<-
->

Sal 88:1 O lord God of my salvation, I have cried day and night before thee: Tonon-kira. Salamo nataon' ny Koraita. Ho an' ny mpiventy hira. Almahalath-leanoth. Maskila nataon' i Hemana Ezrahita. Jehovah ô, Andriamanitry ny famonjena ahy, Andro aman' alina no itarainako eo anatrehanao; Fihirana. Salamon' ny zanak' i Kore. Ho an' ny mpampianatra hira. Hiraina amin' ny feo mitaraina. Fihiranan' i Hemàna, Ezrahita, Cantique. Psaume. Des fils de Coré. Du maître de chant. Pour la maladie. Pour l' affliction. Poème. De Hémân l' indigène.
Sal 88:2 Let my prayer come before thee: incline thine ear unto my cry; Aoka ny fivavako ho tonga eo anatrehanao; Atongilano amin' ny fitarainako ny sofinao; Ry Iaveh, Andriamanitry ny famonjena ahy ô raha mitaraina eo anatrehanao amin' ny alina aho, Yahvé, Dieu de mon salut, lorsque je crie la nuit devant toi,
Sal 88:3 For my soul is full of troubles: and my life draweth nigh unto the grave. Fa diboka ny fahoriana ny fanahiko; Ary ny aiko manakaiky ny fiainan-tsi-hita. aoka ho tonga eo anatrehanao ny fivavahako, henoy ny fitarainako! que jusqu'à toi vienne ma prière, prête l' oreille à mes sanglots.
Sal 88:4 I am counted with them that go down into the pit: I am as a man that hath no strength: Natao ho isan' izay midina any an-davaka aho Ary efa tahaka izay tsy manan-kery; Fa vontom-pahoriana ny fanahiko, ary mipaka amin' ny Seoly ny aiko. Car mon âme est rassasiée de maux et ma vie est au bord du shéol;
Sal 88:5 Free among the dead, like the slain that lie in the grave, whom thou rememberest no more: and they are cut off from thy hand. Efa nafoy ho any amin' ny maty aho, Tahaka izay voavono, mandry ao am-pasana, Izay tsy tsarovanao intsony, Fa voafongotry ny tananao. Natao anisan' izay midina any an-davaka aho, tahaka ny olona efa lany hery. déjà compté comme descendu dans la fosse, je suis un homme fini
Sal 88:6 Thou hast laid me in the lowest pit, in darkness, in the deeps. Efa nametraka ahy any an-davaka ambany indrindra Hianao, Ao amin' ny maizina, dia ao amin' ny lalina. Tahaka ny nafoy eny amin' ny maty aho, tahaka ny faty miampatra ao am-pasana, izay efa tsy tsaroana intsony, sy efa voaesotra eo an-tànanao! congédié chez les morts, pareil aux tués qui gisent dans la tombe, eux dont tu n' as plus souvenir et qui sont retranchés de ta main.
Sal 88:7 Thy wrath lieth hard upon me, and thou hast afflicted me with all thy waves. Selah. Ny fahatezeranao manindry ahy mafy, Ary ny alon-dranonao rehetra azeranao amiko. Natsipinao ho ao amin' ny vody lavaka aho, anatin' ny aizina sy ny hantsana. Tu m' as mis au tréfonds de la fosse, dans les ténèbres, dans les abîmes;
Sal 88:8 Thou hast put away mine acquaintance far from me; thou hast made me an abomination unto them: I am shut up, and I cannot come forth. Efa nampanalavirinao ahy ny olona nahazatra ahy; Efa nataonao. fahavetavetana eo imasony aho; Voahidy aho ka tsy afa-mivoaka. Manindry ahy ny hatezeranao, azeranao amiko ny alon-dranonao rehetra. - Selà. sur moi pèse ta colère, tu déverses toutes tes vagues.
Sal 88:9 Mine eye mourneth by reason of affliction: Lord, I have called daily upon thee, I have stretched out my hands unto thee. Ny masoko efa pahina noho ny fahoriana; Jehovah ô, miantso Anao isan' andro aho, Mamefy tanana aminao aho. Nampanalavirinao ahy ny sakaizako; nataonao zavatra fankahalan' izy ireo aho. Voahiboka tsy afa-mivoaka aho. Tu as éloigné de moi mes compagnons, tu as fait de moi une horreur pour eux; je suis enfermé et ne puis sortir,
Sal 88:10 Wilt thou shew wonders to the dead? shall the dead arise and praise thee? Selah. Haneho fahagagana amin' ny maty va Hianao? Ny matoatoa va no hitsangana hidera Anao? Mihalevona azon' ny fijaliana ny masoko. Miantso anao tontolo andro aho, ry Tompo o, manandra-tanana aminao aho. mon oeil est usé par le malheur. Je t' appelle, Yahvé, tout le jour, je tends les mains vers toi
Sal 88:11 Shall thy lovingkindness be declared in the grave? or thy faithfulness in destruction? Hotorina any am-pasana va ny famindram-ponao, Ary ny fahamarinanao any amin' ny fandringanana? Ny maty va no hanaovanao fahagagana; sa ny ambiroa no hitsangan-kidera anao? - Selà. "Pour les morts fais-tu des merveilles, les ombres se lèvent-elles pour te louer?
Sal 88:12 Shall thy wonders be known in the dark? and thy righteousness in the land of forgetfulness? Ho fantatra ao amin' ny maizina va ny fahagagana ataonao, Ary ny fahamarinanao ao amin' ny tany fanadinoana? Hotorina any am-pasana va ny hatsaram-ponao, ary any amin' ny hantsana, ny fahamarinanao? Parle-t-on de ton amour dans la tombe, de ta vérité au lieu de perdition?
Sal 88:13 But unto thee have I cried, O Lord; and in the morning shall my prayer prevent thee. Fa raha izaho, dia Hianao no itarainako, Jehovah ô; Ary ny fivavako tonga eo anatrehanao nony maraina. Ho fantatra any amin' ny tanin' ny aizina va ny fahagaganao, ary any amin' ny tany fanadinoana, ny fahamarinanao? Connaît-on dans la ténèbre tes merveilles et ta justice au pays de l' oubli...?"
Sal 88:14 LORD, why castest thou off my soul? why hidest thou thy face from me? Jehovah ô, nahoana no manary ny fanahiko Hianao Ka manafina ny tavanao amiko? Indro aho mitaraina aminao, ry Iaveh ô. Vao maraina dia efa miroso ho eo anatrehanao ny fivavahako. Et moi, je crie vers toi, Yahvé, le matin, ma prière te prévient;
Sal 88:15 I am afflicted and ready to die from my youth up: while I suffer thy terrors I am distracted. Ory aho ka efa ho faty hatramin' ny fahazazako; Raha itambesa-ran' ny fampitahoranao aho, dia very hevitra; Ry Iaveh ô, nahoana no manary ny fanahiko hianao, sy manafina ny tavanao amiko? pourquoi, Yahvé, repousses-tu mon âme, caches-tu loin de moi ta face?
Sal 88:16 Thy fierce wrath goeth over me; thy terrors have cut me off. Manafotra ahy ny fahatezeranao; Matin' ny fampitahoranao aho; Ory sy efa ho faty hatramin' ny fahatanorako aho, tsy fantatro izay hataoko, itambesaran' ny fampitahoranao. Malheureux et mourant dès mon enfance, j' ai enduré tes effrois, je suis à bout;
Sal 88:17 They came round about me daily like water; they compassed me about together. Mandifotra ahy mandrakariva tahaka ny rano ireny; Miara-manodidina ahy izy. Ny hatezeranao manafotra ahy, ny fampitahoranao mandreraka ahy. sur moi ont passé tes colères, tes épouvantes m' ont réduit à rien.
Sal 88:18 Lover and friend hast thou put far from me, and mine acquaintance into darkness. Efa nampanalavirinao ahy ny olona tia ahy sy ny sakaizako; Ireo nahazatra ahy dia fahamaizinana. Tahaka ny rano tondraka, dia manodidina ahy tontolo andro izany, miara-mitangorona amiko avokoa izany. Elles me cernent comme l' eau tout le jour, se referment sur moi toutes ensemble.
Sal 88:19 Nampanalavirinao ahy ny havana aman-tsakaizako; ny aizina ao am-pasana no namako. Tu éloignes de moi amis et proches; ma compagnie, c' est la ténèbre.

<-
->