<-
->

Sal 38:1 O lord, rebuke me not in thy wrath: neither chasten me in thy hot displeasure. Salamo nataon' i Davida. Ho fampahatsiarovana. Jehovah ô, aza ny fahatezeranao no ananaranao ahy; ary aza ny fahaviniranao no amaizanao ahy. Salamon' i Davida. Ho fampahatsiarovana. Psaume. De David. Pour commémorer.
Sal 38:2 For thine arrows stick fast in me, and thy hand presseth me sore. Fa mitsatoka amiko ny zana-tsipìkanao,ary manindry ahy mafy ny tananao, Ry Iaveh ô, aza mamay ahy amin' ny hatezeranao; aza manasazy ahy amin' ny fahaviniranao. Yahvé, ne me châtie pas dans ton courroux, ne me reprends pas dans ta fureur.
Sal 38:3 There is no soundness in my flesh because of thine anger; neither is there any rest in my bones because of my sin. Tsy misy fahasalamana ny nofoko noho ny fahatezeranao; tsy misy tsy marary ny taolako noho ny fahotako. Fa nahavoa ahy ny zana-tsipìkanao; ary nanindry ahy ny tànanao. En moi tes flèches ont pénétré, sur moi ta main s' est abattue,
Sal 38:4 For mine iniquities are gone over mine head: as an heavy burden they are too heavy for me. Fa ny heloko efa mihoatra ny lohako; tahaka ny entana mavesatra izy ka tsy zakako. Tsy misy salama ny nofoko noho ny hatezeranao; ary tsy misy tsy marofy ny taolako noho ny fahotako. rien d' intact en ma chair sous ta colère, rien de sain dans mes os après ma faute.
Sal 38:5 My wounds stink and are corrupt because of my foolishness. Maimbo sady mihady ny feriko noho ny hadalako. Fa misondrotra manafotra ny lohako ny fahotako, toy ny enta-mavesatra izy mahareraka ahy amin' ny havesarany. Mes offenses me dépassent la tête, comme un poids trop pesant pour moi;
Sal 38:6 I am troubled; I am bowed down greatly; I go mourning all the day long. Mitanondrika sy mijoretra indrindra aho, ary misaona mandrakariva. maimbo sady mihady ny feriko, azon' ny fahadalako. mes plaies sont puanteur et pourriture à cause de ma folie;
Sal 38:7 For my loins are filled with a loathsome disease: and there is no soundness in my flesh. Ary ny vaniako henika ny aretina mahamay, ka tsy misy fahasalamana ny nofoko. Mitanondrika rera-po indrindra aho, mamindra amin' ny fisaonana mandavan' andro. ravagé, prostré, à bout, tout le jour, en deuil, je m' agite.
Sal 38:8 I am feeble and sore broken: I have roared by reason of the disquietness of my heart. Marikoditra aho sady torovana indrindra; midradradradra aho noho ny fitolokon' ny foko. Ny valahako hanin' ny aretina mahamay; ary ny nofoko tsy misy salama. Mes reins sont pleins de fièvre, plus rien d' intact en ma chair;
Sal 38:9 Lord, all my desire is before thee; and my groaning is not hid from thee. Ry Tompo ô, eo anatrehanao ny faniriako rehetra;ary ny fisentoako tsy mba miafina aminao. Osa loatra aho sy torovana izaitsizy, velon-tsento aho noho ny tebitebin' ny foko. brisé, écrasé, à bout, je rugis, tant gronde mon coeur.
Sal 38:10 My heart panteth, my strength faileth me: as for the light of mine eyes, it also is gone from me. Miemponempona ny foko, lany ny heriko, ary ny fahiratan' ny masoko aza efa nandao ahy. Tompo ô, eo anatrehanao avokoa ny faniriako, ary tsy miafina aminao ny sentosentoko. Seigneur, tout mon désir est devant toi, pour toi mon soupir n' est point caché;
Sal 38:11 My lovers and my friends stand aloof from my sore; and my kinsmen stand afar off. Ny olo-malalako sy ny sakaizako aza efa manalavitra ny fahoriako; Ary ny havako mijanona eny lavitra eny. Ny foko miemponempona, ny heriko nandao ahy; ary ny fahiratan' ny masoko aza tsy ato amiko intsony. le coeur me bat, ma force m' abandonne, et la lumière même de mes yeux.
Sal 38:12 They also that seek after my life lay snares for me: and they that seek my hurt speak mischievous things, and imagine deceits all the day long. Mamela-pandrika izay mitady ny aiko; ary izay mitady hanimba ahy miteny fanimbana,sy misaim-pitaka mandrakariva. Manalavitra ny feriko ny sakaiza ama-namako, ary ny havako mihatakataka amiko. Amis et compagnons s'écartent de ma plaie, mes plus proches se tiennent à distance;
Sal 38:13 But I, as a deaf man, heard not; and I was as a dumb man that openeth not his mouth. Fa izaho dia tahaka ny marenina ka tsy mandre, ary tahaka ny moana ka tsy mahaloa-bava; izay mitady ny aiko mamela-pandrika; izay mikendry ny fahoriako manonona fandrahonana, tontolo andro izy misaina tetik' ady. ils posent des pièges, ceux qui traquent mon âme, ils parlent de crime, ceux qui cherchent mon malheur, tout le jour ils ruminent des trahisons.
Sal 38:14 Thus I was as a man that heareth not, and in whose mouth are no reproofs. Eny, dia tahaka ny olona tsy mandre, sady tsy misy teny havaly eo am-bavany. Izaho izany efa tahaka ny marenina tsy mahare; efa tahaka ny moana izay tsy mahaloa-bava. Et moi, comme un sourd, je n' entends pas, comme un muet qui n' ouvre pas la bouche,
Sal 38:15 For in thee, O Lord, do I hope: thou wilt hear, O Lord my God. Fa ianao no antenaiko Jehovah ô; ianao no hamaly, ry Tompo Andriamanitra ô. Mova aho tsy ny olona tsy mandre, izay manan-kavaly haloaky ny vavany. comme un homme qui n' a rien entendu et n' a pas de réplique à la bouche.
Sal 38:16 For I said, Hear me, lest otherwise they should rejoice over me: when my foot slippeth, they magnify themselves against me. Fa hoy izaho: sao dia hifalian' izy ireo anie aho;ary raha mibolisatra ny tongotro, dia hirehareha amiko izy. Ao aminao, ry Iaveh, ny fanantenako; hianao, ry Tompo Andriamanitro, no hamaly! C' est toi, Yahvé, que j' espère, c' est toi qui répondras, Seigneur mon Dieu.
Sal 38:17 For I am ready to halt, and my sorrow is continually before me. Fa efa ho lavo aho, ary ny fanaintainako dia tsaroako mandrakariva. Fa hoy izaho: Enga ka tsy ho antom-pifaliany aho, enga anie ka tsy hitsangan-kamely ahy izy ireo raha mangozohozo ny tongotro. J' ai dit : "Qu' ils ne se gaussent de moi, qu' ils ne gagnent sur moi quand mon pied chancelle!"
Sal 38:18 For I will declare mine iniquity; I will be sorry for my sin. Fa ny heloko no hambarako; matahotra aho noho ny fahotako. Fa mila ho lavo aho, ary eo anatrehako lalandava ny alaheloko. Or, je suis voué à la chute, mon tourment est devant moi sans relâche.
Sal 38:19 But mine enemies are lively, and they are strong: and they that hate me wrongfully are multiplied. Fa ny fahavaloko velona ihany sady mahery; ary maro no mandrafy ahy tsy ahoan-tsy ahoana; Fa dia miaiky ny heloko aho; raiki-tahotra aho noho ny fahotako. Mon offense, oui, je la confesse, je suis anxieux de ma faute.
Sal 38:20 They also that render evil for good are mine adversaries; because I follow the thing that good is. Ary mamaly ratsy ny soa izy ireo ka mandrafy ahy ho valin' ny fanarahako ny tsara. Ny fahavaloko be aina ary mahery; izay mandrafy ahy tsy ahoan-tsy ahoana nitombo isa. Ceux qui m' en veulent sans cause foisonnent, ils sont légion à me haïr à tort,
Sal 38:21 Forsake me not, O Lord: O my God, be not far from me. Aza mahafoy ahy,Jehovah ô; Ry Andriamanitro ô, aza manalavitra ahy. Mamay ratsy ny soa izy ireo amiko; mankahala ahy izy noho izaho mitady ny rariny. à me rendre le mal pour le bien, à m' accuser quand je cherche le bien.
Sal 38:22 Make haste to help me, O Lord my salvation. Faingàna hamonjy ahy, ry Tompo, Mpamonjy ahy ô. Aza ilaozanao aho, ry Iaveh ô! Aza halavirinao aho, ry Andriamanitro ô! Ne m' abandonne pas, Yahvé, mon Dieu, ne sois pas loin de moi;
Sal 38:23 Faingàna hamonjy ahy hianao, ry Tompo, hianao ilay famonjena ahy! vite, viens à mon aide, Seigneur, mon salut!

<-
->