<-
->

Si 3:1 Anaka, henoy aho, rainareo, ary ataovy izay hahazoanareo ny famonjena. Enfants, écoutez-moi, je suis votre père, faites ce que je vous dis, afin d'être sauvés.
Si 3:2 Fa sitraky ny Tompo ny hanajan' ny zanaka ny rainy; ary nanorina ny fahefan' ny reny amin' ny zanany izy. Car le Seigneur glorifie le père dans ses enfants, il fortifie le droit de la mère sur ses fils.
Si 3:3 Izay manaja ny rainy manonitra ny fahotany; Celui qui honore son père expie ses fautes,
Si 3:4 ary fanangonan-karena ny manaja ny reny. celui qui glorifie sa mère est comme quelqu' un qui amasse un trésor.
Si 3:5 Izay manaja ny rainy, hampifalin' ny zanany, ary hohenoina amin' ny andro ivavahany izy. Celui qui honore son père trouvera de la joie dans ses enfants, au jour de sa prière il sera exaucé.
Si 3:6 Izay manaja ny rainy ho lava andro iainana, izay manaiky ny Tompo hanome fiononana ny reniny. Celui qui glorifie son père verra de longs jours, celui qui obéit au Seigneur donne satisfaction à sa mère.
Si 3:7 Izay matahotra ny Tompo, manaja ny ray aman-dreniny, ary manompo toy ny tompony izay nahitany masoandro. Il sert ses parents comme son Seigneur.
Si 3:8 hajao ny rainao, na amin' ny asa, na amin' ny teny, mba hirotsahan' ny tsodranony aminao, En actes comme en paroles honore ton père afin que la bénédiction te vienne de lui.
Si 3:9 fa ny tsodranon-dray mampiorina mafy ny tranon-janany, ary ny ozon-dreny kosa mamongotra izay efa miorina. Car la bénédiction d' un père affermit la maison de ses enfants, mais la malédiction d' une mère en détruit les fondations.
Si 3:10 Aza mirehareha amin' ny fahafaham-barakan-drainao; fa tsy mety hahazoanao voninahitra ny henatra mahazo azy: Ne te glorifie pas du déshonneur de ton père il n' y a pour toi aucune gloire au déshonneur de ton père.
Si 3:11 satria ny voninahitry ny rainy no ihavian' ny hajan' ny olombelona; ary ny reny voatevateva dia henatra ho an' ny zanany. Car c' est la gloire d' un homme que l' honneur de son père et c' est une honte pour les enfants qu' une mère méprisée.
Si 3:12 Anaka, tohano amin' ny andro fahanterana ny rainao, ary aza mampalahelo azy, amin' ny andro iainany. Mon fils, viens en aide à ton père dans sa vieillesse, ne lui fais pas de peine pendant sa vie.
Si 3:13 Raha avy izay haharerahan' ny fanahiny, iantrao izy, ary aza manatsinontsinona azy, rahefa be indrindra ny tanjakao. Même si son esprit faiblit, sois indulgent, ne le méprise pas, toi qui es en pleine force.
Si 3:14 Fa ny soa atao amin-dray, tsy mba ho very tadidy; ary hisolo toerana ny fahotanao, ny fanambinana ho tonga amin' ny tranonao. Car une charité faite à un père ne sera pas oubliée, et, pour tes péchés, elle te vaudra réparation.
Si 3:15 Fa hotsarovan' ny Tompo hianao, amin' ny andron' ny fahoriana; ka ho toy ny ranomandry amin' ny andro tony, no ho fahalevon' ny fahotanao. Au jour de ton épreuve Dieu se souviendra de toi, comme glace au soleil, s'évanouiront tes péchés.
Si 3:16 Izay mahafoy ny rainy, manahaka ny mpiteny ratsy an' Andriamanitra, ary ozonin' Andriamanitra izay mampahatezitra ny reniny. Tel un blasphémateur, celui qui délaisse son père, un maudit du Seigneur, celui qui fait de la peine à sa mère.
Si 3:17 Anaka, ataovy amin-kalemem-panahy ny asanao, dia ho tian' ny olona izay ankasitrahan' Andriamanitra hianao. Mon fils, conduis tes affaires avec douceur, et tu seras plus aimé qu' un homme munificent.
Si 3:18 Araka ny fisondrotanao, no aoka hietrenao tena dia hahita sitraka amin' Andriamanitra hianao; Plus tu es grand, plus il faut t' abaisser pour trouver grâce devant le Seigneur,
Si 3:19 fa lehibe ny fahefan' Andriamanitra, ary ankalazain' ny manetry tena izy.
Si 3:20 Aza mitady izay sarotra loatra hianao, ary aza mikaroka izay tsy tratry ny herinao hianao. car grande est la puissance du Seigneur, mais il est honoré par les humbles.
Si 3:21 Izay andidiana anao no tsy maintsy heverinao, fa tsy manan' inon-katao amin' ny zava-miafina hianao. Ne cherche pas ce qui est trop difficile pour toi, ne scrute pas ce qui est au-dessus de tes forces.
Si 3:22 Aza milozoka amin' izay ambin-draharaha, fa ny naseho anao aza izao, efa tafahoatra noho ny azon' ny sain' olombelona fantarina. Sur ce qui t' a été assigné exerce ton esprit, tu n' as pas à t' occuper de choses mystérieuses.
Si 3:23 Efa nampivaona olona maro be ny fahadisoan-keviny ka nampivaona ny hevitr' izy ireo, ny hambo mahameloka. Ne te tracasse pas de ce qui te dépasse, l' enseignement que tu as reçu est déjà trop vaste pour l' esprit humain.
Si 3:24 Izay tia ny zava-mampidi-doza, hahita loza amin' izany, ary ny fo mafy mianjera amin' ny loza, amin' ny farany. Car beaucoup se sont fourvoyés dans leurs conception, une prétention coupable a égaré leurs pensées.
Si 3:25 Ny fo mafy ho tototry ny fahoriana, ary ny mpanota, manovona ota ny ota.
Si 3:26 Tsy lai-panafody ny loza mahazo ny mpiavonavona; fa efa latsa-paka ao aminy ny tsirin' ny fahotana. Un coeur obstiné finira dans le malheur et qui aime le danger y tombera.
Si 3:27 Ny fon' ny olona manan-tsaina, misaintsaina ny fanoharana, ny mahita sofina mitandrina no fanirian' ny hendry. Un coeur obstiné se charge de peines, le pécheur accumule péché sur péché.
Si 3:28 Ny rano mamono ny afo midedadeda indrindra; ary ny fiantrana manonitra ny fahotana. Au mal de l' orgueilleux il n' est pas de guérison, car la méchanceté est enracinée en lui.
Si 3:29 Izay mamaly ny soa natao, mitsinjo ny ho avy, ka hahita fiankinana izy, amin' ny andro mahory. L' homme prudent médite en son coeur les paraboles, une oreille qui l'écoute, c' est le rêve du sage.
Si 3:30 L' eau éteint les flammes, l' aumône remet les péchés.
Si 3:31 Qui répond par des bienfaits prépare l' avenir, au jour de sa chute il trouvera un soutien.

<-
->