboty izay tsy nanan-kamonjy. Fa novonjeko ny ory nangata-piantrana, mbamin' ny kamboty tsy nanan-kiankinana. Car je délivrais le pauvre en détresse et l' orphelin privé d' appui.
Job / Jb 29:13 The blessing of him that was ready to perish came upon me: and I caused the widow' s heart to sing for joy. Ny fisaoran' izay efa ho faty dia tonga tamiko; Ary ny fon' ny mpitondratena nampifaliko. Ny fisaoran' ny olona am-bava loza nitororoka tamiko; ny fon' ny mananotena nofenoiko hafaliana. La bénédiction du mourant se posait sur moi et je rendais la joie au coeur de la veuve.
Job / Jb 29:14 I put on righteousness, and it clothed me: my judgment was as a robe and a diadem. Nitafy fahamarinana aho, ka mba nitafy ahy kosa izy; Eny, tahaka ny lamba sy ny hamama ny rariny izay nananako. Notafiko toy ny lamba ny fahamarinana, kapaoty amam-pehilohako ny fanaovako ny rariny. J' avais revêtu la justice comme un vêtement, j' avais le droit pour manteau et turban.
Job / Jb 29:15 I was eyes to the blind, and feet was I to the lame. Efa maso ho an' ny jamba aho ary tongotra ho an' ny mandringa. Izaho no mason' ny jamba, sy tongotry ny mandringa. J'étais les yeux de l' aveugle, les pieds du boiteux.
Job / Jb 29:16 I was a father to the poor: and the cause which I knew not I searched out. Efa ray ho an' ny malahelo aho, ary ny adin' ny olona tsy fantatro aza nodinihiko. Izaho no rain' ny kamboty; ary nandinika tamim-pitandremana ny adin' ny olon-tsy fantatra. C'était moi le père des pauvres; la cause d' un inconnu, je l' examinais.
Job / Jb 29:17 And I brake the jaws of the wicked, and plucked the spoil out of his teeth. Namaky ny nifin' ny ratsy fanahy aho ka nandrombaka ny babo teo am-bavany Notapahako ny valanoranon' ny nanao ny tsy marina, notsoahako ny babo efa mby am-bavany. Je brisais les crocs de l' homme inique, d' entre ses dents j' arrachais sa proie.
Job / Jb 29:18 Then I said, I shall die in my nest, and I shall multiply my days as the sand. Dia hoy izaho: Eo amin' ny akaniko ihany no hialako aina, ary hanamaro ny androko toy ny fasika aho. Dia hoy izaho: Eto amin' ny akaniko no hialako aina; ho maro toy ny fasika ny androko; Et je disais : "Je mourrai dans ma fierté, après des jours nombreux comme le sable.
Job / Jb 29:19 My root was spread out by the waters, and the dew lay all night upon my branch. Ny fakako ho azon' ny rano, ary ny ando hitoetra amin' ny sampako mandritra ny alina. mitatra hatrany amin' ny rano ny fakako, itoeran' ny andro mandritra ny alina ny raviko. Mes racines ont accès à l' eau, la rosée se dépose la nuit sur mon feuillage.
Job / Jb 29:20 My glory was fresh in me, and my bow was renewed in my hand. Ho vaovao amiko lalandava ny voninahitro, ary ny tsipikako hihahenjana eny an-tanako. Ny voninahitro hihavao mandrakariva, ary ny tsipikako hihahenjana indray eny an-tanako. Ma gloire sera toujours nouvelle et dans ma main mon arc reprendra force.
Job / Jb 29:21 Unto me men gave ear, and waited, and kept silence at my counsel. Nihaino ahy ny olona, dia niandry, ka nangina tamin' ny fanolorako saina izy. Ny olona nihaino ahy, dia niandry, nandray tamim-pahanginana ny torohevitro. Ils m'écoutaient, dans l' attente, silencieux pour entendre mon avis.
Job / Jb 29:22 After my words they spake not again; and my speech dropped upon them. Rehefa niteny aho, dia tsy mba namaly intsony izy; ary nitetevan' ny teniko izy. Rahefa niteny aho, dia tsy nisy nanampy intsony, fa toy ny ando no nirotsaka taminy ny teniko. Quand j' avais parlé, nul ne répliquait, et sur eux, goutte à goutte, tombaient mes paroles.
Job / Jb 29:23 And they waited for me as for the rain; and they opened their mouth wide as for the latter rain. Niandry ahy toy ny fiandry ny ranonorana izy ary nitanatana vava toy ny fiandry ny fara-orana. Niandry ahy toy ny fiandry ranonorana izy ireo, nitanatana vava, toy ny niandry tandrifin-drahona amin' ny lohataona. Ils m' attendaient comme la pluie, leur bouche s' ouvrait comme pour l' ondée de printemps.
Job / Jb 29:24 If I laughed on them, they believed it not; and the light of my countenance they cast not down. Raha nisy nila ho ketraka, dia mbola niseho miramirana taminy ihany ny tarehiko, ary tsy nahamaloka ny fahazavan' ny tavako ireo. Raha nitsiky taminy aho, tsy azony ninoana izany, fa liana loatra izy nandray izany mari-pitiavana izany. Si je leur souriais, ils n' osaient y croire, ils recueillaient sur mon visage tout signe de faveur.
Job / Jb 29:25 I chose out their way, and sat chief, and dwelt as a king in the army, as one that comforteth the mourners. Nifidy ny lalan-kalehany aho ka nipetraka ho lohany, eny, nitoetra toy ny mpanjaka teo amin' ny miaramila sy toy ny mpampionona ny misaona aho. Nony nankeo aminy aho, ahy ny fitoerana voalohany; dia mipetraka aminy eo aho, toy ny mpanjaka hodidinin' ny miaramilany, sy tahaka ny mpanafak' alahelo, eo afovoan' ny tra-pahoriana. Je leur indiquais la route en siégeant à leur tête, tel un roi installé parmi ses troupes, et je les menais partout à mon gré.

<-
->