<-
->

Si 32:1 Voatendry ho mpanjakan' ny fanasana va hianao? Aza manandra-tena. Aoka ho eo amin' ny mpiara-mihinana toy ny iray aminy ihany hianao: karakarao aloha izy ireo, vao mipetraka hianao. On t' a fait président? Ne le prends pas de haut, sois avec les convives comme l' un d' eux, prends soin d' eux et ensuite assieds-toi.
Si 32:2 Rahefa vita avokoa ny adidy iandraiketanao, maka toerana, mba hifalianao noho ny amin' izy ireo, sy handraisanao fehiloha, amin' ny nandaminana tsara ny fanasana. Ayant rempli tous tes devoirs, prends place pour te réjouir avec eux et recevoir la couronne, prix de ta réussite.
Si 32:3 Mitenena, ry anti-panahy, fa tandrifinao izany, nefa mitenena amim-pahamarinana sy fahaizana sady aza misakantsakana ny zava-maneno. Parle, vieillard, car cela te sied, mais avec discrétion : n' empêche pas la musique.
Si 32:4 Fa raha mihaino ny mozika ny olona, aza mandraraka teny maro, ary aza manampatra ny fahendrenao, tsy amin' ny fotoana. Au cours d' une audition ne prodigue pas les discours, ne sermonne pas à contretemps.
Si 32:5 Toy ny fitomboka vatosoa voapetaka amin' ny volamena, ny konsertra mireondreona eo amin' ny fanasana. Un sceau d' escarboucle sur un bijou, tel est un concert musical au cours d' un banquet.
Si 32:6 Toy ny fitomboka vatosoa maitso amin' ny firavaka volamena, ny kalokalo malefaka miaraka amin' ny divay tsara. Un sceau d'émeraude sur une monture d' or, telle est une mélodie avec un vin de choix.
Si 32:7 Mitenena, ry zatovo, raha misy soa ho anao amin' izany, indroa saiky be, raha anontaniana hianao. Parle, jeune homme, quand c' est nécessaire, deux fois au plus, si l' on t' interroge.
Si 32:8 Afohezo ny teninao, zava-be amin' ny teny vitsy; aoka ho toy ny olona manam-pahaizana, fa mahay mangina. Résume ton discours, dis beaucoup en peu de mots, sache te montrer ensemble entendu et silencieux.
Si 32:9 Raha eo amin' ny lehibe, aza manao ny tenanao ho sahala aminy; ary amin' ny fitoerana misy anti-panahy, mba vitsy teny. Ne traite pas avec les grands d'égal à égal, si un autre parle, sois sobre de paroles.
Si 32:10 Tselatra mamirapiratra no mialoha ny kotro-baratra; toetra mahafinaritra kosa no mialoha lalana ny zatovo maotina. L'éclair précède le tonnerre, la grâce s' avance devant l' homme modeste.
Si 32:11 Rahefa tonga ny fotoana, mitsangana ary mihinana fa aza milasilasy, modia faingana any an-tranonao, fa aza tsy miraidraika. L' heure venue, va-t' en, ne traîne pas, cours à la maison, ne flâne pas.
Si 32:12 Any milalaova, manarana fo amin' izay angotingoty tianao, kanefa aza manota amin' ny teny anavonavona. Là, divertis-toi, fais ce qui te plaît, mais ne pèche pas en parlant avec insolence.
Si 32:13 Ary noho izany rehetra izany, misaora an' Ilay Nahary izay manetsaka anao amin' ny zava-tsoa avy aminy. Et pour cela bénis le Créateur, celui qui te comble de ses bienfaits.
Si 32:14 Izay matahotra ny Tompo mandray ny fampianarana, ary izay mazoto mitady azy, hahazo sitraka aminy. Celui qui craint le Seigneur entend ses leçons, ceux qui le cherchent trouvent sa faveur.
Si 32:15 Izay mitady ny lalana, hahazo fahafaham-po aminy, fa ho an' ny mpihatsaravelatsihy izy no antony hahalavo azy. Celui qui scrute la loi en est rassasié, mais pour l' hypocrite elle est un scandale.
Si 32:16 Izay matahotra ny Tompo no hahita ny fitsarana marina; ka hampamirapiratra ny teny fitsarana marina, hoatra ny fanilo. Ceux qui craignent le Seigneur sont justifiés, ils font briller leurs bonnes actions comme une lumière.
Si 32:17 Manda famaizana ny mpanota; ary mahita fialan-tsiny araka izay tiany izy. Le pécheur n' accepte pas la réprimande, pour suivre sa volonté il trouve des excuses.
Si 32:18 Ny olona manan-tsaina, tsy mba maneso anatra na inona na inona, fa ny olon-kafa sy ny mpiavonavona, tsy mba voasakan-tahotra na inona na inona; ary nony efa avy nanao izy, dia tsy manam-pieritreretana akory, (ka amin' izany dia miharihary ny fahadalany). L' homme sensé ne méprise pas les avis, l'étranger et l' orgueilleux ne connaissent pas la crainte.
Si 32:19 Aza manao na inona na inona tsy amim-piheverana, dia tsy hanan-kanenenana hianao, aorian' ny asa. Ne fais rien sans réflexion, tu ne te repentiras pas de tes actes.
Si 32:20 Aza mandeha amin' ny lalana efa simba, dia tsy ho tafintohina amin' ny vato hianao. Ne suis pas un chemin raboteux, de crainte de buter sur les pierres.
Si 32:21 Aza matoky ny lalana mitovy tantana; ary mitandrema tena hianao amin' ny zanakao. Ne te fie pas au chemin uni
Si 32:22 Ny fanahinao no itokio, amin' izay rehetra ataonao; fa fanarahana ny didy koa izany. et méfie-toi de tes enfants.
Si 32:23 Izay mitoky amin' ny lalana, dia mihaino tsara ny didiny, ary izay matoky ny Tompo, dia tsy mba hiharam-patiantoka. En toutes choses veille sur toi-même, cela aussi, c' est observer les commandements.
Si 32:24 Celui qui a confiance dans la loi observe ses préceptes, celui qui met sa confiance dans le Seigneur ne souffre aucun dommage.

<-
->