<-
->

Si 40:1 Ny olona rehetra dia voadidy hiharam-pahoriana lehibe; ary jioga mavesatra no manindry ny zanak' olombelona, hatramin' ny andro nivoahany tao an-kibon-dreniny, ka hatramin' ny andro handevenana azy ao an-kibon' ny reny iombonany. Un sort pénible a été fait à tous les hommes, un joug pesant accable les fils d' Adam, depuis le jour qu' ils sortent du sein maternel jusqu' au jour de leur retour à la mère universelle.
Si 40:2 Ny manabataba ny hevitr' izy ireo sy mampatahotra ny fony dia ny fiheverana ny zavatra ampoiziny, ny tahotra ny fahafatesana. L' objet de leurs réflexions, la crainte de leur coeur, c' est l' attente anxieuse du jour de leur mort.
Si 40:3 Hatramin' ny olona mipetraka eo amin' ny seza fiandrianana ao amin' ny voninahitra ka hatramin' ny ory mipetraka amin' ny tany sy eo ambony lavenona; Depuis celui qui siège sur un trône, dans la gloire, jusqu' au miséreux assis sur la terre et la cendre,
Si 40:4 hatramin' ny mitafy jaky sy manao satro-boninahitra, ka hatramin' ny fadiranovana mitafy vorokitsay, depuis celui qui porte la pourpre et la couronne jusqu'à celui qui est vêtu d'étoffe grossière, ce n' est que fureur, envie, trouble, inquiétude, crainte de la mort, rivalités et querelles.
Si 40:5 dia samy azon' ny hatezerana, fialonana, fitabatabana, tebiteby, fahatahorana ny fahafatesana, hasarotam-po amam-pifandirana: ary amin' ny fotoana ialany sasatra eo am-pandriana aza, korontanin' ny torimaso amin' ny alina ny heviny. Et à l' heure où, couché, l' on repose, le sommeil de la nuit ne fait que varier les soucis
Si 40:6 Vao miala sasatra kely, tsy ampy toy inona akory izy, dia kotranin' ny nofy miaraka amin' izay: mihevitra azy ho mandry tsy aman-afo amin' ny antoandro izy, ary tsiravina amin' ny fahitan' ny sainy, mova tsy ny olona mandositra raha hiady. à peine a-t-on trouvé le repos qu' aussitôt, dormant, comme en plein jour, on est agité de cauchemars, comme un fuyard échappé du combat.
Si 40:7 Amin' ny fotoana ahafahany dia tafafoha izy, ka gaga noho ny tahotahony foana. Au moment de la délivrance on s'éveille, tout surpris que sa peur soit vaine.
Si 40:8 Toy izany no manjo ny nofo rehetra, hatramin' ny olombelona ka hatramin' ny biby, ary ny an' ny mpanota aza mbola mihoatra impito noho izany. Pour toute créature, de l' homme à la bête, mais pour les pécheurs, au septuple,
Si 40:9 Ny pesta, ny vonoan' olona, ny tsy fifanarahana, ny sabatra, ny antambo, ny mosary, ny fandringanana mbamin' ny loza hafa, la mort, le sang, la querelle et l'épée, malheurs, famine, tribulation, calamité!
Si 40:10 dia noharina hamely ny mpanota avokoa, ary ny amin' izy ireo koa no nahatongavan' ny safo-drano. Tout cela a été créé pour les pécheurs, et c' est à cause d' eux que vint le déluge.
Si 40:11 Izay rehetra avy amin' ny tany dia miverina amin' ny tany; toy ny iverenan' izay avy amin' ny rano ho any amin' ny ranomasina. Tout ce qui vient de la terre retourne à la terre, et ce qui vient de l' eau fait retour à la mer.
Si 40:12 Ny fanatitra aman-karena rehetra azo tsy an-drariny, ho levona, fa ny hitsim-po haharitra mandrakizay. Les pots-de-vin et les injustices disparaîtront, mais la bonne foi tiendra éternellement.
Si 40:13 Ny haren' ny tsy marina, ho ritra tahaka ny riaka; sy toy ny kotrokorana mafy, manakoako mandritra ny orana. Les richesses mal acquises s'évanouiront comme un torrent, comme le coup de tonnerre qui éclate pendant l' averse.
Si 40:14 Hifaly ny olona mahalala malala-tanana, fa hiharam-pahoriana tanteraka kosa ny mpivadika. Quand il ouvre les mains il se réjouit, ainsi les pécheurs iront à la ruine.
Si 40:15 Ny taranaky ny ratsy, tsy mba mitsimoka sampana maro; ary ny faka maloto dia eo ambony vatolampy mideza. Les rejetons des impies sont pauvres de rameaux, les racines impures ne trouvent qu'âpre rocher.
Si 40:16 Ny volotara maniry eo akaikin' ny rano sy amoron' ny ony, no ongotana alohan' ny zava-maitso hafa rehetra. Le roseau qui abonde sur toutes les eaux et sur les bords du fleuve sera arraché le premier.
Si 40:17 Ny fanirian-tsoa dia toy ny saha voatahy, ary ny fanaovan-tsoa mitoetra mandrakizay. La charité est comme un paradis de bénédiction et l' aumône demeure à jamais.
Si 40:18 Mamy ny fiainan' ny olona mahavita tena sy ny mpiasa: fa mamy noho izy roa tonta ireo ny fiainan' izay mahita rakitra. L' homme indépendant et le travailleur ont la vie douce; mieux loti encore celui qui trouve un trésor.
Si 40:19 Ny zanaka maro sy ny fanorenan-tanana mampaharitra anarana, tombanana mihoatra azy roa tonta ireo anefa ny vehivavy tsy misy tsiny. Des enfants et une ville fondée perpétuent un nom; mieux encore apprécie-t-on une femme parfaite.
Si 40:20 Mahafaly ny fo ny divay sy ny zava-maneno, fa mihoatra noho izy roa tonta indray ny fitiavana ny fahendrena. Le vin et les arts mettent la joie au coeur; mieux encore l' amour de la sagesse.
Si 40:21 Andrenesana feo manga ny sodina sy ny harpa: fa mihoatra noho izy roa tonta ireo ny vava maniry soa. La flûte et la cithare agrémentent le chant; mieux encore une voix mélodieuse.
Si 40:22 Hafinaretan' ny masonao ny hasoam-bika sy ny hatsaran-tarehy, fa mihoatra noho izy roa tonta ireo, ny zava-maitso eny an-tsaha. Beauté et grâce font la joie de l' oeil; mieux encore la verdure des champs.
Si 40:23 Tafahoana indraindray ny sakaiza sy ny namany, fa mihoatra noho izy ireo indray ny vehivavy sy ny vadiny. Ami et camarade se rencontrent au bon moment; mieux encore la femme et l' homme.
Si 40:24 Ny rahalahy sy ny vonjy dia ho an' ny andro mahory, fa manafaka mihoatra noho izy ireo indray ny asam-pitiavana. Frères et protecteurs sont utiles aux mauvais jours; mieux encore l' aumône tire d' affaire.
Si 40:25 Ny volamena sy volafotsy mahamatotra ny fandeha, fa ny fahamalinana atao ambony mihoatra noho ireo. L' or et l' argent rendent la démarche ferme; mieux encore estime-t-on le conseil.
Si 40:26 Ny harena aman-kerim-po manandratra ny fo, fa ny fahatahorana ny Tompo no ambony noho ireo. Tsy manan-java-mahory ny olona raha eo aminy ny tahotra ny Tompo; raha eo izy tsy mila izay hiantso vonjy akory. La richesse et la force donnent un coeur assuré; mieux encore la crainte du Seigneur. Avec la crainte du Seigneur rien ne manque; avec elle on n' a pas à chercher d' appui.
Si 40:27 Toy ny zaridaina voatahy ny fahatahorana ny Tompo; a ry noravahan' ny Tompo voninahitra tsy misy toa azy izy. La crainte du Seigneur est un paradis de bénédiction; mieux que toute gloire elle protège.
Si 40:28 Anaka, enga anie ka tsy ho velon-kangataka hianao; aleo maty toy izay mangataka. Mon fils, ne vis pas de mendicité, mieux vaut mourir que mendier.
Si 40:29 Raha misy olona tafalatsaka hanandrandra ny fihinanan' ny sasany, tsy azo isaina ho fiainana akory ny fiainany. Fa mandoto ny fanahiny amin' ny hanin' olon-kafa izy, nefa zavatra hofadin' ny olona mahita fianarana sy tsara taiza izany. L' homme qui louche vers la table d' autrui, sa vie ne saurait passer pour une vie. Il se souille la gorge de nourritures étrangères, un homme instruit et bien élevé s' en gardera.
Si 40:30 Eo am-bavan' ny olona tsy manan-kenatra, mahafinaritra ny mangataka; nefa mandoro hoatra ny afo ao an-kibony. A la bouche de l' impudent la mendicité est douce, mais à ses entrailles, c' est un feu brûlant.

<-
->