<-
->

Job / Jb 4:1 Then Eliphaz the Temanite answered and said, Dia namaly Elifaza Temanita ka nanao hoe: Dia niteny Elifaza avy any Temana ka nanao hoe: Éliphaz de Témân prit la parole et dit :
Job / Jb 4:2 If we assay to commune with thee, wilt thou be grieved? but who can withhold himself from speaking? Raha misy sahy miteny aminao, dia ho sosotra va ianao? Fa raha ny mamehy vava kosa, iza moa no mahazaka izany? Raha manandrana hiteny indraim-bava izahay, dia sao ho sosotra hianao amin' izany. Nefa zovy moa ho hahatana ny teniny? Si on t' adresse la parole, tu vas perdre patience. Mais qui pourrait garder le silence!
Job / Jb 4:3 Behold, thou hast instructed many, and thou hast strengthened the weak hands. Indro, efa nananatra ny maro ianao. Ary ny tanana miraviravy efa nampaherezinao; Indro fa nampianatra olona maro hianao; nankahery izay niraviravy tanana hianao; Vois, tu faisais la leçon à beaucoup, tu rendais vigueur aux mains défaillantes;
Job / Jb 4:4 Thy words have upholden him that was falling, and thou hast strengthened the feeble knees. Ny teninao efa nanohana izay efa saiky lavo, ary ny lohalika malemy efa nampahatanjahinao nampijoro izay nivembena ny teninao, sy nanampy ny lohalika malemy hianao. tes propos redressaient l' homme qui chancelle, fortifiaient les genoux qui ploient.
Job / Jb 4:5 But now it is come upon thee, and thou faintest; it toucheth thee, and thou art troubled. Nefa ankehitriny mba manjo anao kosa izany, ka dia kivy ianao, Mihatra aminao izany, ka raiki-tahotra ianao Kanjo ankehitriny, nony mankaminao ny loza, dia kivy hianao, nony mba trany hianao izao, dia manary toky kosa! Et maintenant, ton tour venu, tu perds patience, atteint toi-même, te voilà tout bouleversé!
Job / Jb 4:6 Is not this thy fear, thy confidence, thy hope, and the uprightness of thy ways? Tsy ny fivavahanao va no tokinao? Ary tsy fanantenanao va ny fahitsian' ny lalanao? Tsy ny fahatahoranao an' Andriamanitra va no fanantenanao? Tsy ny hadiovan' ny toetranao va no mba tokinao? Ta piété n' est-elle pas ton assurance, ton espérance, n' est-ce pas une vie intègre ?
Job / Jb 4:7 Remember, I pray thee, who ever perished, being innocent? or where were the righteous cut off? Masìna ianao, tsarovy fa iza moa no very tsy nanan-tsiny? Ary taiza no nisy olo-mahitsy naringana? Mba tadidio ange: zovy moa no tsy manan-tsiny mba very? Taiza ho aizan' izao tontolo izao, no mba naringana ny olo-marina? Souviens-toi : quel est l' innocent qui a péri ? Où donc des hommes droits sont-ils exterminés ?
Job / Jb 4:8 Even as I have seen, they that plow iniquity, and sow wickedness, reap the same. Araka izay efa hitako, dia izay miasa heloka sy mamafy fahoriana no mijinja izany. Raha izaho, ny hitako, dia izay miasa heloka, sy ireo mamafy tsy fahamarinana, no mijinja ny vokatr' izany. Je l' ai bien vu : ceux qui labourent le malheur et sèment la souffrance, les moissonnent.
Job / Jb 4:9 By the blast of God they perish, and by the breath of his nostrils are they consumed. Ny fofonain' Andriamanitra no andringanana azy. Eny, ny fofonain' ny fahatezerany no mahalevona azy. Fa ny fofon' ain' Andriamanitra no aharinganan' ireny, ny fifofofofon' ny hatezerany no mahalevona ireny. Sous l' haleine de Dieu ils périssent, au souffle de sa colère ils sont anéantis.
Job / Jb 4:10 The roaring of the lion, and the voice of the fierce lion, and the teeth of the young lions, are broken. Ny feon' ny olona, eny, ny feon' ny liona masiaka, ary ny nifin' ny liona tanora dia ombotana; Ny fieron' ny liona mbamin' ny feony mikotrokotroka, dia tankina, ary ny nifin' ny liona tanora dia voatorotoro. Les rugissements du lion, les cris du fauve, et les crocs des lionceaux sont brisés.
Job / Jb 4:11 The old lion perisheth for lack of prey, and the stout lion' s whelps are scattered abroad. Mirenireny ny lion-dahy noho ny tsi-fahitany remby, ary miely ny zanaky ny liom-bavy. Noho ny tsy fisian-dremby dia maty ny lion-dahy, ary ny zanaky ny liom-bavy miely patrana. Le lion périt faute de proie, et les petits de la lionne se dispersent.
Job / Jb 4:12 Now a thing was secretly brought to me, and mine ear received a little thereof. Nisy teny tonga tamiko mangingina, ary ny sofiko nahare siosio avy taminy, Nisy teny nisokosoko tonga tamiko ary ngoningonina malemy no hany ren' ny sofiko tamin' izany. J' ai eu aussi une révélation furtive, mon oreille en a perçu le murmure.
Job / Jb 4:13 In thoughts from the visions of the night, when deep sleep falleth on men, Tamin' ny eritreritra avy amin' ny tsindrimandry alina, raha sondrian-tory ny olona, Tao amin' ny fahitana manjavozavo alina, tao anatin' ny fotoana mahasondrian-tory mafy ny olombelona, A l' heure où les visions nocturnes agitent les pensées, quand une torpeur tombe sur les humains,
Job / Jb 4:14 Fear came upon me, and trembling, which made all my bones to shake. Dia azon-tahotra sy hovotra aho, ka nampihorohoro ny taolako rehetra izany. nisy tahotra aman-kovitra nahazo ahy, ary nanozongozona ny taolako rehetra izany, un frisson d'épouvante me saisit et remplit tous mes os d' effroi.
Job / Jb 4:15 Then a spirit passed before my face; the hair of my flesh stood up: Ary nisy fanahy nandalo teo anatrehako ka nampitsangam-bolo ny tenako. Dia indro nisy fanahy nandalo teo anatrehako, ka nampitsangam-bolo ny tenako rehetra. Un souffle glissa sur ma face, hérissa le poil de ma chair.
Job / Jb 4:16 It stood still, but I could not discern the form thereof: an image was before mine eyes, there was silence, and I heard a voice, saying, Nijanona izy, nefa tsy nahafantatra ny tarehiny aho; Nisy endri-javatra teo anoloan' ny masoko; Nisy fanginana, dia nandre feo aho nanao hoe: Nitraka izy, tsy fantatro endrika velively dia toa matoatoa teo imasoko. Dia nisy fahanginana aloha, vao nandre feo aho: Quelqu' un se dressa... je ne reconnus pas son visage, mais l' image restait devant mes yeux. Un silence... puis une voix se fit entendre :
Job / Jb 4:17 Shall mortal man be more just than God? shall a man be more pure than his maker? Ho marina noho Andriamanitra va ny zanak' olombelona? Ho madio noho ny Mpanao azy va ny olona? Ho marina va ny olombelona eo antrehan' Andriamanitra? Ho madio va ny olona, eo anoloan' ny Mpahary azy? " Un mortel est-il juste devant Dieu, en face de son Auteur, un homme serait-il pur ?
Job / Jb 4:18 Behold, he put no trust in his servants; and his angels he charged with folly: Indro, tsy matoky ireo mpanompony aza Izy, eny, ny anjeliny aza ataony ho tsy tonga ohatra. Indro fa ny mpanompony aza, tsy itokiany, ary ny anjeliny aza, ahitany tsiny: A ses serviteurs mêmes, Dieu ne fait pas confiance, et il convainc ses anges d'égarement.
Job / Jb 4:19 How much less in them that dwell in houses of clay, whose foundation is in the dust, which are crushed before the moth? Koa mainka izay mitoetra ao an-trano tany, sady avy tamin' ny vovoka no nihaviany, ary mora poritra noho ny kalalao izy; ka mainka izay olona monina an-trano fotaka ary vovoka ny fototra iorenany, ka hatao manjary vovoka toy ny voan' ny kalalao! Que dire des hôtes de ces maisons d' argile, posées elles-mêmes sur la poussière ? On les écrase comme une mite;
Job / Jb 4:20 They are destroyed from morning to evening: they perish for ever without any regarding it. Indray andro monja dia montsana izy; Tsy misy misaina azy, na dia levona mandrakizay aza izy. Hatramin' ny maraina ka hatramin' ny hariva, dia voaringana izy; ary levona mandrakizay izy, nefa tsy ahoan' ny olona akory. un jour suffit à les pulvériser. A jamais ils disparaissent, sans qu' on y prenne garde.
Job / Jb 4:21 Doth not their excellency which is in them go away? they die, even without wisdom. Tsy voaongotra va ny kofehin-dainy ao aminy? Maty izy, nefa tsy mbola nanam-pahendrena. Tapaka ny kofehy amin' ny lain' izy ireo; Maty alohan' ny fahazoana ny fahendrena izy. Les cordes de leur tente sont arrachées, et ils meurent dénués de sagesse. "

<-
->