<-
->

Job / Jb 36:1 Elihu also proceeded, and said, Ary mbola nandroso niteny ihany Eliho ka nanao hoe: Mbola niteny indray koa Elio ka nanao hoe: Elihu continua et dit
Job / Jb 36:2 Suffer me a little, and I will shew thee that I have yet to speak on God' s behalf. Mahareta kely amiko, dia hambarako aminao, fa mbola misy teny holazaina hanamarina an' Andriamanitra. Mahareta kely ihany, dia hampianariko hianao, fa mbola manan-kolazaina, hanamarina ny an' Andriamanitra aho. Patiente un peu et laisse-moi t' instruire, car je n' ai pas tout dit en faveur de Dieu.
Job / Jb 36:3 I will fetch my knowledge from afar, and will ascribe righteousness to my Maker. Halaiko avy lavitra ny fahalalako, ka hanamarina ny Mpanao ahy aho. Haka ny porofoko avy any amin' ny fotony aho, dia haneho ny fahamarinan' ny Mpahary ahy. Je veux tirer mon savoir de très loin, pour justifier mon Créateur.
Job / Jb 36:4 For truly my words shall not be false: he that is perfect in knowledge is with thee. Fa tsy lainga tsy akory ny teniko; Lehilahy tanteraka amin' ny fahalalana no eto aminao. Matokia, fa tsy misy fitaka ny teny alahatro; olona marina amin' ny heviny no eto anoloanao. En vérité, mes paroles ignorent le mensonge, et un homme d' une science accomplie est près de toi.
Job / Jb 36:5 Behold, God is mighty, and despiseth not any: he is mighty in strength and wisdom. Indro, lehibe Andriamanitra, kanefa tsy mba mamingavinga, lehibe amin' ny herin' ny fahalalana Izy. Indro fa mahery Andriamanitra nefa tsy mba mamingavinga olona, mahery izy amin' ny herin' ny fahalalany. Dieu ne rejette pas l' homme au coeur pur,
Job / Jb 36:6 He preserveth not the life of the wicked: but giveth right to the poor. Tsy mitsimbina ny ain' ny ratsy fanahy Izy, fa manome rariny ho an' ny ory. Tsy avelany ho velona ny ratsy fanahy, ary manome rariny ho an' ny olona ory izy. il ne laisse pas vivre le méchant en pleine force. Il rend justice aux pauvres,
Job / Jb 36:7 He withdraweth not his eyes from the righteous: but with kings are they on the throne; yea, he doth establish them for ever, and they are exalted. Tsy mampiala ny masony amin' ny marina Izy; Eo amin' ny mpanjaka ambonin' ny seza fiandrianany no ampitoerany azy ho mandrakizay, ka dia tafasandratra. Tsy mampiala ny masony amin' ny olona marina izy, sady mametraka ireny amin' ny seza fiandrianana miaraka amin' ny mpanjaka, ataony tafaorina ho mandrakizay, ka dia tafasandratra izy ireo. fait prévaloir les droits du juste. Lorsqu' il élève des rois au trône et que s' exaltent ceux qui siègent pour toujours,
Job / Jb 36:8 And if they be bound in fetters, and be holden in cords of affliction; Ary raha voafatotra amin' ny gadra izy sy voafehy amin' ny tadin' ny fahoriana. Raha avy izay hifatorany aman-gadra, sy hisingorany amin' ny tafim-pahoriana: alors il les lie avec des chaînes, ils sont pris dans les liens de l' affliction.
Job / Jb 36:9 Then he sheweth them their work, and their transgressions that they have exceeded. Dia ambarany azy ny asany sy ny fahotany, fa efa nanandra-tena izy ireny. ambarany azy ireo izay nataony, dia ny fahotany vokatry ny fiavonavonany. Il les éclaire sur leurs actes, sur les fautes d' orgueil qu' ils ont commises.
Job / Jb 36:10 He openeth also their ear to discipline, and commandeth that they return from iniquity. Dia manokatra ny sofiny hihaino fananarana Izy ka mandidy azy hibebaka hiala amin' ny ratsy. Sokafany hihaino fananarana ny sofiny, dia amporisihiny izy hiala amin' ny ratsy. A leurs oreilles il fait entendre un avertissement, leur ordonne de se détourner du mal.
Job / Jb 36:11 If they obey and serve him, they shall spend their days in prosperity, and their years in pleasures. Raha mihaino ka manaiky Azy Izy, dia lany amin' ny fiadanana ny androny, ary ny taonany amin' ny fahafinaretana Ka raha mihaino sy manaiky izy, dia amin' ny fiadanana no hanaperany ny androny, ary amin' ny fahafinaretana, ny taonany. S' ils écoutent et se montrent dociles, leurs jours s' achèvent dans le bonheur et leurs années dans les délices.
Job / Jb 36:12 But if they obey not, they shall perish by the sword, and they shall die without knowledge. Fa raha tsy mihaino kosa izy, dia ho voan' ny fiadiana ka ho faty tsy amim-pahalalana. Fa raha tsy mihano kosa izy, dia ho levon' ny sabatra, ho faty amin' ny hajamban-tsaina. Sinon, ils passent par le Canal et ils périssent en insensés.
Job / Jb 36:13 But the hypocrites in heart heap up wrath: they cry not when he bindeth them. Fa ny mpihatsaravelatsihy dia mirakitra fahatezerana; Tsy mitaraina izy, na dia afatony aza; Ny fo tsy mivavaka, dia entim-pahatezerana, ka tsy mba mitaraina amin' Andriamanitra raha ataony latsaka amin' ny gadra izy ireo. Oui, les endurcis, qui gardent leur colère et ne crient pas à l' aide quand il les enchaîne,
Job / Jb 36:14 They die in youth, and their life is among the unclean. Ka dia maty raha mbola tanora izy, eny, afaka ny ainy eo amin' ny olom-betaveta, Izany no mahafaty tanora an' ireny; sy mahalazo ny ainy toy ny an' ny olom-betaveta. meurent en pleine jeunesse et leur vie est méprisée.
Job / Jb 36:15 He delivereth the poor in his affliction, and openeth their ears in oppression. Fa ny fahorian' ny ory kosa no entin' Andriamanitra mamonjy azy, Ary ny manjo azy no entiny manokatra ny sofiny. Fa ny ory kosa vonjen' Andriamanitra amin' ny fahoriany, ary ny fijaliany no ampianarany azy. Mais il sauve le pauvre par sa pauvreté, il l' avertit dans sa misère.
Job / Jb 36:16 Even so would he have removed thee out of the strait into a broad place, where there is no straitness; and that which should be set on thy table should be full of fatness. Ary na dia ianao aza dia ampialainy amin' ny fahaterena ho amin' ny malalaka izay tsy misy mahatery; Ary ny matavy indrindra no aroso ho eo ambonin' ny latabatrao. Ka hotsoahany amin' ny fahaporitana koa hianao, hapetrany eo amin' ny malalaka, amin' ny fahafahana tanteraka, ary ho voavoatra ny latabatrao sy handrosoana izay hanim-py indrindra. Toi aussi, il veut t' arracher à l' angoisse. Tandis que tu jouissais d' une abondance sans restriction et que la graisse débordait sur ta table,
Job / Jb 36:17 But thou hast fulfilled the judgment of the wicked: judgment and justice take hold on thee. Nefa raha fatra-pikikitra amin' ny adin' ny ratsy fanahy ianao, dia hihazona anao ny ady sy ny fanamelohana; Fa raha fenoinao kosa ny famaran' ny tsy tia fivavahana dia hivesatra ny fanamelohana aman-tsazin' izany hianao. tu n' instruisais pas le procès des méchants, et ne faisais pas droit à l' orphelin.
Job / Jb 36:18 Because there is wrath, beware lest he take thee away with his stroke: then a great ransom cannot deliver thee. Aoka tsy hamporisika anao hiteny ratsy ny fahatezerana, ary aoka tsy hampivily hevitra anao ny halehiben' ny avotra. Ka matahora fandrao tezitra Andriamanitra ka vesarany famaizana hianao; ary sao ho voafitaky ny fanatitrao sarobidy hianao. Prends garde d'être séduit par l' abondance, corrompu par de riches présents.
Job / Jb 36:19 Will he esteem thy riches? no, not gold, nor all the forces of strength. Moa hahatonga anao ho ao amin' izay tsy misy fahoriana va ny fitarainanao na izay rehetra tratry ny fahatanjahana? Moa hanafaka anao amin' ny fahoriana va ny fitarainanao, ary na dia izay rehetra mety ho tratry ny herinao aza? Fais comparaître le grand comme l' homme sans or, l' homme au bras puissant comme le faible.
Job / Jb 36:20 Desire not the night, when people are cut off in their place. Aza irinao ny hihavian' ny alina, izay ampialana ny olona amin' ny fitoerany. Aza maniry ny hihavian' ny alina; izay aharinganan' ny firenena eo amin' ny fitoerany. N'écrase pas ceux qui te sont étrangers pour mettre à leur place ta parenté.
Job / Jb 36:21 Take heed, regard not iniquity: for this hast thou chosen rather than affliction. Tandremo, aza mivily ho amin' ny ratsy; Fa saingy ozoim-pahoriana ianao, dia mifidy izany. Mitandrema mba tsy hitodika hanatona ny tsy fahamarinana, fa aleonao izany toy izay ny fahoriana. Garde-toi de te porter vers l' injustice, car c' est pour cela que l' affliction t'éprouve.
Job / Jb 36:22 Behold, God exalteth by his power: who teacheth like him? Indro, Andriamanitra miasa amin' ny heriny mampiseho ny fisandratany; Iza no mba mpampianatra tahaka Azy? Jereo ange: lalina loatra ny fahefan' Andriamanitra! Tompo iza moa no mba mitovy aminy? Vois, Dieu est sublime par sa force et quel maître lui comparer?
Job / Jb 36:23 Who hath enjoined him his way? or who can say, Thou hast wrought iniquity? Iza no efa nandidy Azy ny amin' izay lalan-kalehany? Ary iza no efa nilaza taminy hoe: Efa nanao ratsy Hianao? Zovy no mba nanoritra lalana tsy maintsy halehany? Zovy no afa-milaza aminy hoe: Diso ny nataonao? Qui lui a indiqué la voie à suivre, qui oserait lui dire : "Tu as commis l' injustice?"
Job / Jb 36:24 Remember that thou magnify his work, which men behold. Tsarovy ny hankalaza ny asany, Izay efa nataon' ny olona an-kira. Koa ny mankalaza ny asany aloha no aoka hoheverinao, fa ambentin-kiran' ny olona ny fankalazana an' izany. Songe plutôt à magnifier son oeuvre, que l' homme a célébrée par des cantiques.
Job / Jb 36:25 Every man may see it; man may behold it afar off. Fa faly mahita izany ny olona rehetra; Ary jeren' ny zanak' olombelona eny lavitra eny izany. Fa ny olona rehetra gaga amin' izany, ny olombelona mitazana izany avy lavitra. C' est un spectacle offert à tous, à distance l' homme la regarde.
Job / Jb 36:26 Behold, God is great, and we know him not, neither can the number of his years be searched out. Indro, lehibe Andriamanitra, ka tsy takatry ny saintsika Izy; Ary tsy hita isa ny taonany. Lehibe Andriamanitra; mihoatra ny fahalalana rehetra, tsy takatry ny saina ny isan' ny taonany. Oui, Dieu est si grand qu' il dépasse notre science, et le nombre de ses ans reste incalculable.
Job / Jb 36:27 For he maketh small the drops of water: they pour down rain according to the vapour thereof: Fa mampisavoana ny rano Izy, dia milatsaka ho ranonorana aman-javona izany, Manintona ny piti-drano madinika izy, dia miraraka ho ranonorana ireny, entin' ny havesarany. C' est lui qui réduit les gouttes d' eau, pulvérise la pluie en brouillard.
Job / Jb 36:28 Which the clouds do drop and distil upon man abundantly. Izay aidin' ny rahona ka alatsany amin' ny olona maro be. Avelan' ny rahona hilatsaka izy sy hirotsaka amin' ny be sy ny maro. Et les nuages déversent celle-ci, la font ruisseler sur la foule humaine.
Job / Jb 36:29 Also can any understand the spreadings of the clouds, or the noise of his tabernacle? Ary koa, iza moa no mahalala ny amin' ny fivelatry ny rahona sy ny fikotrokotroka ao an-dainy? Iza moa no mahafantatra ny fivelatry ny rahona, mbamin' ny fikotrokotroky ny lain' ny Tsitoha? Qui comprendra encore les déploiements de sa nuée, le grondement menaçant de sa tente?
Job / Jb 36:30 Behold, he spreadeth his light upon it, and covereth the bottom of the sea. Indro, mamelatra ny fahazavany eo amboniny Izy ary manao ny fanambanin' ny ranomasina ho firakofany. Mbetika izy mamelatra ny fahazavany manodidina azy, mbetika miery toy ny any ambanin' ny ranomasina. Il répand un brouillard devant lui, couvre les sommets des montagnes.
Job / Jb 36:31 For by them judgeth he the people; he giveth meat in abundance. Fa ireny zavatra ireny no itsarany ny firenena sady anomezany hanina betsaka. Toy izany no amoahany ny fitsarany amin' ny firenena, sy anomezany hanina an-kabetsahana koa. Par eux il sustente les peuples, leur donne la nourriture en abondance.
Job / Jb 36:32 With clouds he covereth the light; and commandeth it not to shine by the cloud that cometh betwixt. Mifono fahazavana ny tànany, ary baikoiny iny mba hahavoa ny fahavalony; Ataony eo an-tanany ny fahazavana, dia tondroiny aminy ny zavatra tsy maintsy iantefany. A pleines mains, il soulève l'éclair et lui fixe le but à atteindre.
Job / Jb 36:33 The noise thereof sheweth concerning it, the cattle also concerning the vapour. Ny fikotrokotrony dia manambara Azy, ary ny omby aman' ondry koa aza milaza ny hihaviany. Ka ny fikotrokotrony mampahalala azy mialoha, manambara ny hihaviany ny fahatairan' ny biby fiompy. Son fracas en annonce la venue, la colère s' enflamme contre l' iniquité.

<-
->