<-
->

Si 6:1 Aza sakaiza ka hanjary fahavalo, fa laza ratsy no ho anjaran' ny ratsy fanahy sy henatra amam-pahafaham-baraka; toy izany ny mpanota miroa lela. Car une mauvaise réputation produit confusion et infamie; ainsi en est-il du pécheur à la parole double.
Si 6:2 Aza manandra-tena avy amin' ny nahim-ponao, fandrao hobaboina ny fanahinao toy ny baboin' ny ombalahy. Ne t' exalte pas dans l' excès de ta passion, de peur que ta force ne soit déchirée comme un taureau ,
Si 6:3 Hihinana ny ravinao hianao, handevona ny voankazonao, ary hazo maina sisa havelanao aminao. que tu ne dévores ton feuillage et que tu ne perdes tes fruits, que tu ne te retrouves comme du bois sec.
Si 6:4 Ny fanahy ratsy, mahavery izay manana azy; ataony fihomehezan' ny fahavalony izy. Une âme passionnée est la perte d' un homme, elle fait de lui la risée de ses ennemis.
Si 6:5 Ny teny mora, mahamaro sakaiza, ary ny fiteny mamy, dia be hamamiana. Une parole agréable multiplie les amis, une langue affable attire maintes réponses aimables.
Si 6:6 Aoka ho maro izay mifankahazo tsara aminao, nefa iray monja amin' arivo no ilao hevitra. Que soient nombreuses tes relations, mais pour les conseillers prends-en un entre mille.
Si 6:7 Raha te-hahazo sakaiza hianao, fizahan-toetra azy no aoka hahazoanao azy, fa aza malaky matoky azy foana. Si tu veux te faire un ami, commence par l'éprouver et ne te hâte pas de te confier à lui.
Si 6:8 Satria misy sakaiza manao anandrony, fa hihataka izy, amin' ny andro mahory anao; Car tel lie amitié lorsque ça lui chante, qui ne restera pas fidèle au jour de ton épreuve.
Si 6:9 misy sakaiza ho tonga fahavalo, ka hanambara ny adinareo, hahazoanao henatra. Tel est ami qui se change en ennemi et qui va dévoiler votre querelle pour ta confusion.
Si 6:10 Misy sakaiza, raha hiara-komana aminao, fa tsy haharitra ho izany intsony amin' ny andro hahory anao. Tel est ami et s' assied à ta table, qui ne restera pas fidèle au jour de l'épreuve.
Si 6:11 Amin' ny andro iadanana izy mitsangan-ko toy ny tenanao, ka hiresaka mora foana amin' ny ankohonanao. Dans ta prospérité il sera un autre toi-même, parlant librement à tes serviteurs,
Si 6:12 Raha avy izay ietrenao, hitsangan-kanohitra anao izy, ary hiery anao. mais dans ton abaissement il se tournera contre toi et évitera ton regard.
Si 6:13 Halavito ny fahavalonao, ary mitandrema tena amin' ny sakaizanao. Eloigne-toi de tes ennemis et garde-toi de tes amis.
Si 6:14 Ny sakaiza mahatoky dia fiarovana mahery, ka nahita rakitra izay nahita azy. Un ami fidèle est un puissant soutien qui l' a trouvé a trouvé un trésor.
Si 6:15 Tsy misy soa toy ny sakaiza mahatoky; tsy misy vato-mizana, azo andanjana ny vidiny. Un ami fidèle n' a pas de prix, on ne saurait en estimer la valeur.
Si 6:16 Ody aina ny sakaiza mahatoky; izay matahotra ny Tompo no mahazo azy. Un ami fidèle est un baume de vie, le trouveront ceux qui craignent le Seigneur.
Si 6:17 Izay matahotra ny Tompo no manam-pisakaizana marina, satria manahaka azy ny sakaizany. Qui craint le Seigneur se fait de vrais amis, car tel on est, tel est l' ami qu' on a.
Si 6:18 Anaka, milozoha amin' ny fianarana, hatramin' ny vao tanora hianao, dia hahita ny fahendrena hianao, mandra-pahafotsin' ny volonao. Mon fils! dès ta jeunesse choisis l' instruction et jusqu'à tes cheveux blancs tu trouveras la sagesse.
Si 6:19 Manatòna azy, toy ny mpiasa tany sy ny mpamafy, ary miandrasa ny voka-tsoa avy aminy. Fa fotoana vitsivitsy no hisahirananao hiasa azy, ary vetivety foana dia hihinana ny vokany hianao. Comme le laboureur et le semeur, cultive-la et compte sur ses fruits excellents, car quelque temps tu peineras à la cultiver, mais bientôt tu mangeras de ses produits.
Si 6:20 Sarotra hanihina aoka izany izy raha ny tsy mahalala! Ka tsy haharitra hiraikitra aminy ny adala. Elle est fort rude aux ignorants et l' homme court de sens ne s' y attache pas.
Si 6:21 Fa toy ny vato mavesatra fitsapana, manindry azy izy, ka tsy ela akory dia akifiny ety. Elle pèsera lourd sur lui comme une pierre de touche et il ne tardera pas à la rejeter.
Si 6:22 Satria manamarina ny anarany ny fahendrena: tsy miseho amin' ny be sy ny maro izy. Car la sagesse mérite bien son nom, elle n' est pas accessible au grand nombre.
Si 6:23 Mihainoa, anaka, ka raiso ny hevitro, ary aza ariana ny torohevitro. Ecoute, mon fils, accueille ma pensée, ne rejette pas mon conseil
Si 6:24 Ampidiro amin' ny parapaingony ny tongotrao, ary amin' ny fehivozony ny vozonao. Engage tes pieds dans ses entraves et ton cou dans son collier.
Si 6:25 Aondreho hibaby azy ny sorokao, ary aza sosotra hianao, amin' ny famatorany. Présente ton épaule à son fardeau, ne sois pas impatient de ses liens.
Si 6:26 Tongava any aminy, amin' ny fonao rehetra, ary araho ny làlany, amin' ny herinao rehetra. De toute ton âme approche-toi d' elle, de toutes tes forces suis ses voies.
Si 6:27 Araho ny diany, ary katsaho izy, fa hiseho aminao izy ho fantatrao. Ka rahefa azonao kosa, aza ialana intsony. Mets-toi sur sa trace et cherche-la : elle se fera connaître; si tu la tiens ne la lâche pas.
Si 6:28 Satria, hahita ny fiadanana hianao, amin' ny farany; ary hanjary foto-pifaliana ho anao izy. Car à la fin tu trouveras en elle le repos et pour toi elle se changera en joie.
Si 6:29 Ny parapaingony, ho tonga fiarova-mahery ho anao, ary ny fehivozony ho fitafiana be voninahitra. Ses entraves te deviendront une puissante protection, ses colliers une parure précieuse.
Si 6:30 Fa firavaka volamena no eo an-dohany; ary lamba tenona Hiasinta no fehilohany. Son joug sera un ornement d' or, ses liens des rubans de pourpre.
Si 6:31 Hotafianao ho akanjom-boninahitra izany, ary hataonao eo an-dohanao, ho fehiloham-pifaliana. Comme un vêtement d' apparat tu la revêtiras, tu la ceindras comme un diadème de joie.
Si 6:32 Anaka, raha tianao dia hahazo fahalalana hianao; ary raha mikely aina hianao, dia ho tonga mahay. Si tu le veux, mon fils, tu t' instruiras et ta docilité te vaudra l' intelligence.
Si 6:33 Raha mazoto mihaino hianao, hahazo fianarana; ary raha mampandry sofina, dia ho tonga hendry. Si tu aimes à écouter, tu apprendras et si tu prêtes l' oreille, tu seras sage.
Si 6:34 Mitoera eo amin' ny fivorian' ny anti-panahy; izay olon-kendry iraiketo fo. Tiens-toi dans l' assemblée des vieillards et si tu vois un sage, attache-toi à lui.
Si 6:35 Mazotoa mihaino ny teny rehetra momba an' Andriamanitra, ary aoka tsy hidify aminao ny foto-kevitry ny fahendrena. Ecoute volontiers toute parole qui vient de Dieu, que les proverbes subtils ne t'échappent pas.
Si 6:36 Raha mahita olo-manan-tsaina hianao, vao maraina dia tongava eo akaikiny, ary ataovy masaky ny tongotra ny tokonam-baravarany. Si tu vois un homme de sens, va vers lui dès le matin, et que tes pas usent le seuil de sa porte.
Si 6:37 Saintsaino ny didin' ny Tompo, ereto mandrakariva ny fitsipiny; fa izy no hankahery ny fonao, ary ny fahendrena irinao, homena anao. Médite sur les commandements du Seigneur, occupe-toi sans cesse de ses préceptes. C' est lui qui fortifiera ton coeur et la sagesse que tu désires te sera accordée.

<-
->