<-
->

Si 46:1 Nahery an' ady Josoe, zanak' i Nona, izay nandimby an' i Moizy amin' ny fiambonian' ny mpaminany, ka nanamarina ny anarany, dia niseho ho lehibe tamin' ny fanafahana ny voafidin' ny Tompo; nanafay ireo fahavalo nanohitra, mba hampahazo an' Israely ny tany. Vaillant à la guerre, tel fut Josué fils de Nûn, successeur de Moïse dans l' office prophétique, lui qui, méritant bien son nom, se montra grand pour sauver les élus, pour châtier les ennemis révoltés et installer Israël dans son territoire.
Si 46:2 Endrey izany voninahitra azony, nony nanainga ny tanany izy, ka nanagana ny sabany, namely ny tanana. Qu' il était glorieux lorsque, les bras levés, il brandissait l'épée contre les villes!
Si 46:3 Zovy tany alohany no nahatohana ady be toy izany, raha ny tenan' ny Tompo no nampiavy ny fahavalo? Quel homme avant lui avait eu sa fermeté? Il a mené lui-même les combats du Seigneur.
Si 46:4 Moa tamin' ny hasi-tanany, tsy nihemotra va ny masoandro, ary tsy toa andro roa va ny andro iray? N' est-ce pas sur son ordre que le soleil s' arrêta et qu' un seul jour en devint deux?
Si 46:5 Niantso ny Andriana ambony indrindra izy, raha namoritra ny fahavalo hatraiza hatraiza; dia nihaino azy ny Tompo tsitoha, tamin' ny vato havandra mafy ery. Il invoqua le Très-Haut, le Puissant, alors qu' il pressait les ennemis de toutes parts, et le Seigneur grand l' exauça en lançant des grêlons d' une puissance inouïe.
Si 46:6 Ka tenan' izy Tompo no nirotsaka tamin' ny firenena nanohitra, sy nandripaka ny fahavalo, teo amin' ny hadilanana; mba hahalalan' ny firenena ny fiadian' i Josoe rehetra, sy ny hoe: eo anatrehan' ny Tompo ny ady iandraiketany, satria manaraka ny Tsitoha izy. Il fondit sur la nation ennemie et dans la descente il anéantit les assaillants pour faire connaître aux nations la force de ses armes et qu' il menait la guerre devant le Seigneur.
Si 46:7 Tamin' ny andron' i Moizy no efa naneho sahady ny fitiavany vavaka izy, dia izy sy Kaleba, zanak' i Jefone, tamin' izy nanoha mafy ny fahavalo, nisakana ny vahoaka tsy hanota, ary nampangina ny fimonomononan' ny ratsy fanahy. Car il s' attacha au Tout-Puissant, au temps de Moïse il manifesta sa piété, ainsi que Caleb, fils de Yephunné, en s' opposant à la multitude, en empêchant le peuple de pécher, en faisant taire les murmures mauvais.
Si 46:8 Ka dia izy roa lahy ireo no hany voatahiry, tamin' ny miaramila an-tongotra enina hetsy, mba hampidirina amin' ny lova, amin' ny tany tondra-dronono aman-tantely. Eux deux furent seuls épargnés sur 600.000 hommes de pied, pour être introduits dans l' héritage, dans la terre où coulent le lait et le miel.
Si 46:9 Ary ny Tompo nanome hery an' i Kaleba, - sady naharitra tao aminy hatramin' ny fahafatesany izany; ka afa-niakatra teo an-tampon' ny faritany izy, ary voatanan' ny taranany izany lova izany: Et le Seigneur accorda à Caleb la force qui lui resta jusqu'à sa vieillesse, il lui fit gravir les hauteurs du pays que sa descendance garda en héritage,
Si 46:10 mba hahafantaran' ny zanak' Israely rehetra, fa tsara ny manaraka ny Tompo. afin que tout Israël voie qu' il est bon de suivre le Seigneur.
Si 46:11 Ary ny Mpitsara samy araka ny anarany avy, izay rehetra tsy niraiki-po tamin' ny fijangajangana, izay rehetra tsy nihataka niala tamin' ny Tompo, aoka hombam-pitahiana anie ny fahatsiarovana azy! Les Juges, chacun selon son appel, tous hommes dont le coeur ne fut pas infidèle et qui ne se détournèrent pas du Seigneur, que leur souvenir soit en bénédiction!
Si 46:12 Ho velona indray anie ny taolany avy ao am-pasana! hohavaozina indray anie ny anarany, eo amin' ny taranak' ireo olo-malaza. Que leurs ossements refleurissent dans la tombe, que leurs noms, portés de nouveau, conviennent aux fils de ces hommes illustres.
Si 46:13 Nankasitrahan' ny Tompo Andriamaniny Samoela; mpaminanin' ny Tompo izy nanorina ny fanjakana, ary nanosotra andriana hanapaka ny vahoakany. Samuel fut le bien-aimé de son Seigneur; prophète du Seigneur, il établit la royauté et donna l' onction aux chefs établis sur son peuple.
Si 46:14 Nitsara ny fiangonana, araka ny lalan' ny Tompo, ka dia nanopy maso nitsinjo an' i Jakoba ny Tompo. Dans la loi du Seigneur il jugea l' assemblée et le Seigneur visita Jacob.
Si 46:15 Niseho ho mpaminany izy, tamin' ny fahamarinany, ary hita fa mpahita mendrika hinoana noho ny fahamarinan' ny filazany. Par sa fidélité il fut reconnu prophète, par ses discours il se montra un voyant véridique.
Si 46:16 Niantso ny Tompo ambony indrindra izy, tamin' ilay namoritra azy hatraiza hatraiza ny fahavalo, ary zanak' ondry mbola minono no nateriny. Il invoqua le Seigneur tout-puissant, quand les ennemis le pressaient de toutes parts, en offrant un agneau de lait.
Si 46:17 Ka ny Tompo nikotrokotroka tany an-danitra ambony, sy nampandre ny feony nipoaka mafy: Et du ciel le Seigneur fit retentir son tonnerre, à grand fracas il fit entendre sa voix;
Si 46:18 ary nanorotoro ireo filohan' ny Tiriana, mbamin' ireo rehetra mpanapaky ny Filistina. il anéantit les chefs de l' ennemi et tous les princes des Philistins.
Si 46:19 Talohan' ny fotoanan' ny fahoriana mandrakizay, dia niantso ny Tompo, sy ilay voahosony ho vavolombelona izy, nanao hoe: Tsy misy nandraisako fanomezana akory, na dia kapa aza. Ary tsy nisy olona nitsangan-kiampanga azy. Avant l' heure de son éternel repos, il rendit témoignage devant le Seigneur et son oint "De ses biens, pas même de ses sandales, je n' ai dépouillé personne." Et personne ne l' accusa.
Si 46:20 Ary nony efa natory izy dia naminany, ka nilaza tamin' ny mpanjaka fa efa akaiky ny hiafarany. Nanandratra ny feony izy avy tao anatin' ny tany, ka naminany mba hanafoana ny heloky ny vahoaka. Après s'être endormi il prophétisa encore et annonça au roi sa fin; du sein de la terre il éleva la voix pour prophétiser, pour effacer l' iniquité du peuple.

<-
->