<-
->

Sal 81:1 Sing aloud unto God our strength: make a joyful noise unto the God of Jacob. Ho an' ny mpiventy hira. Al-gitith. Nataon' i Asafa. Mihobia ho an' Andriamanitra herintsika; manaova feo fifaliana ho an' Andriamanitr' i Jakoba. Ho an' ny mpampianatra hira. Amin' ny Gitiana. Nataon' i Asafa. Du maître de chant. Sur la... de Gat. D' Asaph.
Sal 81:2 Take a psalm, and bring hither the timbrel, the pleasant harp with the psaltery. Asandrato ny hira, ka velezo ny ampongatapaka, ary tendreo ny lokanga mahafinaritra mbamin' ny valiha. Ataovy hira fifaliana ho fankalazana an' Andriamanitra herintsika. Manaova hobim-pifaliana ho fankalazana an' Andriamanitr' i Jakoba! Criez de joie pour Dieu notre force, acclamez le Dieu de Jacob.
Sal 81:3 Blow up the trumpet in the new moon, in the time appointed, on our solemn feast day. Tsofy ny anjomara amin' ny volana; eny, amin' ny feno-volana, dia amin' ny andro firavoravoantsika. Miventesa hira arahim-peon' ny ampongatapaka, sy harpa mireondreona mbamin' ny valiha. Ouvrez le concert, frappez le tambourin, la douce harpe ainsi que la lyre;
Sal 81:4 For this was a statute for Israel, and a law of the God of Jacob. Fa lalàna ho an' ny Isiraely izany, ary fitsipik' Andriamanitr' i Jakoba. Tsofy ny anjomara amin' ny tsinam-bolana, amin' ny andro fenomanana, amin' ny andro fetintsika. sonnez du cor au mois nouveau, à la pleine lune, au jour de notre fête.
Sal 81:5 This he ordained in Joseph for a testimony, when he went out through the land of Egypt: where I heard a language that I understood not. Notendreny ho vavolombelona eo amin' i Josefa izany, raha nandeha namely ny tany Egypta Izy; nandre teny tsy fantatro aho. Fa didy ho an' Israely izany; fitsipika avy amin' Andriamanitr' i Jakoba. Car Israël a une loi, un jugement du Dieu de Jacob,
Sal 81:6 I removed his shoulder from the burden: his hands were delivered from the pots. Nampiala ny sorony tamin' ny entana Aho; nitsahatra tsy nitondra sobiky ny tànany. Nataony lalàna ho an' i Josefa fony izy nandeha namely ny tany Ejipta. Mandre feo tsy fantatra aho: un témoignage qu' il mit en Joseph quand il sortit contre la terre d' Egypte. Un langage inconnu se fait entendre
Sal 81:7 Thou calledst in trouble, and I delivered thee; I answered thee in the secret place of thunder: I proved thee at the waters of Meribah. Selah. Fony azom-pahoriana ianao, dia niantso Ahy, ka namonjy anao Aho; namaly anao tao amin' ny fiafenan' ny kotrokorana Aho, ary nizaha toetra anao tao amin' ny ranon' i Meriba. Nanala entana ny sorony aho, dia nitsahatra tsy nitondra sobika, ny tànany. "Du fardeau j' ai déchargé son épaule, ses mains ont lâché le couffin;
Sal 81:8 Hear, O my people, and I will testify unto thee: O Israel, if thou wilt hearken unto me; Mihainoa, ry oloko, dia hambarako aminao; enga anie hihaino Ahy ianao, ry Isiraely. Niantso tao anatin' ny fahoriana hianao dia novonjeko, namaly anao tao anatin' ny rahona mitondra ranonoram-baratra aho, nizaha toetra anao, tao amin' ny ranon' i Meribà aho. - Selà. dans la détresse tu as crié, je t' ai sauvé. Je te répondis caché dans l' orage, je t'éprouvai aux eaux de Meriba.
Sal 81:9 There shall no strange god be in thee; neither shalt thou worship any strange god. Aza asiana andriamani-kafa eo aminao; ary aza mivavaka amin' ny andriamanitry ny firenena hafa. Mihainoa, ry vahoakako, fa misy fananarana hataoko anao; enga ka hihaino ahy hianao, ry Israely. Ecoute, mon peuple, je t' adjure, ô Israël, si tu pouvais m'écouter!
Sal 81:10 I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt: open thy mouth wide, and I will fill it. Izaho no Jehovah Andriamanitrao, Izay nitondra anao niakatra avy tany amin' ny tany Egypta; atanatanao ny vavanao, dia hofenoiko. Aza misy andriamani-kafa eo aminao, aza mivavaka amin' ny andriamanitry ny vahoaka hafa. Qu' il n' y ait point chez toi un dieu d' emprunt, n' adore pas un dieu étranger;
Sal 81:11 But my people would not hearken to my voice; and Israel would none of me. Fa tsy nihaino ny feoko ny oloko; ary ny Isiraely tsy nankato Ahy; Izaho, Iaveh, Andriamanitrao, no nitondra anao niakatra avy any an-tany Ejipta. Sokafy ny vavanao dia hofenoiko. c' est moi, Yahvé, ton Dieu, qui t' ai fait monter de la terre d' Egypte, ouvre large ta bouche, et je l' emplirai.
Sal 81:12 So I gave them up unto their own hearts' lust: and they walked in their own counsels. Ka dia navelako hanaraka ny ditry ny fony Izy, handehanany manaraka ny fisainan' ny tenany. Kanjo tsy nihaino ny feoko ny vahoakako, tsy nankatò ahy Israely. Mon peuple n' a pas écouté ma voix, Israël ne s' est pas rendu à moi;
Sal 81:13 Oh that my people had hearkened unto me, and Israel had walked in my ways! Enga anie ka hihaino Ahy ny oloko, dia handeha amin' ny lalako ny Isiraely; Ka navelako izy hanaraka ny ditran' ny fony dia nanaraka izay saim-pantany izy. je les laissai à leur coeur endurci, ils marchaient ne suivant que leur conseil.
Sal 81:14 I should soon have subdued their enemies, and turned my hand against their adversaries. Vetivety dia hampietry ny fahavalony Aho, ka hamerina ny tanako hamely ny rafiny; Eh! raha mba mihaino ny feoko ny vahoakako, raha mba mandeha amin' ny làlako Israely!... Ah! si mon peuple m'écoutait, si dans mes voies marchait Israël,
Sal 81:15 The haters of the Lord should have submitted themselves unto him: but their time should have endured for ever. Izay mankahala an' i Jehovah dia hikoy aminy, ka dia haharitra mandrakizay ny andron' ny oloko; Dia hokorokoroiko vetivety foana ny fahavalony, hafotitro hamely ny mpampahory azy ny tanako. en un instant j' abattrais ses adversaires et contre ses oppresseurs tournerais ma main.
Sal 81:16 He should have fed them also with the finest of the wheat: and with honey out of the rock should I have satisfied thee. Ary hampihinana azy vary tsara indrindra Izy; eny, tantely avy amin' ny vatolampy no hamokisako anao. Hidera azy ry zareo mankahala an' ny Tompo, ary ho azo antoka mandrakizay, ny faharetan' Israely. Les ennemis de Yahvé l' aduleraient, et leur temps serait à jamais révolu.
Sal 81:17 Vary tsara indrindra no hamelomako azy, ary tantely avy amin' ny vatolampy no hamokisako azy. Je l' aurais nourri de la fleur du froment, je t' aurais rassasié avec le miel du rocher."

<-
->