<-
->

Eze / Ez 48:1 Now these are the names of the tribes. From the north end to the coast of the way of Hethlon, as one goeth to Hamath, Hazarenan, the border of Damascus northward, to the coast of Hamath; for these are his sides east and west; a portion for Dan. Ary izao no anaran' ny firenena: Hatramin' ny farany avaratra any amoron-dranomasina amin' ny lalana mankany Hetlona any akaikin' i Hamata sy Hazar-enana, fari-tanin' i Damaskosy eo avaratra, any anilan' i Hamata; izany no ho lafiny atsinanana sy andrefana; anjara iray ho an' i Dana. Izao no anaran' ny foko: Hatramin' ny tendrony avaratra manaraka ny làlan' i Hethalona ho any Hamata, Hatzera-Enona, ny sisin-tanin' i Damasa mianavaratra, manaraka ny lavan' i Hamata, izao avy no ho an' ny isam-poko: hatramin' ny faritra atsinanana ka hatramin' ny faritra andrefana: anjara iray ho an' i Dana. Voici les noms des tribus. A l' extrême nord, dans la direction de Hètlôn, vers l' Entrée de Hamat et Haçar-Enân, le territoire de Damas étant au nord, le long de Hamat, depuis la limite orientale jusqu'à la limite occidentale : Dan, un lot.
Eze / Ez 48:2 And by the border of Dan, from the east side unto the west side, a portion for Asher. Ary mifanolotra amin' ny fari-tanin' i Dana hatrany atsinanana ka hatrany andrefana dia iray koa ho an' i Asera. Manolotra ny sisin-tanin' i Dana hatramin' ny faritra atsinanana ka hatramin' ny faritra andrefana; anjara iray ho an' i Asera. Sur la frontière de Dan, depuis la limite orientale jusqu'à la limite occidentale : Asher, un lot.
Eze / Ez 48:3 And by the border of Asher, from the east side even unto the west side, a portion for Naphtali. Ary mifanolotra amin' ny fari-tanin' i Asera, hatrany atsinanana ka hatrany andrefana dia iray koa ho an' i Naftaly. Manolotra ny sisin-tanin' i Asera, hatramin' ny faritra atsinanana ka hatramin' ny faritra andrefana: anjara iray ho an' ny Neftalì. Sur la frontière d' Asher, depuis la limite orientale jusqu'à la limite occidentale : Nephtali, un lot.
Eze / Ez 48:4 And by the border of Naphtali, from the east side unto the west side, a portion for Manasseh. Ary mifanolotra amin' ny faritanin' i Naftaly, hatrany atsinanana ka hatrany andrefana, dia iray koa ho an' i Manase, Manolotra ny sisin-tanin' i Neftalì, hatramin' ny faritra atsinanana ka hatramin' ny faritra andrefana: anjara iray, ho an' i Manase. Sur la frontière de Nephtali, depuis la limite orientale jusqu'à la limite occidentale : Manassé, un lot.
Eze / Ez 48:5 And by the border of Manasseh, from the east side unto the west side, a portion for Ephraim. Ary mifanolotra amin' ny fari-tanin' i Manase, hatrany atsinanana ka hatrany andrefana, dia iray koa ho an' i Efraima. Manolotra ny sisin-tanin' i Manase, hatramin' ny faritra atsinanana ka hatramin' ny faritra andrefana: anjara iray ho an' i Efraima. Sur la frontière de Manassé, depuis la limite orientale jusqu'à la limite occidentale : Éphraïm, un lot.
Eze / Ez 48:6 And by the border of Ephraim, from the east side even unto the west side, a portion for Reuben. Ary mifanolotra amin' ny fari-tanin' i Efraima, hatrany atsinanana ka hatrany andrefana, dia iray koa ho an? i Robena. Manolotra ny sisin-tanin' i Efraima, hatramin' ny faritra atsinanana ka hatramin' ny faritra andrefana: anjara iray ho an-dRobena. Sur la frontière d'Éphraïm, depuis la limite orientale jusqu'à la limite occidentale : Ruben, un lot.
Eze / Ez 48:7 And by the border of Reuben, from the east side unto the west side, a portion for Judah. Ary mifanolotra amin' ny fari-tanin' i Robena, hatrany atsinanana ka hatrany andrefana, dia iray koa ho an' i Joda. Manolotra ny sisin-tanin-dRobena, hatramin' ny faritra atsinanana ka hatramin' ny faritra andrefana: anjara iray ho an' i Jodà. Sur la frontière de Ruben, depuis la limite orientale jusqu'à la limite occidentale : Juda, un lot.
Eze / Ez 48:8 And by the border of Judah, from the east side unto the west side, shall be the offering which ye shall offer of five and twenty thousand reeds in breadth, and in length as one of the other parts, from the east side unto the west side: and the sanctuary shall be in the midst of it. Ary mifanolotra amin' ny faritanin' i Joda, hatrany atsinanana ka hatrany andrefana, no hisian' ilay tany hatokanareo, indimy arivo amby roa alin' ny volotara ny sakany, ary ny lavany mitovy amin' ny anjaran' ny sasany hatrany atsinanana ka hatrany andrefana; ary ny fitoerana masina no ho eo afovoany. Manolotra ny sisin-tanin' i Jodà, hatramin' ny faritra atsinanana ka hatramin' ny faritra andrefana, no ho ilay anjara hatokanareo, dimy arivo sy roa alina ny sakany, ary mifanerana amin' ny anjara iray ny lavany, dia hatramin' ny faritra atsinanana ka hatramin' ny faritra andrefana: eo afovoany no hatao ny fitoerana masina. Sur la frontière de Juda, depuis la limite orientale jusqu'à la limite occidentale, il y aura la part que vous réserverez, large de vingt-cinq mille coudées et aussi longue que chacune des autres parts, depuis la limite orientale jusqu'à la limite occidentale. Le sanctuaire sera au milieu.
Eze / Ez 48:9 The oblation that ye shall offer unto the Lord shall be of five and twenty thousand in length, and of ten thousand in breadth. Ny tany izay hatokanareo ho an' i Jehovah, dia dimy arivo amby roa alina ny lavany, ary iray alina ny sakany. Ny anjara hatokanareo ho an' ny Tompo dia ho dimy arivo sy roa alina hakiho ny lavany, iray alina hakiho ny sakany. La part que vous y prélèverez pour Yahvé sera longue de vingt-cinq mille coudées et large de dix mille.
Eze / Ez 48:10 And for them, even for the priests, shall be this holy oblation; toward the north five and twenty thousand in length, and toward the west ten thousand in breadth, and toward the east ten thousand in breadth, and toward the south five and twenty thousand in length: and the sanctuary of the Lord shall be in the midst thereof. Ary ho an' ny mpisorona izany tany masina voatokana izany, dimy arivo amby roa alina ny lavany avaratra, ary iray alina ny sakany andrefana, ary iray alina ny sakany atsinanana, ary dimy arivo amby roa alina ny lavany atsimo; ary ny fitoerana masin' i Jehovah no ho eo afovoany. Izany anjara masina hatokanareo izany no ho an' ny mpisorona, dia ho dimy arivo sy roa alina hakiho, ao avaratra, iray alina hakiho ny sakany ao andrefana, iray alina hakiho ny sakany ao atsinanana, ary dimy arivo sy roa alina hakiho ny lavany ao atsimo; ho ao afovoany ny fitoerana masin' ny Tompo. C' est à ceux-ci, aux prêtres, qu' appartiendra la part sacrée : au nord, vingt-cinq mille coudées et à l' ouest une largeur de dix mille coudées, à l' est une largeur de dix mille coudées et au sud une longueur de vint-cinq mille coudées; le sanctuaire de Yahvé sera au milieu.
Eze / Ez 48:11 It shall be for the priests that are sanctified of the sons of Zadok; which have kept my charge, which went not astray when the children of Israel went astray, as the Levites went astray. Ho an' ny mpisorona izay nohamasinina avy amin' ny taranak' i zadota izany, dia ireo nitandrina ny nasaiko notandrenam ka tsy nivily tamin' ny nivilian' ny zanak' Isiraely, tahaka ny nivilian' ny Levita, Ho an' ny mpisorona voahasina, taranak' i Sadaoka, izay nanefa ny fanompoana ahy, fa tsy mba nivily tamin' ny fotoana nivilian' ny zanak' Israely, tahaka ny nivilian' ny levita. Cela sera pour les prêtres consacrés, pour ceux des fils de Sadoq qui ont assuré mon service, qui ne se sont pas égarés dans l'égarement des Israélites, comme se sont égarés les lévites.
Eze / Ez 48:12 And this oblation of the land that is offered shall be unto them a thing most holy by the border of the Levites. eny, ho azy izany ho tany halaina amin' ilay efa voatokana, dia zavatra masina indrindra, mifanolotra amin' ny faritanin' ny Levita. Ho anjarany voatokana amin' ny tany izany anjara masina indrindra eo amin' ny sisin-tanin' ny levita. Ainsi leur appartiendra une part prise sur la part très sainte du pays, près du territoire des lévites.
Eze / Ez 48:13 And over against the border of the priests the Levites shall have five and twenty thousand in length, and ten thousand in breadth: all the length shall be five and twenty thousand, and the breadth ten thousand. Ary ny Levita koa dia hahazo ny mifanolotra amin' ny fari-tanin' ny mpisorona, dia dimy arivo amby roa alina ny lavany, ary iray alina ny sakany, eny, samy dimy arivo amby roa alina ny lavany, sy iray alina ny sakany. Ny levita no hanana ny manolotra ny tanin' ny mpisorona ka ho dimy arivo sy roa alina hakiho ny lavany, iray alina ny sakany; fa samy ho dimy arivo sy roa alina hakiho avokoa ny lavany, ary iray alina ny sakany. Quant aux lévites, leur territoire, tout comme le territoire des prêtres, aura vingt-cinq mille coudées de long et dix mille de large - longueur totale vingt-cinq mille et largeur dix mille.
Eze / Ez 48:14 And they shall not sell of it, neither exchange, nor alienate the firstfruits of the land: for it is holy unto the Lord. Ary tsy ho azony hamidy izany, na hatakalo, ary tsy hafindrany ny voaloham-bokatra amin' ny tany; fa masina ho an' i Jehovah izany. Tsy misy azony hamidy na hatakalo izany; ny voaloham-bokatry ny tany koa tsy ho azo hamidy; fa masina ho an' ny Tompo izany. Ils n' en pourront rien vendre ni échanger et le fonds de la terre ne pourra être aliéné, car il est consacré à Yahvé.
Eze / Ez 48:15 And the five thousand, that are left in the breadth over against the five and twenty thousand, shall be a profane place for the city, for dwelling, and for suburbs: and the city shall be in the midst thereof. Ary ny dimy arivo, ilay navela tamin' ny sakany mifanolotra amin' ny dimy arivo amby roa alina, dia tsy masina, fa ho an' ny tanàna, ho fonenana sy ho tany fiandrasana; ary ny tanàna no ho ao afovoany. Ny dimy arivo sakany, navela mifanolotra amin' ny dimy arivo sy roa alina, dia ho tany tsy masina, homba ny tanàna, dia ho an' ny tanàna honenana sy ho an' ny tany malalaka manodidina akaikin' ny tanàna, ka dia ho eo afovoany, ny tanàna. Quant aux cinq mille coudées qui restent, en largeur, sur vingt-cinq mille, on en fera un territoire banal pour la ville, pour les habitations et les pâturages. Au milieu, il y aura la ville.
Eze / Ez 48:16 And these shall be the measures thereof; the north side four thousand and five hundred, and the south side four thousand and five hundred, and on the east side four thousand and five hundred, and the west side four thousand and five hundred. Ary izao no ohany: Ny avaratra ho dinan-jato amby efatra arivo, ary ny atsimo ho diman-jato amby efatra arivo, ary ny atsinanana ho diman-jato amby efatra arivo, ary ny andrefana ho diman-jato amby efatra arivo. Izao no ho habeny: diman-jato sy efatra arivo hakiho ny lafiny avaratra; diman-jato sy efatra arivo ny lafiny atsimo; diman-jato sy efatra arivo ny lafiny atsinanana; diman-jato sy efatra arivo ny lafiny andrefana. Voici ses dimensions : du côté du nord, quatre mille cinq cents coudées; du côté du sud, quatre mille cinq cents coudées; du côté de l' est, quatre mille cinq cents coudées; du côté de l' ouest, quatre mille cinq cents coudées.
Eze / Ez 48:17 And the suburbs of the city shall be toward the north two hundred and fifty, and toward the south two hundred and fifty, and toward the east two hundred and fifty, and toward the west two hundred and fifty. Ary ny amin' ny tany fiandrasana momba ny tanàna, ny eo amin' ny avaratra dia ho dimam-polo amby roan-jato, ary ny eo amin' ny atsinanana dia ho dimam-polo amby roan-jato, ary ny eo amin' ny andrefana dia ho dimam-polo amby roan-jato. Dia hisy tany manodidina ny tanàna, dia ho dimampolo sy roan-jato hakiho ny avaratra, dimampolo sy roan-jato ny atsimo, dimampolo sy roan-jato ny atsinanana, ary dimampolo sy roan-jato ny andrefana. Le pâturage de la ville aura vers le nord deux cent cinquante coudées, vers le sud deux cent cinquante, vers l' est deux cent cinquante et vers l' ouest deux cent cinquante.
Eze / Ez 48:18 And the residue in length over against the oblation of the holy portion shall be ten thousand eastward, and ten thousand westward: and it shall be over against the oblation of the holy portion; and the increase thereof shall be for food unto them that serve the city. Ary ny lavany sisa mifanolotra amin' ny anjara masina voatokana dia iray alina atsinanana ary iray alina andrefana, ary hifanolotra amin' ny anjara masina voatokana izany; ary ny vokany hohanin' ny mpiasa ao an-tanàna. Manaraka ny lavan' ny anjara masina, hamelana iray alina hakiho ny atsinanana, ary iray alona koa ny andrefana, manaraka ny lavan' ny anjara masina; hatao sakafon' ny mpiasa ao an-tanàna ny vokany. Il restera, le long de la part consacrée, une longueur de dix mille coudées vers l' orient et de dix mille vers l' occident, le long de la part consacrée : cela formera un revenu pour nourrir les travailleurs de la ville.
Eze / Ez 48:19 And they that serve the city shall serve it out of all the tribes of Israel. Ary izay mpiasa ao an-tanàna avy amin' ny firenen' Isiraely rehetra no hiasa azy. Ny mpiasa ao an-tanàna, alaina amin' ny fokon' Israely rehetra, no hiasa izany tany izany. Et les travailleurs de la ville, pris dans toutes les tribus d' Israël, la cultiveront.
Eze / Ez 48:20 All the oblation shall be five and twenty thousand by five and twenty thousand: ye shall offer the holy oblation foursquare, with the possession of the city. Ny tany voatokana rehetra dia dimy arivo amby roa alina sokera; ny ampahefatry ny anjara masina voatokana dia halainareo ho zara-tany momba ny tanàna. Koa dia dimy arivo sy roa alina hakiho amin' ny ilan' ny tany rehetra voatokana, ary dimy arivo sy roa alina amin' ny ilany iray hafa, ny hatokanareo ho tany momba ny tanàna, dia ampahefatry ny anjara masina izany. Au total, la part aura vingt-cinq mille coudées sur vingt-cinq mille. Vous prélèverez un carré sur la part sacrée pour constituer la ville.
Eze / Ez 48:21 And the residue shall be for the prince, on the one side and on the other of the holy oblation, and of the possession of the city, over against the five and twenty thousand of the oblation toward the east border, and westward over against the five and twenty thousand toward the west border, over against the portions for the prince: and it shall be the holy oblation; and the sanctuary of the house shall be in the midst thereof. Ary ho an' ny mpanjaka ny sisa an-daniny roa amin' ny anjara masina voatokana sy ny zara-tany momba ny tanàna; mifanolotra amin' ny dimy arivo amby roa alina amin' ny anjara voatokana hatramin' ny fari-tany atsinanana, ary mifanolotra amin' ny dimy arivo amby roa alina hatramin' ny fari-tany andrefana, mifanolotra amin' ireo anjaran' ny sasany, ho an' ny mpanjaka izany; ary ny anjara masina voatokana sy ny trano fitoerana masina no ho eo aforoany. Ho an' ny mpanapaka ny sisa: eo an-danin' ny anjara masina sy ny tany momba ny tanàna ary hatramin' ny dimy arivo sy roa alina amin' ny anjara voatokana, ka hatramin' ny sisin-tany atsinanana, ary any amin' ny andrefana, hatramin' ny dimy arivo sy roa alina, ka hatramin' ny sisin-tany andrefana, mifanandrify amin' ny tany efa voazara; izany no ho anjaran' ny mpanapaka; ary anjara masin' ny trano no ho eo afovoany. Et ce qui restera sera pour le prince, de part et d' autre de la part sacrée et de la propriété de la ville, le long des vingt-cinq mille coudées à l' est, jusqu'à la frontière orientale, et à l' ouest, le long des vingt-cinq mille coudées, jusqu'à la frontière occidentale - pour le prince, parallèlement aux autres parts. Et au milieu, il y aura la part sacrée et le sanctuaire du Temple.
Eze / Ez 48:22 Moreover from the possession of the Levites, and from the possession of the city, being in the midst of that which is the prince' s, between the border of Judah and the border of Benjamin, shall be for the prince. Ary hatramin' ny zara-tanin' ny Levita sy ny zara-tany momba ny tanàna, sy ao ampovoan' ny an' ny mpanjaka, anelanelan' ny fari-tanin' i Jada sy Benjamina, dia ho an' ny mpanjaka izany. Izany hoe: hatramin' ny tanin' ny levita sy ny tany momba ny tanàna, izay eo afovoan' ny anjaran' ny mpanapaka, dia an' ny mpanapaka avokoa, ny eo anelanelan' ny sisin-tanin' i Jodà sy ny sisin-tanin' i Benjamina. Ainsi, depuis la propriété des lévites et la propriété de la ville, qui sont au milieu de ce qui revient au prince, entre le territoire de Juda et le territoire de Benjamin, ce sera au prince.
Eze / Ez 48:23 As for the rest of the tribes, from the east side unto the west side, Benjamin shall have a portion. Ary ny amin' ny firenena sisa, dia hatramin' ny lafiny atsinanana ka hatramin' ny andrefana, dia hisy anjara iray ho an' i Benjamina. Ny an' ny foko sisa kosa: hatramin' ny faritra atsinanana ka hatramin' ny faritra andrefana: anjara iray ho an' i Benjamina. Et voici le reste des tribus. Depuis la limite orientale jusqu'à la limite occidentale : Benjamin, un lot.
Eze / Ez 48:24 And by the border of Benjamin, from the east side unto the west side, Simeon shall have a portion. Ary mifanolotra amin' ny faritanin' i Benjamina, hatrany atsinanana ka hatrany andrefana, dia iray koa ho an' i Simeona. Manolotra ny sisin-tanin' i Benjamina, hatramin' ny faritra atsinanana ka hatramin' ny faritra andrefana: anjara iray ho an' i Simeona. Sur la frontière de Benjamin, depuis la limite orientale jusqu'à la limite occidentale : Siméon, un lot.
Eze / Ez 48:25 And by the border of Simeon, from the east side unto the west side, Issachar a portion. Ary mifanolotra amin' ny faritanin' i Simeona, hatrany atsinanana ka hatrany andrefana, dia iray koa ho an' Isakara. Manolotra ny sisin-tanin' i Simeona, hatramin' ny faritra atsinanana ka hatramin' ny faritra andrefana, anjara iray ho an' Isakara. Sur la frontière de Siméon, depuis la limite orientale jusqu'à la limite occidentale : Issachar, un lot.
Eze / Ez 48:26 And by the border of Issachar, from the east side unto the west side, Zebulun a portion. Ary mifanolotra amin' ny faritanin' Isakara, hatrany atsinanana ka hatrany andrefana, dia iray koa ho an' i Zebolona. Manolotra ny sisin-tanin' Isakara, hatramin' ny faritra atsinanana ka hatramin' ny faritra andrefana, anjara iray ho an' i Zabolona. Sur la frontière d' Issachar, depuis la limite orientale jusqu'à la limite occidentale : Zabulon, un lot.
Eze / Ez 48:27 And by the border of Zebulun, from the east side unto the west side, Gad a portion. Ary mifanolotra amin' ny faritanin' i Zebolona, hatrany atsinanana ka hatrany andrefana, dia iray koa ho an' i Gada. Manolotra ny sisin-tanin' i Zabolona, hatramin' ny faritra atsinanana ka hatramin' ny faritra andrefana: anjara iray ho an' i Gada. Sur la frontière de Zabulon, depuis la limite orientale jusqu'à la limite occidentale : Gad, un lot.
Eze / Ez 48:28 And by the border of Gad, at the south side southward, the border shall be even from Tamar unto the waters of strife in Kadesh, and to the river toward the great sea. Ary mifanolotra amin' ny faritanin' i Gada, amin' ny lafiny atsimo, dia hatrany Tamara sy ny ranon' i Meriba any Kadesy sy ny lohasahan-driaka ka hatramin' ny Ranomasina Lehibe. Ny sisin-tany, amin' ny lafin' ny Negeba manolotra ny sisin-tanin' i Gada, dia hatrany Thamara no mankany amin' ny ranon' i Meribà any Kadesa, sy ny lohasahan-driaka mivarina amin' ny ranomasina lehibe, no ho faritry ny tany. Et sur la frontière de Gad, du côté méridional, au midi, la frontière ira de Tamar aux eaux de Mériba de Qadesh, le torrent, jusqu'à la Grande mer.
Eze / Ez 48:29 This is the land which ye shall divide by lot unto the tribes of Israel for inheritance, and these are their portions, saith the Lord GOD. Izany no tany hozarainareo amin' ny filokana ho an' ny firenen' Isiraely ho lovany, ary izany no ho anjarany ary, hoy Jehovah Tompo. Izany no tany hozarainareo amin' ny filokana hanananareo azy araka ny fokon' Israely; ary izany avy no ho anjarany, - teny marin' ny Tompo Iaveh. Tel est le pays que vous ferez échoir en héritage aux tribus d' Israël, telles seront leurs parts, oracle du Seigneur Yahvé.
Eze / Ez 48:30 And these are the goings out of the city on the north side, four thousand and five hundred measures. Ary izao no ohatry ny tanàna amin' ny lafiny avaratra: diman-jato amby efatra arivo. Izao avy no fivoahana avy eo an-tanàna: amin' ny lafiny avaratra, diman-jato sy efatra arivo hakiho no ho refiny, - Et voici les sorties de la ville : du côté du nord, on mesurera quatre mille cinq cents coudées.
Eze / Ez 48:31 And the gates of the city shall be after the names of the tribes of Israel: three gates northward; one gate of Reuben, one gate of Judah, one gate of Levi. Ary ny anaran' ny vavahady dia ho toy ny anaran' ny firenen' Isiraely: ny vavahady telo avaratra, dia vavahadin' i Robena ny iray vavahadin' i Joda ny iray, vavahadin' i Levy ny iray. haka anarana amin' ny fokon' Israely ny vavahady, - hisy vavahady telo: vavahadin-dRobena, iray; vavahadin' i Jodà, iray; vavahadin' i Levì iray. Les portes de la ville recevront les noms des tribus d' Israël. Trois portes au nord : la porte de Ruben, une; la porte de Juda, une; la porte de Lévi, une.
Eze / Ez 48:32 And at the east side four thousand and five hundred: and three gates; and one gate of Joseph, one gate of Benjamin, one gate of Dan. Ary amin' ny atsinanana dimanjato amby efatra arivo; ary ny vavahady telo, dia vavahadin' i Josefa ny iray, vavahadin' i Benjamina ny iray, ary vavahadin' i Dana ny iray. Amin' ny lafiny atsinanana, diman-jato sy efatra arivo hakiho, hisy vavahady telo: vavahadin' i Josefa, iray; vavahadin' i Benjamina, iray; vavahadin' i Dana, iray. Du côté de l' orient, il y aura quatre mille cinq cents coudées et trois portes : la porte de Joseph, une; la porte de Benjamin, une; la porte de Dan, une.
Eze / Ez 48:33 And at the south side four thousand and five hundred measures: and three gates; one gate of Simeon, one gate of Issachar, one gate of Zebulun. Ary amin' ny atsimo diman-jato amby efatra arivo ohatra, ary ny vavahady telo, dia vavahadin' i Simeona ny iray, vavahadin' Isakara ny iray, vavahadin' i Zebolona ny iray. Amin' ny lafiny atsimo, diman-jato sy efatra arivo hakiho ny refiny, hisy vavahady telo: vavahadin' i Simeona, iray; vavahadin' Isakara, iray; vavahadin' i Zabolona, iray. Du côté du midi, on mesurera quatre mille cinq cents coudées et il y aura trois portes : la porte de Siméon, une; la porte d' Issachar, une; la porte de Zabulon, une.
Eze / Ez 48:34 At the west side four thousand and five hundred, with their three gates; one gate of Gad, one gate of Asher, one gate of Naphtali. Ary amin' ny andrefana dimanjato amby efatra arivo sy vavahady telo, dia vavahadin' i Gada ny iray, vavahadin' i Asera ny iray, vavahadin' i Naftaly ny iray. Amin' ny lafiny andrefana diman-jato sy efatra arivo hakiho, hisy vavahady telo: vavahadin' i Gada, iray; vavahadin' i Asera, iray; vavahadin' i Neftalì, iray. Du côté de l' occident, il y aura quatre mille cinq cents coudées et trois portes : la porte de Gad, une; la porte d' Asher, une; la porte de Nephtali, une.
Eze / Ez 48:35 It was round about eighteen thousand measures: and the name of the city from that day shall be, The Lord is there. Valo arivo amby iray alina ny manodidina. Ary ny anaran' ny tanàna hatramin' izay andro izay dia Jehovah no ao. Valo arivo sy iray alina hakiho ny manodidina azy. Ary ny anaran' ny tanàna hatramin' izay dia hatao hoe: Iaveh no ao. Périmètre total : dix-huit mille coudées. Et le nom de la ville sera désormais : " Yahvé est là. "

<-
->