<-
->

Jer / Jr 49:1 Concerning the Ammonites, thus saith the Lord; Hath Israel no sons? hath he no heir? why then doth their king inherit Gad, and his people dwell in his cities? Ny amin' ny taranak' i Amona, Izao no lazain' i Jehovah: Moa tsy manan-janakalahy va Isiraely? Ary tsy manan-kandova va izy? Koa nahoana Gada no lasan' ny mpanjakany, ary ny vahoakany monina ao amin' ny tanànany? Teny mamely ny taranak' i Ammona. Izao no lazain' ny Tompo: Tsy manan-taranaka va Israely? Tsy manan-kandova va izy? Ahoana no nangalan' i Melkoma an' i Gada ho azy, sy nakan' ny vahoakany fonenana eo amin' ny tanànany? Aux fils d' Ammon. Ainsi parle Yahvé Israël n' a-t-il pas de fils, n' a-t-il pas d' héritier? Pourquoi Milkom a-t-il hérité de Gad et son peuple en occupe-t-il les villes?
Jer / Jr 49:2 Therefore, behold, the days come, saith the Lord, that I will cause an alarm of war to be heard in Rabbah of the Ammonites; and it shall be a desolate heap, and her daughters shall be burned with fire: then shall Israel be heir unto them that were his heirs, saith the Lord. Koa, indro, avy ny andro, hoy Jehovah, izay hampandrenesako akoran' ady amin' ny famelezana an' i Raban' ny taranak' i Amona, ary ho tanànaolo rava izy, ary ny zana-bohiny hodorana amin' ny afo; Ary ny Isiraely hahalasa ny an' izay nahalaza azy, hoy Jehovah. Noho izany, indro avy ny andro, -- teny marin' ny Tompo, hampikotrokotrohako ao Raban' ny taranak' i Ammona ny akoran' ady. Dia hanjary antontan-java-drava izy, ary ny zanany hodorana amin' ny afo; ary Israely kosa handova ny an' ireo efa nandova ny azy, -- teny marin' ny Tompo. Eh bien! Voici venir des jours oracle de Yahvé où je ferai résonner pour Rabba des Ammonites le cri de guerre. Elle deviendra une ruine désolée, ses filles seront incendiées. Alors Israël héritera de ses héritiers, dit Yahvé.
Jer / Jr 49:3 Howl, O Heshbon, for Ai is spoiled: cry, ye daughters of Rabbah, gird you with sackcloth; lament, and run to and fro by the hedges; for their king shall go into captivity, and his priests and his princes together. Midradradradrà, ry Hesbona, fa rava Ay! Mitaraina, ianareo zanakavavin' i Raba! Misikina lamba fisaonana ianareo; Manaova fisaonana, ary mivoivoiza eo anaty fefy; Fa lasan-ko babo ny mpanjakany, dia ny mpisorony sy ireo mpanapaka azy. Migogogogoa, ry Hesebona, fa voaroba Hai; Midradradradrà, ry zanakavavin' i Rabah, misikina lasàka, migogogogoa; mivoivoiza manaraka ny fefy; fa nentin-ko sesi-tany Melkoma, mbamin' ny mpisorony amam-panapaka miaraka aminy koa. Gémis, Heshbôn, parce qu' Ar a été dévastée. Hurlez, filles de Rabba! revêtez-vous de sacs, élevez la lamentation, errez dans les enclos! Car Milkom va partir en exil avec ses prêtres et ses princes tous ensemble.
Jer / Jr 49:4 Wherefore gloriest thou in the valleys, thy flowing valley, O backsliding daughter? that trusted in her treasures, saying, Who shall come unto me? Nahoana no ny lohasaha no ataonao ho reharehanao, dia ny lohasahanao mahavokatra be. Ry zanakavavy mpiodina, izay mitoky amin' ny rakiny ka manao hoe: Iza moa no ho afa-miakatra atý amiko? Ahoana no ireharehanao amin' izay lohasahanao, -- mahavokatra be hoe ny lohasahanao. -- ry zanakavavy mpiodina, izay mitoky amin' ny harenanao, manao hoe: Zovy moa no sahy handroso hamely ahy? Comme tu te glorifiais de ta Vallée, fille rebelle, tu te fiais à tes réserves "Qui osera venir contre moi?"
Jer / Jr 49:5 Behold, I will bring a fear upon thee, saith the Lord GOD of hosts, from all those that be about thee; and ye shall be driven out every man right forth; and none shall gather up him that wandereth. Indro Aho hahatonga tahotra aminao avy amin' izay rehetra manodidina anao, hoy Jehovah, Tompon' ny maro; Ary horoahina samy hizotra amin' izay hitsiny avy ianareo rehetra, sady tsy hisy hamory izay mandositra. Indro aho mitondra ny tahotra hamely anao; -- tenin' ny Tompo, Iavehn' ny tafika, avy amin' izay rehetra manodidina anao; ka samy horoahina hizotra amin' izay hitsiny avy hianareo, sady tsy hisy hamory izay mandositra akory. Voici, je vais amener contre toi l'épouvante oracle du Seigneur Yahvé Sabaot de tous les alentours; vous serez chassés, chacun devant soi, et personne pour rassembler les fuyards.
Jer / Jr 49:6 And afterward I will bring again the captivity of the children of Ammon, saith the Lord. Ary rehefa afaka izany, dia hampodiko ihany avy amin' ny fahababoana ny taranak' i Amona, hoy Jehovah. Rahefa afaka anefa izany mbola hampodiko ny voababo amin' ny taranak' i Ammona, -- teny marin' ny Tompo. Mais ensuite je ramènerai les captifs des fils d' Ammon, oracle de Yahvé.
Jer / Jr 49:7 Concerning Edom, thus saith the Lord of hosts; Is wisdom no more in Teman? is counsel perished from the prudent? is their wisdom vanished? Ny amin' i Edoma. Izao no lazain' i Jehovah, Tompon' ny maro: Tsy misy fahendrena intsony va ao Temana? Very saina va ny olon-kendry? Lany va ny fahendreny? Teny mamely an' i Edoma. Izao no lazain' ny Tompon' ny tafika: Efa tsy misy fahendrena intsony va ao Temana? Lany hevitra va ireo mahira-tsaina? Efa levona va ny fahendren' izy ireo? A Edom. Ainsi parle Yahvé Sabaot. N' y a-t-il plus de sagesse dans Témân, le conseil a-t-il disparu chez les gens intelligents; leur sagesse s' est-elle évanouie?
Jer / Jr 49:8 Flee ye, turn back, dwell deep, O inhabitants of Dedan; for I will bring the calamity of Esau upon him, the time that I will visit him. Mandosira, miambohoa ianareo, mamitsaha ao amin' ny lalina, ry mponina any Dedana, fa ny loza ho an' i Esao dia nataoko nihatra taminy, dia ny andro hamaliako azy. Mandosira, miverena ilàlana, mifitsaha hianareo, ry mponina any Dedana, fa hahatonga fandravana amin' i Esao aho, amin' ny andro amangiako azy. Fuyez! Détournez-vous! Cachez-vous bien, habitants de Dedân, car j' amène sur Esaü sa ruine, le temps de son châtiment.
Jer / Jr 49:9 If grapegatherers come to thee, would they not leave some gleaning grapes? if thieves by night, they will destroy till they have enough. Raha tonga ao aminao ny mpioty voaloboka, dia tsy hamela voaloboka sisa hotsimponina akory izy; Raha avy alina ny mpangalatra, dia handrava mandra-pahafa-pony izy. Raha mpioty voaloboka no tonga aminao, tsy mamela hotsimponina izy, na dia kely aza, raha mpangalatra tonga alina kosa, mandroba izy, mandra-pahafa-pony. Si des vendangeurs viennent chez toi, ils ne laisseront rien à grappiller; si ce sont des voleurs nocturnes, ils saccageront tout leur content.
Jer / Jr 49:10 But I have made Esau bare, I have uncovered his secret places, and he shall not be able to hide himself: his seed is spoiled, and his brethren, and his neighbours, and he is not. Izaho dia nampitanjaka an' i Esao, ary naharihariko ny fiereny, ka tsy mahazo miery izy; Ringana ny zanany sy ny rahalahiny ary ny namany, ka tsy ao intsony ireny. Fa izaho no nampiboridana an' i Esao, sy nampiharihary ny fiereny, ka tsy afa-miery intsony izy. Ringana avokoa ny taranany, ny rahalahiny, ny mifanakaiky aminy, ka tsy misy intsony izy. Car c' est moi qui dénude Esaü, je mets à découvert ses cachettes il ne peut plus se dissimuler. Sa race est anéantie, de même ses frères et ses voisins; il n' existe plus!
Jer / Jr 49:11 Leave thy fatherless children, I will preserve them alive; and let thy widows trust in me. Ilaozy ny zanakao ho kamboty, fa Izaho no hamelona azy, ary aoka Izaho no hitokian' ny vadinao mpitondratena. Ilaozy ny kambotinao, fa izaho no hamelona azy, ary izaho no aoka hitokian' ny mpitondra-tena ao aminao. Laisse tes orphelins, je les ferai vivre, et que tes veuves se confient en moi!
Jer / Jr 49:12 For thus saith the Lord; Behold, they whose judgment was not to drink of the cup have assuredly drunken; and art thou he that shall altogether go unpunished? thou shalt not go unpunished, but thou shalt surely drink of it. Fa izao no lazain' i Jehovah: Indro, fa na dia izay tsy tokony hisotro amin' ny kapoaka aza dia hisotro tokoa, ka moa ho afa-potsiny va ianao? Tsy ho afa-potsiny ianao, fa tsy maintsy hisotro tokoa. Satria izao no lazain' ny Tompo: Indro, fa izay tsy tokony hisotro amin' ity kapoaka ity dia hisotro marina tokoa; ka hianao kosa ve ho afa-potsiny? Tsia, tsy ho afa-potsiny hianao, fa hisotro azy marina tokoa! Car ainsi parle Yahvé : Vois, ceux qui n' auraient pas dû boire la coupe la boiront sûrement, et toi, tu resterais impuni? Tu ne resteras pas impuni, mais tu la boiras pour de bon!
Jer / Jr 49:13 For I have sworn by myself, saith the Lord, that Bozrah shall become a desolation, a reproach, a waste, and a curse; and all the cities thereof shall be perpetual wastes. Fa ny tenako no nianianako, hoy Jehovah, fa ho tonga figagana Bozra sy ho fandatsa sy ho rava ary ho fanozonana, ary ny tanànany rehetra ho lao mandrakizay. Satria, izao no efa nianianako tamin' ny tenako, teny marin' ny Tompo: Bosrà dia ho fitalanjonana sy fandatsa, ho tany efitra sady voaozona; ary ny tanànany rehetra ho rava mandrakizay. Car j' en ai fait le serment par moi-même oracle de Yahvé Boçra deviendra un objet de stupeur et de raillerie, une ruine et une malédiction; toutes ses villes seront réduites en ruines perpétuelles.
Jer / Jr 49:14 I have heard a rumour from the Lord, and an ambassador is sent unto the heathen, saying, Gather ye together, and come against her, and rise up to the battle. Fa efa nahare filazana avy tamin' i Jehovah aho, ary nisy iraka nalefa ho any amin' ny jentilisa hanao hoe: Mivoria ianareo, ka mankanesa hamely azy, ary mitsangàna hanafika. Nahazo filazana avy amin' ny Tompo aho, sady nisy iraka nalefa ho any amin' ny firenena hanao hoe: Mivoria hianareo, ary mandehana mamely azy, mitsangàna hianareo mba hiady! J' ai reçu de Yahvé un message, un héraut était dépêché parmi les nations "Rassemblez-vous! Marchez contre ce peuple! Debout pour le combat!"
Jer / Jr 49:15 For, lo, I will make thee small among the heathen, and despised among men. Fa, indro, hataoko tsinontsinona eo amin' ny firenena ianao sy fanazimbazimba eo amin' ny olona, Fa efa nataoko kely bitika hianao eo amin' ny firenena, ataon' ny olona tsy ho zavatra. Car, vois, je te rends petit parmi les nations, méprisé parmi les hommes.
Jer / Jr 49:16 Thy terribleness hath deceived thee, and the pride of thine heart, O thou that dwellest in the clefts of the rock, that holdest the height of the hill: though thou shouldest make thy nest as high as the eagle, I will bring thee down from thence, saith the Lord. Ry ilay monina ao an-tsefatsefaky ny harambato, Izay mifikitra amin' ny tampon' ny havoana, ny fahatahorana anao sy ny avonavon' ny fonao no namitaka anao; Fa na dia ataonao eny amin' ny avo tahaka ny an' ny voromahery aza ny akaninao, dia havariko avy eny ianao, hoy Jehovah. Nahasodoka anao ny tahotra nampihorohoroanao ny olona sy ny hambom-ponao, hianao izay monina eny an-tsefatsefa-bato, sady mitoetra eny an-tampon-kavoana. Nefa na hataonao avo toy ny an' ny voromahery aza ny akaninao, dia havariko avy eny hianao, -- teny marin' ny Tompo. Cela t' a égaré de répandre l' effroi, de t' exalter en ton coeur, toi qui habites au creux de la Roche et t' accroches au sommet de la hauteur! Quand tu hausserais ton nid comme l' aigle, je t' en précipiterais, oracle de Yahvé.
Jer / Jr 49:17 Also Edom shall be a desolation: every one that goeth by it shall be astonished, and shall hiss at all the plagues thereof. Ary ho figagana Edoma: Izay rehetra mandalo azy dia ho gaga ka hisitrisitra noho ny loza rehetra efa namelezana azy. Ho zary fitalanjonana Edoma: Ho talanjona avokoa ny mpandalo, sady hisitrisitra, mahita ny feriny rehetra. Edom deviendra un objet de stupeur; tous ceux qui passeront près d' elle, stupéfaits, siffleront devant toutes ses blessures.
Jer / Jr 49:18 As in the overthrow of Sodom and Gomorrah and the neighbour cities thereof, saith the Lord, no man shall abide there, neither shall a son of man dwell in it. Ary toy ny nandravana an' i Sodoma sy Gomora mbamin' ny tanàna teny akaikiny, hoy Jehovah, no tsy hisian' olona honina any, na zanak' olombelona hivahiny any. Hanahaka ny nandravana an' i Sodoma sy Gomora mbamin' ireo tanàna nanodidina azy izy, hoy Iaveh; ka tsy hisy olona monina ao, na hisy zanak' olombelona hipetraka ao. Comme au bouleversement de Sodome, de Gomorrhe et des cités voisines, dit Yahvé, personne n' y habitera plus, aucun humain n' y séjournera plus.
Jer / Jr 49:19 Behold, he shall come up like a lion from the swelling of Jordan against the habitation of the strong: but I will suddenly make him run away from her: and who is a chosen man, that I may appoint over her? for who is like me? and who will appoint me the time? and who is that shepherd that will stand before me? Indro, toy ny fiakatry ny liona avy any amin' ny kirihitrala eny amoron' i Jordana no hiakarany ho any amin' ny misy ahitra mateza; Fa hampandosiriko tampoka Edoma hiala ao, ary izay olona iray voafidy no hotendreko hanapaka azy. Fa iza no tahaka Ahy, ary iza no hifandahatra amiko, ary iza moa no mpiandry ondry mahajanona eo anatrehako? Indro izy, miakatra sahala amin' ny liona, avy ao an-kirihitralan' i Jordany izay misy vilona mandrakariva; ka hampandosiriko tampoka hiala ao Edoma, dia ilay voafidiko no hapetrako ao. Fa iza moa no tahaka ahy? Zovy no hihantsy ahy? ary iza moa no mpiandry ondry hifanandrina amiko? Voici que, tel un lion, il monte des halliers du Jourdain vers le pâturage toujours vert. En un clin d' oeil, je les en ferai déguerpir, pour y établir celui que je choisirai. Qui en effet est mon égal? Qui pourrait m' assigner en justice? Quel est donc le pasteur qui tiendrait devant moi?
Jer / Jr 49:20 Therefore hear the counsel of the Lord, that he hath taken against Edom; and his purposes, that he hath purposed against the inhabitants of Teman: Surely the least of the flock shall draw them out: surely he shall make their habitations desolate with them. Koa henoy ny saina avy amin' i Jehovah, Izay nosaininy hamelezana an' i Edoma, sy ny heviny izay noheveriny hamelezana ny mponina ao Temana: Hoviraviraina tokoa ireny, dia ny kely indrindra amin' ny ondry; Ho gaga azy tokoa ny saha fiandrasana azy. Ka henoy ary ny fikasana naraikitry ny Tompo hamelezana an' i Edoma, sy ny hevitra nosaininy hamelezana ny mponina any Temàna: Eny, hotaritarihana hoatra ny ondry malemy izy; eny, hitanàka mihitsy ny taniny fiandrasana biby fiompy. Aussi apprenez le dessein que Yahvé a formé contre Edom, et le plan qu' il a résolu contre les habitants de Témân Certainement on les traînera comme les plus petits du troupeau! Certainement on va saccager leur prairie devant eux!
Jer / Jr 49:21 The earth is moved at the noise of their fall, at the cry the noise thereof was heard in the Red sea. Tamin' ny fiezinezin' ny fianjerany dia nihorohoro ny tany; Ny feon' ny fitarainany dia re hatrany amin' ny Ranomasina Mena. Mihorohoro ny tany, azon' ny fiezinezin' ny fianjerany, re hatrany amin' ny ranomasina Mena ny feony miantsoantso. Au bruit de leur chute, la terre tremble, l'écho en retentit jusqu'à la mer des Roseaux.
Jer / Jr 49:22 Behold, he shall come up and fly as the eagle, and spread his wings over Bozrah: and at that day shall the heart of the mighty men of Edom be as the heart of a woman in her pangs. Indro, hanidina hiakatra toy ny voromahery izy ka hamelatra ny elany eny ambonin' i Bozra; Ary amin' izany andro izany ny fon' ny lehilahy maherin' i Edoma dia ho tahaka ny fon' ny vehivavy mihetsi- jaza. Indro izy misondrotra, miezaka manodidina toy ny voromahery; mamelatra ny elany eny ambonin' i Bosrà; ary ny fon' ireo mpiady maherin' i Edoma, amin' izany andro izany, dia tahaka ny fon' ny vehivavy mihetsi-jaza. Voici comme un aigle qui monte et plane et va déployer ses ailes sur Boçra. Le coeur des guerriers d' Edom, en ce jour-là, sera pareil au coeur d' une femme en travail.
Jer / Jr 49:23 Concerning Damascus. Hamath is confounded, and Arpad: for they have heard evil tidings: they are fainthearted; there is sorrow on the sea; it cannot be quiet. Ny amin' i Damaskosy. Very hevitra Hamata sy Arpada, fa nandre filazan-doza izy ka kivy; Misamboaravoara ny ranomasina ka tsy mety tafatoetra. Teny mamely an' i Damasa. Very hevitra Hamata sy Arfada, fa nandre filazan-doza izy, ka nivarahontsan' ny tahotra, mova tsy ny ranomasina misamboaravoara tsy mety mitony. A Damas. Hamat et Arpad sont honteuses car elles ont reçu une mauvaise nouvelle. Elles sont soulevées par l' inquiétude comme la mer qui ne peut se calmer.
Jer / Jr 49:24 Damascus is waxed feeble, and turneth herself to flee, and fear hath seized on her: anguish and sorrows have taken her, as a woman in travail. Efa ketraka Damaskosy ka mihodina handositra, fa, toran-kovitra izy; Ary azon' ny faharariana sy ny fanaintainana, toy ny vehivavy raha miteraka. Ketraka i Damasa ka nihodina handositra; azon' ny vadi-po izy; ny fangirifiriana amam-panaintainana manindry azy, tahaka ny vehivavy raha miteraka. Damas est découragée et s' apprête à la fuite, un tremblement l' a saisie angoisse et douleurs l' ont prise comme une femme en couches .
Jer / Jr 49:25 How is the city of praise not left, the city of my joy! Nahoana re no tsy nilaozana ny tanàna malaza, tanana fifaliako! Zary haolo manao ahoana re ilay tanàna be voninahitra, i lay tanànam-pahafinaretana sy fifaliana. Comment ne serait-elle pas abandonnée, la fière cité, la ville joyeuse?
Jer / Jr 49:26 Therefore her young men shall fall in her streets, and all the men of war shall be cut off in that day, saith the Lord of hosts. Ka dia hiampatrampatra eny an-kalalahana ny zatovony. Ary ny miaramila rehetra ho ringana avokoa amin' izany andro izany, hoy Jehovah, Tompon' ny maro. Koa ho lavo eny amin' ny kianjany ny zatovony, mbamin' ny miaramilany rehetra, ho faty amin' izany andro izany izy ireo, -- teny marin' ny Tompon' ny tafika. Aussi ses jeunes hommes tomberont sur ses places et tous ses hommes de guerre périront, en ce jour-là oracle de Yahvé Sabaot.
Jer / Jr 49:27 And I will kindle a fire in the wall of Damascus, and it shall consume the palaces of Benhadad. Ary hisy afo hampirehetiko ao anatin' ny mandan' i Damaskosy, handevona ny lapan' i Beni-hadada. Handrehitra afo ao anatin' ny mandan' i Damasa aho, ka handevona ny lapan' i Bena-Hadada izany. J' allumerai le feu dans les remparts de Damas et il dévorera les palais de Ben-Hadad.
Jer / Jr 49:28 Concerning Kedar, and concerning the kingdoms of Hazor, which Nebuchadrezzar king of Babylon shall smite, thus saith the Lord; Arise ye, go up to Kedar, and spoil the men of the east. Ny amin' i Kedara sy ny fanjakan' i Hazora, izay resin' i Nebokadnezara, mpanjakan' i Babylona. Izao no lazain' i Jehovah: Mitsangàna ianareo, ka miakara hamely an' i Kedara, ary aringano ny zanaky ny atsinanana. Teny mamely an' i Sedara sy ireo fanjakan' i Hasora, izay nasian' i Nabokodonozora, mpanjakan' i Babilona. Izao no lazain' ny Tompo: Mitsangàna, mandehana mamely an' i Sedara, aringano ny taranaky ny Atsinanana! A Qédar et aux royaumes de Haçor, que vainquit Nabuchodonosor, roi de Babylone. Ainsi parle Yahvé. Levez-vous, montez contre Qédar, anéantissez les fils de l' Orient!
Jer / Jr 49:29 Their tents and their flocks shall they take away: they shall take to themselves their curtains, and all their vessels, and their camels; and they shall cry unto them, Fear is on every side. Halainy ny lainy sy ny ondry aman' osiny, ho entin' ny ambain-dainy mbamin' ny fanaka rehetra sy ny ramevany, sady hiantsoantso hilaza aminy hoe izy: Misy fampangorohoroana manodidina! Aoka halaina ny lainy sy ny biby fiompiny! hoesorina aminy ny ambain-dainy, mbamin' ny entany rehetra sy ny ramevany! ary aoka hisy hiantsoantso aminy hoe: Misy fangorohoroana hatraiza hatraiza! Leurs tentes et leurs moutons, qu' on les prenne, leurs étoffes et tous leurs ustensiles; qu' on s' empare de leurs chameaux et qu' on crie sur eux : "Terreur de tous côtés!"
Jer / Jr 49:30 Flee, get you far off, dwell deep, O ye inhabitants of Hazor, saith the Lord; for Nebuchadrezzar king of Babylon hath taken counsel against you, and hath conceived a purpose against you. Mandosira, ka mandehana lavitra! Mamitsaha ao amin' ny lalina, ry mponina any Hazora! hoy Jehovah; Fa Nebokadnezara, mpanjakan' i Babylona, nanao saina hamelezany anareo sy namoron-kevitra hamelezany anareo. Manavota aina hianareo, mandosira araka izay tratry ny ainareo, mamitsaha, ry mponina any Hasora! -- teny marin' ny Tompo. Fa Nabokodonozora, mpanjakan' i Babilona, namoron-kevitra hamelezana anareo, nanao fikasana hamelezana anareo, Fuyez, partez vite, cachez-vous bien, habitants de Haçor oracle de Yahvé car Nabuchodonosor, roi de Babylone, a médité contre vous un projet, formé contre vous un plan
Jer / Jr 49:31 Arise, get you up unto the wealthy nation, that dwelleth without care, saith the Lord, which have neither gates nor bars, which dwell alone. Mitsangàna, iakaro ny firenena miadana izay tsy manana ahiahy, hoy Jehovah. Dia izay tsy misy vavahady mirindrina na mihidy sady mitoka- monina. Mitsangàna, mandehana mamely firenena tsy manana ahiahy, mandry fahizay eo amin' ny fonenany, -- teny marin' ny Tompo, dia izay tsy manam-bavahady, na hidy, izay mitoka-monina. "Debout! Montez contre une nation tranquille qui demeure en sécurité oracle de Yahvé qui n' a ni portes ni verrous, qui habite à l'écart.
Jer / Jr 49:32 And their camels shall be a booty, and the multitude of their cattle a spoil: and I will scatter into all winds them that are in the utmost corners; and I will bring their calamity from all sides thereof, saith the Lord. Ho babo ny ramevany, ary horobaina ny omby aman' ondriny betsaka, haeliko ho any amin' ny rivotra rehetra ireo voahety sisim-bolo; Ary ho entiko avy amin' ny manodidina rehetra ny loza hanjo azy, hoy Jehovah, Ny ramevany ho babonareo, ny biby fiompiny iray dia marenina, ho remby. Haeliko any amin' ny rivotra rehetra ireo olona mihety fihirifana ireo, ary hahatonga fandravana azy avy hatraiza hatraiza aho, -- teny marin' ny Tompo. Leurs chameaux seront une proie, leurs moutons innombrables un butin!" Je vais les disperser à tout vent, ces Tempes-rasées, et de tous côtés je ferai venir leur ruine, oracle de Yahvé.
Jer / Jr 49:33 And Hazor shall be a dwelling for dragons, and a desolation for ever: there shall no man abide there, nor any son of man dwell in it. Ary Hazora dia ho fonenan' ny amboadia sy ho tany lao mandrakizay; Tsy hisy olona honina any, Na zanak' olombelona hivahiny any. Ka dia ho zary fieren' amboadia Hasora, sy ho tany lao mandrakizay; tsy hisy olona monina ao, tsy hisy zanak' olombelona hipetrakao ao akory. Haçor deviendra un repaire de chacals, une solitude pour toujours. Personne n' y habitera plus, aucun humain n' y séjournera plus.
Jer / Jr 49:34 The word of the Lord that came to Jeremiah the prophet against Elam in the beginning of the reign of Zedekiah king of Judah, saying, Ny tenin' i Jehovah izay tonga tamin' i Jeremia mpaminany ny amin' i Elama tamin' ny niandohan' ny nanjakan' i Zedekia, mpanjakan' ny Joda, hoe: Ny tenin' ny Tompo izay natao tamin' i Jeremia mpaminany, ny amin' i Elama, tamin' ny niandohan' ny nanjakan' i Sedesiasa mpanjakan' i Jodà, nanao hoe: Parole de Yahvé qui fut adressée au prophète Jérémie au sujet d' Elam, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda.
Jer / Jr 49:35 Thus saith the Lord of hosts; Behold, I will break the bow of Elam, the chief of their might. Izao no lazain' i Jehovah, Tompon' ny maro: Indro, hotapatapahiko ny tsipìkan' i Elama, Izay fototry ny heriny. Izao no lazain' ny Tompon' ny tafika: Indro fa andeha hotapahako ny tsipìkan' i Elama, izay fototry ny heriny. Ainsi parle Yahvé Sabaot. Voici, je vais briser l' arc d' Elam, nerf de sa puissance.
Jer / Jr 49:36 And upon Elam will I bring the four winds from the four quarters of heaven, and will scatter them toward all those winds; and there shall be no nation whither the outcasts of Elam shall not come. Ary hitondra Avotra efatra avy amin' ny lafiny efatry ny lanitra Aho hamelezana an' i Elama, ary haeliko ho amin' izany rivotra rehetra izany izy, ka tsy hisy firenena izay tsy halehan' ny voaroaka avy any Elama. Hitondra rivotra efatra ho amin' i Elama aho, avy amin' ny lafiny efatry ny lanitra, dia haeliko amin' ireo rivotra rehetra ireo izy; ka tsy hisy firenena tsy ho tongan' ny mpandositra avy ao Elama. J' amènerai sur Elam quatre vents, des quatre extrémités du ciel, et je disperserai les Elamites à tous ces vents; il n' y aura pas de nation où n' arrivent des gens chassés d' Elam.
Jer / Jr 49:37 For I will cause Elam to be dismayed before their enemies, and before them that seek their life: and I will bring evil upon them, even my fierce anger, saith the Lord; and I will send the sword after them, till I have consumed them: Fa hampivadi-po an' i Elama eo anoloan' ny fahavalony sy eo anoloan' izay mitady ny ainy Aho ka hahatonga loza aminy, dia ny firehetan' ny fahatezerako, hoy Jehovah; Ary hampanenjehiko azy ny sabatra Mandra-pandaniko azy; Hampangovitra an' i Elama eo anoloan' ny fahavalony aho, sy eo anoloan' izay mitady ny ainy. Hahatonga loza aminy aho, dia ny afon' ny fahatezerako mirehitra, -- teny marin' ny Tompo. Ary handefa sabatra eo aorian' izy ireo aho, mandra-pandringako azy. Je ferai trembler les Elamites devant leurs ennemis, devant ceux qui en veulent à leur vie. J' amènerai sur eux le malheur, ma colère ardente oracle de Yahvé. J' enverrai l'épée à leur poursuite, jusqu'à ce que je les aie exterminés.
Jer / Jr 49:38 And I will set my throne in Elam, and will destroy from thence the king and the princes, saith the Lord. Dia hapetrako ao Elasma ny seza fiandrianako. Ary hofongorako tsy hisy intsony any na ny mpanjaka na ny mpanapaka, hoy Jehovah. Hapetrako ao Elama ny seza fiandrianako, ka haripako avokoa, na mpanjaka na mpanapaka ao, -- teny marin' ny Tompo. J'établirai mon trône en Elam, j' en extirperai roi et princes, oracle de Yahvé.
Jer / Jr 49:39 But it shall come to pass in the latter days, that I will bring again the captivity of Elam, saith the Lord. Nefa any am-parany dia mbola hampodiko avy amin' ny fahababoany ihany Elama, hoy Jehovah. Nefa any amin' ny farandro any, hampodiko ny voababo tamin' i Elama, -- teny marin' ny Tompo. Mais à la fin des jours, je ramènerai les captifs d' Elam, oracle de Yahvé.

<-
->