<-
->

Si 38:1 Omeo ny dokotera ny haja tandrify azy, noho ny filanao azy; fa izy ihany koa dia noharin' ny Tompo. Au médecin rends les honneurs qui lui sont dus, en considération de ses services, car lui aussi, c' est le Seigneur qui l' a créé.
Si 38:2 Fa ny Avo Indrindra no ihavian' ny fahasitranana; ary na ny mpanjaka aza andraisany fanatitra. C' est en effet du Très-Haut que vient la guérison, comme un cadeau qu' on reçoit du roi.
Si 38:3 Manandratra ny lohany ny fahaizan' ny dokotera, ka igagana izy, eo anatrehan' ny lehibe. La science du médecin lui fait porter la tête haute, il fait l' admiration des grands.
Si 38:4 Ny Tompo mampahavokatra ny tany ny fanafody avy amin' ny tany, ary ny olona manan-tsaina tsy mba manao izany tsy ho zavatra. Le Seigneur fait sortir de terre les simples, l' homme sensé ne les méprise pas.
Si 38:5 Moa tsy dia ny hazo anankiray va no nahamamy ny rano mangidy, mba ho fantatry ny olona rehetra ny hasiny? N' est-ce pas une baguette de bois qui rendit l' eau douce, manifestant ainsi sa vertu?
Si 38:6 Nomeny fahaizana ny olona hahazoany voninahitra amin' ny fanomezany mahagaga. C' est lui aussi qui donne aux hommes la science pour qu' ils se glorifient de ses oeuvres puissantes.
Si 38:7 Amin' izany fanomezana izany no ampahazoan' ny olona ny fahasitranana sy hanafahany ny fanaintainana. Il en fait usage pour soigner et soulager; le pharmacien en fait des mixtures.
Si 38:8 Izany no anaovan' ny mpanao fanafody zavatra miharoharo, ka vantany vao vita ny asany, dia miely eto ambonin' ny tany ny fahasalamana avy aminy. Et ainsi ses oeuvres n' ont pas de fin et par lui le bien-être se répand sur la terre.
Si 38:9 Anaka, raha marary hianao, aza manao ny torohevitro ho tsinontsinona, fa mangataha amin' ny Tompo, dia hositraniny hianao. Mon fils, quand tu es malade ne te révolte pas, mais prie le Seigneur et il te guérira.
Si 38:10 Fadio ny fandikan-dalana, ahitsio ny tananao, ary diovy ny fonao amin' ny ota rehetra. Renonce à tes fautes, garde tes mains nettes, de tout péché purifie ton coeur.
Si 38:11 Atero ny emboka amam-panatitra lafarina; ary mamonoa sorona matavy, tahaka ny efa raikitra fa ho faty hianao. Offre de l' encens et un mémorial de fleur de farine et fais de riches offrandes selon tes moyens.
Si 38:12 Rahefa izany ampandrosoy ny dokotera, fa izy koa dia noharin' ny Tompo, ary aoka tsy hanalavitra anao izy, fa mila azy hianao. Puis aie recours au médecin, car le Seigneur l' a créé, lui aussi, ne l'écarte pas, car tu as besoin de lui.
Si 38:13 Misy ihany izay ahombiazan' ny tànany, Il y a des cas où la santé est entre leurs mains.
Si 38:14 fa hangataka amin' ny Tompo koa izy ireny, mba ho ekeny ny hampahazoany ny fitsaharana, amam-pahasitranana hahalava andro fiainana ny marary. A leur tour en effet ils prieront le Seigneur qu' il leur accorde la faveur d' un soulagement et la guérison pour te sauver la vie.
Si 38:15 Aoka izay manota eo imason' ny Mpahary azy, no ho latsaka eo an-tanan' ny dokotera! Celui qui pèche aux yeux de son Créateur, qu' il tombe au pouvoir du médecin.
Si 38:16 Anaka, itomanio ny maty, ary aoka ho rafitra migogogogo hianao toy ny olona mijaly mafy. Manaraka izany, ataovy amin' ny vatany izay fikarakarana tandrify azy, ary aza atao tsirambina ny fandevenana azy. Mon fils, répands tes larmes pour un mort, pousse des lamentations pour montrer ton chagrin, puis enterre le cadavre selon le cérémonial et ne manque pas d' honorer sa tombe.
Si 38:17 Mamorona ranomaso mangidy, mandefasa sento mafy, ary manaova fisaonana, araka ny sahaza azy, indray andro na indroa andro, mba tsy hisian' ny vava ratsy. Pleure amèrement, frappe-toi la poitrine, observe le deuil comme le mort le mérite un ou deux jours durant, de peur de faire jaser, puis console-toi de ton chagrin.
Si 38:18 Rahefa izany, mionona hianao, mba hampisava ny alahelo, fa mety ihavian' ny fahafatesana ny alahelo, ary mandreraka ny hery rehetra ny alahelon' ny fo. Car le chagrin mène à la mort, un coeur abattu perd toute vigueur.
Si 38:19 Rahefa entina ny maty, tokony hiara-dasa aminy koa ny alahelo; tahaka ny fiainan' ny mahantra, mifanohitra amin' ny fony. Avec le malheur persiste la peine, une vie de chagrin est insupportable.
Si 38:20 Aza avela hianjadian' ny alahelo ny fonao, roahy izy, tsarovy ny hiafaranao. N' abandonne pas ton coeur au chagrin, repousse-le. Songe à ta propre fin.
Si 38:21 Aza manadino izao: tsy misy fiverenana intsony; ny maty tsy hosoavinao; ary ny tenanao asianao ratsy. Ne l' oublie pas : il n' y a pas de retour, tu ne servirais de rien au mort et tu te ferais du mal.
Si 38:22 Tsarovy fa toy ny didy nahatra taminy izay hahatra aminao, ny ahy omaly; ny anao anio. "Souviens-toi de ma sentence qui sera aussi la tienne moi hier, toi aujourd' hui!"
Si 38:23 Rahefa mitsahatra ny maty, avelao hitsahatra koa ny fahatsiarovana azy; ary mionona hianao ny aminy, amin' ny fahalasanan' ny fanahiny. Dès qu' un mort repose, laisse reposer sa mémoire, console-toi de lui dès que son esprit est parti.
Si 38:24 Ny fahendren' ny mpanoratra dia azo noho ny fananana andro malalaka, ary izay tsy manan-draharaha himasoana, dia tonga hendry. La sagesse du scribe s' acquiert aux heures de loisir et celui qui est libre d' affaires devient sage.
Si 38:25 Ahoana no hahatonga hendry ny mitondra ny angadin' omby, izay maniry ny hampiasa ny fanindronana ho solon' ny lefona, mampandroso ny ombiny, sy tafaharo asa amin' ireny, ary tsy mahay miresaka afa-tsy amin' ny zanak' ombalahy. Comment deviendrait-il sage, celui qui tient la charrue, dont toute la gloire est de brandir l' aiguillon, qui mène des boeufs et ne les quitte pas au travail, et qui ne parle que de bétail?
Si 38:26 Ny hanoritra asa no ilofosany amin' ny fony rehetra, ny hampahazo vilona ny vantotr' ombivaviny no karakarainy fatratra. Son coeur est occupé des sillons qu' il trace et ses veilles se passent à engraisser des génisses.
Si 38:27 Manao toy izany koa rahefa mety ho mpandrafitra sy mpanorina trano, izay manohy ny raharahany andro aman' alina; mbamin' ny mpisokitra marika amin' ny fitomboka: ny hahasamihafa ny endri-javatra no ikelezany aina; ny hahavita ny sary marina tsara no ilofosany tokoa, ary hahatomombana ny asany no karakarainy fatratra. Pareillement tous les ouvriers et gens de métier qui travaillent jour et nuit, ceux qui font profession de graver des sceaux et qui s' efforcent d' en varier le dessin; ils ont à coeur de bien reproduire le modèle et veillent pour achever leur ouvrage.
Si 38:28 Torak' izany ny mpanefy mipetraka eo akaikin' ny riandriany, sy mibanjina ny vy mbola akorany; ny fofon' afo mampitsonika ny nofony; nefa miaritra izy tsy mihontsina amin' ny hafanan' ny fatam-panefeny; ny fikatrokatroky ny tantanana mankarenina ny sofina; ary ny masony mifantoka amin' ny modelin' ny fanaka; ny hahalavorary ny asany no ilofosany amin' ny fony tokoa, ny hahalambolambo azy lavorary tsara no karakarainy fatratra. Pareillement le forgeron assis près de l' enclume il considère le fer brut; la vapeur du feu lui ronge la chair, dans la chaleur du four il se démène; le bruit du marteau l' assourdit, il a les yeux rivés sur son modèle; il met tout son coeur à bien faire son travail et il passe ses veilles à le parfaire.
Si 38:29 Torak' izany koa ny mpanao tanimanga, mipetraka eo amin' ny asany, sy manodina ny kodiarana amin' ny tongony: ny asany ihany no ahiny lalandava ary ny havitany izay siny voafetra no ikelezany aina mafy. Pareillement le potier, assis à son travail, de ses pieds faisant aller son tour, sans cesse préoccupé de son ouvrage, tous ses gestes sont comptés;
Si 38:30 Ny tanany no mamolavola ny tanimanga, ary eo anoloan' ny tongony no hanalemeny azy; izay hahatsara ny varinesiny no ilofosany amin' ny fony tokoa, izay hahadio ny lafaorony no karakarainy fatratra. de son bras il pétrit l' argile, de ses pieds il la contraint; il met son coeur à bien appliquer le vernis et pendant ses veilles il nettoie le foyer.
Si 38:31 Ny tanana no ampoizin' ireo olona ireo hahavitana ny zavatra rehetra; ary samy manam-pahaizana ny amin' ny asany avy izy ireo. Tous ces gens ont mis leur confiance en leurs mains et chacun est habile dans son métier.
Si 38:32 Raha tsy misy azy ireo ny olona dia tsy hahorina tanana iray akory, tsy hankany amin' ny tany hafa, na handeha hivahiny. Sans eux nulle cité ne pourrait se construire, on ne pourrait ni s' installer ni voyager.
Si 38:33 Kanefa izy ireo tsy mba ilaina eo amin' ny fivoriana fakan-kevitry ny vahoaka ny hahazo laza eo amin' ny fivoriana; tsy mba hanam-pahaizana ny fanekena momba ny rariny, t sy mba hahazo toerana eo amin' ny sezan' ny mpitsara; tsy hivaofy ny rariny sy ny hitsiny; ary tsy mba ho hita mamoaka oha-teny. Mais on ne les rencontre pas au conseil du peuple et à l' assemblée ils n' ont pas un rang élevé. Ils n' occupent pas le siège du juge et ne méditent pas sur la loi.
Si 38:34 Izy ireo anefa no fototry ny zavatra ilaina momba izao fiainana izao, ary ny asa momba ny raharahany no anaovany fivavahana. Ils ne brillent ni par leur culture ni par leur jugement, on ne les rencontre pas parmi les faiseurs de maximes. Mais ils assurent une création éternelle, et leur prière a pour objet les affaires de leur métier.

<-
->