<-
->

Jer / Jr 46:1 The word of the Lord which came to Jeremiah the prophet against the Gentiles; Ny tenin' i Jehovah Izay tonga tamin' i Jeremia mpaminany ny amin' ny jentilisa. Tenin' ny Tompo tonga tamin' i Jeremia mpaminany, ny amin' ireo firenena mpanompo sampy. Parole de Yahvé qui fut adressée au prophète Jérémie concernant les nations.
Jer / Jr 46:2 Against Egypt, against the army of Pharaohnecho king of Egypt, which was by the river Euphrates in Carchemish, which Nebuchadrezzar king of Babylon smote in the fourth year of Jehoiakim the son of Josiah king of Judah. Ny amin' i Egypta. Ny amin' ny miaramilan' i Farao-neko, mpanjakan' i Egypta, izay teny amoron' ny ony Eofrata, tany Karkemisy, dia ilay resin' i Nebokadnezara, mpanjakan' i Babylona, tamin' ny taona fahefatra nanjakan' i Joiakima, zanak' i Josia, mpanjakan' ny Joda: Ny amin' i Ejipta. Teny mamely ny tafik' i Nekao Faraona mpanjakan' i Ejipta, teo amoron' ny ony Eofrata, tao Karkemisa, izay resin' i Nabokodonozora, mpanjakan' i Babilona, tamin' ny taona fahefatra nanjakan' i Joakima, zanak' i Josiasa, mpanjakan' i Jodà. Sur l' Egypte. Contre l' armée du Pharaon Neko, roi d' Egypte, qui se trouvait près du fleuve Euphrate, vers Karkémish, quand Nabuchodonosor, roi de Babylone, la battit; c'était la quatrième année de Joiaqim, fils de Josias, roi de Juda.
Jer / Jr 46:3 Order ye the buckler and shield, and draw near to battle. Mitaova amin' ny ampinga kely sy ny ampinga lehibe, ka mandrosoa hiady; Vonony ny ampinga kely aman' ampinga be ka mandrosoa hiady! Préparez petit et grand boucliers. En avant pour la bataille!
Jer / Jr 46:4 Harness the horses; and get up, ye horsemen, and stand forth with your helmets; furbish the spears, and put on the brigandines. Fehezo amin' ny kalesy ny soavaly, ary itaingeno ny soavaly fitaingina; Mijoroa tsara ianareo, ka samia misatroka fiarovan-doha; Fotsio ny lefona, miakanjoa ny akanjo fiarovan-tena. Ataovy amin' ny kalesa ny soavaly; Miakàra ambony soavaly hianareo mpitaingina azy! Hianareo misatroka fiarovan-doha, milahara! Fotsio ny lefona, iakanjoy ny fiarovan-tratra. Harnachez les chevaux, en selle, cavaliers! Alignez-vous, casque en tête, affûtez les lances, endossez vos cuirasses!
Jer / Jr 46:5 Wherefore have I seen them dismayed and turned away back? and their mighty ones are beaten down, and are fled apace, and look not back: for fear was round about, saith the Lord. Indrisy ny ahitako azy! raiki-tahotra sy miamboho izy, ary ny maheriny aza dia efa ripaka, sady miezaka mandositra izy ka tsy miherika akory; Fa misy fampangorohoroana manodidina, hoy Jehovah. Fa inona re ity hitako e? Raiki-tahotra izy ireo, ka miamboho lahy! Resy ny mpiadiny! Mandositra tsy miherika akory izy ireo! Fa misy fampangorohoroana hatraiza hatraiza, - teny marin' ny Tompo. Pourquoi donc les ai-je vus pris de panique, lâchant pied? Leurs braves, battus, s' enfuient éperdument sans se retourner. C' est la terreur de tous côtés, oracle de Yahvé.
Jer / Jr 46:6 Let not the swift flee away, nor the mighty man escape; they shall stumble, and fall toward the north by the river Euphrates. Tsy ho afa-mandositra ny haingan-tongotra, na ho afaka ny mahery; Any avaratra eo amoron' ny ony Eofrata no hahatafintohina sy hahalavo azy. Ny faingan-tongotra, aza afa-mandositra! ny lehilahy mahery fo, aza afa-mitsoaka! Any amin' ny tany avaratra, amoron' ny ony Eofrata, indro izy mivembena dia lavo. Que le plus rapide ne s'échappe pas, que le plus valeureux ne s' enfuie pas! Vers le Nord, aux rives de l' Euphrate, ils ont trébuché, ils sont tombés.
Jer / Jr 46:7 Who is this that cometh up as a flood, whose waters are moved as the rivers? Iza moa izato mizotra tahaka an' i Neily, ary ny onjany misamboaravoara toy ny renirano Iza izato miakatra hoatra an' i Nila sy misamboaravoara ny onjany hoatra ny ony be? Qui donc montait, pareil au Nil, et comme des torrents bouillonnaient ses eaux?
Jer / Jr 46:8 Egypt riseth up like a flood, and his waters are moved like the rivers; and he saith, I will go up, and will cover the earth; I will destroy the city and the inhabitants thereof. Egypta mizotra tahaka an' i Neily, ary ny onjany misamboaravoara toy ny renirano, ary hoy izy: Hizotra aho ka hanafotra ny tany; Haringako ny tanàna sy ny mponina ao aminy. Ejipta izao miakatra hoatra an' i Nila izao, ka misamboaravoara ny onjany hoatran' ny ony be, Hoy izy: Hiakatra aho, ka hanapaka ny tany, haringako ny tanàna mbamin' ny mponina ao aminy. C' est l' Egypte qui montait, pareille au Nil, et comme des torrents bouillonnaient ses eaux. Elle disait : "Je monterai submerger la terre, détruire les villes et leurs habitants!
Jer / Jr 46:9 Come up, ye horses; and rage, ye chariots; and let the mighty men come forth; the Ethiopians and the Libyans, that handle the shield; and the Lydians, that handle and bend the bow. Miakara, ianareo soavaly, ary miriota toy ny adala, ianareo kalesy; Ary aoka hivoaka ny lehilahy mahery, dia ny Etiopiana sy ny Libyana, izay mitana ampinga, ary ny Lydiana, izay mitana sy manenjana tsipìka. Mandrosoa, ry soavaly; Mirimorimoa, ry kalesy! Miaingà, ry mpiady! Ry Etiopiana sy Libiana mitanà ampinga, Ry Lidiana, mitanà sy manenjàna tsipìka! Chevaux, chargez! Chars, foncez! Que s' avancent les guerriers, gens de Kush et de Put, porteurs de boucliers, Ludiens qui bandez l' arc!"
Jer / Jr 46:10 For this is the day of the Lord GOD of hosts, a day of vengeance, that he may avenge him of his adversaries: and the sword shall devour, and it shall be satiate and made drunk with their blood: for the Lord GOD of hosts hath a sacrifice in the north country by the river Euphrates. Fa izao andro izao dia an' i Jehovah, Tompon' ny maro, ho andro famaliana hamaliany ny fahavalony; Ary ny sabatra hihinana ka ho voky sy ho mamon' ny ran' ireo; Fa ny Tompo, dia Jehovah, Tompon' ny maro, no mamono zavatra hatao fanatitra any amin' ny tany avaratra ao amoron' ny ony Eofrata. Fa andron' ny Tompo Iavehn' ny tafika ity, andro famaliana, hamaliany ny fahavalony! Mihinana ny sabatra ka mivoky, etsaky ny ran' ireny izy; fisoronana ho an' ny Tompo Iavehn' ny tafika izao, any amin' ny tany avaratra amoron' ny ony Eofrata. Or ce jour-là est pour le Seigneur Yahvé Sabaot un jour de vengeance, pour se venger de ses adversaires l'épée dévore, elle se rassasie, elle s' enivre de leur sang. Car c' est un sacrifice pour le Seigneur Yahvé Sabaot, au pays du Nord, sur le fleuve Euphrate.
Jer / Jr 46:11 Go up into Gilead, and take balm, O virgin, the daughter of Egypt: in vain shalt thou use many medicines; for thou shalt not be cured. Miakara any Gileada, ka makà balsama, ry Egypta zanakavavy virijina; Foana ny nanaovanao fanafody maro, fa tsy manana plasitera hapetaka amin' ny ferinao ianao, Miakara any Galaada, ka makà ditin-kazo manitra, Ry virjiny, zanakavavin' i Ejipta. Mampitombo ny fanafody foana hianao; fa tsy hanam-pahasitranana tsy akory. Monte en Galaad et prends du baume, vierge, fille de l' Egypte! En vain tu multiplies les remèdes point de guérison pour toi!
Jer / Jr 46:12 The nations have heard of thy shame, and thy cry hath filled the land: for the mighty man hath stumbled against the mighty, and they are fallen both together. Efa ren' ny firenena ny henatrao, ary ny fiantsoantsoanao nanenika ny tany; fa mifandona ny samy mahery, ka miara-davo izy roa tonta. Ren' ny firenen-tsamihafa ny henatrao; manenika ny tany ny fikiakiakanao; fa ny samy mahery no mifandona; ka samy lavo izy roa tonta. Les nations ont appris ton déshonneur; de ta clameur la terre est remplie, car le guerrier a trébuché contre le guerrier, ils sont tombés tous les deux.
Jer / Jr 46:13 The word that the Lord spake to Jeremiah the prophet, how Nebuchadrezzar king of Babylon should come and smite the land of Egypt. Ny teny izay nolazain' i Jehovah tamin' i Jeremia mpaminany ny amin' ny hihavian' i Nebokadnezara, mpanjakan' i Babylona, hamely ny tany Egypta. Ny teny nataon' ny Tompo tamin' i Jeremia, mpaminany, ny amin' ny hihavian' i Nabokodonozora mpanjakan' i Babilona hamely ny tany Ejipta. Parole que Yahvé adressa au prophète Jérémie quand Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint pour frapper le pays d' Egypte.
Jer / Jr 46:14 Declare ye in Egypt, and publish in Migdol, and publish in Noph and in Tahpanhes: say ye, Stand fast, and prepare thee; for the sword shall devour round about thee. Ambaraonareo any Egypta, ary torio any Migdola, eny, torio any Memfisa sy Tapanesa, ka ataovy hoe: Mijoroa tsara ianao, ka miomàna; Fa mandringana manodidina anao ny sabatra. Torionareo any Ejipta, ampandreneso any Migdola, ampandreneso any Nofa sy any Tafnesa; ka lazao hoe: Milahara hianareo, ka miomana; fa efa mandripaka sahady eny amin' ny manodidina anareo ny sabatra! Publiez-le en Egypte, faites-le entendre à Migdol, faites-le entendre à Noph et à Tahpanhès! Dites : Dresse-toi, tiens-toi prête, car l'épée dévore autour de toi.
Jer / Jr 46:15 Why are thy valiant men swept away? they stood not, because the Lord did drive them. Nahoana no voapaoka ny maherinao? Tsy nahafahatra izy, satria Jehovah no nandroaka azy. Hanky! efa lavo ny maherinao, tsy nahajoro izy, satria nazeran' ny Tompo amin' ny tany izy. Pourquoi Apis a-t-il fui? Pourquoi ton Puissant n' a-t-il pas tenu? Oui, Yahvé l' a culbuté,
Jer / Jr 46:16 He made many to fall, yea, one fell upon another: and they said, Arise, and let us go again to our own people, and to the land of our nativity, from the oppressing sword. Efa nahatafintohina ny maro Izy, ka lavo mifanindry ireo; Dia hoy ireo: Mitsangàna, ka andeha isika hiverina ho any amin' ny firenentsika sy ho any amin' ny tany nahaterahantsika ho afaka amin' ny sabatra mandoza, Hamaroiny ny isan' izay tafintohina, ka lavo mifanindry ireny, sady manao hoe: Mitsangàna isika, miverena any amin' ny firenentsika, sy any amin' ny tany nahaterahantsika, lavitra ny sabatra mahafaty olona. il en fait trébucher beaucoup! Chacun tombe sur son compagnon; ils disent : "Debout! Retournons à notre peuple et à notre terre natale, loin de l'épée dévastatrice."
Jer / Jr 46:17 They did cry there, Pharaoh king of Egypt is but a noise; he hath passed the time appointed. Nitaraina tany izy hoe: Tabataba foana Farao, mpanjakan' i Egypta, efa nandiso ny fotoana izy. Izao no fiantsoantsony any: Voa Faraona, mpanjakan' i Ejipta: nandiso ny fotoana mety izy! On a donné ce nom à Pharaon, le roi d' Egypte du-"Bruit!-mais-il-manque-l' occasion!"
Jer / Jr 46:18 As I live, saith the King, whose name is the Lord of hosts, Surely as Tabor is among the mountains, and as Carmel by the sea, so shall he come. Raha velona koa Aho, hoy ny Mpanjaka, Jehovah, Tompon' ny maro, no anarany: Tahaka an' i Tabara amin' ny tendrombohitra, sy tahaka an' i Karmela ao amoron-dranomasina, dia ho tahaka izany no hihaviany. Velona aho, - teny marin' ny Mpanjaka, tompon' ny anarana hoe: Iavehn' ny tafika: Tahaka an' i Tabora eo amin' ny tendrombohitra, tahaka an' i Karmela, eo ambonin' ny ranomasina, dia tamy izy. Aussi vrai que je vis oracle du Roi dont le nom est Yahvé Sabaot il va venir, pareil au Tabor parmi les monts, au Carmel surplombant la mer.
Jer / Jr 46:19 O thou daughter dwelling in Egypt, furnish thyself to go into captivity: for Noph shall be waste and desolate without an inhabitant. Ry Egypta zanakavavy mponina, Mifeheza entana ho entinao any amin' ny fahababoana; Fa ho tonga tany lao Memfisa, eny, hodorana izy, ka tsy hisy mponina. Fehezo ny entanao, entan-tsambotra, ry mponina zanakavavin' i Ejipta, fa indro Nofa ho zary tany efitra; hodorana izy, ka tsy hisy mponina intsony. Prépare ton paquet d' exilée, habitante, fille de l' Egypte; Noph se changera en désolation, dévastée et vidée d' habitants.
Jer / Jr 46:20 Egypt is like a very fair heifer, but destruction cometh; it cometh out of the north. Egypta dia tahaka ny ombivavy kely tsara tarehy dia tsara tarehy; Fa injay! tamy, eny, tamy ny fihitra avy any avaratra! Ejipta dia ombivavy kely tsara tarehy fatratra, fa misy fihitra tonga avy any avaratra. L' Egypte était une génisse magnifique un taon venu du Nord s' est posé sur elle.
Jer / Jr 46:21 Also her hired men are in the midst of her like fatted bullocks; for they also are turned back, and are fled away together: they did not stand, because the day of their calamity was come upon them, and the time of their visitation. Na dia ny olona karamaina ao aminy aza, izay tahaka ny ombilahy kely mifahy, ireny koa dia mihodina ka samy mandositra avokoa; Tsy mahajanona izy, fa efa tonga aminy ny andro hahitany loza, dia ny andro hamaliana azy. Ny mpikarama eo aminy kosa, hoatra ny zanak' omby voafahy. Indreny miamboho koa izy ireo dia miara-mandositra, fa tsy manohitra izy, fa nihatra taminy ny androm-pahoriana, dia ny fotoana hamaliana azy. Ses mercenaires aussi, chez elle, ressemblaient à des veaux à l' engrais eux aussi tournent les talons, ils s' enfuient tous ensemble, ils ne peuvent tenir. Car il arrive sur eux, le Jour de leur ruine, le temps de leur châtiment.
Jer / Jr 46:22 The voice thereof shall go like a serpent; for they shall march with an army, and come against her with axes, as hewers of wood. Ny feony dia toy ny fikasaotsaoky ny menarana mandeha; Fa mandeha hitondra miaramila izy ka avy hamely azy amin' ny famaky toy ny mpikapa hazo. Ny feony dia hoatra ny sasasasan' ny menarana mandeha; satria marobe izy ireo no tonga, dia tonga eo aminy, mitondra famaky, sahala amin' ny mpikapa hazo. Sa voix est comme le bruit du serpent qui siffle car ils viennent en masse se jeter sur elle avec des haches, tels des bûcherons;
Jer / Jr 46:23 They shall cut down her forest, saith the Lord, though it cannot be searched; because they are more than the grasshoppers, and are innumerable. Kapainy ny alany, hoy Jehovah, satria efa nikirindro loatra; Fa maro noho ny valala izy ka tsy tambo isaina. Nokapain' ireo ny alany, - teny marin' ny Tompo, nefa nikitroka efa izaitsizy; satria maro noho ny valala izy ireo, ka efa tsy tambo isaina. ils abattent sa forêt, oracle de Yahvé, alors qu' elle était impénétrable, car ils sont plus nombreux que les sauterelles, ils sont innombrables.
Jer / Jr 46:24 The daughter of Egypt shall be confounded; she shall be delivered into the hand of the people of the north. Ho afa-baraka Egypta zanakavavy, Hatolotra eo an-tànan' ny olona any avaratra izy. Mangaihay ny zanakavavin' i Ejipta; natolotra eo an-tanan' ny firenena any avaratra izy! Elle est couverte de honte, la fille de l' Egypte, livrée aux mains d' un peuple du Nord.
Jer / Jr 46:25 The Lord of hosts, the God of Israel, saith; Behold, I will punish the multitude of No, and Pharaoh, and Egypt, with their gods, and their kings; even Pharaoh, and all them that trust in him: Ary hoy Jehovah, Tompon' ny maro, Andriamanitry ny Isiraely; Indro, hovaliako Amona avy any Nô Ary Farao sy Egypta mbamin' ny andriamaniny sy ny mpanjakany, dia Farao sy izay rehetra matoky azy; Hoy Iavehn' ny tafika, Andriamanitr' Israely: Indro, hovangiako avokoa Amona any No, sy Faraona sy Ejipta, ireo andriamaniny sy ny mpanjakany, ary Faraona mbamin' ireo natoky azy. Yahvé Sabaot, le Dieu d' Israël, a dit : Voici que je vais visiter Amon de No, le Pharaon, l' Egypte, ses dieux et ses rois, Pharaon et ceux qui se fient à lui.
Jer / Jr 46:26 And I will deliver them into the hand of those that seek their lives, and into the hand of Nebuchadrezzar king of Babylon, and into the hand of his servants: and afterward it shall be inhabited, as in the days of old, saith the Lord. Ary hatolotro eo an-tànan' izay mitady ny ainy izy, dia eo an-tànan' i Nebokadnezara, mpanjakan' i Babylona, sy eo an-tànan' ny mpanompony; Ary aorian' izany, dia handry fahizay toy ny tamin' ny andro fahiny ihany izy, hoy Jehovah. Ary hatolotra eo an-tànan' izay mitady ny ainy izy ireo, dia eo an-tanan' i Nabokodonozora, mpanjakan' i Babilona, sy eo an-tanan' ny mpanompony. Fa any aorian' izany, vao honenana izy, toy ny tamin' ny andro taloha, - teny marin' ny Tompo. Je les livrerai aux mains de ceux qui en veulent à leur vie, aux mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, et aux mains de ses serviteurs. Mais plus tard l' Egypte sera de nouveau habitée, comme aux jours d' autrefois, oracle de Yahvé.
Jer / Jr 46:27 But fear not thou, O my servant Jacob, and be not dismayed, O Israel: for, behold, I will save thee from afar off, and thy seed from the land of their captivity; and Jacob shall return, and be in rest and at ease, and none shall make him afraid. Fa aza matahotra ianao, ry Jakoba mpanompoko, ary aza mivadi-po, ry Isiraely; Fa, indro, hovonjeko avy any amin' ny lavitra ianao, ary ny taranakao avy any amin' ny tany nahababo azy; Dia hiverina Jakoba ka hiadana, eny, handry fahizay izy, ka tsy hisy hanaitaitra azy. Ary hianao, aza matahotra, ry Jakoba, mpanompoko, aza manam-badi-po, ry Israely. Indro hianao, halaiko avy any an-tany lavitra, ary ny taranakao, avy any amin' ny tany nahababo azy. Ho tafaverina Jakoba, ka hiadana, handry fahizay, tsy misy mpanaitaitra. Mais toi, ne crains pas, mon serviteur Jacob, ne sois pas terrifié, Israël! Car me voici pour te sauver des terres lointaines, et tes descendants du pays de leur captivité. Jacob reviendra et sera paisible, il sera tranquille, sans personne qui l' inquiète.
Jer / Jr 46:28 Fear thou not, O Jacob my servant, saith the Lord: for I am with thee; for I will make a full end of all the nations whither I have driven thee: but I will not make a full end of thee, but correct thee in measure; yet will I not leave thee wholly unpunished. Aza matahotra ianao, ry Jakoba mpanompoko, hoy Jehovah, fa momba anao Aho; Fa na dia levoniko aza ny firenena rehetra izay nandroahako anao, ianao tsy mba holevoniko, nefa kosa mba hanariko araka ny antonony ihany ianao, fa tsy dia havelako fotsiny. Aza matahotra hianao, ry Jakoba, mpanompoko, - teny marin' ny Tompo, - fa momba anao aho! Haringako avokoa ny firenena rehetra nandroahako anao. Fa hianao kosa tsy mba haringako. Hofaiziko ara-drariny anefa hianao, fa tsy dia havelako ho afa-potsiny tsy akory. Toi, sois sans crainte, mon serviteur Jacob oracle de Yahvé car je suis avec toi Je ferai l' extermination de toutes les nations où je t' ai dispersé; avec toi je ne ferai pas d' extermination, mais je te châtierai selon le droit, ne te laissant pas impuni.

<-
->