<-
->

Si 47:1 Manaraka izany niseho Natana, mba haminany, tamin' ny andron' i Davida. Après lui se leva Natân pour prophétiser au temps de David.
Si 47:2 Toy ny fanavaka ny sabora amin' ny sorona fisaorana, no nanavahana an' i Davida teo amin' ny zanak' Israely. Comme on prélève la graisse pour le sacrifice de communion, ainsi David fut choisi parmi les Israélites.
Si 47:3 Nilalao tamin' ny liona, toy ny amin' ny zanak' osy izy, ary tamin' ny orsa, toy ny amin' ny zanak' ondry kely. Il se joua du lion comme du chevreau, de l' ours comme de l' agneau.
Si 47:4 Fony izy mbola tanora, tsy namono ilay goavam-be va izy, ka nahafa-kenatra ny vahoaka, nony nanainga tanana mbamin' ny vaton' antsamotadiny izy, sy nanongana ny reharehan' i Goliata? Jeune encore, n' a-t-il pas tué le géant et lavé la honte du peuple, en lançant avec la fronde la pierre qui abattit l' arrogance de Goliath?
Si 47:5 Satria niantso ny Tompo Avo Indrindra izy, ary ny Tompo nanome hery ny tànany ankavanana, hamono mahafaty an' ilay mpiady mahery, mba hanandratra ny tandroky ny vahoakany. Car il invoqua le Seigneur Très-Haut, qui accorda à sa droite la force pour mettre à mort un puissant guerrier et relever la vigueur de son peuple.
Si 47:6 Ka dia nankalazaina izy, noho ny amin' ireo iray alina; noderaina izy, noho ny fitahian' ny Tompo; ary natolotra azy ny satro-boninahitra. Aussi lui a-t-on fait gloire de 10.000 et l' a-t-on loué dans les bénédictions du Seigneur, en lui offrant une couronne de gloire.
Si 47:7 Fa nomontsaniny hatraiza hatraiza ny fahavalo, nohoseny tamin' ny tongony ny Filistina, ny mpanohitra; noketrahiny mandrak' androany ny herin' ireny. Car il détruisit les ennemis alentour, il anéantit les Philistins ses adversaires, pour toujours il brisa leur vigueur.
Si 47:8 Tamin' izay rehetra nataony izy nanolotra haja, ny Masina, ny Avo Indrindra, tamin' ny teny fiderana; tamin' ny fony tokoa nanao hira fankalazana ary tia an' Ilay nanao azy. Dans toutes ses oeuvres il rendit hommage au Saint Très-Haut dans des paroles de gloire; de tout son coeur il chanta, montrant son amour pour son Créateur.
Si 47:9 Nanendry mpihira eo anoloan' ny otely izy, ary nampandre hira mireondreona mahafinaritra tamin' ny feon' ireo. Il établit devant l' autel des chantres, pour émettre les chants les plus doux;
Si 47:10 Nataony manetriketrika ny fety, ary kanto tapitra ohatra ny fankalazana ny andro lehibe, amin' ny fotoana ankalazan' ny mpihira ny anara-masin' ny Tompo, sy hampanakoakoany ny fitoerana masina vao maraina. il donna aux fêtes la splendeur, un éclat parfait aux solennités, faisant louer le saint nom du Seigneur, faisant retentir le sanctuaire dès le matin.
Si 47:11 Ny Tompo kosa namela ny hadisoany, nanandratra ny fahefany ho mandrakizay; ary nataony azo antoka ny hananany taranaka mpanjaka, sy ny seza fiandrianana be voninahitra eo amin' Israely. Le Seigneur a effacé ses fautes, il a fait grandir sa vigueur pour toujours, il lui a accordé une alliance royale, un trône glorieux en Israël.
Si 47:12 Nitsangana nanarakaraka azy ny zanaka feno fahendrena anankiray, tao anatin' ny fandrosoana no nahavelomany noho ny amin-drainy. Un fils savant lui succéda qui, grâce à lui, vécut heureux.
Si 47:13 Nanjaka tamin' ny androm-piadanana Salomona, fa nomen' Andriamanitra fitsaharana amin' ny manodidina rehetra izy, mba hanorina tempoly ho an' ny anarany, sy hanamboatra fitoerana masina mandrakizay. Salomon régna dans un temps de paix et Dieu lui accorda la tranquillité alentour, afin qu' il élevât une maison pour son nom et préparât un sanctuaire éternel.
Si 47:14 Endrey izany fahendrenao, tamin' ny fahatanoranao, niboiboika fahalalana toy ny ony! Comme tu étais sage dans ta jeunesse, rempli d' intelligence ainsi qu' un fleuve!
Si 47:15 Niely eran' ny tany ny fahiratan-tsainao, dia nofenoinao oha-teny mifono hevitra izy. Ton esprit a couvert la terre, tu l' as remplie de sentences obscures.
Si 47:16 Tonga hatrany amin' ny nosy lavitra ny anaranao, ary tian' ny olona teo amin' ny fiadananao hianao. Ta renommée est parvenue jusqu' aux îles lointaines et tu fus aimé dans ta paix.
Si 47:17 Ny hiranao masina, ny ohabolanao, ny fanoharanao, ary ny valin-teninao efa nigagan' izao tontolo izao anao. Tes chants, tes proverbes, tes sentences et tes réponses ont fait l' admiration du monde.
Si 47:18 Tamin' ny anaran' ny Tompo Andriamanitra, izay antsoina ho Andriamanitr' Israely, hianao nanangona volamena toy ny fira-potsy, nampiasa volafotsy toy ny firaka. Au nom du Seigneur Dieu, de celui qu' on appelle le Dieu d' Israël, tu as amassé l' or comme de l'étain et comme le plomb tu as multiplié l' argent.
Si 47:19 Nanaram-po tamin' ny vehivavy hianao, ary nomenao fahefana tamin' ny vatanao izy; Tu as livré ton corps aux femmes, tu as été l' esclave de tes sens.
Si 47:20 nasianao pentina ny voninahitrao, ary nolotoinao ny tanarakao, ka dia niantso hatezerana ho amin' ny zanakao hianao. Tu as fait une tache à ta gloire, tu as profané ta race, au point de faire venir la colère contre tes enfants et l' affliction pour ta folie
Si 47:21 Mahatsiaro mangirifiry noho ny hadalanao aho; fa izany no antony nivakian' ny fanjakana, ka avy amin' ny Efraima no nitrangan' ny filohan' ny fanjakana nikomy. il se dressa un double pouvoir, il surgit d' Ephraïm un royaume révolté.
Si 47:22 Kanefa ny Tompo tsy hiala amin' ny famindram-pony, ary tsy hasiany levona iray akory ny asany; tsy hamongotra ny taranak' ilay voafidiny izy, ary tsy ataony lany tamingana ilay tia azy. Jakoba namelany dimby; ary Davida namelany solofo iray razana aminy. Mais le Seigneur ne renonce jamais à sa miséricorde et n' efface aucune de ses paroles, il ne refuse pas à son élu une postérité et n' extirpe point la race de celui qui l' a aimé. Aussi a-t-il donné à Jacob un reste et à David une racine issue de lui.
Si 47:23 Nodimandry tany amin' ny razany Salomona, ary ny navelany nanarakaraka azy, dia zanany iray razana aminy, iray, olona adala eo imason' ny vahoaka, tsy manam-pahalalana, i Roboama izay nanao izay hihatahan' ny vahoaka amin' ny heviny; ary Jeroboama, zanak' i Nabata, izay nampanota an' Israely, sy nisori-dalana hidiran' i Efraima amin' ny fivadihana. Et Salomon se reposa avec ses pères, laissant après lui quelqu' un de sa race, le plus fou du peuple, dénué d' intelligence Roboam, qui poussa le peuple à la révolte.
Si 47:24 Dia tafahoatra loatra ny fahotan' Israely ka nentina lavitra ny taniny izy. Quant à Jéroboam, fils de Nebat, c' est lui qui fit pécher Israël et enseigna à Ephraïm la voie du mal. Dès lors leurs fautes se multiplièrent tant qu' elles les firent exiler loin de leur pays.
Si 47:25 Nivarina tamin' izao karazam-paharatsiana rehetra izao izy, mandra-pidonan' ny famaliana azy ireo. Car ils cherchaient toute sorte de mal, jusqu'à encourir le châtiment.

<-
->