<-
->

Si 17:1 Nataon' Andriamanitra tamin' ny tany ny olombelona, ary asainy hiverina amin' ny tany izy. Le Seigneur a tiré l' homme de la terre pour l' y renvoyer ensuite.
Si 17:2 Andro voaisa sy fotoa-manam-petra no naraikiny ho an' ny olombelona, ary nomeny fahefana amin' ny zavatra rehetra ety an-tany izy. Il a assigné aux hommes un nombre précis de jours et un temps déterminé, il a remis en leur pouvoir ce qui est sur terre.
Si 17:3 Nomeny hery araka ny toetrany izy, ary nataony mitovy endrika aminy. Il les a revêtus de force, comme lui-même, à son image il les a créés.
Si 17:4 Nasiany fahatahorana azy ny nofo rehetra, ary nomeny fanjakana amin' ny biby amam-borona izy. A toute chair il a inspiré la terreur de l' homme, pour qu' il domine bêtes sauvages et oiseaux
Si 17:5 Ny olombelona dia nomeny fahalalana, lela, maso, sofina, ary fo hihevitra. .
Si 17:6 Nofenoiny fahaizana amam-pahalalana izy; ary nampahalalainy ny tsara sy ny ratsy. Il leur forma une langue, des yeux, des oreilles, il leur donna un coeur pour penser.
Si 17:7 Nataony tao am-pon' izy ireo ny masony, hanehoany amin' izy ireo, ny halehiben' ny asany; Il les remplit de science et d' intelligence et leur fit connaître le bien et le mal.
Si 17:8 mba hiderany ny anarany masina, amin' ny fitoriany ny zava-mahagaga amin' ny asany. Il mit sa lumière dans leur coeur pour leur montrer la grandeur de ses oeuvres.
Si 17:9 Nomeny azy ireo koa ny fahaizana, ary nampanana azy ny lalan' ny fiainana izy.
Si 17:10 Nanao fanekena mandrakizay tamin' izy ireo izy, ary nanambara ny didiny taminy. Ils loueront son saint nom, racontant la grandeur de ses oeuvres.
Si 17:11 Ny mason' izy ireo nibanjina ny famirapiratan' ny voninahiny; ny sofiny nandre ny fikarantsan' ny feony mahatalanjona. Il leur accorda encore la connaissance, il les gratifia de la loi de la vie
Si 17:12 Ary izao no nolazainy taminy: Mitandrema tena hianareo amin' ny tsy fahamarinana rehetra; dia samy nomeny didy ny amin' ny namany avy izy ireo. il a conclu avec eux une alliance éternelle et leur a fait connaître ses jugements;
Si 17:13 Eo anatrehany mandrakariva ny lalan' izy ireo; tsy misy mahafina izany tsy ho hitany. leurs yeux contemplèrent la grandeur de sa majesté, leurs oreilles entendirent la magnificence de sa voix.
Si 17:14 Ny firenena tsirairay, samy nanendreny mpitondra avy, fa Israely kosa dia anjaran' ny Tompo. Il leur dit : "Gardez-vous de tout mal", il leur donna des commandements chacun à l'égard de son prochain.
Si 17:15 Eo anatrehany toy ny masoandro ny asan' ireo rehetra; ary todihiny maso lalandava ny lalany. Leur conduite est toujours devant lui, jamais cachée à ses regards.
Si 17:16 Tsy miafina aminy ny tsy fahamarinan' izy ireo, ary eo anoloan' ny Tompo avokoa ny fahotany.
Si 17:17 Toy ny tombo-kase ho azy ny asam-pitiavan' ny olombelona; ary tehiriziny hoatra ny anakandriamaso ny soa ataon' ny olona. A chaque peuple il a préposé un prince, mais Israël est la portion du Seigneur.
Si 17:18 Rahefa izany dia hitsangana izy, ka hamaly azy ireo araka ny asany, ary hampianjera amin' ny lohany, araka ny tandrifiny.
Si 17:19 Izay mibebaka anefa, dia ekeny ny hiverenany, ary izay very fanantenana, alany alahelo. Toutes leurs actions sont devant lui comme le soleil, ses regards sont assidus à observer leur conduite.
Si 17:20 Mitodiha ny Tompo hianao, ka miala amin' ny fahotana; mivavaha eo anoloan' ny tavany, ary ampahavitsio ny ratsy natao. Leurs injustices ne lui sont point cachées, tous leurs péchés sont devant le Seigneur.
Si 17:21 Miverena amin' ny Avo Indrindra, miala amin' ny tsy fahamarinana, ary ankahalao mafy izay vetaveta.
Si 17:22 Iza no hidera ny Avo Indrindra, any amin' ny seoly, hisolo ny velona, sy izay nanome voninahitra azy? L' aumône d' un homme est pour lui comme un sceau, il conserve un bienfait comme la pupille de l' oeil.
Si 17:23 Ny olona efa maty tsy mahazo midera fa toy ny tsinontsinona izy, fa ny velona sy ny salama no midera ny Tompo. Un jour il se lèvera et les récompensera, sur leur tête il fera venir leur récompense.
Si 17:24 Endrey ny halehiben' ny famindram-pon' ny Tompo! sy ny fangoraham-pony an' izay mibebaka aminy! Mais à ceux qui se repentent il accorde un retour, il réconforte ceux qui ont perdu l' espérance.
Si 17:25 Fa tsy mety hisy ao amin' ny olombelona avokoa ny zavatra rehetra; tsy mba hoe tsy mety maty ny zanak' olombelona. Convertis-toi au Seigneur et renonce à tes péchés, implore-le bien en face, cesse de l' offenser.
Si 17:26 Inona no mamirapiratra kokoa noho ny masoandro? Ary mihamaizina anefa izy. Toy izany ny ratsy fanahy, mihevitra ny nofo aman-dra. Reviens vers le Très-Haut, détourne-toi de l' injustice et hais vigoureusement l' iniquité.
Si 17:27 Ny masoandro, mamangy ny tafiky ny kintana eny an-danitra ambony, fa ny olombelona dia vovoka sy lavenona ihany avokoa. Car qui louera le Très-Haut dans le shéol, si les vivants ne lui rendent gloire?
Si 17:28 La louange est inconnue des morts comme de ceux qui ne sont pas, celui qui a vie et santé glorifie le Seigneur.
Si 17:29 Qu' elle est grande la miséricorde du Seigneur, son indulgence pour ceux qui se tournent vers lui!
Si 17:30 Car l' homme ne peut tout avoir, puisque le fils d' homme n' est pas immortel.
Si 17:31 Quoi de plus lumineux que le soleil? Pourtant il disparaît. La chair et le sang ne peuvent nourrir que malice.
Si 17:32 C' est lui qui surveille les puissances en haut des cieux, et tous les hommes ne sont que terre et cendre.

<-
->