<-
->

Jer / Jr 21:1 The word which came unto Jeremiah from the Lord, when king Zedekiah sent unto him Pashur the son of Melchiah, and Zephaniah the son of Maaseiah the priest, saying, Izao no teny tonga tamin' i Jeremia avy tamin' i Jehovah, fony Zedekia mpanjaka naniraka an' i Pasora, zanak' i Malkia, sy Zefania, zanak' i Mahasela mpisorona, hankany aminy hanao hoe: Izao no teny avy amin' ny Tompo natao tamin' i Jeremia, raha nirahin' i Sedesiasa mpanjaka, ho any aminy, Fasora zanak' i Melkiasa sy Sofoniasa mpisorona, zanak' i Maasiasa, hanao aminy hoe: Parole qui fut adressée à Jérémie de la part de Yahvé, quand le roi Sédécias lui envoya Pashehur, fils de Malkiyya, et le prêtre Cephanya, fils de Maaséya, pour lui dire
Jer / Jr 21:2 Enquire, I pray thee, of the Lord for us; for Nebuchadrezzar king of Babylon maketh war against us; if so be that the Lord will deal with us according to all his wondrous works, that he may go up from us. Masìna ianao, manontania amin' i Jehovah ho anay; miady aminay Nebokadnezara, mpanjakan' i Babylona, angamba Jehovah hanao aminay araka ny asany mahagaga rehetra, mba hialan' ireo aminay. Masìna hianao, manontania an' ny Tompo ho anay; fa miady aminay Nabokodonozora mpanjakan' i Babilona; angamba Iaveh hanao indray ho anay ireo asany mahagaga lehibe rehetra, mba hialan' ilay io aminay. "Consulte donc Yahvé pour nous, car Nabuchodonosor, roi de Babylone, nous fait la guerre; peut-être Yahvé opérera-t-il en notre faveur tous ses miracles, si bien que l' ennemi devra s'éloigner de nous."
Jer / Jr 21:3 Then said Jeremiah unto them, Thus shall ye say to Zedekiah: Dia hoy Jeremia taminy: Lazaonareo amin' i Zedekia hoe: Dia hoy ny navalin' i Jeremia azy ireo: Lazao amin' i Sedesiasa, ataovy hoe: Jérémie leur dit : "Vous porterez à Sédécias cette réponse
Jer / Jr 21:4 Thus saith the Lord God of Israel; Behold, I will turn back the weapons of war that are in your hands, wherewith ye fight against the king of Babylon, and against the Chaldeans, which besiege you without the walls, and I will assemble them into the midst of this city. Izao no lazain' i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely: Indro, haveriko ny fiadiana eny an-tananareo, izay entinareo miady eny ivelan' ny manda amin' ny mpanjakan' i Babylona sy amin' ny Kaldeana, izay manao fahirano anareo, ka hangoniko eto afovoan' ity tanàna ity ireo. Izao no lazain' ny Tompo, Andriamanitr' Israely: Indro, ny fiadiana eny an-tànanareo, entinareo miady any ivelan' ny manda, amin' ny mpanjakan' i Babilona sy ny Kaldeana, izay manao fahirano anareo, dia hataoko miverina any aoriana sy hangoniko eo afovoan' ny tanàna; Ainsi parle Yahvé, le Dieu d' Israël. Voici, je vais faire revenir les armes de guerre que vous tenez et avec lesquelles vous combattez le roi de Babylone et les Chaldéens, vos assaillants : de l' extérieur des murs, je vais les rassembler en plein milieu de cette ville.
Jer / Jr 21:5 And I myself will fight against you with an outstretched hand and with a strong arm, even in anger, and in fury, and in great wrath. Ary Izaho no hiady aminareo amin' ny tanana ahinjitra sy amin' ny sandry mahery ary amin' ny fahavinirana sy ny fisafoahana ary ny fahatezerana mirehitra. ary izaho hiady aminareo amin' ny tànana ahinjitra sy sandry mahery amim-pahatezerana, fisafoahana sy fahavinirana mafy. Et je combattrai moi-même contre vous, à main étendue et à bras puissant, avec colère, fureur et grande indignation;
Jer / Jr 21:6 And I will smite the inhabitants of this city, both man and beast: they shall die of a great pestilence. Ary hamely ny mponina amin' ity tanàna ity Aho, na olona, na biby: ho fatin' ny aretim-be mandringana izy. Hasiako avokoa ny mponina amin' ity tany ity, na olona na biby, ka ho fatin' ny pesta mafy. je frapperai les habitants de cette ville, hommes et bêtes; d' une affreuse peste ils mourront.
Jer / Jr 21:7 And afterward, saith the Lord, I will deliver Zedekiah king of Judah, and his servants, and the people, and such as are left in this city from the pestilence, from the sword, and from the famine, into the hand of Nebuchadrezzar king of Babylon, and into the hand of their enemies, and into the hand of those that seek their life: and he shall smite them with the edge of the sword; he shall not spare them, neither have pity, nor have mercy. Ary rehefa afaka izany, hoy Jehovah, Zedekia, mpanjakan' ny Joda, sy ny mpanompony sy ny vahoaka ary izay sisa tsy matin' ny areti-mandringana sy ny sabatra sy ny mosary amin' ity tanàna ity dia hatolotro eo an-tànan' i Nebokadnezara, mpanjakan' i Babylona, sy eo an-tànan' ny fahavalony sy eo an-tànan' izay mitady ny ainy; dia hamely azy amin' ny lelan-tsabatra ireo, fa tsy hitsitsy na hiantra azy, na hamindra fo aminy. Manaraka izany, - teny marin' ny Tompo, - hatolotro Sedesiasa mpanjakan' i Jodà, ny mpanompony, ny vahoaka, mbamin' izay rehetra sisa tsy matin' ny pesta sy ny sabatra ary ny mosary, amin' ity tanàna ity, ho eo an-tànan' i Nabokodonozora, mpanjakan' i Babilona, sy ho eo an-tànan' ny fahavalony amam-pitady ny ainy, ka hasiany amin' ny lelan-tsabatra, tsy hotsitsiny, tsy hananany antra na indrafo akory. Après quoi oracle de Yahvé je livrerai Sédécias, roi de Juda, ses serviteurs, le peuple et ceux qui, de cette ville, seront rescapés de la peste, de l'épée et de la famine, aux mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, aux mains de leurs ennemis et aux mains de ceux qui en veulent à leur vie; il les passera au fil de l'épée, sans pitié pour eux, ni ménagement, ni compassion."
Jer / Jr 21:8 And unto this people thou shalt say, Thus saith the Lord; Behold, I set before you the way of life, and the way of death. Ary ity firenena ity dia hilazanao hoe: Izao no lazain' i Jehovah: Indro, ataoko eo anoloanareo ny lalan' ny fiainana sy ny lalan' ny fahafatesana: Dia lazao amin' io vahoaka io hoe: Izao no lazain' ny Tompo: Indro ataoko eo anoloanareo, ny làlan' ny fiainana sy ny làlan' ny fahafatesana. Et à ce peuple tu diras : "Ainsi parle Yahvé. Voici, je place devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort.
Jer / Jr 21:9 He that abideth in this city shall die by the sword, and by the famine, and by the pestilence: but he that goeth out, and falleth to the Chaldeans that besiege you, he shall live, and his life shall be unto him for a prey. Izay mbola mitoetra eto amin' ity tanàna ity ihany dia ho fatin-tsabatra sy mosary ary areti-mandringana; fa izay mivoaka hanatona ny Kaldeana izay manao fahirano anareo kosa dia ho velona, ka ny ainy no ho babony. Izay mbola hitoetra amin' ity tanàna ity dia ho fatin' ny sabatra na ny mosary na ny pesta; izay hivoaka hanatona ireo Kaldeana manao fahirano anareo kosa dia ho velona ary hanana ny ainy ho babony. Qui restera dans cette ville mourra par l'épée, la famine et la peste; mais qui en sortira et se rendra aux Chaldéens, vos assaillants, vivra, il aura sa vie comme butin.
Jer / Jr 21:10 For I have set my face against this city for evil, and not for good, saith the Lord: it shall be given into the hand of the king of Babylon, and he shall burn it with fire. Fa efa manandrina ity tanàna ity Aho hahatonga loza aminy, fa tsy soa, hoy Jehovah; hatolotro eo an-tànan' ny mpanjakan' i Babylona ity ka hodoroany amin' ny afo. Satria hahatonga loza, fa tsy soa amin' ity tanàna ity, no nitodihan' ny tavako azy, - teny marin' ny Tompo, - dia hatolotro eo an-tànan' ny mpanjakan' ny Babilona izy, ka hodorany ho levona amin' ny afo. Car je vais me tourner contre cette ville, pour son malheur, non pour son bonheur oracle de Yahvé. Elle sera livrée au roi de Babylone et il l' incendiera."
Jer / Jr 21:11 And touching the house of the king of Judah, say, Hear ye the word of the Lord; Ary henoy ny tenin' i Jehovah ny amin' ny taranaky ny mpanjakan' ny Joda sy ny mpianakaviny. Ary lazao amin' ny taranaky ny mpanjakan' i Jodà hoe: Mihainoa ny tenin' ny Tompo hianareo, A la Maison royale de Juda. Ecoutez la parole de Yahvé,
Jer / Jr 21:12 O house of David, thus saith the Lord; Execute judgment in the morning, and deliver him that is spoiled out of the hand of the oppressor, lest my fury go out like fire, and burn that none can quench it, because of the evil of your doings. Ry taranak' i Davida, izao no lazain' i Jehovah: Mitsarà isa-maraina, afaho amin' ny tanan' ny mpampahory ny alona norobaina, fandrao mivoaka toy ny afo ny fahatezerako ary mirehitra ka tsy hisy hamono noho ny faharatsian' ny ataonareo. ry taranak' i Davida: Izao no lazain' ny Tompo: Manaova fitsarana marina, hatramin' ny maraina; afaho amin' ny tànan' ny mpampahory ny ampahorina, fandrao mipoaka hoatry ny afo ny fahatezerako, ka hirehitra tsy ho azon' olona vonoina, noho ny haratsian' ny ataonareo. maison de David! Ainsi parle Yahvé Rendez chaque matin droite justice et tirez l' exploité des mains de l' oppresseur. Sinon ma fureur va jaillir comme un feu et brûler, sans personne pour l'éteindre, à cause de la méchanceté de vos actions.
Jer / Jr 21:13 Behold, I am against thee, O inhabitant of the valley, and rock of the plain, saith the Lord; which say, Who shall come down against us? or who shall enter into our habitations? Indro, hohatoniko ianao, ry mponina an-dohasaha, dia eo amin' ny vatolampy amin' ny tany lemaka, hoy Jehovah, dia ianareo izay manao hoe: Iza moa no sahy hidina hamely anay? Ary iza no sahy hiditra ato amin' ny fonenanay? Ary izao kosa no momba anao, ry mponina ao an-dohasaha, ry vatolampin' ny tany lemaka, - teny marin' ny Tompo, hianao izay manao hoe: Zovy moa no hidina aty aminay, sy hiditra aty amin' ny fierenay? C' est à toi que j' en ai, toi qui habites la vallée, Roc-dans-la-plaine, oracle de Yahvé ô vous qui dites : "Qui oserait fondre sur nous et pénétrer en nos repaires?
Jer / Jr 21:14 But I will punish you according to the fruit of your doings, saith the Lord: and I will kindle a fire in the forest thereof, and it shall devour all things round about it. Fa hamaly anareo araka ny vokatry ny asanareo Aho, hoy Jehovah, ary handrehitra afo ao amin' ny alany, ka handevona ny manodidina azy rehetra izany. Hanasazy anareo araka ny vokatry ny asanareo aho - teny marin' ny Tompo; handrehitra afo amin' ny alany aho, ka handevona ny manodidina azy rehetra izany. Je vous châtierai comme le méritent vos actions oracle de Yahvé. Je mettrai le feu à sa forêt et il dévorera tous ses alentours!

<-
->