<-
->

Si 43:1 Ny reharehan' ny havoana, dia ny habakabaka amin' ny famirapirany madio; ary ny endriky ny lanitra dia fahitam-boninahitra. Orgueil des hauteurs, firmament de clarté, tel apparaît le ciel dans son spectacle de gloire.
Si 43:2 Ny masoandro, raha mipoaka izy, mankalaza ny Tompo amin' ny fiposahany; zava-boahary mahagaga izy, asan' ny Tompo Avo Indrindra. Le soleil, en se montrant, proclame dès son lever "Quelle merveille que l' oeuvre du Très-Haut!"
Si 43:3 Mitatao vovonana izy, manamaina ny tany; iza no mahatanty ny firehitry ny hafanany? A son midi il dessèche la terre, qui peut résister à son ardeur?
Si 43:4 Mamelona ny afon' ny memy ny mpiasa amin' ny asa ataony; fa manafana ny tendrombohitra intelo mihoatra noho izany ny masoandro. Mampirehitra ny entona amin' ny rivotra izy; ary mampanjambena ny maso, rahefa mamirapiratra ny tsirim-pahazavany! On attise la fournaise pour produire la chaleur, le soleil brûle trois fois plus les montagnes; exhalant des vapeurs brûlantes, dardant ses rayons, il éblouit les yeux.
Si 43:5 Lehibe ny Tompo nanao azy, ary didiny no ihazakazahany amin' ny fandehany. Il est grand, le Seigneur qui l' a créé et dont la parole dirige sa course rapide.
Si 43:6 Ny volana koa, manaraka mandrakariva ny ora voatendry ho azy, ka manondro ny fotoana amin' ny taona, sy manambara ny ho avy. La lune aussi, toujours exacte à marquer les temps, signe éternel.
Si 43:7 Ny volana no famantarana ny fotoanan' ny fety; mihena ny fahazavany, rahefa fenomanana izy. C' est la lune qui marque les fêtes, cet astre qui décroît, après son plein.
Si 43:8 Avy aminy no ahazoan' ny volana ny anarany, mahagaga ny fitombony, amin' ny fiovaovany samihafa. Izy no lain' ny toby eny amin' ny havoan' ny lanitra, mamirapiratra eny amin' ny habakabaky ny lanitra izy. C' est d' elle que le mois tire son nom; elle croît étonnamment en sa révolution, enseigne des armées célestes, brillant au firmament du ciel.
Si 43:9 Ny hatsaran-tarehin' ny lanitra dia ny famirapiratan' ny kintana, haingo mamirapiratra eny amin' ny havoan' ny Tompo. La gloire des astres fait la beauté du ciel; ils ornent brillamment les hauteurs du Seigneur.
Si 43:10 Maharitra amin' ny filaharany ireny, araka ny didin' ny Masina, ary tsy sasatry ny fiaretany tory izy. Sur la parole du Saint ils se tiennent selon son ordre et ne relâchent pas leur faction.
Si 43:11 Jereo ny avana, ka isaory Ilay nanao azy, fatratra ny hatsaran-tarehiny, amin' ny famirapiratany. Vois l' arc-en-ciel et bénis son auteur, il est magnifique dans sa splendeur.
Si 43:12 Mandrefy ny lanitra, amin' ny fari-bolany mamirapiratra izy; ny tanan' ny Avo Indrindra no nanenjana azy. Il forme dans le ciel un cercle de gloire, les mains du Très-Haut l' ont tendu.
Si 43:13 Noho ny didiny no irotsahan' ny oram-panala, sy mihamateti-pihavy ny hela-baratra, mpanatanteraka ny fitsarany. Par son ordre il fait tomber la neige, il lance les éclairs selon ses décrets.
Si 43:14 Noho izany misokatra ny firaketany, ary manidina toy ny vorona ny rahona. C' est ainsi que s' ouvrent ses réserves et que s' envolent les nuages comme des oiseaux.
Si 43:15 Noho ny fahefany, dia homeny hery ny rahona, ary milatsaka toy ny sila-bato ny havandra. Sa puissance épaissit les nuages, qui se pulvérisent en grêlons;
Si 43:16 Mampihorohoro ny tany ny feon' ny kotrokorana, ary raha miseho izy, dia mihozongozona ny tendrombohitra. à sa vue les montagnes sont ébranlées; à sa volonté souffle le vent du sud,
Si 43:17 Amin' ny sitrapony no itsofan' ny rivotra avy atsimo, ifofofofoan' ny rivotra avy avaratra sy isafoahan' ny tadio. Mandatsaka oram-panala, toy ny vorona mirotsaka amin' ny tany izy; dia midina toy ny andiam-balala mipetraka izany. à la voix de son tonnerre la terre entre en travail; comme l' ouragan du nord et les cyclones.
Si 43:18 Ka ny maso migaga ny hatsaran' ny hafotsiany, ary ny fo talanjona amin' ny fivarimbariny. Comme des oiseaux qui se posent il fait descendre la neige, elle s' abat comme des sauterelles. L' oeil s'émerveille devant l'éclat de sa blancheur et l' esprit s'étonne de la voir tomber.
Si 43:19 Mandatsaka ny fanala toy ny sira amin' ny tany izy, dia hamafisin' ny hatsiaka, ho toy ny tsilo maranitra izy. Il déverse encore sur la terre, comme du sel, le givre que le gel change en pointes d'épines.
Si 43:20 Rahefa mifofofofo ny rivotra mangatsiaka avy avaratra, mihamafy ho ranomandry ny rano; ka mivelatra tsy mihetsika manarona ny rano miangona izany ranomandry izany ary manamafy ny rano toy ny akanjo fiarovan-tratra. Le vent froid du nord souffle, la glace se forme sur l' eau; elle se pose sur toute eau dormante, la revêt comme une cuirasse.
Si 43:21 Mandevona ny tendrombohitra sy mandoro ny efitra ny Tompo, ary mandrehitra ny zava-maitso, toy ny afo. Il dévore les montagnes et brûle le désert, il consume la verdure comme un feu.
Si 43:22 Izany loza rehetra izany dia ny rahona tamy faingana no fanafodiny aminy, ny ando tonga no mampionona ny olona amin' ny hafanana mahamay. Le nuage est un prompt remède, la rosée, après la canicule, rend la joie.
Si 43:23 Nofolahiny ny hantsana araka ny hevitra nokasainy, ary namboleny eny ny nosy. Selon un plan il a dompté l' abîme et il y a planté les îles.
Si 43:24 Tantarain' ireo mandeha ambony ranomasina ny zava-mahatahotra eny, ka talanjona foana isika mandre ny fitantarany azy. Ceux qui parcourent la mer en content les dangers; leurs récits nous remplissent d'étonnement
Si 43:25 Fa ao no misy ny zava-boahary hafahafa sy mahagaga, dia biby isan-karazany, sy karazam-bibiben-dranomasina. ce ne sont qu' aventures étranges et merveilleuses, animaux de toutes sortes et monstres marins.
Si 43:26 Noho ny Tompo no izoran' ny zavatra rehetra tsara ho amin' izay hiafarany, ary ny teniny no aharetan' ny zavatra rehetra. Grâce à Dieu son messager arrive à bon port, et tout s' arrange selon sa parole.
Si 43:27 Mahazo milaza be izahay, kanefa tsy hahatakatra azy, fa izao ihany no ventin-teninay: Izy no zavatra rehetra. Nous pourrions nous étendre sans épuiser le sujet; en un mot : "Il est toutes choses."
Si 43:28 Raha te-hidera azy izahay dia aiza no hahitanay hery hanaovana izany? Mahefa ny zavatra rehetra izy, ary ambony noho ny asany rehetra. Où trouver la force de le glorifier? Car il est le Grand, au-dessus de toutes ses oeuvres,
Si 43:29 Ny Tompo dia mahatahotra, lehibe indrindra, ary mahagaga ny fahefany. Seigneur redoutable et souverainement grand, dont la puissance est admirable.
Si 43:30 Amin' ny fiderana ny Tompo, ankalazao araka izay azonareo atao izy, fa mbola ambonimbony kokoa mandrakariva. Mba hankalaza azy angony avokoa ny herinareo, ary aza miketraka, fa tsy hahatakatra azy hianareo. Que vos louanges exaltent le Seigneur, selon votre pouvoir, car il vous dépasse. Pour l' exalter déployez vos forces, ne vous lassez pas, car vous n' en finirez pas.
Si 43:31 Iza no nahita azy, ka hahalaza azy? Zovy no afa-midera azy, araka ny tena izy? Qui l' a vu et pourrait en rendre compte? Qui peut le glorifier comme il le mérite?
Si 43:32 Mbola betsaka no lehibebe kokoa aza ny zava-mahagaga miafina, satria zava-bitsy foana no hitantsika amin' ny asany. Il reste beaucoup de mystères plus grands que ceux-là, car nous n' avons vu qu' un petit nombre de ses oeuvres.
Si 43:33 Ny Tompo no nanao ny zavatra rehetra; ary manome ny fahendrena ho an' ny olona tia vavaka izy. Car c' est le Seigneur qui a tout créé, et aux hommes pieux il a donné la sagesse.

<-
->