<-
->

Sal 105:1 O give thanks unto the Lord; call upon his name: make known his deeds among the people. Miderà an' i Jehovah, miantsoa ny anarany; Ataovy fantatra any amin' ny firenena ny asany. Mankalazà an' ny Tompo, miantsoa ny anarany; ampahafantaro eny amin' ny firenena ny asa lehibe nataony. Alleluia! Rendez grâce à Yahvé, criez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits;
Sal 105:2 Sing unto him, sing psalms unto him: talk ye of all his wondrous works. Mihirà ho Azy, mankalazà Azy; Saintsaino ny fahagagana rehetra ataony. Mihirà ho azy, mankalazà azy! Torio ny fahagagana rehetra ataony. chantez-le, jouez pour lui, récitez toutes ses merveilles;
Sal 105:3 Glory ye in his holy name: let the heart of them rejoice that seek the Lord. Ataovy ho reharehanareo ny anarany masina; Aoka hifaly ny fon' izay mitady an' i Jehovah. Mireharehà amin' ny anarany masina; hiravoravo anie ny fon' izay mitady an' ny Tompo. tirez gloire de son nom de sainteté, joie pour les coeurs qui cherchent Yahvé!
Sal 105:4 Seek the Lord, and his strength: seek his face evermore. Mitadiava an' i Jehovah sy ny heriny Katsaho mandrakariva ny tavany. Mitadiava an' ny Tompo sy ny heriny, aza mitsahatra ny mitady ny tavany. Recherchez Yahvé et sa force, sans relâche poursuivez sa face;
Sal 105:5 Remember his marvellous works that he hath done; his wonders, and the judgments of his mouth; Tsarovy ny asa mahagaga natao-ny Dia ny fahagagany sy ny fitsaran' ny vavany, Tsarovy ny asa mahagaga nataony, ny fahagagana amam-pitsarana navoaky ny vavany, rappelez-vous quelles merveilles il a faites, ses miracles et les jugements de sa bouche.
Sal 105:6 O ye seed of Abraham his servant, ye children of Jacob his chosen. Ry taranak' i Abrahama mpanom-pony, Dia ianareo olom-boafidiny, taranak' i Jakoba. ry taranak' i Abrahama mpanompony, tamingan' i Jakoba olom-boafidiny. Lignée d' Abraham son serviteur, enfants de Jacob son élu,
Sal 105:7 He is the Lord our God: his judgments are in all the earth. Jehovah, Izy no Andriamanitsika; Manerana ny tany rehetra ny fitsarany. Izy Iaveh Andriamanitsika; mihatra amin' ny tany rehetra ny fitsarany. c' est lui Yahvé notre Dieu sur toute la terre ses jugements.
Sal 105:8 He hath remembered his covenant for ever, the word which he commanded to a thousand generations. Mahatsiaro ny fanekeny mandrakizay Izy, Dia ilay teny izay voadidiny ho an' ny taranaka arivo mandimby, Tsaroany mandrakizay ny fanekeny, ilay teny nolazainy marimarina ho an' ny taranaka mandimby; Il se rappelle à jamais son alliance, parole promulguée pour mille générations,
Sal 105:9 Which covenant he made with Abraham, and his oath unto Isaac; Eny, ilay nataony tamin' i Abrahama, Sy ny fianianany tamin' Isaka; Fanekena nataony tamin' i Abrahama; ary fianianana nataony tamin' Isaaka. pacte conclu avec Abraham, serment qu' il fit à Isaac.
Sal 105:10 And confirmed the same unto Jacob for a law, and to Israel for an everlasting covenant: Izay naoriny ho lalana ho an' i Jakoba, Sy ho fanekena mandrakizay ho an' Isiraely, Naoriny ho lalàna izany, tamin' i Jakoba, ary ho fanekena mandrakizay tamin' Israely, Il l'érigea en loi pour Jacob, pour Israël en alliance à jamais,
Sal 105:11 Saying, Unto thee will I give the land of Canaan, the lot of your inheritance: Ka nataony hoe: Homeko anao ny tany Kanana, Ho lovanareo voazara amin' ny famolaina, nataony hoe: Homeko anao ny tany Kanaana, ho anjara lovanao. disant : "Je te donne une terre, Canaan, votre part d' héritage."
Sal 105:12 When they were but a few men in number; yea, very few, and strangers in it. Fony mbola olom-bitsy izy, Eny, vitsy sady vahiny tao, Mbola olom-bitsy izy fahizany, sady vitsy no vahiny teo amin' ny tany; Tant qu' on put les compter, peu nombreux, étrangers au pays,
Sal 105:13 When they went from one nation to another, from one kingdom to another people; Ary nifindrafindra tany amin' ny firenena, Sy nifindrafindra fanjakana ho amin' ny firenen-kafa, ka nifindrafindra tany amin' ny firenena; niala tamin' ny fanjakana iray ho amin' ny firenen-kafa. tant qu' ils allaient de nation en nation, d' un royaume à un peuple différent,
Sal 105:14 He suffered no man to do them wrong: yea, he reproved kings for their sakes; Tsy nisy navelany hampahory azy, Ary nananatra mpanjaka Izy noho ny amin' ireo hoe: Tsy nisy navelany hampahory azy; ary izy ireo no namaizany mpanjaka: il ne laissa personne les opprimer, à cause d' eux il châtia des rois
Sal 105:15 Saying, Touch not mine anointed, and do my prophets no harm. Aza manendry ireo voahosotro, Ary aza manisy ratsy ireo mpaminaniko. Aza mikasika an' ireo voahosotro, ary aza manisy ratsy an' ireo mpaminaniko. "Ne touchez pas à qui m' est consacré; à mes prophètes ne faites pas de mal."
Sal 105:16 Moreover he called for a famine upon the land: he brake the whole staff of bread. Dia niantso ny mosary ho amin' ny tany Izy; Notapahiny avokoa ny mofo rehetra, izay tohan' aina; Niantso mosary hamely ny tany izy, notapahany ny hanina izay tohan' ainy. Il appela sur le pays la famine, il brisa leur bâton, le pain;
Sal 105:17 He sent a man before them, even Joseph, who was sold for a servant: Naniraka lehilahy hialoha azy Izy; Josefa namidy ho andevo; Naniraka olona hialoha azy ireo izy: Josefa namidy ho andevo. il envoya devant eux un homme, Joseph vendu comme esclave.
Sal 105:18 Whose feet they hurt with fetters: he was laid in iron: Nampijaliny tamin' ny fatorana ny tongony; Nogadrany vy izy. Nogiazana tamin' ny fatorana ny tongony, nogadrana vy izy, On affligea ses pieds d' entraves, on lui passa les fers au cou;
Sal 105:19 Until the time that his word came: the word of the Lord tried him. Mandra-pahatongan' ny fotoana hahatanterahan' ny teniny; Nizaha toetra azy ny tenin' i Jehovah. mandra-pahatongan' ny andro nahatanterahan' izay voalazany mialoha, izay nanamarinan' ny tenin' Andriamanitra azy. le temps passa, son oracle s' accomplit, la parole de Yahvé le justifia.
Sal 105:20 The king sent and loosed him; even the ruler of the people, and let him go free. Naniraka ny mpanjaka hamaha azy, Eny, ny mpanapaka ny vahoaka, mba handefa azy. Naniraka hanesotra ny fatorany ny mpanjaka: nalefan' ny filohan' ny vahoaka ho afaka izy. Le roi envoya l'élargir, le maître des peuples, lui ouvrir;
Sal 105:21 He made him lord of his house, and ruler of all his substance: Nanao azy ho tompon' ny tranony izy Sy ho mpanapaka ny fananany rehetra, Dia natsangany ho tompon' ny tranony, sy ho mpanapaka ny taniny rehetra, il l'établit seigneur sur sa maison, maître de toute sa richesse,
Sal 105:22 To bind his princes at his pleasure; and teach his senators wisdom. Mba hamatotra ny mpanapaka araka ny sitrapony, Sy hampianatra fahendrena ny loholony. mba hifehy ireo andriandahy araka izay sitraky ny fony, sy hampianatra fahendrena an' ireo loholony. pour instruire à son gré ses princes; de ses anciens il fit des sages.
Sal 105:23 Israel also came into Egypt; and Jacob sojourned in the land of Ham. Ary Isiraely nankany Egypta; Eny, Jakoba nivahiny tany amin' ny tanin' i Hama. Izay vao nankany Ejipta Israely, ka nitoetra teo amin' ny tanin' i Kama Jakoba. Israël passa en Egypte, Jacob séjourna au pays de Cham.
Sal 105:24 And he increased his people greatly; and made them stronger than their enemies. Dia nahamaro ny taranaky ny olony ho be indrindra Izy ka nampahery azy noho ny fahavalony. Nohamaroin' Andriamanitra fatratra ny vahoakany, ary nataony mahery noho ireo mpampahory azy. Il fit croître son peuple abondamment, le fortifia plus que ses adversaires;
Sal 105:25 He turned their heart to hate his people, to deal subtilly with his servants. Nampiova ny fon' ireny hankahala ny olony Izy Sy hihendry ny mpanompony. Novany ny fon' ireo, ka tonga nankahala ny vahoakany, sy nanao famadihana an' ireo mpanompony. changeant leur coeur, il les fit haïr son peuple et ruser avec ses serviteurs.
Sal 105:26 He sent Moses his servant; and Aaron whom he had chosen. Naniraka an' i Mosesy mpanompony Sy Arona izay nofidiny Izy. Dia nirahiny Moizy mpanompony, sy Aarona olom-boafidiny. Il envoya son serviteur Moïse, Aaron qu' il s'était choisi;
Sal 105:27 They shewed his signs among them, and wonders in the land of Ham. Ary izy ireo nanao ny famantarany teo aminy Sy fahagagana tany amin' ny tanin' i Hama. Ary ireo nanao ny famantaran' Andriamanitra teo amin' izy ireo, nanao fahagagana teo amin' ny tanin' i Kama. ils firent chez eux les signes qu' il avait dits, des miracles au pays de Cham.
Sal 105:28 He sent darkness, and made it dark; and they rebelled not against his word. Nahatonga aizina Izy ka nahamaizina; Ary tsy nandà ny teniny izy ireo. Nandefa aizina izy, ka nampanjariany alina ny andro, fa tsy nandà ny teniny ireny. Il envoya la ténèbre et enténébra, mais ils bravèrent ses ordres.
Sal 105:29 He turned their waters into blood, and slew their fish. Nahatonga ny ranony ho rà Izy Ka nahafaty ny hazandranony. Nanova ny ranony ho ra izy, ka nahafaty ny hazandranon' izy ireo. Il changea leurs eaux en sang et fit périr leurs poissons.
Sal 105:30 Their land brought forth frogs in abundance, in the chambers of their kings. Nisy sahona betsaka ny taniny, Eny, na dia hatrao an-trano fandrian' ny mpanjakany aza. Nisy rahona nihahohaho teo amin' ny taniny, hatrany amin' ny efitranon' ny mpanjakany. Leur pays grouilla de grenouilles jusque dans les chambres des rois;
Sal 105:31 He spake, and there came divers sorts of flies, and lice in all their coasts. Niteny Izy, dia tonga ny lalitra betsaka Sy ny moka teny amin' ny faritaniny rehetra. Niteny izy ka lalitra zavon-tany no tonga, dia moka nanerana ny faritaniny. il dit, et les insectes passèrent, les moustiques sur toute la contrée.
Sal 105:32 He gave them hail for rain, and flaming fire in their land. Nahatonga havandra ho solon' ny ranonorana Izy Sy afo midedadeda teny amin' ny taniny. Norotsahany havandra ho solon' ny ranonorana izy ireo; sy afo nidedadeda teo amin' ny taniny. Il leur donna pour pluie la grêle, flammes de feu sur leur pays;
Sal 105:33 He smote their vines also and their fig trees; and brake the trees of their coasts. Namely ny voalobony sy ny aviaviny Izy Ka nanapatapaka ny hazo teo amin' ny taniny. Namono ny voalobony aman' aviaviny izy, ary nanapatapaka ny hazo teo amin' ny taniny. il frappa leur vigne et leur figuier, il brisa les arbres de leur contrée.
Sal 105:34 He spake, and the locusts came, and caterpillers, and that without number, Niteny Izy, dia tonga ny valala Sy ny sompanga tsy hita isa; Niteny izy dia tonga ny valala, ka valala tsy hita isa. Il dit, et les sauterelles passèrent, les criquets, et ils étaient sans nombre,
Sal 105:35 And did eat up all the herbs in their land, and devoured the fruit of their ground. Dia nihinana ny zava-maitso rehetra teny amin' ny taniny ireny Ka nandany ny vokatry ny taniny. Ka nohanin' ireny avokoa ny ahitra teo amin' ny taniny, nolevonin' ireny ny vokatry ny sahany. et ils mangèrent toute herbe en leur pays et ils mangèrent le fruit de leur terroir.
Sal 105:36 He smote also all the firstborn in their land, the chief of all their strength. Ary namely ny lahimatoa rehetra tany amin' ny taniny Izy, Dia ny voalohan' ainy rehetra. Namono ny lahimatoa rehetra teo amin' ny taniny izy, dia ny voalohan' ainy rehetra. Il frappa tout premier-né dans leur pays, toute la fleur de leur race;
Sal 105:37 He brought them forth also with silver and gold: and there was not one feeble person among their tribes. Ary dia nitondra ny olony nivoaka Izy sady nampahazo azy volafotsy sy volamena; Ary tsy nisy nangozohozo na dia iray akory aza tamin' ny fireneny. Dia nentiny nivoaka ny vahoakany nitondra volafotsy sy volamena, ary tsy nisy nangozohozo tamin' ireo fokony, na dia iray aza. il les fit sortir avec or et argent, et pas un dans leurs tribus ne trébuchait.
Sal 105:38 Egypt was glad when they departed: for the fear of them fell upon them. Faly Egypta tamin' ny nahalasanany; Fa efa nahazo azy ny fahatahorana ireo. Nifaly tamin' ny nahalasanany ny Ejipsiana, satria nahazo an' ireo ny fahatahorana an' Israely. L' Egypte se réjouit de leur sortie, elle en était saisie de terreur;
Sal 105:39 He spread a cloud for a covering; and fire to give light in the night. Namelatra rahona ho fialokalofana Izy Ary afo ho fanazavana nony alina. Namelatra rahona hanalokaloka azy izy, ary afo hanazava azy amin' ny alina. il déploya une nuée pour les couvrir, un feu pour éclairer de nuit.
Sal 105:40 The people asked, and he brought quails, and satisfied them with the bread of heaven. Nangataka izy ireo, dia nahatonga papelika Izy, Ary mofon-danitra no namokisany azy. Nangataka izy ireo dia nandefasany papelika, ary mofo avy any an-danitra no namokisany azy. Ils demandèrent, il fit passer les cailles, du pain des cieux il les rassasia;
Sal 105:41 He opened the rock, and the waters gushed out; they ran in the dry places like a river. Nanokatra ny vatolampy Izy, dia nigororoana ny rano Ka nandriaka tamin' ny tany maina ho renirano. Nanokatra ny vatolampy izy, dia niboiboika ny rano, ka nandriaka sahala amin' ny ony tany an' efitra. il ouvrit le rocher, les eaux jaillirent, dans le lieu sec elles coulaient comme un fleuve.
Sal 105:42 For he remembered his holy promise, and Abraham his servant. Fa nahatsiaro ny teniny masina Sy Abrahama mpanompony Izy, Fa tsaroany ny teniny masina, sy Abrahama mpanompony. Se rappelant sa parole sacrée envers Abraham son serviteur,
Sal 105:43 And he brought forth his people with joy, and his chosen with gladness: Dia nitondra ny olony nivoaka tamin' ny fifaliana Izy Ary ny voafidiny tamin' ny fihobiana; Ka nentiny nivoaka tamin-kafaliana ny vahoakany; ary tamin' ny hobim-pifaliana ny olom-boafidiny. il fit sortir son peuple dans l' allégresse, parmi les cris de joie, ses élus.
Sal 105:44 And gave them the lands of the heathen: and they inherited the labour of the people; Ka dia nanome azy ny tanin' ny jentilisa Izy; Ary nandova ny vitan' ny firenena maro ireny, Nomeny azy ireo ny tanin' ny firenena, ary nahazo nizaka ny vokatry ny asan' ny firenena izy ireo. Il leur donna les terres des païens, du labeur des nations ils héritèrent,
Sal 105:45 That they might observe his statutes, and keep his laws. Praise ye the Lord. Mba hitandremany ny didiny, Sy hankatoavany ny lalàny. Haleloia. Raha tahiny nitandrina ny didiny anefa izy ireo; sy nitana ny lalàny. Aleloia! en sorte qu' ils gardent ses décrets et qu' ils observent ses lois.

<-
->