<-
->

Job / Jb 38:1 Then the Lord answered Job out of the whirlwind, and said, Ary teo anatin' ny tafio-drivotra Jehovah dia namaly an' i Joba ka nanao hoe: Dia namaly an' i Joba Iaveh tao anatin' ny tafio-drivotra ka nanao hoe: Yahvé répondit à Job du sein de la tempête et dit
Job / Jb 38:2 Who is this that darkeneth counsel by words without knowledge? Iza moa izato manao izay hahamaizina ny fisainana amin' ny teny tsy misy fahalalana? Iza moa izato manamaizina ny fandaharan' Andriamanitra amin' ny teny tsy misy fahalalana? Quel est celui-là qui obscurcit mes plans par des propos dénués de sens?
Job / Jb 38:3 Gird up now thy loins like a man; for I will demand of thee, and answer thou me. Misikina ary tahaka ny lehilahy; Fa hanadina anao Aho, ka valio: Misikina ary toy ny lehilahy: fa ndeha hanadina anao aho ka hampianatra ahy hianao. Ceins tes reins comme un brave je vais t' interroger et tu m' instruiras.
Job / Jb 38:4 Where wast thou when I laid the foundations of the earth? declare, if thou hast understanding. Taiza ary ianao, fony Aho nanorina ny tany? Ambarao, raha hainao. Mba taiza moa hianao fony aho nandatsaka ny fanorenan' ny tany? Lazao raha manam-pahalalana hianao. étais-tu quand je fondai la terre? Parle, si ton savoir est éclairé.
Job / Jb 38:5 Who hath laid the measures thereof, if thou knowest? or who hath stretched the line upon it? Iza ary no nandidy izay ho refiny, raha fantatrao? Ary iza no nanenjana ny famolaina teo aminy? Iza no nametra izay ho refiny? Fantatrao va? Iza no nanenjana ny famolaina teo aminy? Qui en fixa les mesures, le saurais-tu, ou qui tendit sur elle le cordeau?
Job / Jb 38:6 Whereupon are the foundations thereof fastened? or who laid the corner stone thereof; Teo amin' inona no nanorenana ny vodi-andriny, ary iza no nametraka ny vato fehizorony, Amin' inona no ipetrahan' ny tongony ary iza no nametraka ny vato fehizorony, Sur quel appui s' enfoncent ses socles? Qui posa sa pierre angulaire,
Job / Jb 38:7 When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy? Raha niara-nihira ny kintan' ny maraina, ary nihoby avokoa ireo zanak' Andriamanitra? raha niara-nihira ny kintan' ny maraina, sady nihobim-pifaliana avokoa ireo zanak' Andriamanitra. parmi le concert joyeux des étoiles du matin et les acclamations unanimes des Fils de Dieu?
Job / Jb 38:8 Or who shut up the sea with doors, when it brake forth, as if it had issued out of the womb? Ary iza no nanao varavarana misakana ny ranomasina, raha nibosesika nivoaka avy tany am-bohoka izy, Iza no nanidy ny ranomasina tamin' ny varavarana, fony izy nivoaka nisavoamboana avy any ambohoka; Qui enferma la mer à deux battants, quand elle sortit du sein, bondissante;
Job / Jb 38:9 When I made the cloud the garment thereof, and thick darkness a swaddlingband for it, Raha nanao ny rahona ho fitafiany Aho ary ny aizim-pito ho fonony, raha nanao ny rahona ho fitafiany aho, ary ny zavona matevina ho lambam-pandriany; quand je mis sur elle une nuée pour vêtement et fis des nuages sombres ses langes;
Job / Jb 38:10 And brake up for it my decreed place, and set bars and doors, Ary nandidy ny ho fetrany sady nanisy hidy sy varavarana raha nampanaiky azy ny didiko sy nanisy hidy amam-baravarana taminy, quand je découpai pour elle sa limite et plaçai portes et verrou?
Job / Jb 38:11 And said, Hitherto shalt thou come, but no further: and here shall thy proud waves be stayed? Ka nanao hoe: Hatreto no azonao androsoana ka tsy hihoatra, ary eto no hampijanonana ny fisafoaky ny onjanao? ka nilaza taminy hoe: Hatreto halehanao, ka tsy hihoatra, fa eto no hijanona ny fianjonanjon' ny onjanao? "Tu n' iras pas plus loin, lui dis-je, ici se brisera l' orgueil de tes flots!"
Job / Jb 38:12 Hast thou commanded the morning since thy days; and caused the dayspring to know his place; Hatrizay niainanao moa mba efa nandidy ny maraina va ianao? Efa notoroanao ny fitoerany va ny fipoak' andro, Mba efa nandidy ny maraina va hianao hatrizay niainanao? Moa nanondro ny fitoerany tamin' ny mazava atsinanana, As-tu, une fois dans ta vie, commandé au matin? Assigné l' aurore à son poste,
Job / Jb 38:13 That it might take hold of the ends of the earth, that the wicked might be shaken out of it? Mba horaisiny ny sisin' ny tany. Ka hakopakopany hiala ny ratsy fanahy? mba handraisany ny tany amin' ny sisiny, sy hanintsanany ny ratsy fanahy hiala eo, pour qu' elle saisisse la terre par les bords et en secoue les méchants?
Job / Jb 38:14 It is turned as clay to the seal; and they stand as a garment. Ary hiova tahaka ny tanimanga tombohin-kase ny endriny, ka hiseho tahaka ny lamba misoratra ny tarehiny, mba hananan' ny tany endrika toy ny tanimanga voatombo-kase, ary hisehoany voaravaka toy ny manao fanamiana; Alors elle la change en argile de sceau et la teint comme un vêtement;
Job / Jb 38:15 And from the wicked their light is withholden, and the high arm shall be broken. Ary hosakanana ny fahazavan' ny ratsy fanahy, ka ho tapaka ny sandry naingaina. mba tsy hananan' ny mpanao ratsy ny fahazavany; ary hotapahina ny sandry efa voainga hanao ratsy? elle ôte aux méchants leur lumière, brise le bras qui se levait.
Job / Jb 38:16 Hast thou entered into the springs of the sea? or hast thou walked in the search of the depth? Moa efa niditra hatrany amin' ny loharanon-dranomasina va ianao, ary efa nandehandeha tany amin' ny fanambanin' ny lalina? Mba efa nidina tany amin' ny loharanon-dranomasina va hianao sy efa nitsangatsangana tany amin' ny fanambanin' ny hantsana va hianao? As-tu pénétré jusqu' aux sources marines, circulé au fond de l' Abîme?
Job / Jb 38:17 Have the gates of death been opened unto thee? or hast thou seen the doors of the shadow of death? Moa efa naharihary taminao va ny vavahadin' ny fahafatesana? Ary efa hitanao va ny vavahadin' ny aloky ny fahafatesana? Efa nisokatra teo anatrehanao va ny vavahadin' ny fahafatesana, sy efa hitanao va ny varavaran' ny fonenana manjombona? Les portes de la Mort te furent-elles montrées, as-tu vu les portiers du pays de l' Ombre?
Job / Jb 38:18 Hast thou perceived the breadth of the earth? declare if thou knowest it all. Moa efa voadinikao ny hatrany amin' ny fahalalahan' ny tany? Ambarao ary, raha fantatrao izany rehetra izany. Efa takatrao va ny halalahan' ny tany? Lazao raha mahalala izany rehetra izany hianao? As-tu quelque idée des étendues terrestres? Raconte, si tu sais tout cela.
Job / Jb 38:19 Where is the way where light dwelleth? and as for darkness, where is the place thereof, Aiza ary no lalana ho any amin' ny fonenan' ny mazava? Ary aiza no fitoeran' ny maizina? Aiza ny lalana mankany amin' ny fonenan' ny mazava, ary aiza ny fitoeran' ny maizina? De quel côté habite la lumière, et les ténèbres, où résident-elles,
Job / Jb 38:20 That thou shouldest take it to the bound thereof, and that thou shouldest know the paths to the house thereof? Mba hitondranao izany ho amin' ny faran' ny alehany, ary ho fantatrao ny lalana ho any an-tranony. Hainao samborina va izy eny amin' ny taniny? fantatrao va ny lalana eny amin' ny fonenany? pour que tu puisses les conduire dans leur domaine, les acheminer vers leur demeure?
Job / Jb 38:21 Knowest thou it, because thou wast then born? or because the number of thy days is great? Eny, fantatrao mantsy izany, satria efa teraka ianao tamin' izay, ary maro ny isan' ny andronao! Fantatrao tokoa mantsy izany a, fa hianao efa teraka talohan' izany, ary efa maro manao ahoana ny isan' ny andronao? Si tu le sais, c' est qu' alors tu étais né, et tu comptes des jours bien nombreux!
Job / Jb 38:22 Hast thou entered into the treasures of the snow? or hast thou seen the treasures of the hail, Moa efa niditra tany amin' ny firaketana ny oram-panala va ianao? Ary efa hitanao va ny firaketana ny havandra, Efa nidiranao va ny firaketana ny oram-panala? Efa hitanao va ny fitehirizana ny havandra? Es-tu parvenu jusqu' aux dépôts de neige? As-tu vu les réserves de grêle,
Job / Jb 38:23 Which I have reserved against the time of trouble, against the day of battle and war? Izay voatahiriko ho amin' ny andro fahoriana, dia ny andro misy ady sy tafika? izay tehiriziko ho vonon-ko amin' ny andro fampahoriana, dia amin' ny andro misy ady aman-tafika? que je ménage pour les temps de détresse, pour les jours de bataille et de guerre?
Job / Jb 38:24 By what way is the light parted, which scattereth the east wind upon the earth? Aiza moa no lalana izarazarana ny mazava sy ielezan' ny rivotra avy any atsinanana ho etý ambonin' ny tany? Aiza ho aiza no lalana izarazaran' ny mazava? De quel côté se divise l'éclair, où se répand sur terre le vent d' est?
Job / Jb 38:25 Who hath divided a watercourse for the overflowing of waters, or a way for the lightning of thunder; Iza moa no nihady lalan-drano ho an' ny ranonorana mirotsaka be, sy lalan-kaleha ho an' ny helatry ny kotrokorana, Iza no nihady lakan-drano halehan' ny tandrifin-drahona, sy nanoritra ny lalan-karahin' ny tsela-baratra? Qui perce un canal pour l' averse, fraie la route aux roulements du tonnerre,
Job / Jb 38:26 To cause it to rain on the earth, where no man is; on the wilderness, wherein there is no man; Handatsaka ranonorana ambonin' ny tany izay tsy itoeran' olona, dia any amin' ny efitra tsy misy mponina, mba hilatsahan' ny ranonorana amin' ny tany tsy onenana, sy amin' ny efitra tsy misy olona, pour faire pleuvoir sur une terre sans hommes, sur un désert que nul n' habite,
Job / Jb 38:27 To satisfy the desolate and waste ground; and to cause the bud of the tender herb to spring forth? Mba hahavonto ny efitra sy ny tany foana, ary hampitsimoka ny ahitra vao mitsiry? ary handemany ny tany lemaka malalaka sy foana, ka hitsimohan' ny ahi-maitso amin' ireny? pour abreuver les solitudes désolées, faire germer l' herbe sur la steppe?
Job / Jb 38:28 Hath the rain a father? or who hath begotten the drops of dew? Manan-dray va ny ranonorana? Ary iza kosa no miteraka ny ranon' ando? Manan-dray va ny ranonorana? zovy no niteraka ny ranonando mitete? La pluie a-t-elle un père, ou qui engendre les gouttes de rosée?
Job / Jb 38:29 Out of whose womb came the ice? and the hoary frost of heaven, who hath gendered it? Kibon' iza moa no nihavian' ny ranomandry? Ary ny vongam-panala avy amin' ny lanitra, iza no niteraka azy? Kibon' iza no nivoahan' ny ranomandry? Ary ny fanalan' ny lanitra iza no miteraka azy? De quel ventre sort la glace, et le givre des cieux, qui l' enfante,
Job / Jb 38:30 The waters are hid as with a stone, and the face of the deep is frozen. Tonga mafy toy ny vato ny rano, Ary mitambatra ny fanambonin' ny lalina. no hihamafisan' ny rano toy ny vato ary anjarian' ny fanambonin' ny hantsana ho rano mandry? quand les eaux se durcissent comme pierre et que devient compacte la surface de l' abîme?
Job / Jb 38:31 Canst thou bind the sweet influences of Pleiades, or loose the bands of Orion? Mahavona ny kofehin' ny Ikotokelimiadilaona va ianao, ary mahavaha ny Telonohorefy? Hianao va no mamona ny kofehin' Ikotokelimiadilaona, sy hainao vahana ny gadran' ny Telonohorefy? Peux-tu nouer les liens des Pléiades, desserrer les cordes d' Orion,
Job / Jb 38:32 Canst thou bring forth Mazzaroth in his season? or canst thou guide Arcturus with his sons? Mahavoaka ny Mazarota amin' ny fotoany va ianao? Ary mahatondra ny Bera mbamin' ny zanany va ianao? Hianao va no mampiposaka ny antokon-kintana amin' ny fotoany, sy mitarika ny Orsa omban' ny zanany? amener la Couronne en son temps, conduire l' Ourse avec ses petits?
Job / Jb 38:33 Knowest thou the ordinances of heaven? canst thou set the dominion thereof in the earth? Fantatrao va ny lalàn' ny lanitra? Ary manendry ny fanapahan' ireny ny tany va ianao? Mahalala ny lalan' ny lanitra va hianao, sy mandahatra ny asan' ny hreiny amin' ny tany? Connais-tu les lois des Cieux, appliques-tu leur charte sur terre?
Job / Jb 38:34 Canst thou lift up thy voice to the clouds, that abundance of waters may cover thee? Mahasandratra ny feonao ho amin' ny rahona matevina va ianao, Mba hanafotra anao ny rano mandriaka? Mahasandratra ny feonao hatrany amin' ny rahona va hianao, hilatsahan' ny orana mandriaka ho aty aminao? Ta voix s'élève-t-elle jusqu' aux nuées et la masse des eaux t' obéit-elle?
Job / Jb 38:35 Canst thou send lightnings, that they may go and say unto thee, Here we are? Mahay mandefa ny helatra va ianao, ka ho avy ireo hilaza aminao hoe: Indreto izahay? Hianao va no mandefa ny tselatra handeha? ka hianao va hilazany hoe: Indreto izahay. Sur ton ordre, les éclairs partent-ils, en te disant : "Nous voici?"
Job / Jb 38:36 Who hath put wisdom in the inward parts? or who hath given understanding to the heart? Iza moa no nanao ny rahona matevina ho fitoeram-pahendrena, Ary irery miseho erý an-danitra ho fampisehoana ny fahalalana? Iza no nametraka fahendrena tao anatin' ny rahona, sy nanome fahalalana ny zava-mitranga amin' ny habakabaka? Qui a mis dans l' ibis la sagesse, donné au coq l' intelligence?
Job / Jb 38:37 Who can number the clouds in wisdom? or who can stay the bottles of heaven, Iza moa no manam-pahendrena mahisa ny rahom-potsy manify? Ary iza no mahatankina ny fitoeran-dranon' ny lanitra, Iza no mahay manapitra isa ny rahona, sy manatongilana ny fitoeran-dranon' ny lanitra, Qui dénombre les nuages avec compétence et incline les outres des cieux,
Job / Jb 38:38 When the dust groweth into hardness, and the clods cleave fast together? Hitambaran' ny vovoka ho dilatra sy hivonganany ho bainga? mba hitambatra hivongana ny vovoka ary hikambam-be kosa ny bainga? tandis que la poussière s' agglomère et que collent ensemble les glèbes?
Job / Jb 38:39 Wilt thou hunt the prey for the lion? or fill the appetite of the young lions, Mahay mihaza toha ho an' ny liom-bavy va ianao, sy mahafaka ny fahalianan' ny liona tanora, Hianao va no mihaza remby ho an' ny liom-bavy, sy manafa-kanoanana ny liona tanora, Chasses-tu pour la lionne une proie, apaises-tu l' appétit des lionceaux,
Job / Jb 38:40 When they couch in their dens, and abide in the covert to lie in wait? Raha mamitsaka ao amin' ny fitoerany izy ary manotrika ao amin' ny kirihitrala? raha mamitsaka ao amin' ny lavany ireny, na manotrika ao amin' ny kirihitrala? quand ils sont tapis dans leurs tanières, aux aguets dans le fourré?
Job / Jb 38:41 Who provideth for the raven his food? when his young ones cry unto God, they wander for lack of meat. Iza moa no manome hanina ny goaika, raha mitaraina amin' Andriamanitra ny zanany ka mirenireny tsy mahita hanina? Iza no manoman-kanina ho an' ny goaika, raha mitaraina amin' Andriamanitra ny zanany, ka mirenireny atsy sy ary tsy mahita hanina ireny? Qui prépare au corbeau sa provende, lorsque ses petits crient vers Dieu et se dressent sans nourriture?

<-
->