<-
->

Si 48:1 Manaraka izany, nitsangana Elia, mpaminany hoatra ny afo, ary nirehitra hoatra ny fanilo ny teniny. Alors le prophète Elie se leva comme un feu, sa parole brûlait comme une torche.
Si 48:2 Niantso mosary hamely an' Israely izy, ary nahavitsy isa azy, noho ny zotom-pony. C' est lui qui fit venir sur eux la famine et qui, dans son zèle, les décima.
Si 48:3 Nanakatona ny lanitra tamin' ny tenin' ny Tompo izy, ary nampilatsaka afo avy any intelo toy izany ihany koa. Par la parole du Seigneur il ferma le ciel, il fit aussi trois fois descendre le feu.
Si 48:4 Voninahitra lehibe manao ahoana, ry Elia, no azonao tamin' ny fahagagana nataonao ary zovy no afaka hihambo ho mitovy aminao? Comme tu étais glorieux, Elie, dans tes prodiges! qui peut dans son orgueil se faire ton égal?
Si 48:5 Hianao nampitsangana ny maty anankiray hiala amin' ny fahafatesana sy amin' ny seoly, tamin' ny tenin' ny Avo Indrindra; Toi qui as arraché un homme à la mort et au shéol, par la parole du Très-Haut.
Si 48:6 hianao namarina mpanjaka ho amin' ny faharavana, sy olo-malaza avy amin' ny fandriany ho any amin' ny fahafatesana; Toi qui as mené des rois à la ruine, précipité des hommes glorieux de leur couche,
Si 48:7 hianao nandre fananarana teo ambonin' i Sinaia, sy didy famaliana tany Horeba; qui entendis au Sinaï un reproche, à l' Horeb des décrets de vengeance,
Si 48:8 hianao nanokana mpanjaka hanao famaliana, sy mpaminany handimby anao; qui oignis des rois comme vengeurs, des prophètes pour te succéder,
Si 48:9 hianao nofaohina tamin' ny tadio afo, sy tamin-kalesy tarihin-tsoavaly afo; qui fus emporté dans un tourbillon de feu, par un char aux chevaux de feu,
Si 48:10 hianao voatendry ao amin' ny teny mafy an-tsoratra ho amin' ny fotoana ho avy ho tsy maintsy hampitovy ny hatezerana alohan' ny hirehetany, hitarika ny fon' ny ray ho amin' ny zanaka indray, ary hanangana ny firenen' Israely indray. toi qui fus désigné dans des menaces futures pour apaiser la colère avant qu' elle n'éclate, pour ramener le coeur des pères vers les fils et rétablir les tribus de Jacob.
Si 48:11 Sambatra izay hahita anao, ka ho voahaingon' ny fitiavana an' Andriamanitra! Fa izahay koa dia ho velona marina tokoa. Bienheureux ceux qui te verront et ceux qui se sont endormis dans l' amour, car nous aussi nous posséderons la vie.
Si 48:12 Nony voahodidin' ny tadio Elia dia tonga feno ny fanahiny Elisea. Nandritra ny andro niainany tsy nisy mpanjaka nahahozongozona azy, ary tsy nisy olona nanapaka azy. Tel fut Elie qui fut enveloppé dans un tourbillon. Elisée fut rempli de son esprit; pendant sa vie aucun chef ne put l'ébranler, personne ne put le subjuguer.
Si 48:13 Tsy misy zavatra tsy azony natao, ary ny vatany tafandry tao am-pasana nanao fahagagana. Rien n'était trop grand pour lui et jusque dans la mort son corps prophétisa.
Si 48:14 Velona izy, nanao zava-mahagaga; maty indray nanao zava-mahatalanjona. Pendant sa vie il fit des prodiges et dans sa mort ses oeuvres furent merveilleuses.
Si 48:15 Na dia izany rehetra izany aza tsy nibebaka ny vahoaka, ary tsy niala tamin' ny fahotany, mandra-pitondra azy lavitra ny taniny, sy tafaely amin' ny tany rehetra. Tsy nisy tavela afa-tsy vahoaka vitsy foana, mbamin' ny filohany avy amin' ny fianakavian' i Davida. Malgré tout, le peuple ne se convertit pas, ne renonça pas à ses péchés, jusqu'à ce qu' il fût déporté loin de son pays et dispersé sur toute la terre;
Si 48:16 Ireo indray kosa, ny sasany nanao izay sitrak' Andriamanitra, ary ny sasany nampitombo ny fandikan-dalana. il ne resta que le peuple le moins nombreux et un chef de la maison de David. Quelques-uns d' entre eux firent le bien, d' autres multiplièrent les fautes.
Si 48:17 Ezekiasa nanamafy ny tananany, sady nitarika an' i Gihona ho ao anatin' ny mandany; nandavaka ny vatolampy tamin' ny vy izy, ary nanao dobo fitahirizan-drano. Ezéchias fortifia sa ville et fit venir l' eau dans ses murs, avec le fer il fora le rocher et construisit des citernes.
Si 48:18 Tamin' ny androny niakatra Senakeriba, ary naniraka an-dRabsakesa; dia niainga io, ka nanainga tanana hamely an' i Siona, ary nihambohambo noho ny fireharehany. De son temps Sennachérib se mit en campagne et envoya Rabsakès, il leva la main contre Sion, dans l' insolence de son orgueil.
Si 48:19 Tamin' izany nivarahotsaka ny fo aman-tanan' izy ireo, ary latsaka am-panaintainana, toy vehivavy miteraka, izy. Alors leur coeur et leurs mains tremblèrent, ils souffrirent les douleurs de femmes en travail,
Si 48:20 Niantso ny Tompo be indrafo izy, nanandra-tanana taminy, ary nandre azy niaraka tamin' izay ny Masina any an-danitra, ka nanafaka azy tamin' ny alalan' Izaia. ils firent appel au Seigneur miséricordieux, tendant les mains vers lui. Du ciel, le Saint se hâta de les écouter et les délivra par la main d' Isaïe,
Si 48:21 Nasiany ny tafiky ny Asiriana ary naringan' ny anjeliny ireny. il frappa le camp des Assyriens et son Ange les extermina.
Si 48:22 Fa nanao ny sitraky ny Tompo Ezekiasa, ary nifikitra mafy tamin' ny lalan' i Davida rainy, araka ny famporisihan' Izaia ilay mpaminany lehibe sy marina amin' ny fahitany. Car Ezéchias fit ce qui plaît au Seigneur et se montra fort en suivant David son père, comme le lui ordonna le prophète Isaïe, le grand, le fidèle dans ses visions.
Si 48:23 Tamin' ny androny nihemotra ny masoandro, ary nohalavain' Izaia ny andro iainan' ny mpanjaka De son temps le soleil recula; il prolongea la vie du roi.
Si 48:24 Tamin' ny tsindrimandry mahery izy nahita ny andro ho avy, ary nampiorina ny tra-pahoriana tao Siona. Nanambara ny tsy maintsy ho tonga hatramin' ny fahataperan' ny andro, mbamin' ny zava-miafina alohan' ny fahantanterahany. Dans la puissance de l' esprit il vit la fin des temps, il consola les affligés de Sion,
Si 48:25 il révéla l' avenir jusqu'à l'éternité et les choses cachées avant qu' elles n' advinssent.

<-
->