<-
->

Jer / Jr 22:1 Thus saith the Lord; Go down to the house of the king of Judah, and speak there this word, Izao no lazain' i Jehovah: Midina any amin' ny tranon' ny mpanjakan' ny Joda, ka lazao any izao teny izao hoe: Izao no lazain' ny Tompo: Midìna ho any an-tranon' ny mpanjakan' i Jodà, Ainsi parla Yahvé : Descends au palais du roi de Juda; là, tu prononceras cette parole
Jer / Jr 22:2 And say, Hear the word of the Lord, O king of Judah, that sittest upon the throne of David, thou, and thy servants, and thy people that enter in by these gates: Henoy ny tenin' i Jehovah, ry mpanjakan' ny Joda, izay mipetraka amin' ny seza fiandrianan' i Davida, dia ianao sy ny mpanomponao ary ny vahoakanao izay miditra amin' ireto vavahady ireto: ka lazao eny izao teny izao, ataovy hoe: Henoy ny tenin' ny Tompo, ry mpanjakan' i Jodà, izay mipetraka eo amin' ny seza fiandrianan' i Davida, dia hianao sy ny mpanomponao mbamin' ny vahoakanao, izay miditra amin' ireto vavahady ireto. Ecoute la parole de Yahvé, ô roi de Juda qui sièges sur le trône de David, toi, ainsi que tes serviteurs et tes gens qui entrent par ces portes.
Jer / Jr 22:3 Thus saith the Lord; Execute ye judgment and righteousness, and deliver the spoiled out of the hand of the oppressor: and do no wrong, do no violence to the stranger, the fatherless, nor the widow, neither shed innocent blood in this place. Izao no lazain' i Jehovah: Manaova fitsarana sy fahamarinana ianareo, ka afaho amin' ny tanan' ny mpampahory ny olona voaroba; ary aza mampahory na mampidi-doza amin' ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondratena, ary aza mandatsaka rà marina amin' ity fitoerana ity. Izao no lazain' ny Tompo: Manaova fitsarana sy fahamarinana hianareo; afaho amin' ny tànan' ny mpampahory ny ampahorina: ny vahiny, ny kamboty, amam-pitondratena; dia aza ratsy fitondra azy na manao an-keriny aminy, na mandatsa-dra tsy manan-tsiny amin' ity tany ity hianareo. Ainsi parle Yahvé : Pratiquez le droit et la justice; tirez l' exploité des mains de l' oppresseur; l'étranger, l' orphelin et la veuve, ne les maltraitez pas, ne les outragez pas; le sang innocent, ne le versez pas en ce lieu.
Jer / Jr 22:4 For if ye do this thing indeed, then shall there enter in by the gates of this house kings sitting upon the throne of David, riding in chariots and on horses, he, and his servants, and his people. Fa raha mankatò izany teny izany tokoa ianareo, dia hisy mpanjaka mipetraka eo amin' ny seza fiandrianan' i Davida hiditra amin' ity vavahady ity mitaingin-kalesy sy soavaly, dia izy sy ny mpanompony ary ny vahoakany. Raha tanterahinareo tsara izao teny izao: ny mpanjaka mipetraka eo amin' ny seza fiandrianan' i Davida, hiditra amin' ny vavahadin' ity trano ity, mitaingina kalesa aman-tsoavaly dia izy, ny mpanompony amam-bahoakany. Car si vous vous appliquez à observer cette parole, alors, par les portes de ce palais, des rois siégeant sur le trône de David feront leur entrée, montés sur des chars et des chevaux, eux, leurs serviteurs et leurs gens.
Jer / Jr 22:5 But if ye will not hear these words, I swear by myself, saith the Lord, that this house shall become a desolation. Fa raha tsy hihaino izany teny izany kosa ianareo, dia ny tenako no ianianako, hoy Jehovah, fa ho lao tokoa ity trano ity. Fa raha tsy mihaino izany teny izany kosa hianareo, dia mianiana amin' ny tenako aho, - teny marin' ny Tompo, fa ho rava no halehan' ity lapa ity. Mais si vous n'écoutez pas ces paroles, je le jure par moi-même oracle de Yahvé ce palais deviendra une ruine.
Jer / Jr 22:6 For thus saith the Lord unto the king' s house of Judah; Thou art Gilead unto me, and the head of Lebanon: yet surely I will make thee a wilderness, and cities which are not inhabited. Fa izao no lazain' i Jehovah ny amin' ny mpanjakan' ny Joda sy ny mpianakaviny: Tahaka an' i Gileada sy ny tampon' i Libanona amiko ianao, nefa hataoko tonga efitra sy tanàna tsy onenana. Satria izao no lazain' ny Tompo, ny amin' ny taranaky ny mpanjakan' i Jodà: Tahaka an' i Galaada hianao amiko, tahaka ny tampon' i Libàna, nefa indro hampanjariko efitra, tanàna tsy honenana, hianao. Oui, ainsi parle Yahvé au sujet du palais du roi de Juda Tu es pour moi Galaad et la cime du Liban. Pourtant je vais te réduire en désert, en villes inhabitées.
Jer / Jr 22:7 And I will prepare destroyers against thee, every one with his weapons: and they shall cut down thy choice cedars, and cast them into the fire. Ary hanendry mpandrava hamely anao Aho, Izay samy hitondra ny fiadiany avy; Dia hokapain' ireo ny sederanao voafantina ka hariany ao anaty afo. Efa manomana mpandrava hamely anao aho, ka samy mitondra ny fiasany avy izy ireo; hokapainy ny sederanao voafantina, dia hatsipiny amin' ny afo. Je voue contre toi des destructeurs, chacun avec ses armes; ils abattront les plus beaux de tes cèdres et les jetteront au feu.
Jer / Jr 22:8 And many nations shall pass by this city, and they shall say every man to his neighbour, Wherefore hath the Lord done thus unto this great city? Ary firenena maro no handalo ity tanàna ity, ka samy hanao amin' ny namany avy hoe: Nahoana Jehovah no dia nanao izao tamin' ity tanàna lehibe ity? Firenena maro no handalo amin' ity tanàna ity, ka hifampilaza hoe: Nahoana no dia nataon' ny Tompo tahaka izao ity tanàna lehibe ity? Et quand des nations nombreuses passeront près de cette ville, les gens se diront entre eux : "Pourquoi Yahvé a-t-il traité de la sorte cette grande cité?"
Jer / Jr 22:9 Then they shall answer, Because they have forsaken the covenant of the Lord their God, and worshipped other gods, and served them. Dia hovaliana hoe: Noho ny nahafoizany ny faneken' i Jehovah Andriamaniny sy ny nivavahany tamin' andriamani-kafa sy ny nanompoany ireny. Ary hataon' ny olona hoe: Satria nahafoy ny faneken' ny Tompo Andriamaniny izy ireo, ka niankohoka teo anatrehan' ny andriamani-kafa sy nanompo ireny. On répondra : "C' est qu' ils ont abandonné l' alliance de Yahvé leur Dieu, pour se prosterner devant d' autres dieux et les servir."
Jer / Jr 22:10 Weep ye not for the dead, neither bemoan him: but weep sore for him that goeth away: for he shall return no more, nor see his native country. Aza mitomany ny maty ianareo, na misaona azy; Mitomania dia mitomania noho ilay efa lasan-ko babo; Fa tsy hiverina intsony izy, na hahita ny tany nahaterahany. Aza itomaniana ilay maty ary aza igogogogoana izy io; fa ilay lasana no itomanio dia itomanio, fa tsy hiverina intsony izy, tsy hahita intsony ny tany nahaterahany! Ne pleurez pas celui qui est mort, ne le plaignez pas. Pleurez plutôt celui qui est parti, car il ne reviendra plus, il ne verra plus son pays natal.
Jer / Jr 22:11 For thus saith the Lord touching Shallum the son of Josiah king of Judah, which reigned instead of Josiah his father, which went forth out of this place; He shall not return thither any more: Fa izao no lazain' i Jehovah ny amin' i Saloma, zanak' i Josia, mpanjakan' ny Joda, dia ilay nanjaka nandimby an' i Josia rainy, saingy efa niala tamin' ity tany ity: Tsy hiverina atý intsony izy, Fa izao no lazain' ny Tompo: Ny amin' i Seloma, zanak' i Josiasa, mpanjakan' i Jodà, izay nanjaka nisolo toerana an' i Josiasa rainy, sy efa niala tamin' ity fitoerana ity: Tsy hiverina aty intsony izy, Car ainsi a parlé Yahvé au sujet de Shallum, fils de Josias, roi de Juda, qui régna à la place de son père Josias et dut quitter ce lieu : il n' y reviendra plus,
Jer / Jr 22:12 But he shall die in the place whither they have led him captive, and shall see this land no more. Fa ho faty any amin' ny tany izay nitondrana azy ho babo ka tsy hahita ity tany ity intsony. fa ho faty any amin' ny tany nitondrana azy ho babo, ka tsy hahita ity tany ity intsony. mais dans le lieu où on l' emmena prisonnier, il mourra; et ce pays-ci, jamais il ne le reverra.
Jer / Jr 22:13 Woe unto him that buildeth his house by unrighteousness, and his chambers by wrong; that useth his neighbour' s service without wages, and giveth him not for his work; Lozan' izay manorina ny tranony amin' ny tsy rariny sy ny ati-tranony ambony amin' ny fitaka ka mampiasa maina ny namany, fa tsy mandoa ny karamany, Loza ho an' izay manorina ny tranony tsy amin' ny rariny, sy ny rihany tsy amin' ny hitsiny; izay mampiasa maina ny namany, tsy mandoa ny karamany, Malheur à qui bâtit sa maison sans la justice et ses chambres hautes sans le droit, qui fait travailler son prochain pour rien et ne lui verse pas de salaire,
Jer / Jr 22:14 That saith, I will build me a wide house and large chambers, and cutteth him out windows; and it is cieled with cedar, and painted with vermilion. Sady manao hoe: Hanao trano lehibe ho ahy aho sy ati-trano ambony malalaka, ary holoahany hisy varavarankely sady hasiany valin-drihana sedera sy hohosorana loko mena. sady manao hoe: Hanao trano lehibe ho ahy aho, sy efi-trano malalaka; dia asiany varavarankely betsaka, ataony tafo sedera, ary hosorany loko mena mivaivay. qui se dit : "Je vais me bâtir un palais spacieux avec de vastes chambres hautes", qui y perce des ouvertures, le recouvre de cèdre et le peint en rouge.
Jer / Jr 22:15 Shalt thou reign, because thou closest thyself in cedar? did not thy father eat and drink, and do judgment and justice, and then it was well with him? Moa dia ho mpanjaka ianao, saingy ataonao be sedera noho ny an' ny sasany ny tranonao? Tsy efa nihinana sy nisotro va rainao sady nanao fitsarana sy fahamarinana? Tamin' izany dia nambinina izy. Noho hianao adalan-tsedra va no maha-mpanjaka anao? Moa tsy nisotro sy nihinana va ny rainao: Nanao ny hitsiny sy ny rariny izy, ary tamin' izany dia tsara ny zavatra rehetra taminy; Règnes-tu parce que tu as la passion du cèdre? Ton père ne mangeait-il et ne buvait-il pas? Mais il pratiquait le droit et la justice! Alors, pour lui tout allait bien.
Jer / Jr 22:16 He judged the cause of the poor and needy; then it was well with him: was not this to know me? saith the Lord. Nitsara ny tenin' ny ory sy ny malahelo izy; Tamin' izany dia nambinina izy. Tsy izany va no fahalalana Ahy? hoy Jehovah. nitsara ny adin' ny ory sy ny mahantra izy, ka amin' izany tsara ny zavatra rehetra. Moa tsy izany va no fahalalana ahy, - teny marin' ny Tompo? Il jugeait la cause du pauvre et du malheureux. Alors, tout allait bien. Me connaître, n' est-ce pas cela? oracle de Yahvé
Jer / Jr 22:17 But thine eyes and thine heart are not but for thy covetousness, and for to shed innocent blood, and for oppression, and for violence, to do it. Nefa tsy misy alehan' ny masonao sy ny eritreritrao afa-tsy ny filan-karena ihany sy ny fandatsahana rà marina ary ny fampahoriana sy ny fanaovana an-keriny. Fa ny masonao amam-ponao tsy mihevitra afa-tsy ny tenanao, mbamin' ny ra tsy manan-tsiny, handatsahana azy sy ny fampahoriana ary fanaovana an-keriny, hanatanterahana izany. Mais rien ne captive tes yeux et ton coeur sinon ton intérêt propre, le sang innocent à répandre, oppression et violence à perpétrer.
Jer / Jr 22:18 Therefore thus saith the Lord concerning Jehoiakim the son of Josiah king of Judah; They shall not lament for him, saying, Ah my brother! or, Ah sister! they shall not lament for him, saying, Ah lord! or, Ah his glory! Ary noho izany dia izao no lazain' i Jehovah ny amin' i Joiakima, zanak' i Josia, mpanjakan' ny Joda: Ny olona tsy hisaona azy hoe: Indrisy, tompokolahy! na: Indrisy, tompokovavy! Ny olona tsy hitomany azy hoe: Indrisy, tompoko! na: Indrisy ny voninahiny! Noho izany, izao no lazain' ny Tompo, ny amin' i Joakima, zanak' i Josiasa, mpanjakan' i Jodà: Tsy hitomaniana izy hatao hoe: Indrisy, ry rahalahy, indrisy, ry anabavy. Tsy hitomaniana izy hatao hoe: Indrisy, Tompoko! Indrisy, ry mpanjaka! C' est pourquoi, ainsi parle Yahvé au sujet de Joiaqim, fils de Josias, roi de Juda. Pour lui, point de lamentation "Hélas! mon frère! Hélas! ô soeur!" Pour lui, point de lamentation "Hélas! Seigneur! Hélas! sa Majesté!"
Jer / Jr 22:19 He shall be buried with the burial of an ass, drawn and cast forth beyond the gates of Jerusalem. Halevina toy ny fandevina boriky izy, ka hotaritarihina sy hariana any ivelan' ny vavahadin' i Jerosalema. Halevina toy ny fandevina ampondra izy; hotaritarihana sy hariana any ivelan' ny vavahadin' i Jerosalema. Il sera enterré comme on enterre un âne! Il sera traîné et jeté loin des portes de Jérusalem!
Jer / Jr 22:20 Go up to Lebanon, and cry; and lift up thy voice in Bashan, and cry from the passages: for all thy lovers are destroyed. Miakara any Libanona, ka mitaraina; Dia asandrato any Basana ny feonao, ary mitaraina any Abarima; Fa ringana avokoa ireo tia anao. Miakara any Libàna, dia miantsoa mafy; manandrata feo any Basana! Miantsoa mafy any an-tampon' i Abarima, fa torotoro avokoa ireo lehilahinao. Monte sur le Liban pour crier, sur le Bashân donne de la voix, crie du haut des Abarim, car tous tes amants sont écrasés!
Jer / Jr 22:21 I spake unto thee in thy prosperity; but thou saidst, I will not hear. This hath been thy manner from thy youth, that thou obeyedst not my voice. Efa niteny taminao Aho, fony ianao mbola nipetraka tsy nanana ahiahy; Nefa hoy ianao: Izaho tsy hihaino. Fanaonao hatry ny fony ianao mbola tanora ny tsy mihaino ny teniko. Efa niteny taminao aho, fony hianao mbola niadana, nefa hoy hianao: Tsy hihaino aho! Fanaonao hatry ny fony mbola tanora izany: tsy nihaino ny feoko hianao! Je t' ai parlé au temps de ta sécurité; tu as dit : "Je n'écouterai pas!" Ce fut ton comportement depuis ta jeunesse de ne pas écouter ma voix.
Jer / Jr 22:22 The wind shall eat up all thy pastors, and thy lovers shall go into captivity: surely then shalt thou be ashamed and confounded for all thy wickedness. Ny mpitondra anao rehetra ho paohin' ny rivotra, ary ireo tia anao ho lasan-ko babo, eny, ho menatra sy hangaihay tokoa ianao noho ny haratsianao rehetra. Fa ho entin' ny rivotra handrasany ny mpiandry anao; ary ho lasan-ko babo ny lehilahinao; ka dia hangaihay sy ho safo-kenatra hianao, noho ny haratsianao rehetra. Tous tes pasteurs, le vent les enverra paître et tes amants partiront en exil. Oui, tu seras alors honteuse et rougissante de toute ta perversité.
Jer / Jr 22:23 O inhabitant of Lebanon, that makest thy nest in the cedars, how gracious shalt thou be when pangs come upon thee, the pain as of a woman in travail! Ry ilay mponina any Libanona, izay manao ny akaninao eny amin' ny sedera, indrisy ny fisentoanao, raha iharan' ny faharariana ianao, toy ny fanaintainan' ny vehivavy raha miteraka! Hianao izay mitoetra any Libàna, sy manao ny akaninao any amin' ny sedera, endrey izany fitarainanao, rahefa tratry ny fanaintainana hianao, fifanintontsintonany tena toy ny an' ny vehivavy mihetsi-jaza! Toi qui as établi ta demeure sur le Liban, ton nid parmi les cèdres, comme tu vas gémir quand des douleurs te viendront, des affres, comme à celle qui accouche!
Jer / Jr 22:24 As I live, saith the Lord, though Coniah the son of Jehoiakim king of Judah were the signet upon my right hand, yet would I pluck thee thence; Raha velona koa Aho, hoy Jehovah, na dia ho peratra fanombohan-kase amin' ny tanako ankavanana aza ianao, ry Jekonia, zanak' i Joiakima, mpanjakan' ny Joda, dia hotsoahako hiala eo ianao, Velona aho, - teny marin' ny Tompo: Na ho peratra eo an-tànako ankavanana aza Jekoniasa, zanak' i Joakima, mpanjakan' i Jodà; dia hombotako hiala eo izy. Par ma vie oracle de Yahvé même si Konias, fils de Joiaqim, roi de Juda, était un anneau à ma main droite, je t' arracherais de là!
Jer / Jr 22:25 And I will give thee into the hand of them that seek thy life, and into the hand of them whose face thou fearest, even into the hand of Nebuchadrezzar king of Babylon, and into the hand of the Chaldeans. Ka hatolotro eo an-tànan' izay mitady ny ainao sy eo an-tànan' izay atahoranao, dia eo an-tànan' i Nebokadnezara, mpanjakan' i Babylona, sy eo amin' ny tanan' ny Kaldeana. Hatolotro eo an-tànan' ireo mitady ny ainao hianao, ho eo an-tànan' ireo mampangovitra anao eo anoloany; ho eo an-tànan' i Nabokodonozora, mpanjakan' i Babilona, ho eo an-tànan' ny Kaldeana. Je vais te livrer aux mains de ceux qui en veulent à ta vie, aux mains de ceux qui te font trembler, aux mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, et aux mains des Chaldéens.
Jer / Jr 22:26 And I will cast thee out, and thy mother that bare thee, into another country, where ye were not born; and there shall ye die. Ary ianao sy ny reninao niteraka anao dia hariako any an-tany hafa izay tsy nahaterahanareo, ka any no hahafatesanareo. Hatsipiko hianao sy ny reninao niteraka anao, ho any an-tany hafa izay tsy nahaterahanareo; ka any hianareo no ho faty. Je te jetterai, toi et ta mère qui t' as enfanté, dans un autre pays : vous n' y êtes pas nés mais vous y mourrez.
Jer / Jr 22:27 But to the land whereunto they desire to return, thither shall they not return. Fa ny tany iriny hiverenana dia tsy hiverenany. Fa ny tany hiriny hiverenana, dia tsy hiverenany. Et ce pays où ils désirent ardemment revenir, ils n' y reviendront pas!
Jer / Jr 22:28 Is this man Coniah a despised broken idol? is he a vessel wherein is no pleasure? wherefore are they cast out, he and his seed, and are cast into a land which they know not? Moa ity lehilahy Jekonia ity dia vilany vingavingaina sy efa hotorotoroina ary fanaka tsy mahafinaritra va? Koa nahoana no nariana izy sy ny taranany ka natsipy any amin' ny tany tsy fantany? Moa vilany famingavinga sy torotoro ve ity lehilahy ity, Jekoniasa, sa fanaka efa tsy misy tia intsony?... Nahoana no noroahina izy sy ny taranany, sy natsipy any an-tany tsy fantany? Est-ce un ustensile vil et cassé cet homme, ce Konias, est-ce un objet dont personne ne veut? Pourquoi sont-ils chassés, lui et sa race, jetés dans un pays qu' ils ne connaissaient point?
Jer / Jr 22:29 O earth, earth, earth, hear the word of the Lord. Ry tany! ry tany! ry tany! Henoy ny tenin' i Jehovah. Ry tany ô, ry tany ô, ry tany ô, henoy ny tenin' ny Tompo! Terre! terre! terre! écoute la parole de Yahvé.
Jer / Jr 22:30 Thus saith the Lord, Write ye this man childless, a man that shall not prosper in his days: for no man of his seed shall prosper, sitting upon the throne of David, and ruling any more in Judah. Izao no lazain' i Jehovah Soratanareo ho tsy manam-para ity lehilahy ity, dia lehilahy tsy hambinina amin' ny androny; Fa tsy hisy amin' ny taranany izay hambinina Hipetraka eo amin' ny seza fiandrianan' i Davida, na hanapaka ao amin' ny Joda intsony Izao no lazain' ny Tompo: Ity lehilahy ity dia soraty ho tsy miteraka, ho lehilahy tsy mahomby amin' ny androny! Fa amin' ny taranany tsy hisy hahavanona ny mipetraka eo amin' ny seza fiandrianan' i Davida, hanjaka indray amin' i Jodà. Ainsi parle Yahvé Inscrivez cet homme : "Sans enfants, quelqu' un qui n' a pas réussi en son temps." Car nul de sa race ne réussira à siéger sur le trône de David et à dominer en Juda.

<-
->